Telekulakçı FETÖ’nün ilham kaynağı M. Kemal Atatürk mü?
Telekulakçı FETÖ’nün ilham kaynağı M. Kemal Atatürk mü?

Telekulakçı FETÖ’nün ilham kaynağı M. Kemal Atatürk mü?

Telekulakçı FETÖ’nün ilham kaynağı M. Kemal Atatürk mü?

*

ataturk-feto-m-kemal-feto-ataturk-fethullah-gulen-m-kemal-telekulak-ataturk-sivil-polis-ataturk-diktator-m-kemal-kazim-karabekir-polis-takibi

[2] no’lu dipnot ile alakalı… Istanbul Milletvekili Ismail Canbulat’ın dönemin Içişleri Bakanı­ hakkı­nda verdiği istihzah takriri… (Meclis tutanağı­)

***

15 Temmuz’da tı­pkı­ M. Kemal’in geçmişte defalarca yaptı­ğı­ gibi darbe teşebbüsünde bulunan[1] FETÖ’nün, insanları­ fişleme, gizlice takip etme ve telefonları­nı­ dinlemede de M. Kemal’den ilham aldı­ğı­na dair elimizde ciddi deliller var.

Bilindiği gibi o yı­llarda henüz telefon kullanı­mı­ pek yaygı­nlaşmadı­ğı­ için insanlar mektuplar vası­tası­yla haberleşiyordu. Dolayı­sı­yla bugün telefonları­n gizlice dinlenmesi yani Telekulak ne ise, o yı­llarda mektupları­n gizlice açı­lı­p okunması­ da odur. O halde, gizlice telefonları­ dinlediği gerekçesiyle FETÖ’yü tenkid eden kemalistler, 1920’lerde milletvekillerinin mektupları­nı­ gizlice açtı­rı­p okutturan M. Kemal ve avenesini de tenkid edebilecekler mi? Kemalistlerden bunu talep edebilmemiz için evvela delillerimizi zikretmemiz gerekir ve öyle de yapacağı­z.

Ilk delilimiz Istanbul milletvekili Ismail Canbulat’ı­n 12 Şubat 1924 tarihinde dönemin Içişleri Bakanı­ hakkında verdiği istihzah takriri yani gensoru önergesidir. Takririn metni şu şekildedir:

“Bir müddetten beri bâzı rüfeka mektupları­nın açılmakta olduğundan şüphe etmekte idiler. Hattâ dün açıldığı pek belli birkaç zarfı da bir refikimiz bana göstermiştir. Bunun tevlidettiği şüphe üzerine bugün kilitli olan çekmecemden aldığım (bir mektubun açıldıktan sonra acemice kapaltılmış olduğunu fark ettim ve o dakikada salonda bulunan rüfekaya ibraz ettim. Görenler kanaatimi teyidettiler. Mektupların mahremiyet; ve masuniyetine riayet etmek, hürriyetin eskimiş en tabiî ve basit kavaidi salbitesindendir. Keyfi­yetin hemen Dahiliye Vekilinden istizahını ve Meclisi Âlice inltihap buyurulacak bir heyet ma­rifetiyle Ankara, Istanbul postanelerinde tetkikatı muktaziyenin icrasiyle mesullerinin zahire ihracı hususunun tahtı karara alınmasını teklif ve rica ederim.”[2]

Her ne kadar Içişleri Bakanı­ Ferit Bey bu iddiayı­ reddetse de, birçok milletvekili Ismail Canbulat’a hak veriyordu.

Nitekim bir diğer Istanbul milletvekili Rauf Bey de kendisine gelen bir mektubun açı­lı­p okunduğundan şüphelendiğini, bunun üzerine zarfı­ Posta ve Telgraf Müdürü Umu­misi Fahri Beye gösterdiğini ve O’nun da “dikkat çekici” bulduğunu anlatmı­ş ve Ismail Beyin verdiği takriri desteklemişti.[3]

Karesi (Balı­kesir) mebusu Ahmed Süreyya Bey de mektupları­n açıldığından şüphelendiğini söylüyor ve 5-6 aydan beri bazı­ mektupları­n kendisine gelmediğini ve gönderdiği mektupları­n da sahiplerine ulaşmadığı­nı­ ekliyor.[4]

Tokat mebusu Mustafa Bey ise “takip edildiklerinden” şüphelendiğini söylüyor.[5]

Mebusları­n şüpheleri yersiz değil, zira meşhur kemalist yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu mektupları­nı­n açı­ldı­ğı­nı­, hatta sivil polis tarafı­ndan takip edildiklerini söyleyenlerin sayısı­nı­n bir hayli kabarı­k olduğunu hatı­raları­nda şu sözlerle ifade ediyor:

“Muhabere (haberleşme) hürriyetinin ihlal edildiği, kapılar arkasından konuşmaların dinlendiği ve bazı milletvekilleri ardından “hafiyye”ler dolaştırıldığı iddia edildi. Rauf Bey, ikide bir kürsüye çıkıp elinde birtakım örselenmiş zarflar göstererek kendisine gelen mektupların açılmış olduğunu söylüyordu. Onun arkasından, başka bir milletvekili, bilmem hangi arkadaşının evinde yaptığı hususi konuşmanın A’dan Z’ye kadar zaptı tutularak Dahiliye Vekilliğine jurnal edilmesinden sızlanıp yakınıyordu. Sivil polisler tarafından takip edildiklerini söyleyenlerin sayısı ise hayli kabarıktı.”[6]

Sivil polislerce takip edilenlerden biri de Gümüşhane mebusu Kadirbeyoğlu Zeki Bey idi. Zeki Bey, peşine takılan sivil memurların gidip geldiği, oturduğu ve konuştuğu kişileri günü gününe, hatta saati saatine tesbit ettiklerini belirttikten sonra şöyle yazıyor:

“Sokak kapısının tam karşısındaki hanın kapısi içinde daima iki sivil memur kapımızı kontrol altında bulundurmakta, ben sokağa çıktığım vakit, biri beni takip eder. Diğeri haneye girip çıkanları nezaret ederdi.”[7]

*

ataturk-feto-m-kemal-feto-ataturk-fethullah-gulen-m-kemal-telekulak-ataturk-sivil-polis-ataturk-diktator-m-kemal-kazim-karabekir-polis-takibi-kadirbeyoglu-zeki-bey-hatiralari

[7] no’lu dipnot ile alakalı… Kadirbeyoğlu Zeki Bey, kendisini takip eden sivil polislerle yaşadığı maceraları hatıralarında uzun uzadıya anlatır… Hakikaten okunmaya değer…

***

M. Kemal, Milli Mücadele’nin meşhur paşalarını da rahat bırakmamış. Hakikaten Kazım Karabekir ve Ali Fuat paşalar mektuplarının açıldığını, bazılarının çalındığını ve üstelik sivil polisler tarafından izlendiklerini söylemektedirler.[8]

Dürüstlüğü ve mertliğiyle temayüz etmiş olan Şark Fâtihi Kazım Karabekir Paşa’nın 22 Eylül 1924 tarihinde günlüğüne yazdığı şu cümleyi, “Atatürk hürriyet getirdi” diyenlerin suratına çarpıyorum:

“Izmir’den mektuplarımın çalındığını Milli Müdafaa Vekaleti’ne şikayet ettim.”[9]

M. Kemal güya “demokrasi” ve “hürriyet” getirdi değil mi? Milletvekillerinin dahi hürriyeti yoktu ki milletin olsun…

Şimdi kemalistlere can alıcı suali sormanın zamanı geldi: Gizlice telefonları­ dinlediği gerekçesiyle FETÖ’yü tenkid ettiğiniz gibi, 1920’lerde milletvekillerinin, hatta Milli Mücadele’nin meşhur paşalarının mektupları­nı­ gizlice açtı­rı­p okutturan-çaldıran ve peşlerine sivil polis takan M. Kemal ve avenesini de tenkid edebilecek misiniz?

Hiç zannetmiyorum…

Gördüğünüz gibi bu yazıyla, FETÖ’nün dini cemaatlerle bir alakası olmadığı, aksine, dini yasaklayan ve milletvekillerini ispiyonlayan-fişleyen “baskıcı” kemalistlerden ilham aldığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] FETÖ ve M. Kemal benzerlikleri için bakı­nı­z;

http://belgelerlegercektarih.com/2016/09/06/darbeci-m-kemal-ataturkun-darbe-tesebbusleri/

http://belgelerlegercektarih.com/2016/09/03/15-temmuz-saldirisinin-2-dalgasi-algi-bombalari/

[2] TBMM Zabı­t Ceridesi, Devre 2, Cild 5, Içtima 100, 12 Şubat 1924, sayfa 734.

[3] TBMM Zabı­t Ceridesi, Devre 2, Cild 5, Içtima 100, 12 Şubat 1924, sayfa 739, 740.

[4] TBMM Zabı­t Ceridesi, Devre 2, Cild 5, Içtima 100, 12 Şubat 1924, sayfa 744.

[5] TBMM Zabı­t Ceridesi, Devre 2, Cild 5, Içtima 100, 12 Şubat 1924, sayfa 744.

[6] Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politika’da 45 Yı­l, 2. Baskı­, Iletişim Yayınları, Istanbul 1984, sayfa 60, 61.

[7] Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hatıraları, (Hazırlayan: Ömer Faruk Lermioğlu), Sebil Yayınevi, Istanbul 2007, sayfa 263 ve devamı.

[8] Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası, Emre Yayınları, Istanbul 1991, sayfa 302 ve devamı.

Ayrıca bakınız; Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, cild 2, Vatan Matbaası, Istanbul 1960, sayfa 95-100.

[9] Kazım Karabekir, Günlükler (1906-1948), 1.-2. cild, (Hazırlayan: Yücel Demirel), Yapı Kredi Yayınları, Istanbul 2009.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

17 yorum

 1. ismail

  1924 te mektuplarinin okunmasindan rahatsiz olan ismail canbulatin iki sene sonra suçsuz yere istiklal mahkemelerinde canini okudular. Senmisin atanin ayibini aleni olarak ortaya döken. Hemşi memşo dinlemez sallandirirlar adami.

 2. adaşin hazin sonu

  Fetöyu bilmemde1924 te ataya mektuplarini okutmak istemeyen ismail canbulatin iki sene sonra canina rahmet okunduğu malum. 46 yasindaki canbulat 1926 da ataya suikast girişimi davasindan suçsuz yere ( atanin) istiklal mahkemeleri tarafindan idam edilmişti.. Selanikli olmasi bile kurtaramadi onu.

 3. bu millet ve kemalistler

  Fetönun darbe girişimi sırasinda vurulan bir astsubay ölüyor. Fetocü olduğu düşünülerek cenaze namazi kilinmadan gömüluyor. Annesi biliyor oğlu fetocu degil. Mucadele ederek ispatliyor fetöcü olmadiğini. Mezardan aliniyor astsubay sehitliği kabul edilerek cenaze namazi kilinarak şehitlikte defnediliyor. Bu anne bu millettendir. Devlete kinlenmedi tazminat avina girişmedi.
  ……
  Albayin birisi fetö kumpasindanmidir bilemem ama darbe planlari var diye ordudan atiliyor. Fetönün kirli işleri ortaya dokulunce bu eski albay hemen mahkemeye basvurarak devlete 13 milyon 200 kusur bin liralik tazminat davasi açti. Buda kemalist. 13 milyonu ömrunde görmuşmu bu para avcisi.

 4. ..........

  Fetonun şeriat getireceğini duşünerek bunun engellendiğini savunanlar var halen daha. Bakin Tunusun eski lideri Habib burgiba 1950 lerin ilk yarisinda devletin kuruluşundan önce bağimsizlik hareketleri sirasinda halkin arasina girip birlikte beş vakit namaz kilarmiş. Işbaşina gelince islama en fazla zulmedenlerden oldu.
  Fethullahin çok dindar oldugunu duşunenler yurt dişina kaçirilan kiliselere bağişlanan paralara, vatikanla, abdyle ingiltere veyahudilerle olan iliskilerine baksinlar, ermeni surgunleri meselesindeki goruşlerine. Bugun bati avrupa ülkelerinin bize duşmanliğinin sebebi o iş başina gelemedigi içindir. Onlar çokmu müslüman. İşbaşina gelmeden once çok dindar gozukup işbaşina geldikten sonra islama zulmedenlerle dolu dunya. Gazetelerde daha önce 5 vakit namaz kildigi yazilan sisi örneği var ortada. Misir neredeyse ikinci israil oluyor onun sayesinde. Butun işler israilin çikarina gore yapiliyor.

 5. fetönün oyunlari

  Biz bu fetoyu hizmetlerinden dolayi hakikatten seviyor islama hizmet ediyor biliyorduk.sonra bitakim şeyler dokulmeye başladi ortaya. Devlete hayinlik var dendi. Sonra bigun geceden bir darbe oldu. Eyvah dedik kemalistler hukumeti devirip erdoğani öldürecek. İslami haklar yanacak butun. İnsanlar oluk oluk koştular darbeyi önlemeye. Vurulup öldü yaklasik 250 si. 240 i ilk gunde daha. Darbeyi kemalistler yapti bilerek öldüler. Çunkü oyle gosterildi. Tabiiki arada destek olanlarida çikti ama. Fetö butun hizmetlerini mundar etti. Bir hirsiz duşunun. Çaliyor çaldiği yere başkasinin kimliğini birakiyor. Suçsuz insan damgalaniyor. Yanliş yollardan doğru sonuca varilamaz. Fetonun durumu şu. Bir çocuk duşunun. Okulda butun oğretmenlerin gozdesi. Dersler hep tam not. Ama oğretmenlerde hep yardimci olmuş. Okulun son gunu hep kopye çektiği anlaşiliyor. Bu çocuk delirip biçak çekiyor ve rastgele önüne gelene saldiriyor. Boyle bir çocugun iyi gunlerinin hatiri kalirmi o okulda.
  Birileri hiç boşuna bize kizmasin. Onlari kim aldattiysa ona kizsinlar.

 6. açik ihanet

  Hukumet ışide silah veriyormuş kamyonlarla, pkk ile savaşiyorlar diye. Veriyor yada vermiyor. Verdiğini kabul edelim. Öyle varsayalim. Işid pkk ile onun suriye ve ırakdaki uzantilariyla savaşiyordu. Yani türkiye ne yapmasi gerekiyorsa onu yapiyor ışid eliyle türkiyenin düşmani teröristleri vuruyordu. Bunu önlemek devletin boyle bir sirrini ortaya çikartmak en ağirindan vatan hainliğidir. Köpeğe bir kere yemek veriyorsun o yemegin hatirina ısirmiyor. Bunlar kendilerini surekli besleyeni ısirdi.
  Abd, avrupali çikarlarina hizmet turkiyeye ihanet. Işid ülkemizde o kadar terör eylemi yapti. Vebali bunlara. Kendileride gunahsiz insanlari vurdu darbe yapak. Rus uçagini vurmak, rus elçisini öldurmek savaş çiksin diye yapildi bu iki eylem. akil işi değil bunlar. Ruslar suriyedeki gunahsiz askerlerimizden çikardi acisini kazaen yalaniyla.millette uyandi ya neyin ne olduğuna

 7. ...........

  Pakistandan sonra Afrikadaki islam ulkeleri fetö okullarini maarrif vakfina devrediyorlar. kendi ulkesine darbe yapmaya kalkan ihanet eden adamin bize ne faydasi olacak demişlerdir. Fetonun dunyayi ele geçirme planlari var. Afrikalilar bizim adamlarimizla bizi vuracak korkusuna kapildilar belliki. Fetoyu hala mehdi zannedenler varmiş duyuyoruz. İyide islam ulkeleri zaten bağimsiz kurtarilmaya fethedilmeye ihtiyaci yokki. O halde bu çabalar ne diye. Meydani boş bulup hepsini ele geçirecekler. Kimin hesabina, kimlerin yanibaşina oturdularsa onlarin hesabina. İslam hesabina islam ulkelerine darbe yapmak diye birşey varmi. Türkiyede islam ulkesi. Kağit uzerinde laik gozukse bile. Bazi yanlişlar varsada fetode çok hemde çok daha fazlasi var. Yazik yazik. O kadar hizmet boyle alçakca bir oyunla mundar edilsin.

 8. ................

  Almanyada birileri kilisenin birisini satin alarak camiye çevirmişler. Burada kadinlar başi açik halde ezan okuyor. Erkeklerle karişik şekilde namaz kiliyorlar. Bunlar abdesti namazi ne kadar biliyor orasida muamma. Bildikleri birşey var. Fethullahi muthiş şekilde övmek. Tv kanallarini izliyorum. Geneli bu durumu islami yozlaştirmak islamin genel kurallari bozabilmek amacini taşiyan fetö oyunu olarak verdiler. Kanal D televizyonu ise bu konudaki haberlerinde hiç fetöden bahsetmedi. Bu haberi ise çok normal çok olumlu bir durummuş gibi gosterdi. Kanal D muthiş Atatürkcü.

 9. ismail

  nurcular 11 grup bildiğim kadarıyla. benim bir hafta on gün kadar gittiğim grup fetocu olanlar değil onu eleştirenlerdi. bunuda açıklayayımda kimse evveli fetöcu sanmasın. kendisine kendi kendine kutsallık yüklemeye kalkanlara fazla değer vermem. inandırıcıda bulmam. feto başka hesaplar peşine düştü ve kaybetti. hala tutuklu adamlarını sahabeler gibi görür ve gösterirmiş. adamlarından benide tıksalarda yatsam içeride diyen seksenlikler varmış. feto doğru ve haklı erdoğanda zalim olmuş olsa biz en azından susardık. ama önce feto oyun yaptı. oyunu ortaya çıkınca hükümet üzerlerine gitmeye başladı. güven kaçtımmı adamları devletten postalanır. her yerde böyledir bu. darbe girişimi batışları oldu. hiç kimse madurları oynamasın. 28 şubat zulüm dönemiydi ve feto o zaman sessiz kalmıştı.

 10. .........

  Amcamin torunu askeri okula girmişti geçmiş senelerde subay olmak uzere. İlk yillarda iyiydi. Sonradan çok zorlanmaya başladi. Ayrilacağim çok zorlaştiriyorlar dedi. Askeri eğitimmidir zor olan. Yok bir gurup varmis kendinden görmediği herkesi eziyormuş. Fetoculer. Benim amcam 5 vakit namaz kilar. Oğluda. Torunuda en azindan onlara benzer tam olmasada. Hal böyle iken fetöculer ezmiş. Ayrilsin ordudan diye. Tazminat ödediler devlete. Ayrildi askeri okuldan. Şimdi muhendis kardeşimin işyerinde.
  Gazeteci hilal kaplan yazmişti. Birisi iş ariyor, bu gazetecide bu guruptan bir iş yerini ariyor. Bizdenmi demişler. 5 vakit namazinda demiş. Orasi önemli değil. Bizdenmi diye sorarlarmiş. Dertleri neydi bunlarin bilmiyoruz. Devlet ele geçirmek orasi açik. Bu kadarcikmi peki. Her oyun varmişti bunlarda. Bunlara bulaşan haraminada bulaşti. Milyonlarin ahi var bunlarin üzerinde.

 11. ................

  2009 da parami bank asyadan çektim 9.5 ay kadar geçti tekrar yatirdim.. İsleme koymaimişlar. Bir sene sonra uzerine tekrar para yatirmaya gittiğimde hiç işleme konmadiğini ayni kaldiğini gördüm. En az 3000 lira zararim vardi. Para yatirmaktan vazgeçip polise gittim mahkemeye başvur kesin kazanirsin dedi. Genel mudurlugu bile aradik. Hazirlaniyorum mahkeme için. Bir telefon geldi koyduk parani diye. Mahkemeden vazgeçtim. Meğer benim zararimi zengin kardeşim karşilamiş. Daha bu akşam açikliyor. O zararimi asla o hirsizlar karşilamamiş. Kimbilir kacbin kişiye ayni oyunu oynadilar. 28 şubat bizede vurur korkusuyla bank asyanin paralarini çuvalladi bunlar. Darbenin ucu azicik dokunsa paralar Abd ye uçacakti. Gülenciydi bunlar. Din iman hersey para. Koskoca ülkenin milyonlarini soydu gülen hareketi. En sonunda gülen hereketi bu ülkeyi çalmaya kalkti.. Yuzlerine tükürsen yarabbi şükür derler.

 12. ismail

  1977-80 dönemi ülkede sol terör azdı kudurdu. sağcı solcu çatışmaları almış başını gidiyor. üniversitelerde marksist leninist eylemler oluyor. fethullah gülen kendi gurubundan olan öğrencilere yarın öğrenci eylemleri var gelmeyin sakın ha okula dermiş. öğrencilerde gelmezmiş. o günde müthiş öğrenci olayları olurmuş. hoca herşeyi biliyor diye herkes evliya dermiş buna.. geçin evliyalığı işin perde arkasında olmasında. devletin güvenlik güçlerinede haber veriyormuydu acaba. yoksa devlet millet zarar gördükçe bunun yağlarımı eriyordu.

 13. .......

  1990 ların sonları çingenenin biri alışverişte dakka dukka yaparak ettiği oyunla iyi çarptı beni. bir ay sonra başka bir gurup komşunun dükkanına girdi. bende girdim peşlerinden ne yapacaklarını bildiğim için. adamı dolandırıyorlar görüyorum. hemen uyarıp uyandırdım adamı. o gurup işlerini bozdum diye aman ne küfürler. makinalı tüfekten saydırır gibi saydırdılar.
  bizimkileri okumaya çağırmışlar. okuma bahane dertleri enayi yolucu gülenin malikanesine para toplamak ve bunları paylaşmak. o zaman ak parti hükümeti daha yeni. şu şunu verdi bu bunu verdi sayarlarken filancadan 4kurban parası aldık demişler. bizimkiler onlar zengin değil sıradan insan yazık değilmi diyecek olmuş. çıkarlarına laf girdi ya oçingenelerin bana yaptığı gibi rezil etmişler bizimkileri. bidahada çağırmamışlar.
  bu doyumsuz aç kurt türkiyenin dünya kadar parasını yurt dışına kaçırdı. en nihayet türkiyeyide çalmaya kalktı. erdoğan emretti millet eziverdi. sayesinde kiliselere para taşıyan soygun teşkilatından kurtuldu memleket.
  gülen darbesi başarılı olamadi diye karnı ağrıyanlar makamı mevkii ne olursa olsun vatan hainidir. herkes diyor işbaşına gelseydi abd istediği için irana savaş açacaktı diye. oluk oluk müslüman kanı akacak. o keyfine bakacak. geçen bakan açıkladı yurt dışındakilerin çoğu hritiyanlığa geçiyormuş. özlerine dönüyorlar.

 14. ........

  nuray canan hanımın youtube videolarında var. lise ve üniversitelerde türban yasağı başlamadan evvel fetö okullarında bayan öğrenciler peruk takmaya başlamış ve bu uygulama herkese önerilmiş. sonrasında başlamış ülke çapındaki yasaklar. sanki şöyle bir durum var. dindarlar atılırsa atılsın sadece fetonunkiler kalsın meselesi. bu iş kime yarıyorsa o işin içindedir kuralı burada tam oturuyormu bilmiyorum.
  rahmetli cumhurbaşkanı turgut özalın zehirlenip ölümünden biray önce yaptığı 17 mart 1993 tarihli konuşmada türbanlıların okul kapılarından kovalanması yanlış inanç hürriyeti şart diye bir demeci var. ama darbe destekcisi sol kafalarda insaf vicdan yok. irtica dedikleri islamın önünü kesmek için heryol mübah. akan gözyaşlarından zevk duyuyorlar. fetöcüler 1997de erbakan hükümeti düşsün diye toplu namaz kılmışlar. bu işin sonrasının kızıl zulüm olacağını bile bile.
  nuray hanımın videolarında anlatılan öyle bir olay varki içler acısı. türban mücadelesi sebebiyle gözaltına yada hapse alınmış bayan öğrencinin biri. salıverilmesinin hemen ardından araba vurup ölmüş. bu fetö sağı yolup sola hizmet etti hep. vurduğu ak partide sağdan.

 15. ismail

  feto cemaatinden olanların yazıları düşüyor önüme. erdoğan zalim onlara göre madurları oynuyorlar. Kuran okunan evleri soyup kendine abd de malikane ayarlayan müslümanlardan yolduğu paraları kiliselere bağışlayan o değilmiş gibi. sayısız faili meçhulu abd istedi diye gülenin yaptırdığı söyleniyor. islami maske takıp ecnebi çıkarlarını savunmuyorlar gibi madurları oynuyorlar.
  Erdoğana çıkarlarmış devlete ait sürekli kurumların dairelerin başkanlığını istemeye. doymak bilmez istemeleri bitmezmiş. başkalarının hakkının yakıldığı herkesce malum. utanma yok gülen yüzsüzünde. erdoğan patlamış en sonunda biz kalkalımda siz oturun demiş. anında ölümüne öldüresiye düşman olmuşlar. sonu gelmeyen hayınlıklar ihanet zincirleri birbir arkasına sıralanmaya başlanmış. devlet ele geçirmenin en iyi yoludur sürekli kazık atmak.
  devlette farkında herşeyin maaş verdiği adamlardan kazık yemek hiçde hoş olmasa gerek. ayıklamaya başladı bunları.türkiyeyi ağına alan soygun çarklarınıda bozdu. ecnebi ülkelere yaptıkları ajanlıklarda malum. itelenmeye başlayınca devletin silahlarıyla devleti vurdular. maalesef yenildiler. türkiyenin parasını yurt dışına kaçıran din kamuflajlı ihanet şebekesi bunlar. aciyan acınacak duruma düşer. arada iyi olanlar varsa devlet bunları tesbit eder ayıklar. ama kimse bunlara durup dururken zulmetmedi. arandılar buldular belalarını.

 16. ismail

  youtubda zeynep adlı tesettürlü bir bayanın videoları düşüyor önüme sesli makale olarak. genelde suya sabuna fazla dokundurmuyor ama gülenci olduğu anlaşılıyor. malı mülkü elden gidenlerden ülkeden hicret edenlerden bahsediyor.
  gülen cemaati yardım toplayıp güya fakirlere yardım ediyordu öyle değilmi. bence yardım topluyor pek azı hariç üstüne yatıyorlardı. herkesi diyemem benim bildiğim yardım toplayanlar kimisi fabrikatör kimisi onlarca daire sahibi oldu. normal çalışanlar böyle zengin olamıyor. gülencilerde toplanıp üzerine yatılan bu yardımlar sayesinde müthiş zengin oldu. büyüdükçe büyüdüler. sonuçta doymadıkları için devlete gözkoydular. çarpılmış şeytana çevirdi devlet bunları. devlet bu mallarınada el koyar içeride atar suçlu suçsuz demeden. yurt dışına kaçan kurtuldu. arada günahsız olanlar varmıdır bilmem.sadece bunca badireye rağmen halen güleni savunduklarını biliyorum. ne buluyorlarsa şu adamda.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: