M. Kemal Atatürk’ün okuttuğu Lise Tarih kitabı

M. Kemal Atatürk’ün okuttuğu Lise Tarih kitabı

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

kemal atatürk ortazamanlar lise tarih kitabi 1931 kapak

***

Sanılanın aksine, dinimize aykırı muhtevalı kitaplar M. Kemal Atatürk’ten “sonra” ortaya çıkmış değildir. Bilakis, inancımıza aykırı bu kitaplar M. Kemal döneminde ve onun direktifiyle yazılmış ve onun ölümünden sonra da kaldırılmıştır. Bunu aşağıda, biri, M. Kemal Atatürk döneminde; diğeri ise onun ölümünden sonra okullarda okutulan iki kitaptan yapacağımız alıntılarla ayrıntılı bir biçimde göreceğiz.

Buna rağmen koskoca -sözde- ilim adamlarının televizyon kanallarında utanmadan 1930 yılının din dersi kitabını ekranlarda gösterip “Atatürk ve Inönü döneminde din dersi vardı” şeklinde nutuk çektiklerini gördükçe hakikaten hayrete düşüyorum. Insanları aptal yerine koymaları ilim adamlarına hiç yakışmıyor… Hiç mi ilim haysiyetleri yok doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum.

M. Kemal döneminde din dersi vardı, fakat M. Kemal din derslerini aşama aşama tasfiye etmiştir. Nitekim 1933 yılında din dersleri müfredattan tamamen çıkarılmıştır. Bunu neden söylemiyorlar çok merak ediyorum.

Bu bir süreçti, aslolan ise sonuçtur; yoksa sonuca giden yolda atılan adımlar değil. Kısaca, haticeye değil neticeye bakmak lazım.

M. Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele döneminde, yani halkın desteğine ihtiyacı olduğu dönemde Hilafeti övdüğü meclis tutanaklarında kayıtlıdır.[1] Ancak dizginleri ele alınca Hilafet’i kaldırmıştır. Bu durumda M. Kemal Atatürk’e “Hilafetçi” demek ne kadar gayrı ilmî ve gayrı ciddî ise, “M. Kemal Atatürk din derslerine karşı değildi” demek de aynı şekilde gayrı ilmî ve gayrı ciddîdir.

Hatta Milli Mücadele’den sonra da kendi tabiriyle “tavizler” vermişti.

Mesela 20 Nisan 1924 tarih ve 491 numaralı Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun 2’inci maddesine, “Türkiye Devleti’nin Dini Islamdır” yazılmasına karşı çık(a)mamış, ancak 1927 yılında yazdığı Nutuk’ta bu ve benzer maddelerle ilgili şunları söylemiştir (sadeleştirildi) :

“Cumhuriyetin ilanından sonra da, yeni Teşkilât-ı Esasiye Kanunu yapılırken, laik devlet deyiminden dinsizlik anlamı çıkarmak eğiliminde olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermemek için, kanunun ikinci maddesini (Türkiye Devleti’nin dini, Islam dinidir) anlamsız kılan bir deyimin sokulmasına göz yumulmuştur. Kanunun gerek 2′nci ve gerek 26′ncı maddelerinde fazladan yer alan, yeni Türkiye Devleti’nin ve Cumhuriyet rejimimizin çağdaş karakteriyle bağdaşmayan deyimler, inkılap ve Cumhuriyet’in ogün için sakıncalı görmediği tavizlerdir.

Millet, bu fazlalıkları, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’muzdan ilk fırsatta kaldırmalıdır!”[2]

kemal atatürk nutuk devletin dini islamdir cikariliyor
[2] no’lu dipnot ile ilgili… M. Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta yer alan sözleri

***

Nitekim 10 Nisan 1928 tarih ve 1222 sayılı kanun ile kaldırılmıştır da.[3]

Bu durumda, M. Kemal’in ses çıkar(a)mamasından ötürü 1924 Anayasa’sına giren “Türkiye Devleti’nin dini, Islam dinidir” maddesini referans göstererek, “M. Kemal laikçi değildi, Şeriatçı idi” diyebilir miyiz?

Tabi ki hayır!

O halde aynı şekilde, din derslerinin 1933 yılında müfredattan tamamen çıkarılmış olmasına rağmen 1930 yılına ait din dersi kitabını ekranlarda -mal bulmuş mağribi edasıyla- gösterip, “işte Atatürk zamanında din dersleri vardı, Atatürk din derslerine karşı değildi” de denilemez![4]

Denilirse, bunun adı milleti aldatmak olur!..

Artık bu tür yalanlardan vazgeçilmelidir.

M. Kemal Atatürk’ü kimse müslüman göstermeye kalkmasın. M. Kemal Atatürk darwinizmden etkilenmiştir. Tabiatın “herşeyden büyük” ve “her şey” olduğunu söylemiştir.[5]

Sadece bununla da yetinmemiş ve bu teorinin okullarda (Din değil, Tarih kitaplarında) okutulmasını sağlamıştır. Yazının başında da ifade ettiğimiz gibi, sanılanın aksine, dinimize aykırı muhtevalı kitaplar M. Kemal Atatürk’ten “sonra” ortaya çıkmış değildir. Bilakis, bu kitaplar M. Kemal’in direktifiyle yazılmış ve onun ölümünden sonra da inancımıza aykırı muhtevası kitaptan çıkarılmıştır.

Örneğin M. Kemal Atatürk’ün Yüksek Direktifleri dairesinde Türk Tarih Kurumu tarafından yazdırılmış olan Lise Tarih Kitaplarının birinci cildinin baş tarafına 8 sayfa tutan yazıda tabiat yahut kainatın yaradılışından, insanın zuhurundan, maymunla insan arasındaki münasebetlerden uzun uzadıya bahsedildikten sonra şu neticeye varıldığı görülmektedir:

“Filhakika insan, tabiatın mahlûkudur. Hayatın büyük kaidesi de tabiate tâbi olmaktır. Tabiatte hiç bir şey yok olamaz. Ve hiç bir şey yoktan var olamaz. Yalnız tabiati vücude getiren varlıklar, tabiatın kanunları icabı olarak şekillerini değiştirirler. Arzın ve hayatın mütalea ve tetkiklerinde bu hakikat pek açık görülür.

Fakat şunu söyliyelim ki insanların bütün bilgileri ve inanışları insanın zekası eseridir. Zeka tabiî olan dimağdan (beyinden) çıkar. Bundan tabiatı anlamakta zekanın, en büyük cevher ve müessir olduğu anlaşıl­dığı gibi tabiatın fevkinde (üstünde) ve haricindeki bütün mefhumların, insan dimağı için kendi tarafından uydurma şeylerden başka birşey olmıyacağı meydana çıkar.”

Bu yazıda tabiatın üstünde ve dışındaki bütün mefhumların insan dimağı için kendi tarafından uydurma şeyler denilmekle uluhiyet mefhumunun da bunlar arasında olduğu söylenilmiş oluyor.

Yine bu kanaate göre Peygamberliğin ve bilhassa vahyin de insan beyni tarafından uydurma olacağı fikri müdafaa edilerek deniliyor ki:

“… Muhammed birdenbire Allah’ın Resûliyim diyerek ortaya çık­mamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidaî ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çeki­lerek senelerce düşünüşten sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğ­muştur.

Vahiy ve ilham fikri Muhammed’ten evvel de Araplarca meç­hul değildi. Bütün iptidaî kavimler gibi, Araplar da, şairlerin, akıl er­diremedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanırlardı. Bu kuvvet­ler Araplar için cinlerdi. Cinler, gûya kahinlere kayıptan haber ver­mek kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan’da her za­man o kadar canlı ve derin olmuştur ki, Muhammed dahi cinle­rin vücuduna samimî olarak inanmıştır. O, hakikaten cinlerin, şair­lere, şiir ilham ettiğine kani idi. Araplar şairleri bir kahin gibi te­lakki ederlerdi. Muhammed’in Musa, Isa dinlerine dair öğrendik­leri de kendisinde bu itikadı kuvvetlendirmiştir. Bu Peygamberler de melekler vasıtasiyle ilham aldıklarını söylemişlerdi.

O dinlerde de cin ve melek telakkisi vardı. Dinler nazarında cin­ler kötü ruhlar olduğundan Peygamberler onlardan mülhem olmaz­lardı. Muhammed’de diğer Peygamberler gibi kendisine ilham eden kuvvetin insanları iğfal eden bir kuvvet olmayıp, onları hayır ve saadete irşat eden ilahî bir kuvvet olduğuna samimî olarak inandı.

Muhammed uzun bir devredeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet oldu­ğuna samimi surette kani idi. Muhammed’i harekete getiren ilk amil bu samimî heyecanlar olmuştur.”[6]

Yani, -haşa- Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz için; “aldandı”, Onun “sandığı” gibi değildi denmek isteniyor.

Yazıklar olsun!

Yıllarca Müslümanlara bunları okuttular.

kemal atatürk ortazamanlar lise tarih kitabi 1931 sayfa 90

***

kemal atatürk ortazamanlar lise tarih kitabi 1931 sayfa 91

***

(Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin ismini saygı ifadesine lüzum hissetmeden yazmışlar. Salavat lütfen: Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed)

M. Kemal Atatürk bu fikirde olmasaydı Tarih Kurumu bu tarzda bir mütalaayı hiçte münasip olmadığı halde, Lise kitaplarının başına geçirme­ğe cesaret edemiyeceğinde şüphe edilemez. Nitekim M. Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra 1939’da bu Tarih Kitapları Kurumca yeniden gözden geçirtilerek yazdırıldığı sırada bahsi geçen 8 sayfa yazı kitaptan çıkartılmıştır.

M. Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra Türk Tarih Kurumu tarafından yeniden yazdırılan Lise Tarih kitabı “Müslüman inancına göre kaydıyla” şu tarzda değiştirilmiş, daha doğrusu düzeltilmiştir:

“Hazreti Muhammed, çok defa Mekke yakınında bir dağdaki ma­ğaraya çekilir, düşünceye dalardı. Bir gece bu mağarada, ne oldu­ğunu anlamadığı sesler duydu. Müslüman inancına göre Allah, O ’na, Cebrail ile Kur’an’ın ayetlerini gönderiyor idi ki buna vahiy denir. Ilk önce bundan hiç bir şey anlamıyan ve büyük bir heyecana uğrayan Hz. Muhammed evine döndü, eşi (zevcesi) Hatice’ye söyledi. Hatice’nin akrabalarından biri, Hz. Muhammed’e Peygamberlik geldiğini anlattı.

Bir zaman arası kesildikten sonra, vahiy tekrar başladı. Artık Hz. Peygamber’in ölümüne kadar arkası kesilmedi.

Hazreti Muhammed, insanlığa Hak dinini bildirmeğe memur ol­muştu. Müslümanlık adı verilen bu din, tek Tanrıya yani, Allah’a inanmayı ve Hz. Muhammed’i Peygamberlerin sonuncusu olarak ta­nımayı öğretiyor, namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadet ve ödevlerin yapılmasını emrediyordu. Müslümanlık, puta tapıcılığı kaldırmış, Hı­ristiyan dinindeki üçüzlü Tanrı sistemini de reddetmişti. Yahudilerin yalnız kendi tanrıları olarak gösterdikleri Allah’ı da bütün alemlerin Allah’ı olarak tanımıştır.

Vahiy ile gelen Kur’an, Müslümanların din ve inanışlarını yoluna koyan ve dil bakımından da pek yüksek olan bir kitaptı. Araplar gibi edebiyata meraklı bulunan bir kavim üzerinde Kur’an’ın belağatı şa­şırtıcı bir etki yapıyordu.”[7]

***

Gördüğünüz gibi, M. Kemal Atatürk döneminde okutulan kitapta, “tabiatın fevkinde (üstünde) ve haricindeki bütün mefhumların, insan dimağı için kendi tarafından uydurma şeylerden başka birşey olmadığı” açıkça yazmaktadır. Buna karşılık M. Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra bu tür ifadeler kitaptan çıkarılmış ve Islam inancına uygun bir şekilde okutulmuştur.

Hiç kimse Milletimizin bu hakikatleri görmesini engelleme hakkına sahip değildir.

***

NOT: Necip Fazıl Kısakürek’in bu kitaptan dolayı M. Kemal Atatürk’e yazdıkları için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/07/25/necip-f-kisakurekten-ataturke-allahsiz-tarih-ii-ortazamanlar-1931-yilinin-lise-tarih-kitabi/

***

Şu yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz:

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/07/13/m-kemal-ataturkun-ne-zaman-islami-soylemlere-basvurdugu-hakkinda-bir-analiz/

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] Tafsilat için bilhassa 6 ve 7 no’lu dipnotta kaynağı gösterilen kısma bakınız;

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/05/11/m-kemal-ataturk-tarafindan-aldatilan-din-adamlarinin-kurtulus-savasindaki-rolu/

[2] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 9. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1969, cild 2, sayfa 717.

[3] 10 Nisan 1928 tarih ve 1222 sayılı kanun; TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 3, Içtima 1, cild 3.

Ayrıca bakınız;

Hamza Eroğlu, Türk Inkılâp Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1982, sayfa 427.

[4] Tafsilat için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/06/14/m-kemal-ataturk-din-derslerini-ve-imam-hatipleri-kaldirmadi-yalani/

[5] Tafsilat için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/04/30/ataturk-ve-din-ataturk-ve-islam-ataturk-ateist-mi-kemal-ataturk-musluman-mi-ataturk-tabiata-mi-tapiyor/

[6] Tarih II, Ortazamanlar, Devlet Matbaası, Istanbul, 1931 yılının Lise Tarih kitabı, sayfa 90, 91.

[7] Orta Çağ Tarihi, sayfa 29.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

*

35 comments on “M. Kemal Atatürk’ün okuttuğu Lise Tarih kitabı

 1. Geri bildirim: Müslümanım ama Atatürkçüyüm diyenlere ithaf olunur | Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim: Hangi diktatör halife ve padişah olabilecekken Cumhuriyeti kurar diyenlere cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 3. benim aklımın ,mantığımın çocukluğumdan beridir nedense atatürkün bizim için yaptı diye gösterilen eylemleri işlediğine inanası yoktu. bişeyler eksikti, terkibini yapamıyordum. şimdi sizin sayenizde çocukluğumdan beridir haklı olduğumu farkettim. sağolun. sitesizden,çalışmalarınızdan çokça faydalandım efendim. İnşaallah devamı da gelir. Kimsenin nedense bu ülkenin 80 senedir uyutulduğuna inancı yok. atatürk bizi kurtardı masalıyla senelerdir uyutuluyor bu millet. Burdaki mevzuda da mesela 1931 deki tarih kitabı yok okutulmamış, atatürkle alakası yokmuş bilmem ne deniyor. hatta bu kitabın aslında var olmadığı kağıt eskitme yoluyla üretildiği iddia ediyor. ben internette gördüm, herkesin ulaşabileceği bir kütüphanede 2 cilt halinde duruyordu. ve birisi aldı içerisindekileri gösterdi ve aynı sizin vurda gösterdiklerinizi gösterdi. bu nedenlerle zaten inancım yok bu durumun atatürkten bağımsız olacağına. fakat bilginiz varsa bu durumlardaki kağıt eskitme yöntemi hakkında bilgi alabilir miyim sizden?

  • kağıt eskitme yönteminin günümüz teknolojisinde yeri falan yok komedi bunlar.Bunlar kafası halen daha 1930 larda kalmış kemalist dinozorların yalanlarını örtmek için kolpaca milleti kendileri gibi cahil sanıp attıkları zavallı bahane ve yalanlar.

