Kurtuluş Savaşı’nda Meclis, Ankara’dan Kayseri’ye naklediliyordu (Kaçıyorlar!!)
Kurtuluş Savaşı’nda Meclis, Ankara’dan Kayseri’ye naklediliyordu (Kaçıyorlar!!)

Kurtuluş Savaşı’nda Meclis, Ankara’dan Kayseri’ye naklediliyordu (Kaçıyorlar!!)

Kurtuluş Savaşı’nda Meclis, Ankara’dan Kayseri’ye naklediliyordu (Kaçıyorlar!!)

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

[1] no’lu dipnot ile ilgili. Meclis’in Ankara’dan Kayseri’ye nakline dair kararname

***

1 – Hükûmetin Ankara’dan Kayseri’ye nakli takarrür etmişdir. Hey’et-i Vekîle ân-ı hareket takarrür edinceye kadar Ankara’da müctemi‘an çalışacakdır. Vekîller bu maksadla yanlarında alıkoyacakları me’mûrînin gayrı devâ’ir ve şu’abâtı en serî‘ bir sûretde Kayseri’de îfâ-yı vazifeye hazır bulundurabilmek için daha şimdiden me’mûrlarını Kayseri’ye sevk ve tahrîke me’zûndur.

2 – Bütün vekâletler ve Meclis Dîvân Riyâseti’nden ve Ankara belediye reîsiyle Müdâfa‘a-i Hukûku’ndan birer murahhasdan mürekkeb bir nakliye komisyonu Müdâfa‘a-i Milliye müsteşârı riyâsetinde ictimâ‘ edecek ve Dâhiliye Vekâleti’nden ta‘lîmât alacakdır.

3 – Bu komisyon Pazartesi gününden i‘tibâren nakliyâta başlamak ve Kayseri’de devâ’ir ve mebûsân ve ecnebî mümessiller için lâzım gelen emâkini ihzâr etmek ve yollarda emniyet ve i‘âşeyi te’mîn eylemek üzere şimdiden Ankara, Kırşehir, Kayseri ve daha yol üzerindeki kasabaların arabalarına vaz‘-ı yed edecek ve nakliyâta tahsîsi için tertîbât ittihâz eyleyecekdir.

4 – Bu komisyon devâ’ir-i devletin nakliyâtı ve daha sâire hakkındaki mukârrerâtını en geç yarınki Cumartesi günü öğleyin Hey’et-i Vekîle’ye bildirecekdir.

Fî 22 Temmmuz sene [1]337

İcrâ Vekîlleri Hey’eti Reîsi ve Müdâfa‘a-i Milliye Vekîli

Fevzi

Şer‘iye Vekîli

Fehmi
Adliye Vekîli

Refik Şevket
Dâhiliye Vekîli

Re’fet

Hâriciye Vekîli

Yusuf Kemal

Mâliye Vekîli

Hasan Hüsnü
Ma‘ârif Vekîli

Hamdullah Subhi
Nâfi‘a Vekîli

Ömer Lütfi

İktisâd Vekîli

Mahmud Celal
Sıhhiye Vekîli

Doktor Refik
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Vekâleti Vekîli

Fevzi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reîsi

Mustafa Kemal

***

İşbu karâr meclisce aynen kabul edilmedi. Yalnız âilelerle eşyâ-yı zâ’ide şimdiden naklolunacakdır. Meclis ve hükûmet yeni karâr ittihâz edilinceye kadar Ankara îfâ-yı vazîfeye devâm edecekdir.

22 Temmuz [13]37

Mustafa Kemal[1]

***

TBMM’nin Kayseri’ye naklinin Meclis’in gizli oturumunda müzakere edildiğini gösteren Meclis tutanağı [2]

***

70’ine merdiven dayamış olan ve ömründe yemin merasimi dışında kürsüye çıkmayan, hatta hususi meclislerde bile az konuşan Dersim Mebusu (Milletvekili) Diyap Ağa söz aldı: “(…) Efendifer! Biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa kavga ederek ölmeye mi geldik?”[3]

.

**********

.

KAYNAKLAR:

[1] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030. 18 3. 30. 17.

[2] TBMM Gizli Celse Zabıtları, 54’üncü Inikad, 23 Temmuz 1337 (1921), cild 11, sayfa 98 ve devamı (Meclis tutanağı).

[3] Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, Istanbul 1961, sayfa 235 – 236.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

6 yorum

  1. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk ve Sakarya Meydan Muharebesi safsatası | Belgelerle Gerçek Tarih

  2. Geri bildirim:Osmanlı Tüfek bile üretemedi diyen Kılıçdaroğlu’na Cevap-ALINTI-CANDARLIOGLU – Akdeniz Güneşi

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: