M. Kemal-Enver Paşa ilişkisi ve Turancılık
M. Kemal-Enver Paşa ilişkisi ve Turancılık

M. Kemal-Enver Paşa ilişkisi ve Turancılık

M. Kemal-Enver Paşa ilişkisi ve Turancılık

*

Enver Pasa ve M. Kemal

***

M. Kemal’in Enver Paşa hakkındaki suçlamaları:

“(Enver) hesapsızdır, fikir ve kararların nasıl tatbik edileceğini düşünmeyi teferruat sayar; askerlikte genel bakımdan bilgisizdir, çünkü tabur, alay vs. gibi birliklere sıra ile komuta etmeden, en çok Makedonya ile Bingazi’de çete ve aşiret vuruşmalarında bulunduktan sonra sırf siyasal destekle en yüksek makamlara erişmiştir… Bu yüzden Enver, bir tümen veya bir kolorduya herhangi bir hareketi emrettiği vakit, o hareketin yapılabilmesi ve beslenebilmesi için nelerin gerektiğini hiç düşünmezdi ve bu emirleri âdeta bir çavuşa 40-50 kişi ile bir tepeyi tutması emrini verir gibi verirdi. Sarıkamış yıkımı bu biçim kıt anlayıştan doğmuştur.”[1]

Zaten Birinci Dünya Harbi’nde yaşanan hezimetten de Enver Paşa’yı mesul tutuyordu:

“Harbi sevk ve idare edenler, harb-i umumide kendi mevcudiyetimizi unutarak tamamen Almanların esiri olmuşlardır… Bu sebeple idare-i harbte tadad olunamayacak (sayılamayacak) kadar hatalar vardır. Bu hataların mesul-i yeganesi (biricik sorumlusu) Enver Paşa’dır. Enver Paşa’dan başka mesul aramak lazım gelirse, milletin kendisidir. Enver Paşa vefat etmiştir. Onun emriyle hareket eden kumandanları mesul tutmak doğru değildir.”[2]

Gördüğünüz gibi yalnızca Enver Paşa’yı değil, “milleti” de mesul tutuyor. Ancak Enver Paşa’nın emriyle hareket eden kumandanlara (yani kendisine) toz kondurmuyor…

Milleti mesul tutması bir dil sürçmesi falan değildir. Nitekim Fatih Sultan Mehmed Han’ın peşinden giden bu millete “serseri” demişliği bile vardır:

“Yani fatihler, ana unsuru peşine takarak kılıçla fetihler yaparken, kılıç sallarken zaptolunan memleket halkı kazandıkları ayrıcalıklarla sabana yapışıyorlar; toprak üzerinde çalışıyorlardı. Arkadaşlar, kılıç ile fetih yapanlar, sabanla fetih yapanlara yenilmeye ve sonuçta yerlerini bırakmaya mecburdurlar. Nitekim Osmanlı saltanatı da böyle olmuştur. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sabanlarına yapışmışlar, varlıklarını korumuşlar, kuvvetlenmişler; bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından dolayı bir gün onlara yenilmiştir.”[3]

Ancak tarihi ya yanlış okumuş ya da çarpıtıyor… Zira Osmanlı devleti durduk yere bir yeri fethetmezdi. Yerli halklara zulmedildiğinde müdahale eder ve halkları korurdu.

16. Yüzyılda Osmanlı’nın prestiji çok yüksekti. Doğu’da olduğu gibi, Batı’da da Osmanlı’nın özellikle de ezilen ve sömürülen sınıflar arasında hayranı çoktu. Ezilen ve sömürülen insanlar, Osmanlı Devleti’nin kendi ülkelerini fethetmesini istiyordu. Bu hamaset değil, hakikattir. Nitekim Ukraynalı yazar A. Krımskiy’e göre, “Balkanlar, Macaristan, Batı Avrupa ve Rusya’da farklı düşünce ve sebeplerden dolayı çok sayıda insan, muhtemel bir Türk istilası tehlikesinden hem korkuyor, hem de açıkça bunu istiyordu.”[4]

*

osmanlini hosgörüsü osmanlinin adaleti gibbons the foundation of ottoman

[6] no’lu dipnot ile alakalı… Tarihçi Gibbons’un kaleme aldığı kitabın ilgili sayfası…

***

Tarihçi Gibbons da bu gerçeği şu sözlerle itiraf eder:

”Balkanlar’daki her halk, komşularından ziyade Osmanlı’nın hakimiyetini tercih etmiştir. Osmanlı’nın hakimiyeti, Macar veya Italyanların hakimiyetinden daha çok tercih edilirdi.”[5]

Aynı kitabın bir başka yerinde ise, “Osmanlılar yeni çağda dinî özgürlük ilkesini temel taşı olarak vazetmiş ilk millettir.” der.[6]

Lakin bu halklar daha sonra Fransız Ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilikten etkilenmiş ve büyük devletlerin kışkırtmasıyla isyan etmiştir. Burada suçlu olan taraf insanlık yapan Osmanlı değil; nankörlük yapanlardır.