   kağıt eskitme yöntemi, evrimcilerin maymun iskeletini insanın atası gibi sunmaya çalıştıkları 1930-40 lı yıllarda uygulanan benzer bir sahtekarlık yöntemidir.Fakat günümüz teknolojisinde aynen o sahte maymun iskeletinin yalan olduğunun bilimsel tekonolojik deneylerle araştırmalarla ortaya konması gibi kağıdın bir belgenin sahte olup olmadığı da bilimsel deneylerle rahatça ortaya konuyor.kemalistler sözde çok bilimci ya işine gelmeyince bilime bile karşı koyacak yalanlayacak kadar zıvanadan çıkmış hain yaratıklardır.Çünkü bilim Allah var desin kanıtlasın (ki kanıtlıyor zaten) kemalistler bunu da yalanlarlar çünkü dertleri dinle inançlarla dolayısıyla da kemalistlerin dertleri insanlarladır.İşte bu nedenle kemalizm evrensel pozitif bilimi değil tamamen Tanrı ve dinleri yalanlamak ve insanlığı sınıflandırıp ezip sömürmek için tezgahlanmış evrimsel subjektif bilimi savunurlar ve bilim diye sadece bunu kabul edip kaale alırlar.

   ayrıca Peygamberi yalancı gösteren İslami inanç itikadını bozmaya yönelik bu kitap ve belgelerin gerçekliği kağıt eskitme yöntemini aşar.Çünkü bu belgeler imzalı şahitleri kanıtları olan belgeler ve bilgilerdir.buna karşılık olarak kağıt eskitme iddiası çok sığ ve basit kalır.

   benim çocukluğumda inkılap tarihi dersi ve ayrıca osmanlı selçuklu göktürkler ne bileyim etiler sümerler..vb. dünya tarihinden kesitlerin bulunduğu tarih dersi verilirdi.Şimdide veriliyor sanırım.

   bu derslerde kemalin kesinlikle dinsel bir yönü bulunmazdı bulunması gerektiğinde yada sözü açıldığında kesinlikle kemal dindar bir müslüman olarak gösterilirdi.Dersler tamamen dünyevi maddi materyalist bilgilerden ibaretti.Mesela tarih dersinde osmanlı tarihinde osmanlının zaferleri ve yönetimini görünce koltuklarınız kabarır gururlanırdınız ama hemen arkasından gelen inkılap tarihi dersinde ise osmanlı aşağılanıp yerle bir edilirdi.İşte bende uyanan ilk ve en büyük çelişki buydu.Tarihimizle ilgili kolpalık açısından çelişki buydu gözümü açmamı sağlayan da buydu.Benim gibi çok az vardı genelde ezberci ve baskıcı eğitim sistemi nedeniyle çoğunluk sorgulamaz düşünmez sormaz ortama uyup ezberleyip sınıf atlamaya diploma almaya çalışırdı.

   Genel Tarih dersinin verilişi profesyonel eğitim anlayışına yakındı doğrular yanlışlar zaferler yenilgiler olaylar genelde olduğu gibi verilirdi ama inkılap tarihi öyle değildi.Dersi iyice incelediğinizde olayların taraflı subjektif sözde 6 okçu rejim yanlısı olduğunu görmemek için mal olmak gerekirdi.Mesela beni uyandıran çok partili hayat ve seçme seçilme hakkı lozan antlaşması serv ve mondros ile kemalin kişisel üstün insani özellikleri olarak ta gösterilen aynı zamanda bu kişisel özelliklerin devlet yönetim yapısına uyarlanmasıyla ortaya çıkan 6 ok ilkelerinin uygulamadaki gözle görülen çelişkileriydi.Kısaca inkılap tarihi dersinin amacı ;bu dersi görüp okuldan çıktığın anda gidip ilk iş add ye üye olup ilk seçimde de chpye oy atmak olduğu, yaşamını kişiliğini geleceğini de tek düze robotlar gibi tamamen buna endekslemen için taa çocukluktan beri insanların beyninin yıkanması amacı olduğu aşikardı.Bu aynı zamanda hayatının geri kalan kısmında da taraf olman gerektiğinin göstergesiydi.Nereye gideren git okula askere işe ..vb. o taraftan olmak zorundaydın yoksa bertaraf olman içten bile değildi.Keza üniversite yıllarımda da askerlik hayatımda da ve bazı iş deneyimlerimde de bunu açıkça gördüm.İşte o zaman kemalizmin kemalist laik cumhuriyet ideolojisinin özgürlüğün,eşitliğin..o derslerde sözde çağdaşlığın emaresi olarak okutulan kemalin de insani kişilik özellikleri olarak gösterilen 6 okun sahtekarlıktan ve koca bir yalandan başka bir şey olmadığını gördüm.

   bu sırf bir sahtekarlık yada yalan olarak kalsa yine iyiydi insanları ayrıştırmanın ötekileştirmenin bölmenin fişlemenin aşağılamanın akabinde de zulüm etmenin haklarının gasp edilip yaşamlarının sömürülerek hayatlarının karartılmasının da nedeni olarak karşımıza dikilince bunun ne kadar tehlikeli ve zararlı bir şey olduğu ile ilgili taa çocukluk yıllarından gelen düşüncelerimin ne kadar doğru olduğunu gördüm.

 4. Geri bildirim: Gençliğimiz üzerine oynanan oyunlar | Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim: Gençliğimiz üzerine oynanan oyunlar! | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Geri bildirim: Atatürk Döneminde Okullarda Darwinizm Okutuluyordu | Belgelerle Gerçek Tarih

 7. Arkadaşım sana yazıklar olsun sen bu tarih kitabı hakkında hiç bişey bilmiyorsun 3 5 sayfa kopyala yapıştır yapmışsın. Atatürk sen batı tarihi okuma die o ecnebilerin yazdığı tarihi değilde kendi tarihini iyi bil die ölüm döşeğindeyken Türk tarih kitabı Yazmış Allah belanı versin senin. Sen biliyormusun Çin’deki Türk piramitlerini ? Atlantis i mu kıtasını Atatürk bunların hepsini araştırmış sen tarihini bil diye sana tarih kitabı Yazmış Atatürk olmasaydı şuan dinini rahatça yaşayabilirmiydin ? Kimin mandası Altında olurdu büyükbaban deden kim olurdu bilmezdin Allah akıl fikir versin sana ve senin gibi düşünenlere

  • Biz hicbir sey bilmiyoruz ama sen biliyorsun öyle mi? Bilmedigin yazdiklarindan belli. “Ecnebilerin yazdigi tarihi degil de kendi tarihini iyi bil diye” yazmis diyorsun… Oysa külliyen yalan. Bu tarih kitabinda darwinist Wells’in tarih kitabindan alintilar var, bir de Peygamber düsmani Leon Caetani’nin kitabindan alintilar var. Bunlar öyle böyle ecnebi degil, tam azili ecnebiler. Peki ne oldu simdi senin o iddian? Ne oldu senin hayalindeki Atatürk’e simdi? Tam senin düsüncene zit bir Atatürk profili cikti, senin tenkid ettigin profilde bir Atatürk cikti ortaya. Ne yapacaksin simdi? Simdiye kadar “yanlis” dedigine “dogru” mu diyeceksin? Görecegiz…

   • Ne kadar uğraşsanızda Mustafa Kemal ATATÜRK ün şanını silemeyeceksiniz bizler öğretmenler olarak çocuklara her daim doğru tarihi öğreteceğiz sizin gibiler de sadece çamur atacak bizim yaptıklarımıza ama unutmayın çamuru atmadan ilk önce sizin elleriniz kirlenecek. Biz sorgulayıp okuyan kulaktan dolma bilgiler ile kandırılmayan zeki nesiller yetiştireceğiz.

   • @aa8346, Iste kiymetli ögretmenim bu sebeple ülkemiz oldugu yerde sayiyor, ilerleyemiyor. Sabit fikir ve önyargilariniz talebelere zarar veriyor. Neden “hakikatleri” kabullenmek veya en azindan arastirmak varken, meseleyi “M. Kemal’i silme ugrasi” olarak görüyorsunuz? Silinirse ne olur? Bu memleket batar mi? Talebelerinize “M. Kemal silindiginde bu memleket batar”, “o olmasaydi olmazdik” seklinde sloganlar ögreteceginize, “hicbir sartta istiklalimizi kaybetmezdik” seklinde özgüven asilayici sözlerle kendine güvenen bir nesil yetistirmeye calissaniz daha isabetli olmaz mi? Eger böyle yapmazsaniz zeki nesil yetismez, varligini yalnizca bir adama borclu oldugunu zanneden ürkek ve vizyonsuz insanlar yetisir. Biz burada tarih kitabini delil getiriyoruz, siz de gelmis bizi “camur atmakla” itham ediyorsunuz. Yakisti mi? Gizli Atatürkcülük projesinin kurbani oldugunuzu düsünüyorum. 12 eylül kenan evren darbesinden sonra uygulamaya konulmus olan ve milli egitim bakanligi basta olmak üzere bircok bakanliga gönderilen gizli kaseli talimatnamelerde “atatürk ilke ve inkilaplarina bagli insan yetistirmek” hedeflenmisti. Öyle zannediyorum ki siz de bu projenin bir kurbani olmussunuz. Saygilar sunarim.

   • Ben de kemalist sistemin telkinleri nedeniyle, onu kurtarıcı gören ve minnet duyan bir öğretmendim.(Branşım İngilizce) Ta ki Tarih bölümüne ilgi duyup 2. üniversite olarak okumaya karar verene kadar. Bu bölümü okurken gördüm ki resmi tarih yalanları görmek isteyene ayan beyan ortada. Artık bu ideolojik zırvalara karnım tok.

    Ayrıca, atanız babasının hayrına yazmadı o kitapları. Harf devrimi ile geçmişle bağı koparılan bir milleti kendi fikriyatına uygun şekillendirmek, Osmanlıyı ve İslami kimliğimizi tamamen unutturmak için yazdı. Türk dil ve Tarih kurumunu kurup kendine bağlamasının en önemli nedeni Türk-İslam medeniyetine beton dökmek. “İslamiyeti gericilik , pozitivizm – scientism akımlarıyla maskelediği dinsizliği ilericilik” olarak aşılamak için yazdı. İslamın altın çağında bugünün teknolojisinin temellerini atan ilim adamlarımızdan neden bahsedilmedi peki? Çünkü Türklerin İslamla yüceldiği ve tüm dünyaya hükmettiği zamanların unutturulması ve dini rabıtaları yok edilmiş sözde özgür, özde İngiltereye kalpten bağlı bir gizli kukla devlet yaratması talimatı aldı Lozanda.

    “O olmasaydı baban kim olurdu bilemezdin”, yada “olmasaydın olmazdık” diyerek ilahlaştıranlara diyorum ki…Urfa , Antep, Maraş’ta halk kendi çabalarıyla fransızlar ve yandaşları ermenileri tepelemişse Yunanı da tepelerdi, ki batı da düzenli ordu kurulmadan çoktan kuvayı milliye denilen halk hareketleri başlamıştı. Benim ceddim düşmana teslim olup namusunu çiğnetmedi çiğnetmez de. Siz kendi dedeniz neneniz hakkında böyle düşünebilir ataput masallarıyla uyumaya devam edebilirsiniz.

 8. Geri bildirim: “Atatürk’ün duruşu Bilge Kağan duruşudur” yalanına cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 9. Geri bildirim: Müslümanım ama Atatürkçüyüm diyenlere ithaf olunur | Belgelerle Gerçek Tarih

 10. Geri bildirim: M. Kemal Atatürk’ün, “gökten indiği sanılan kitaplar” sözünü savunanların iddialarına Reddiye / Cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 11. Geri bildirim: M.Kemal Atatürk’ü eleştirmek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

 12. Atatürk silinirse nolurmuşmuş… 1 seneye kalmaz arabistan oluruz, tayyo saltanatını ilan eder, siz de en önde Atatürk’ü biz sildik biz sildiikk diye atılırsınız ama sizi tanımaz tayyo, cukkaladığı paraları bilir. Orda şu mezhep burda bu mezhep, orda o kürt derler ülke mülke kalmaz ortalıkta.

  sizin kim olduğunuz da gayet açık.. Siz o ingiliz mandacılarının, amerikan mandacılarının, kabuklu ecnebi yarrağının tadı damaklarında kalmış amların mahsullerisiniz.

  Siz hiç bir zaman, padişahınızın damat feritinizin ingiliz köpeklerinin önünde domalmasından bahsetmezsiniz.

  bu ülkede namaz kılmaya bile, ingilizin fransızın izniyle gidecektiniz haberiniz yok. balkanında bilmem neresinde ne kadar ermenisi rumu varsa sizin eve yerleşecekti ama yok, umrunuzda mı siz zaten onların devşirme köpeklerisiniz.

  Rumlar bursayı aldı, kıymetli Osmanlı’nızın kurucusunun mezarında tepindi, bilir misiniz? yok, siz anca Atatürk, Muhammet’e Hz. demedi, kaçtı demiş hakaret bu vs. başka şey bilmezsiniz.

  Ezan alt tarafı bir çağrıdır, ama yok, her gün 5’er kere halkı namaza çağıracaklar, herkes namaz kılacak dini öğrenecek, yok. Siz razı olur musunuz hiç. o zaman zırvalarınıza kimler inanacak..

  Muhammet demiş saygısızlık etmişmiş. ulan bu ülkede ayrıcalık belirten sıfatları kaldıran yasa çıktı, her şeyde laiklik arandı, adam objektif bakarak bir kitap yazmış, belki de ateist-darvinist olduğu halde senin peygamberini yüceltmiş hiç anlatılmadığı gibi anlatmış sırf senin deden gibi şerefsizler öğrensin diye..

  ilk cümleyi paragrafı yaz, devamını yazma, tam senin gibi çapsız ingiliz döllerinin yapacağı karaktersizlik,

  • merto resmen kin nefret kusmuşsun, yorumundanda ne kadar karakterli olduğun anlaşılıyor, evet senelerce aşşağıladınız ezdiniz ama en ufak bir eleştiriye bir karşı fikire tahammülünüz yok, sizinki bambaşka birşey resmen siz soylu biz köleyiz ??? nerde adalet nerde laiklik ?? laiklik diye birşey yoktur bana göre, kendi çıkarlarını düşünen, işine geldiği gibi hareket edenlerin uydurduğu bir masal ^^ o yüzden bize martaval okuma…

 13. Yorumlari özetliyorum :İslam güneş gibidir üflemekle sönmez,gündüz gibidir göz kapamakla gece olmaz,gözünü kapayan YALNİZ KENDİSİNE GECE YAPAR.

 14. helal kardeşim her yerde yazıyor bunlar okutuluyor ve türkiye islamdan çıkarılmaya çalışıyor ayrıca atatürk haklı isimli şahıs biz müslümanlar dünyada oldukca müslüman bitmicek allahın izniyle allah demenden atatürk silse bişey yapamaz

 15. Ataturkcü çocuklarida az değil bu ülkede. Bizde bunun farkindayiz. Özellikle ateist sitelere girince çokda belli oluyor bu durum. Amcamin oğlu demişti Kendi başina gelmiyor böyleleri başimiza. Kendi gibilerinide ulkeye doldurarak geliyor demişti. Dediğinin doğruluğu ne kadarda belli öyle değilmi

 16. Tesadüfen geldim ve yazılanları okudum şöyle söylüyorum Atatürk’ün müslüman olup olmadığı Allah ile kendi arasındadır diyelimki müslüman olmasın.

  Şimdi hastasın çaren ateist bir doktorda koşa koşa gider tedavi olursun değilmi?
  Atatürk hastalanmış ve son çırpınışlarını yapan osmanlının doktorudur.

  • sefik, kendi müslüman olmak mecburiyetinde degil, ama biz de müslüman olmayan idareciyi kabul edemeyiz. Cünkü Kur’an’da idarecilerimizin “bizden” olmasi, yani müslüman olmasi isteniyor. Bu bir. Ikincisi m. kemalin sahsi inanci bizi alakadar etmiyor ama o bu inancini ders kitaplarinda müslüman cocuklara zorla okutmus, ayrica devleti kendi inancina uygun bir sekilde yönetmistir. Iste karsi ciktigimiz nokta burasi.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s