Neyse mevzumuza dönelim…

M. Kemal’in yukarıdaki sözlerinden de anlaşılacağı üzere, Enver Paşa’dan hoşlanmıyordu. Milli Mücadele döneminde Ali Fuat Paşa’ya gönderdiği bir telgrafta, Cemal Paşa ile Enver Paşa’nın arasını açmaya çalıştığı, ancak bu takdirde Cemal Paşa’ya yardım edebileceğini söylediği görülmektedir.[7]

*

ali fuat cebesoy moskova hatiralari m. kemal enver pasa

[7] no’lu dipnot ile alakalı… M. Kemal’in Ali Fuat Paşa’ya gönderdiği telgraf…

***

Enver Paşa’nın Turancı fikirlerine de uzak duruyordu. Ilber Ortaylı, M. Kemal ile Enver Paşa ilişkisi hakkında şunları yazıyor:

“…Anadolu hükümeti (M. Kemal), Rusya’nın Müslüman topraklarında faaliyet göstermek isteyen ve bunda kısmen başarılı olabilen Enver Paşa’ya karşı onaylayıcı davranmadı…”[8]

Yani M. Kemal, Orta Asya Türklerinin özgürlüğü için mücadele veren Enver Paşa’ya yardımcı olmadı. Dolayısıyla M. Kemal’in Turancı olduğunu ve bir Türk Birliği kurmak istediğini söylemek mümkün değildir…

Alman “Weltbild” yayınlarından çıkan 2 cildlik “Islam” tarihinin 2. cildinin 150. sayfasında, M.Kemal’in Pantürkizm yani Türk Birliği için hiçbir harekette bulunmadığı, 149. sayfada ise Harf inkılabı ile Türk gençliğini “Osmanlı Kültür Mirası”ndan uzak tutmaya çalıştığı belirtilir.[9]

Bu konunun uzmanı Günay Göksu Özdoğan ise şunları yazar:

“Türkiye Cumhuriyeti ulusal devletinin kuruluşuyla ülkeyi yöneten Kemalist kadro tarafından Pantürkçülük tamamen reddedildiği gibi devletin resmî ideolojisi olarak yaygınlaştırılmaya çalışılan Kemalist Türk ulusçuluğu da Türkçü görüş ve örgütlenmeleri siyaset dışına itti.”[10]

M. Kemal’in temel dış politika ilkelerini 14 başlık altında toplayan siyaset bilimci Hüner Tuncer, M. Kemal’in Pan-Islam, Pan-Türk ve Turancılık hareketlerine iltifat etmediğini belirtir.[11]

Murat Kılıç, M. Kemal’in milliyetçilik anlayışını gayet açık bir şekilde hülasa etmiş:

“Cumhuriyet yönetimi bu harekete olumsuz baksa da cumhuriyetin ilk yıllarında Pantürkist hareketlerin tamamen yokluğundan da söz edilemez. Bu dönemde pantürkist harekete mensup bazı kişiler Türk ocakları bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Türk Ocakları her ne kadar 1924 kongresinde esas amacının Türk kültürü koruma ve cumhuriyet inkılâplarını savunma ve Cumhuriyet Halk Fırkası ile işbirliği olduğunu belirterek CHF (CHP) çizgisinde bir milliyetçilik anlayışına doğru yönelmişse de, Turancılığı benimseyenler için ortak bir platform olma işlevini devam ettiriyordu. Bunun farkında olan tek parti yönetiminin müdahalesi ile Türk Ocaklarının etkinlik alanının ancak Türkiye sınırları içinde olması gerektiğine dair bir tüzük değişikliği yapıldı. Ancak bu pantürkist taleplerin önüne geçemeyince Türk Ocakları 1931 Martında tamamen kapatıldı.”[12]

Prof. Dr. Erel Tellal ise “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin “Dış Türklerle ilgilenmiyorum” manasına geldiğini ifade eder:

“Türkiye yeni siyasal yapısını kurarken iki etkenden özenle soğuk durdu: Komünizm ve politize olmuş Islam dini. Birincisinden uzak durma çabaları çerçevesinde gerçekleştirilen 1923 ve 1929 komünist tutuklamaları, SSCB’de olumsuz tepkilere yol açtı. Buna karşılık, statükocu ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi ‘Dış Türklerle, bu arada SSCB’deki Türklerle de ilgilenmiyorum’ anlamına geldiği için ilişkileri düzgün tuttu.”[13]

Prof. Dr. Çağlar Keyder, “Türkiye’de Devlet ve Sınıflar” isimli eserinde; “Doğu’daki Türki halkları etrafında toplamayı amaçlayan Turancılık, Sovyetler Birliği’yle yapılan antlaşmayla son bulmuştu.”[14] der. Keyder, aynı eserin 253. sayfasında, Kemalistlerin, Turancılık kalıntılarını reddedip cezalandırdığını belirtir.

Şimdi bazıları hemen Ziya Gökalp kartını kullanmaya kalkacaktır, fakat M. Kemal’in Turancı Ziya Gökalp’e karşı da bir hayranlığı olduğu söylenemez. Her ikisini de tanıyan bir aydın bu hususta şöyle diyor:

“Gazi M. Kemal’in Gökalp’a karşı; ihtimal ki Gökalp’ın Ittihatçılık bağlantısı ve Enver Paşa hayranlığı ile Turancılık çabaları dolayısıyle, fazla bir ilgisi görülmemiştir. Özel konuşmaları sırasında Gökalp hakkındaki görüşlerinin de hayranlık ifade etmediği anlaşılmaktadır. Zaten arada mizaç farkı da vardı. Gerçi bu haller Gazi’nin Ziya Gökalp’a karşı koruyucu ilgilerine engel olmamıştır. Ama Gazi’nin Ziya Gökalp’tan fikir ve ilham aldığını ortaya koyabilmek için, şimdilik yeterli deliller yoktur. “[15]

Ilber Ortaylı da aynı kanaattedir; “(Kemalist) inkılablarımızda Ziya Bey’in (Gökalp) rolünü büyütmek doğru değildir.”[16]

Prof. Halil Inalcık bir yazısında Osmanlı’nın son devrinde Türkçülük, Islamcılık ve Garpçılık(Batıcılık) cereyanı olduğunu belirttikten sonra şöyle der;

“Atatürk’ün fikirleri daha o dönemde olgunlaşmış, radikal garpçılığı(batıcılığı) temel kavram olarak benimsemiştir.”[17]

Ve ardından bunun günümüzdeki CHP’ye tekabül ettiğini ifade eder. Yani Prof. Halil Inalcık’a göre M. Kemal, Ziya Gökalp gibi Türkçü değildir. Dolayısıyla M. Kemal’in öyle zannedildiği gibi Bozkurtçu, Turancı, ülkücü, MHP’li kesimle bir alakası yoktur. Bu al(yanıl)gı, Sağ siyasetin halktan oy toplamak için M. Kemal’i meşruiyet aracı olarak kullanması neticesinde ortaya çıkmış ve zamanla tabana da sirayet etmiştir. Tıpkı bugün Ak partinin birtakım provokasyonların önüne geçebilmek için M. Kemal’i kerhen de olsa methetmeye mecbur kalması gibi.

*

Halil Incalcik Dogu Bati, Halil Inalcik Atatürk, Halil Inalcik M. Kemal, M. Kemal ülkücü mü, M. Kemal türkcü mü, Atatürk türkcü mü, Atatürk bozkurt

[17] no’lu dipnotta bahsi geçen Porf. Dr. Halil Inalcık’ın sözleri…

***

Ayrıca 12 Eylül 1980 darbesinden sonra “Ataköy Planı” olarak anılan gizli bir operasyonun bunda büyük bir tesiri olmuştur. Bu gizli operasyon ile “Türk toplumunun Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirilmesi ve güçlendirilmesi” hedeflenmiş ve her kesim için bir Atatürk imajı oluşturulmuştur.[18]

*

kemalizm-atatc3bcrkcc3bclc3bck-projesi-atatc3bcrk-mc3bcslc3bcman-mi-hangi-atatc3bcrk

Kronolojik sırası göz ardı edilen ve bağlamından koparılan M. Kemal’in bazı sözleri her kesime uygun bir şekilde servis edilerek farklı “Atatürk” imajları oluşturuldu; “Dindar Atatürk”, “Komünist Atatürk”, “Ülkücü Atatürk”, “Laik Atatürk”…

***

Meşhur Türkçü Turancı Zeki Velidi Togan’ın, Turancılığa taraftar olmayan M. Kemal yüzünden 1932’de Türkiye’yi terk ettiği ve M. Kemal’in ölümünden hemen sonra tekrar yurda döndüğü biliniyor.

Yunus Nadi ile Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunda yer alan ve o dönemi çok iyi takip eden Zekeriya Sertel bakın ne diyor:

“Ağaoğlu Ahmet, Azerbaycanlı’ydı. Içlerinde en zeki ve en bilgilisiydi. Yusuf Akçora da Rusya’dan gelmişti, aralarında en zeki ve en muhterisi oydu. Hüseyinzade Ali Bey ise en okumuşu, en olgunu ve en efendi olanıydı.

Fakat o dönemin önderleri sayılan bu adamlar, kaderlerini Ittihat ve Terakki’nin politikasına bağlamışlardı. Bu nedenle Ittihat ve Terakki ile birlikte söndüler ve silindiler. Yalnız Ağaoğlu, bir süre daha Atatürk döneminde ayakta kaldı ve çalıştı. Ama ne var ki, bu kez de Atatürk’e ayak uydurarak Turancılıktan uzaklaştı.”[19]

M. Kemal’in Turan ve Türk Birliği gibi bir hedefinin olmadığı Nutuk isimli kitabında bile yazmaktadır:

“Muhtelif milletleri, müşterek ve umumi bir unvan altında cemetmek (toplamak) ve bu muhtelif unsur kütlelerini aynı hukuk ve şerait(şartlar) altında bulundurarak kavi bir devlet tesis etmek, parlak ve cazip bir noktai nazarı siyasidir. Fakat aldatıcıdır. Hattâ, hiçbir hudut tanımıyarak, dünyada mevcut bütün Türkleri dahi bir devlet halinde birleştirmek, gayrikabili istihsal bir hedeftir. Bu, asırların ve asırlarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı hâdisat ile meydana koyduğu bir hakikattir. Panislâmizm, panturanizm siyasetinin muvaffak olduğuna ve dünyayı sahai tatbik yapabildiğine tarihte tesadüf edilememektedir. Irk farkı gözetmeksizin, bütün beşeriyete şâmil, cihangirane devlet teşkili hırslarının netayici de tarihte mazbuttur.”[20]

M. Kemal’in düşünceleri böyledir. Onun Türkçü Turancı olduğunu iddia edenlerin güvenilir bir kaynak göstermeleri mümkün değildir. Gerçekten bu hususta umumiyetle kaynak gösterilen şahıs Ismet Bozdağ isimli tescilli bir uydurukçudur. Ismet Bozdağ’ın, Sultan Ikinci Abdülhamid’in Hâtıra Defteri diye sahte bir Hâtıratı piyasaya sürdüğü ispatlanmıştır.[21] Bunun dışında sosyal medyada bir sürü kaynaksız söz M. Kemal’e izafe edilmektedir. Halbuki kaynaksız sözler yok hükmündedir.

Uzun lafın kısası M. Kemal Turancı falan değildir, zaten Bozkurt destanıyla da alay etmiş biridir.[22] Enver Paşa ile M. Kemal’in aynı yolun yolcuları olduğunu sanmak büyük bir gaflettir. O dönemin Türkçü’leri bile cumhuriyetçi değildiler. Bunu M. Kemal’in kalemşörü Falih Rıfkı hatıralarında samimi bir şekilde anlatır:

“Müslümanlıkta din ile dünyanın birbirinden ayrılmıyacağını iddia eden hocalar, Halifenin Padişah da olması lazım geldiği fikrinden caymamışlardır. Muhafazakar Osmanlı ve sağ temayüllü Türk’çüler de hala meşrutiyetçidirler. M. Kemal hilafeti padişahlıktan ayırmakla ve devlet merkezini Ankara’ya nakletmekle bütün hüküm ve nüfuzu kendi şahsında toplamak isteyen bir zorlama yapmıştır.”[23] 

Atay, aynı eserin bir başka yerinde ise şöyle der:

“Ileri Türk’çüler, dedim. (Batıcı demek istiyor: K.Çandarlıoğlu) Gerileri de vardır. Içlerinden Tanzimatçı ve gelenekçidirler. Bunlar köklere kadar inen inkılap kararlarını sevmiyeceklerdir. Çoğu saltanatın kaldırılışını hazmetmemişlerdir. Bir kısmı hilafetin kaldırılmasından memnun olmıyacaklardır. Fakat hiç biri yeni yazı ve dile, Türk milletini gerçek kültür hürriyetine (!) kavuşturucu inkılaplara kadar bizimle beraber kalmıyacaklar, M. Kemal’den de ayrılmayacaklardır. Bunlar ‘Kerhen’ (istemeyerek) Kemalisttirler. Şimdi de aynı kimseleri Türk’çülük devrindeki geri cereyanlara saplanmış olarak görmekteyiz.”[24]

Demek ki neymiş, gerçek Milliyetçiler, Kemalci ve Cumhuriyetçi değil; Meşrutiyetçi imişler… Dolayısıyla Milliyetçilerle M. Kemal aynı safta olamaz. Enver Paşa ile M. Kemal de aynı safta olamaz.

.

**********

.

KAYNAKLAR:
.

[1] M. Kemal, Eskişehir-Izmit Konuşmaları (1923), sayfa 86.

[2] Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk, Hayatı ve Eseri, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1990, cild 1, sayfa 55, 56.

[3] Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk’ün Söylev ve Demeçeri I-III, Bugünkü dille yayına hazırlayanlar: Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. M.Akif Tural, Prof.Dr. Izzet Öztoprak, Türkiye Iktisat Kongresi’ni Açış Söylevi Izmir 17 Şubat 1923.

Tafsilat için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2018/07/08/kemal-ataturk-fatih-sultan-mehmedin-pesinden-giden-millete-serseri-dedi-mi/

[4] A. Krımskiy, “O Turkofilstve Evropı i Moskovskoy Rusi XVI Veka”, Istoriya Turtsii i Eye Literaturı, Moskva 1910, sayfa 151. Türkçesi: “Türkiye’nin Tarihi ve Literatürü.”

[5] H. A.Gibbons, The Foundation of Ottoman Empire, Clarendon Press, Oxford 1916, sayfa 133.

[6] H. A. Gibbons, The Foundation of Ottoman Empire, Clarendon Press, Oxford 1916, sayfa 81.

Daha fazla malumat için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/12/seriat-ile-yonetilen-osmanlinin-gayr-i-muslimlere-hosgorusu/

[7] Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, (Yayına Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu), Temel Yayınları, Istanbul 2002, sayfa 309.

[8] Ilber Ortaylı, G.M.K. Atatürk, Kronik Yayınları, Istanbul 2018, sayfa 78. (Bu kitapta maalesef tarihi hakikatlere aykırı yorumlar, kaynaksız iddialar ve usandırıcı tekrarlar mevcuttur.)

[9] Weltgeschichte, Der Islam, Die Islamischen Reiche nach dem Fall von Konstantinopel, cild 2, Weltbild Yayınları, 1998, sayfa 149, 150, (Bölümün yazarı: Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Stanford Shaw.)

[10] Günay Göksu Özdoğan, “Dünyada ve Türkiye’de Turancılık,” (Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, cild 4) içinde, 3. Baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul 2008, sayfa 398.

[11] Hüner Tuncer, Atatürkçü Dış Politika, 2. Baskı, Kaynak Yayınları, Istanbul 2011, sayfa 23.

[12] Murat Kılıç, Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Milliyetçiliğinin Tipolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 16, Aralık 2007, sayfa 133, 134.

[13] Erel Tellal, “1923-1939 SSCB’yle İlişkiler”, Baskın Oran, ed., Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 15. Baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul 2009, cild 1, sayfa 314.

[14] Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, Iletişim Yayınları, 19. Baskı, Istanbul 2014, sayfa 94, 253.

[15] Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam: M. Kemal, 1922-1938, cild 3, Remzi Kitabevi, Istanbul 1988, sayfa 175, 176.

[16] Ilber Ortaylı, G.M.K. Atatürk, Kronik Yayınları, Istanbul 2018, sayfa 79. (Bu kitapta maalesef tarihi hakikatlere aykırı yorumlar, kaynaksız iddialar ve usandırıcı tekrarlar mevcuttur.)

[17] Halil Inalcık, Doğu Batı-Makaleler II, Doğu Batı Yayınları, sayfa 204.

[18] 12 Eylül darbesinden sonra tedavüle sokulan “Gizli Atatürkçülük Projesi” hakkında tafsilat için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. (119 no‘lu dipnottan itibaren) ;

http://belgelerlegercektarih.com/2016/02/04/ataturk-doneminde-satilan-ve-ahir-yapilan-camiler-sinan-meydana-cevap/

[19] Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, 5. baskı, Remzi Kitabevi, Istanbul 2001, sayfa 62.

[20] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 9. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1969, cild 2, sayfa 436.

[21] Yavuz Selim Karakışla, “Sultan Hamid’in Sahte Hatıratı”, Toplumsal Tarih, Kasım 2001, sayı 95, sayfa 29-34.

Ayrıca bakınız;

Ali Birinci, “Sultan Abdülhamid’in Hâtıra Defteri Meselesi”, Divan İlmî Araştırmalar, 2005-2, sayı 19, sayfa 177-194.

[22] M. Kemal’in Bozkurt destanıyla alay ettiğine dair yazı için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2014/08/19/m-kemal-ataturk-bozkurt-armasiyla-alay-etti-mi/

[23] Falih Rıfkı Atay, Çankaya, cild 2, Dünya Yayınları, Istanbul 1958, sayfa 317. (Sansürsüz baskı).

[24] Falih Rıfkı Atay, Çankaya, cild 1, Dünya Yayınları, Istanbul 1958, sayfa 258. (Sansürsüz baskı).

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

2 yorum

 1. ....

  2007 nin kasım aralık aylarıydı. tuzlada sanayide çalışırken türkmenistanlı bekir ile arkadaş olduk. dini konularda inancı sünni islamdandı. siyasi konularda asla türkiye türkü gibi değildi. çok ileri derecede ruscuydu. onların göbeği kimi yerde 150 kimi yerde 300- kimi yerdede450 yıldır rusyaya bağlı. öyle olmasa1. ve 2. dünya savaşlarında almanya ruslara saldırdığı zaman fırsat bulmuşken rusa isyan ederlerdi. rus hesabına savaşıp öldüler öldürdüler. rusçu olmasalar orta asya türkleri sarıkamış ve galiçyada bizimle savaşmazlardı. savaşıp askerlerimizi şehit eden maalesef onlardı. 20. yüzyıl turancılık için çok geç kalınmış bir girişimdir. ruslar bu kadar güçlü iken onların bizimle askeri ittifak yapması oraların toplu katliama uğraması demek onlarda biliyor bunu. genel kurmayımız 1915 teki turancılık hareketi olan orta asya türkleriyle birleşme çabalarını hayallerle gerçekler farklı diye açıklamıştı. maalesef durum tamda böyleydi.
  ergenekon destanı yani türklüğün yok olacakken kurttan türediği masalı türklüğü aşağılayan bir deli saçmasıdır.bu saçmalığın bozkurt ile türklüğe sembol olmasıda hoş değil. mustafa kemal bozkurtçu olmamakla doğru yapmış. ama islamıda sevmediğinden islami bir sembolde seçmemiş başta doğduğu topraklar olan yunan kültürü olmak üzre hristiyan batıda ne varsa medeniyetleşme(masalı) adına dayamış bize.

 2. ismail

  youtubede yorumlara bakıyorum birisi yazmış islama en büyük zararı veren kişidir diye. işin doğrusuu hep düşmanlara çalıştı. batı bizi onun eliyle cezalandırdı. internette onbinlerce açık belge var neyin ne olduğunuanlaştıracak. hala dindar atatürk yalanlarına sarılıp savunan münafıklar sürüsü var.
  deccal çıktığı zaman alnında kafiri billah yazacak. çok büyük bir kitle onun islamın savunucusu olduğunu savunup islamın kurtarıcısı diye sunacaklar. gerçek müslümanlar asla yemiyecek bu numaraları. kafa kağıdı müslümanları hep aldanıp küfrün peşinden gidecek.
  atanın ne olduğunu anlamak o kadar kolayki. ona laf söylendi diye peygambere dine kitaba sövenler var ya onlara bak herşeyi gör.o gavurlar arada oynayıp müslümanları kandıranlardan çok daha dürüst. hiç değilse maske takmıyorlar, ne mal oldukları belli.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: