Padişah Vahdettin Sevr’i imzaladı yalanı – Sevr Projedir

Padişah Vahdettin Sevr’i imzaladı yalanı – Sevr Projedir

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Sultan Vahidüddin Han (rahmetullahi aleyh)

***

Kemalist rejimin borazanlığını yapan okullarda ve yahudi güdümlü medyada, Sultan Vahidüddin’in -haşa- Sevr’i imzaladığı, vatanını sattığı vs. anlatılır. Halbuki bu kuru bir iftiradan başka bir şey değildir. M. Kemal Atatürk ve avenesinin Kurtuluş Savaşı adı altında Osmanlı Devleti’ne yaptıkları darbe sonucu kurdukları rejimi meşru göstermek için Sultan Vahidüddin’e hain diyorlar. Bunu her fırsatta ısrarla dile getirmelerinin yegane sebebi budur. Aksi halde, kendi rejimlerinin gayri meşruluğu ortaya çıkacak, korkuları bu.

*

Sultan Vahidüddin Han Sevr’i imzalamamıştır

Sultan Vahidüddin kesinlikle Sevr’i imzalamamıştır ve zaten bu yüzden Yunan ordusu Anadolu’ya yayılmıştır. Sevr hükümlerine göre Yunan yönetim bölgesi Izmir ve Ayvalık yöresiyle sınırlıdır, oysa Yunan ordusu Trakya ile Balıkesir-Bandırma ve Bursa yörelerini işgal etmiştir ve bunun sebebi de az önce belirttiğimiz gibi Sultan Vahidüddin’in Sevr’i imzalamamakta direnmesidir.

Yunan ordusunun yenilmesinden sonra Venizelos muhalifleri (Kral Konstantinciler) bu taarruzun gerçek sebeplerini ortaya koymak için Fransa’da “Le Matin” gazetesinde 1.12.1922 tarihinde belgeler yayınlamaya başlamışlardı. Sözü edilen belgelerin birinde, Venizelos’un, 22 Haziran taarruzuna Ingilizlerden nasıl izin aldığı açıklanmaktadır. Bu açıklamanın bir yerinde Venizelos, aynen şöyle yazıyor:

“Bu hareketle barış andlaşmasının (Sevr) imza ve uygulanmasını sağlayamazsam, Yunan kuvvetlerinin sayısını arttırmayı üzerime alacağım.”[1]

Zaten Yunanistan’dan başka hiçbir devlet, Osmanlı Devleti dahil, Sevr’i imzalamamıştır. Itilaf Devletleri bile Sevr’i tasdik ettirmek üzere kendi meclislerine götürememişlerdi.[2]

10 Ağustos 1920’de Osmanlı hükümetinin delegeleri, Paris’te yapılan baskılara dayanamayarak zaman kazanmak amacıyla Sevr’i imzalamıştır, ancak bu, meclis tarafından onaylanmadıkça hiçbir anlam ifade etmiyordu. Onun için Itilaf Devletleri bu anlaşmayı hem kendi meclislerinde hem de Osmanlı meclisinde onaylatmak zorundaydı. Halbuki bunların ikisi de olmayacaktı. Çünkü her şeyden evvel o günkü Osmanlı Anayasası’nın 7’inci maddesi barışla ilgili anlaşmanın mecliste onaylanmasını öngörüyordu; ama ortada meclis yoktu.[3] Zira Sultan Vahidüddin, Sevr’i kabul ederler endişesiyle ekseriyeti Ittihat ve Terakki mensubu olan Osmanlı Meclisi’ni feshetmişti. Ardından 22 Temmuz 1920’de memleketin seçkin insanlarından oluşan bir Saltanat Şurâsı toplamıştı ancak Sevr’in lehine bir karar çıkacağını anlayınca, bu şurâyı da bir iradeyle dağıtmıştır.[4]

Sultan Vahidüddin, bu şurânın açış konuşmasında hadisenin verdiği elem ve teessürle riyaseti veliaht Abdulmecid efendiye havale ediyorum diyerek bir-iki cümle söyledikten sonra salondan çıkmış ve kapının dibinde bayılıp düşmüştür.

Sultan Vahidüddin’in özel doktoru Reşad Paşa bir Fransız gazetesinde yayınlanan hatıratında aynen şöyle demektedir:

“Kendisi mühim anlarda bir kaç defa baygınlık geçirmiş ve derhal müdahaleye lüzum hasıl olmuştu. Bunlardan bir tanesi, Sevr Muahedesi şeratini ve metnini tetkik için teşekkül eden Şurâ’yı Saltanat’a riyaset etmek üzere Muayede Salonu’na girecekleri anda vukua gelmişti.”[5]

Bütün bunlara rağmen Sultan Vahidüddin’e nasıl vatan haini denir?

Ismet Inönü’nün Lozan’da Lozan antlaşmasını imzalaması, bu antlaşmanın kabul edildiğini mi gösterir? Hayır, kabul edilmesi için meclisin onayına sunulması gerekiyordu, nitekim öyle de olmuştur.

Murat Bardakçı dahi Sevr’in onaylanmadığını Hürriyet’teki köşesinde “Hiç endişelenmeyin, Sevr’i biz zaten onaylamamıştık” başlıklı yazısında:

“Milletlerarası bir anlaşmanın imzalanmış olması, bugün olduğu gibi, o zamanlarda da metnin yürürlüğe girmesi için kâfi değildi. Metin imzalanır ve devletler kendi kanunlarının öngördüğü şekilde onayladıktan sonra ‘teati ederler’, yani onay belgelerini karşılıklı olarak birbirlerine verirler ve anlaşma ancak bundan sonra yürürlüğe girerdi. Sevr’in 433. maddesinde, ‘Onay belgelerinin Türkiye ve üç müttefik devlet tarafından en kısa süre içinde Paris’e gönderilip bir tutanak hazırlanmasından sonra yürürlüğe gireceği’ yazılıydı. Türkiye ise anlaşmayı onaylamadı, onay belgelerinin gönderilmesi ve teatisi diye birşey sözkonusu olmadı, dolayısıyla da Sevr, bizim açımızdan hiçbir şekilde resmiyet kazanmadı.”[6] diyerek bu hususu gayet güzel bir şekilde izah etmiştir.

Tarihçi Ayşe Hür ise, Sevr’in fiilen uygulanmasının mümkün olmadığını ve hiçbir zaman da yürürlüğe girmediğini şu sözlerle ifade ediyor:

“Antlaşmaya göre, Çatalca’ya kadar bütün Trakya, Ege adaları ve Izmir, Yunanistan’a; Suriye ve Çukurova, Fransa’ya; Irak ve Filistin, Ingiltere’ye; Antalya ve havalisi Italya’ya veriliyor; Istanbul ve Boğazlar Ingiltere ile müttefiklerinin işgali altına giriyor, Boğazlar’ın yönetim ve denetimi milletlerarası bir komisyona devrediliyordu. Doğuda bağımsız bir Ermenistan, güneydoğuda Kürdistan kurulması planlanıyordu.

Britanya’nın Anadolu’da değil, Ortadoğu coğrafyasında gözü vardı. Ancak bu coğrafyanın paylaşımı Sevr’e kalmadan, daha 1918’de bitmişti. Fransa daha 1919 aralığında Türk tarafına, uzlaşmaya hazır olduğunu bildirmiş, 30 Mayıs 1919’da ise (geride beş uçak ve önemlice mühimmat bırakarak) Kilikya (Adana) yöresine çekilmişti. (Fransa 1921 yılının ocak ayında Kilikya’dan tamamen çekilerek sahneden çıkacaktı.)

Italya, Sevr süreci boyunca ‘barış koşullarını’ uygulamak için gireceği açık olan ‘ölümcül bir savaşta’ kesinlikle yer almayacağını defalarca belirtmişti. Çünkü o tarihlerde Sevr’in ancak ‘silah zoruyla’ kabul ettirilebileceğinin herkes farkındaydı. Örneğin Fransız Mareşali Foch’un Mart 1920’de yaptığı hesaba göre, Türkleri yenmek için en az 27 tümene ve 400 bin askere ihtiyaç vardı. Oysa o tarihlerde Istanbul’daki Müttefik askerî varlığı yedi bin, Yunan ordusunun toplamı ise 80-100 bin civarındaydı.

Sevr sürecinde, aslan payını almayı uman Yunanistan ise o tarihlerde Bursa’ya kadar gelmişti. Halbuki Sevr ile Yunanistan’ın kazancı değil kaybı olacaktı. Çünkü o güne kadar işgal ettiği yerleri Sevr’e göre tahliye etmek zorunda kalacaktı.  

Müttefikler Rusya’ya karşı tampon olarak düşündükleri Kürt ve Ermeni mandasını sürdürecek durumda olmadıklarından sorumluluğu ABD’ye yıkmak istiyorlardı. Ancak o yıllarda izolasyonist bir politika izleyen ABD, Türkiye ile savaşa girmediği için ne Antlaşma’nın hazırlanmasında rol aldı, ne de nihai belgeyi imzaladı. Sevr’de kurulması düşünülen ‘Büyük Ermenistan’ın hamiliğini üstlenmeyeceğini daha 1920 martında ilan etti. Bunu izleyen aylarda Britanya, Fransa, Italya ve Norveç, Ermenistan’ın savunmasıyla ilgili herhangi bir askerî yükümlülük üstlenmeyeceklerini açıkladılar. (Bunun üzerine Erivan’daki Taşnak Hükümeti Ankara ile uzlaşmak zorunda kalacak, 2-3 Aralık 1920 tarihli Gümrü Anlaşması ile Ermeni tarafı Sevr Antlaşması’nda kendisine tanınan haklardan feragat ettiğini açıklayacaktı.)

Kürtlerin büyük bir bölümü, Erzurum ve Sivas kongrelerine ve Büyük Millet Meclsi’ne katılmışlar, Sevr’de Ermenilerle ortak bir Kürt devleti kurmak için kulis yapan Şerif Paşa, doğudaki bazı Kürt aşiret liderlerinin protesto telgrafları üzerine 5 Mayıs 1920’de Paris Barış Konferansı masasından çekildiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Başta da belirttiğim gibi Sevr’in fiilen uygulanamaz oluşu bir yana hukuki olarak da hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Antlaşma, Osmanlı Meclis-i Mebusanı 11 Nisan 1920’de Padişah tarafından kapatıldığı için görüşülmedi bile. Ankara Hükümeti ise Sevr’i hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak antlaşma, Yunanistan dışında Itilaf Devletleri ve müttefiklerinin parlamentoları tarafından da onaylanmadı.“[7]

Ord. Prof. Dr. Charles Crozat da “Devletler Umumi Hukuku” isimli eserinde Sevr’in tasdik edilmediğini belirtiyor.[8]

Kemalist tarihçi Prof. Sina Akşin’in 1983 yılında “Yaba” dergisine yazdıkları bunu teyid etmektedir:

“ABD 1919 sonunda Avrupa siyasetinden elini eteğini çekmek kararını aldı. Ingiltere, Müslüman sömürgelerine ibret olsun diye Yunanistan’ı kendi uydusu yapıp Türkiye’yi ezmek kararındaydı. Fransa ve Italya, onun müttefiki olarak bu karara katılıyor görünüyorlardı. Nitekim Sevres Antlaşması’nı birlikte yaptılar. Fakat anlaşılan kimse Sevres’i ciddiye almıyordu ki hiçbir devlet bu antlaşmayı onaylamadı. Sevres’i, garip bir şekilde, bile bile ölü doğurdular.”[9]

Prof. Sina Akşin, “Iç Savaş ve Sevr’de Ölüm” isimli eserinde de Sultan Vahidüddin’in Sevr’i hiçbir zaman onaylamadığını yazmıştır.[10]

Sultan Vahidüddin, yurdu terk ettikten sonra da Mekke’de yayınladığı bildiride, Sevr’i tasdik etmediğini beyan etmiştir.[11]

Devrin Iç Işleri Bakanı Ahmet Reşit Beyin hatıralarında yazdıkları da Sultan Vahidüddin’i doğruluyor:

“Zat-ı Şahane’nin bu metni Sadrazam Ferid Paşa’nın, telkin ve zorlamasına rağmen, tasdikinden kesin bir şekilde kaçındığı şüpheden uzaktır.”[12]

Padişah’ın damadı Ismail Hakkı Okday Bey, Sultan Vahidüddin’in anlaşmanın geçici bir süre ile dahi imzalanmasına karşı olduğunu şöyle anlatmaktadır:

“…Sultan Vahidüddin Han, Ekim ayında müttefiklerin onca baskısına ve Damat Ferit Paşa’nın kanunî mecburiyet olduğunu hatırlatmasına rağmen Sevr’i geçici olarak dahi imzalamayı reddetmişti. Sevr’i daha sonra imzalamayı reddederek Sultan çok açık bir biçimde bu barışın şartlarını kabul etmediğini yeterince göstermişti.”[13]

Sevr’den her bahsedildiğinde “Mecelle-i Mesaib” (Musibetler Mecmuası) diyen Sultan Vahidüddin, Avni Paşa’ya dikte ettirdiği hatıralarında kendini şöyle ifade etmiştir;

“… O Sevr ki ilk defa elime aldığımda keskin bir acı ve korkulu bir ürperti hissettim… Sevr bana göre ne bir antlaşma ne de bir paktı. Kötülüğün baştan aşağıya ta kendisiydi.

Bu belge elime geldiğinde, mecburi ve geçici bir imza taktiğiyle (delegelerin imzasıyla) biraz zaman kazanmaya çalıştım. Eğer işler kötü gider ve bu oyalamayı başaramazsam antlaşmayı imzalamaktansa tahtan feragata kararlıydım.”[14]

Sultan Vahidüddin’in Sevr’i tasdik etmediğini ve ondan kurtulmak için çareler aradığını, Millî Istihbarat Teşkilâtı’nın (MİT) atası olan “Teşkilât-ı Mahsusa”nın son Başkanı Hüsamettin Ertürk, “Iki Devrin Perde Arkası” adını taşıyan anılarında şöyle ifade etmektedir:

“Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahideddin, Düvel-i Itilafiyenin hazırladığı Sevr Muahedesi’ni hiç bir zaman tasdik etmeyerek ondan kurtulmak çarelerini aramıştır.”[15]

*

Sevr’i kabul etmek istemeyen Osmanlı Devleti’nin karşı tasarısı

Sevr’in Osmanlı’ya dayatılması üzerine padişahın onayıyla başdelegeliği üstlenen Damad Ferid Paşa, ve Paris’teki Osmanlı heyeti, barış şartlarını müzakere edebilmek ümidiyle hazırlanmış olan ve “Meclis-i Vükela’da tetkik ve Padişah tarafından tasdik” olunan bir karşı tasarıyla 18 Haziran 1920’de Paris’e gitti.[16] Fakat Paris’te umduğu ortamı bulamadı ve sadece tasarıyı 25 Haziran’da Onlar Konseyi’ne sundu.[17]

Bu karşı tasarı, “Osmanlı Devleti’ne ilişkin andlaşma tasarısı, şiddet bakımından hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Çünkü, sözkonusu edilen, gerçekte (bu Devleti) bölmekten başka bir şey değildir. Osmanlı toprağından, ulusal topluluklar ilkesi adına, Ermenistan ve Hicaz gibi özgür ve bağımsız Devlet durumuna çıkarılmış ya da Irak, Filistin ve Suriye gibi mandataire’in koruyuculuğu altında bağımsız Devlet biçimine sokulmuş koca iller ayırmak, Ingiltere yararına Mısır’ı, Süveys’i ve Kıbrıs’ı Osmanlı Devletlerinden çekip almak, Libya kıtasıyla Akdeniz adaları üzerindeki bütün haklarından vazgeçmesi Türkiye’den istenilmekle kalmayıp, üstelik Türkiye’yi aynı ulusal topluluklar ilkesine aykırı olarak, Doğu Trakya ile Izmir yörelerinden de çekip alma işlemi, Türkiye ile savaş durumunda bulunmamış olduğu halde, yenen durumuna geçerek ve böylece yararlanmak isteyen Yunanistan yararına yapılacaktır. Bundan başka Kürdistan’ın ayrılması hazırlandığı için, ülkenin geri kalan kesimi etkinlik bölgelerine bölünmektedir” demek suretiyle Itilaf barış taslağının (Sevr’in) açık bir şekilde, Osmanlı Devleti’ni parçalamayı hedeflediğinden dolayı kabul edilemezliğini ortaya koymaktaydı. Aynı zamanda, “hem bir Devletin varlığını sürdürmesini istemek hem de onun varlığının temel hukuksal koşulunu zorla ortadan kaldırmak istemenin olanağı yoktur. Öte yandan ise özgürlüksüz sorumluluk düşünülemeyeceği açıkça bellidir.”[18] şeklinde güçlü bir hukuk mantığıyla “Osmanlı Devleti’nin hukuku” savunulmaktaydı.

Baskın Oran, bu karşı tasarının üslup bakımından “zerre kadar eziklik, katlanış ve yakarış izi” taşımadığını “öz bakımından güçlü bir mantık ve çok sağlam bir uluslararası hukuk bilgisiyle” donandığını yazmaktadır.[19]

Ancak Itilaf devletleri temsilcileri bu Türk cevabını 7 Temmuz’da Spa Konferansı’nda ele almaya başladılar. Bunu gören Damad Ferid Paşa, ertesi gün (8 Temmuz) barış şartlarının yumuşatılmasını isteyen ikinci bir muhtırayı Onlar Konseyi’ne sunarak Paris’ten ayrıldı. Sonunda Onlar Konseyi, Türk barışıyla alakalı çalışmalarını 16 Temmuz’da tamamladı ve Osmanlı Devleti’nin ileri sürülen barış şartlarını (Sevr’i) 27 Temmuz gece yarısına kadar kabul etmelerini istedi. Sözkonusu karar, 17 Temmuz’da, Paris’te bulunan Osmanlı Dahiliye Nazırı Reşit Beye verilen notayla açıklandı. Aksi takdirde Türkleri Avrupa’dan sonsuzluğa dek kovmakla tehdit ettiler.[20]

Yani Osmanlı idarecileri, Sevr’in Devleti parçalamak maksadıyla dayatıldığını görmüş ve bu sebeple kabul etmek istememişlerdi. Ancak emperyalistlerin planı başkaydı. Sevr, Lozan’ı kabul ettirmek için Türkleri biraz korkutmak maksadına matuftu.

Nitekim Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci bir makalesine “Sevr Antlaşması: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek mi?” başlığını atmakta ve şöyle demektedir:

“Sevr Antlaşması’nın tarafları bunun gerçekçi bir hal tarzı olmadığının farkındaydı. Aslında herkesin gizli birer ajandası vardı. (..) İttihatçı düşmanı yeni padişah Sultan Vahideddin, savaşın bütün suçunu İttihatçıların üzerine yıkmayı ve Anadolu’daki halkın mahalli mukavemet hareketlerini bir elde toplayıp sulh müzakerelerinde koz olarak ileri sürerek daha iyi şartlarda antlaşma yapmayı umuyordu. Bu sebeple Anadolu’ya fevkalade salahiyetli bir müfettiş gönderdi. Bu müfettiş (M. Kemal), Anadolu’da padişahın mümessili olarak milli mukavemeti teşkilatlandıracak ve sulh müzâkerelerinde İstanbul’un elini güçlendirecekti.”[21]

Ekinci, “Sürgündeki Hanedan” isimli kıymetli eserinde ise şöyle yazmaktadır:

“Padişah bundan sonra Istanbul’daki işgal kuvvetlerini oyalamak ve Anadolu’daki mücadeleyi gözden uzak tutmak için türlü siyasi gayretler içine girdi. El altından milleti teşvik ederek Anadolu’ya silah, mühimmat ve zabit (subay) yolladı.(..) Bunları görüp sarayı sıkıştıran işgal kuvvetlerine, ‘Benim haberim yok. Bunları önleyeceğim,’ diyordu. Hatta onları inandırmak için ‘Kuva-yı Inzibatiye’ adında bir birlik kurdu. Bu kuvvetlere el altından Anadolu’daki harekete katılma emri verildi. (..) Ingiltere, tahttan çekilme tehdidiyle Sevr’i imzalamayan Sultan’ı gözden çıkarttı. Bunun için Istanbul hükumetini mali cihetten sıkıntıya sokarak, Ankara’nın (M. Kemal’in) elini güçlendirdi. Malta’daki sürgünleri serbest bırakarak Ankara meclisine iştiraklerini sağladı.”[22]

*

Sevr ciddiye alınmamıştır

Sevr’in uygulanma şansı olmadığı gibi, ciddiye de alınmamıştır. Dönemin Batı kamuoyu da bunda hemfikirdir. Fransız ve Italyan basını büyük çoğunlukla antlaşmaya karşı çıkmıştır. Le Temps, “1918’de silahsızlandırmayı başaramadığımız Türkiye’yi 1920’de parçalamaya çalışmanın saçmalığından” söz eder.[23] Ingiliz basını ise, Sevr’i, “Müttefiklerin çözmeyi başaramadıkları sorunları maskelemek için kaleme alınmış bir retorik [“esip üfürme”] metni” olarak değerlendirmiştir.[24]

Tevfik Paşa, bu antlaşma projesinin “Devlet ve istiklal mefhumları ile katiyen kabil-i telif” olmadığını yani “bağımsızlık” ve hatta “devlet” kavramlarıyla bağdaşmasının mümkün olmadığını söylemiştir.[25]

Sevr şartlarının Türkiye’ye bildirilmesinin üzerinden sadece 10 gün geçmiştir ki Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Sultanahmet meydanında düzenlenen mitingde kürsüye çıkıp ateşli bir konuşma yapmış ve projedeki şartların asla kabul edilemeyeceğini haykırmıştır.[26]

Amerikan arşivlerinde bulunan, “Türk-Fransız Anlaşmasını” çeşitli yönleriyle inceleyen Fransızca bir belgeye göre Fransa ve Türkiye’nin dostlukları çok eskiye dayanmakta ve Türkiye zaten büyük savaşta Fransa ile değil Rusya ile savaşmaktadır. Işgal durumunda ise Fransa ve Fransızlarla karşılaşan Türk halkı onlarla eskiden olduğu gibi dost olmuştur. Fransa gerçekçi bir yaklaşımla Türkleri bir uşak durumuna düşüren Sevr’i reddetmiş ve kendi mirasının kalıntıları olan topraklan böylece Türklere geri vermiştir. Fransa böylece kendisini Ingiltere’nin doğu siyasetinden ayırmış ve Yunanlılar gibi maceracı olmadığını göstermiştir. Fransa zaten Türkleri parçalamaya yönelik anlaşmalara Spa, Hythe ve San Remo’da karşı çıkmış ve Lloyd George’a Türk halkının hayatına dokunmaması ve onu kendi topraklarında hür bırakma konusunda verdiği sözü hatırlatmış. Yunanlıların maceracı davranışı mareşal Foch, general Gouraud ve albay Georges tarafından iyi karşılanmamış. Fransa böylece Türklerin meşru isteklerini kabul etmiştir.[27]

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

[27] no’lu dipnotta bahsedilen Belge

***

Yani, Fransa Sevr’i ciddiye bile almamış ve reddetmiştir.

Diğer taraftan, Ingiltere Parlamentosu tutanaklarında yapılan bir araştırmada üyelerden birinin Sevr’i “insanlık kibrinin ve ahmaklığının anıtı” saydığını görüyoruz. Bir şeyi daha: Lozan görüşmelerini kabul etmek suretiyle Sevr’i “yırtan taraf” olarak Ingiliz hükümetini tebrik ettiğini görüyoruz.[28]

*

Sevr; “Proje”dir

Sevr; Batı da ciddiye alınmaması ve Sultan Vahidüddin’in de imzalamamakta direnmesinden ötürü bir proje halinde kalmaya mahkum olmuştur.

Nitekim M. Kemal Atatürk, benim tespitlerime göre Nutuk’ta, tam 15 defa Sevr’den “Proje” olarak bahsetmiştir.

Elimde bulunan Bedi Yazıcı’nın eski Türkçe ve yeni Türkçe olarak yayınladığı Nutuk’un[29];

562. sayfasında 2 defa

572. sayfasında 1 defa

632. sayfasında 3 defa

728. sayfasında 5 defa

732. sayfasında 1 defa

734. sayfasında 1 defa

740. sayfasında 2 defa

olmak üzere toplam 15 kez Sevr’den; “Proje” olarak bahsedilmiştir. Daha fazla olabilir, benim tespitime göre bu kadar.

Üstelik 728’inci sayfasında M. Kemal Atatürk şöyle diyor:

“Efendiler! Mondros Mütârekesi’nden sonra Türkiye’ye muhasım devletler tarafından dört defa sulh şeraiti teklif edilmiştir. Bunların birinicisi ‘Sevr Projesidir.’ Bu proje hiçbir müzakerenin mahsûlü olmayıp Düvel-i Itilafiye tarafından Yunan Başvekil Mösyö Venizelos’un da iştirakiyle tanzim ve Vahidettin’in hükümeti*** tarafından 10 Ağustos 1920 de imza edilmiştir. Bu proje TBMM’nce bir ‘zemin-i münakaşa bile’ addedilmemiştir.”

***Dikkat edilirse M. Kemal Atatürk, bu metni daima proje diye isimlendirmekte ve projenin imzalanışını “Vahideddin’in Hükümeti tarafından” demek suretiyle Vahidüddin Han’a değil, hükümete izafe etmektedir. Doğrusu, o hükümetin murahhasları (delegeleri) tarafından olacak.

Bu, inkarı mümkün olmayan birinci delilimizdi.

Bu babta ikinci delilimiz ise Ismet Inönü’ün Ulus gazetesinde yayınlanan hatıralarıdır. Ismet Inönü hatıralarında Sevr için “Proje” tabirini kullanmıştır.[30]

Eğer Sultan Vahidüddin Sevr’i kabul edip imzalamış olsaydı, kemalistler o imzayı bayraklaştırıp Padişahı kötülemek için kullanırlardı. Neden kullanmıyorlar? Çünkü böyle birşey yok…

Osmanlı Meclisi’nın tutanakları yayınlandı.

Hodri Meydan!

Sevr’in kabul edildiğini iddia edenler, kabul edildiğine dair Meclis tutanağını veya Sultan Vahidüddin’in imzasını bir zahmet göstersinler de görelim. Bu işler böyle slogan atmakla olmaz. O devir geçti…

Her kim, Sultan Vahidüddin Sevr’i imzaladı diyorsa, yalan söylüyordur, iftira atıyordur. Allahu Teala bunun hesabını sormayacak mı zannediyorsunuz?

Kaldı ki, Ingilizler bazı ufak tefek tavizler dışın­da Lozan’da temel hedeflerine ulaşmış, daha 1919 başla­rında Ingiliz Genelkurmayı’nın Osmanlı topraklarında hedefledikleri şartları Lozan’da bize kabul ettirmeyi başarmışlardı.[31]

Sevr’in bazı maddeleri zaten Lozan’da M. Kemal Atatürk ve avenesi tarafından kabul edilmiştir. “Sevr Sulh Projesi”nde yer alan 115’inci madde, Kıbrıs’ın kaderini tayin eden Lozan antlaşmasının 20’nci maddesinin kelime kelime aynısıdır.[32]

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci başka bir makalesinde bu hususta şunları yazar:

“Bazılarının paçavra diye lanetlediği Sevr ile bazılarının zaferi olan Lozan, aslında birbirine benzer iki anlaşmadır. Sadece toprak kaybı ve bazı askerî sınırlamalar cihetiyle farklılık gösterir. Lozan’da da Boğazlar ecnebi kontrolündedir; azınlıkların otonomisi devam etmektedir. Lozan’da, tüm Ortadoğu’dan, Kıbrıs ve Adalar’dan vazgeçilmiştir.”[33]

Ayrıca Sevr’in 139’uncu maddesi; “Işgal altındaki Müslümanlarla bütün ilişkinizi keseceksiniz” mealindedir…

Peki bunu M. Kemal Atatürk yapmadı mı?

Osmanlı Devleti’ni bir gaye için parçalamak istediler. Acaba “Yurtta sulh, cihanda sulh”un bu gayeyle bir ilgisi var mıydı?

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] Yusuf Hikmet Bayur, Yeni Türkiye Devletinin Haricî Siyaseti, Istanbul 1934, sayfa 47, 48. (Le Matin’in 1.12.1922 günlü sayısı).

[2] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kastaş Yayınları, 8. baskı, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 439.

[3] Osmanlı Anayasasının 7.maddesi için bakınız; Cahit Kayra, Sevr Dosyası, Boyut Kitapları, Istanbul 1997, sayfa 56.

[4] Saltanat Şurâsı için bakınız; Münir Sirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı 4, Istanbul 1968, sayfa 16.

Ayrıca bakınız;

– Istanbul Basını, 27-28 Mayıs 1919.

– İDA, FO 371/4227/82455: Calthorpe’dan Ingiltere Dışişleri Bakanlığı’na gizli telgraf, Istanbul, 30 Mayıs 1919.

– Sultan Vahidüddin’in, Sevr’in kabulüne taraftar olmadığından Saltanat Şurâsı’nı topladığını, Millî Istihbarat Teşkilâtı’nın (MİT) atası olan “Teşkilât-ı Mahsusa”nın son Başkanı Hüsamettin Ertürk de belirtmektedir: Hüsamettin Ertürk’ün Hatıraları, Iki Devrin Perde Arkası, kaleme alan: Samih Nafiz Tansu, Sebil Yayınevi, Istanbul 1996, sayfa 402.

[5] Ali Fuad Türkgeldi, Görüp Işittiklerim, Ankara 1951, sayfa 215.

[6] Murat Bardakçı, “Hiç endişelenmeyin, Sevr’i biz zaten onaylamamıştık”, Hürriyet gazetesi, 31 Ağustos 2003.

[7] Ayşe Hür, Öteki Tarih, cild 2, 5. baskı, Profil Yayıncılık, Istanbul 2013, sayfa 88 ve devamı.

[8] Ord. Prof. Dr. Charles Crozat, Devletler Umumi Hukuku, (tercüme eden Edip F. Çelik), Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Istanbul 1950, cild 1, sayfa 399.

[9 Prof. Sina Akşin, Türkiye’nin Önünde Üç Model, Telos Yayınları, 1997, sayfa 42.

[10] Prof. Sina Akşin, Iç Savaş ve Sevr’de Ölüm, Türkiye Iş Bankası Yayınları, 2010, sayfa 220 ve devamı.

[11] Sultan Vahidüddin Han’ın Mekke Beyannamesi (1923). Bu beyannamenin Arapça metni ve Ingilizce tercümesi için bakınız; Public Record Office, Foreign Office Archives, 686/123. Beyannamenin Türkçe metni için bakınız;

Kadir Mısıroğlu, Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin, 3. Baskı, Sebil Yayınevi, Istanbul 2011, sayfa 233 ve devamı. Ayrıca bakınız; Sebil Gazetesi, 8 Eylül, 1978. 141 numaralı nüsha ve devamı.

[12] Ahmet Reşit Bey, Gördüklerim Yaptıklarım, Istanbul 1945, sayfa 299.

[13] Sultan Vahidüddin’in Damadı Ismail Hakkı Bey’in Notlarından naklen Murat Bardakçı, Şahbaba, Istanbul 1998, sayfa 165-168.

[14] Şerif Paşa’nın Sultan Vahidüddin’den Tuttuğu Şahsi Notlar, (1924-1925) den naklen Murat Bardakçı, Şahbaba, Istanbul 1998, sayfa 165-168.

[15] Hüsamettin Ertürk’ün Hatıraları, Iki Devrin Perde Arkası, kaleme alan: Samih Nafiz Tansu, Sebil Yayınevi, Istanbul 1996, sayfa 400.

[16] Ibnülemin Mahmud Kemal Inal, Son Sadrazamlar, cild 4, sayfa 1731, 1732.

[17] Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, cild 1, sayfa 110.

Ayrıca bakınız;

Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1919-1938, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998, sayfa 177.

[18] Seha L. Meray-Osman Olcay, Osmanlı Imparatorluğunun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Sevr Andlaşması, Ilgili Belgeler), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1977, sayfa 8, 9.

[19] Baskın Oran, “Lozan’ın Öncülü bir Onur Anıtı: Müttefiklerin Sevr Barış Antlaşması Tasarısına Osmanlı Hariciyesinin Yanıtı”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Ankara, 15-17 Ekim Sempozyuma Sunulan Tebliğler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, sayfa 259.

[20] Seha L. Meray-Osman Olcay, Osmanlı Imparatorluğunun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Sevr Andlaşması, Ilgili Belgeler), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1977, sayfa 33.

Ayrıca bakınız;

Izzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989, sayfa 107, 108.

Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, cild 1, sayfa 111-113.

Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1919-1938, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998, sayfa 181-184.

Tafsilat için bakınız;

Mustafa Budak, Misak-ı Milli’den Lozan’a, 5. Baskı, Küre Yayınları, Istanbul 2014, sayfa 200-202.

[21] Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci “Sevr Antlaşması: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek mi?”, 25 Ocak 2016, http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=670

[22] Ekrem Buğra Ekinci, Sürgündeki Hânedan: Osmanlı Ailesinin Çileli Asrı, 2. Baskı, Timaş Yayınları, Istanbul 2015, sayfa 400-402.

Kuva-yı Inzibatiye (Halife Ordusu) ve Anzavur Hadisesi hakkında tafsilat için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2014/05/24/kuva-yi-inzibatiye-ve-anzavur-hadisesi/

[23] Prof. Dr. Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, sayfa 159. Akyüz’e göre Fransız kamuoyunun çoğunluğu antlaşmayı “kötü” bulmuş ve reddetmiştir. (sayfa 151.)

[24] Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları Büyük Güçler, Maşalar, Gizli Anlaşmalar ve Türkiye’nin Taksimi, Sabah Yayınları, Istanbul 1996, sayfa 236.

[25] Ikdam gazetesi, 15 Mayıs 1920, sayfa 1.

[26] Mustafa Armağan, “Sevr’i tartışmaya açma zamanı geldi mi?” Zaman Gazetesi, 18 Temmuz 2010. (Mustafa Armağan’dan birkaç dipnotta istifade edilmiştir. Kadir Mısıroğlu’nun da birkaç yerde değerli bilgi ve kaynaklarından istifade ettik.)

[27] Belge için fotoğrafa bakınız.

[28] Mustafa Çufalı, “Lozan Konferansı ve Antlaşması Üzerine Ingiliz Parlamentosunda Yapılan Tartışmalar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cild 16, Temmuz 2000, sayı 47, sayfa 564.

[29] M. Kemal Atatürk, Nutuk, sadeleştiren Bedi Yazıcı, Moda, Şubat 1995.

[30] Ismet Inönü’nün hatıraları, Ulus gazetesi, 24 Temmuz 1968.

[31] 19 Şubat 1920 tarihli Genelkurmay muhtırası, Cab. 24/116, CP 2275, ek D, sayfa 7, 8; aktaran: Marian Kent, “Great Britain and the End of the Ottoman Empire”, Editör: Marian Kent, The Great Powers and the End of the Ottoman Empire, Londra 1984, sayfa 193, dipnot 180.

[32] Dr. Şükrü Torun, Türkiye, Ingiltere ve Yunanistan Arasında Kıbrıs’ın Politik Durumu, Paris Üniversitesi Doktora Tezi, Istanbul 1956, sayfa 51.

[33] Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, “Sevr Antlaşmasının tatbiki mümkün müydü?”, 01 Şubat 2016, http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=672

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

27 comments on “Padişah Vahdettin Sevr’i imzaladı yalanı – Sevr Projedir

 1. Geri bildirim: Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Lozan Antlaşmlarıyla ilgili yorumumda yönlendirdiğiniz yazılarınızı okudum, birincisi Sultan Vahdettin’e hain demek yanlıştır ama hain ilan edilmiştir. Çünkü Milli Mücadele’den sonra söz konusu olan bir devrimdir, gerek yönetim, gerek anayasa ve daha birçok şey köklü bir şekilde değiştirilmiştir. Böyle zamanlarda yani köklü değişiklik, inkılap yapıldığında önceki durum bir şekilde kötülenir, alçaltılır ve bunlar yapılırken değişimin daha rahat oturması için abartılabilir. Bu konuda dünyada pek çok örnek vardır. Örneğin bildiğiniz gibi İslamiyet de geldiğinde o zaman Arabistan’daki yaygın putperestliği yıkarken puta benzetilen resim ve benzeri şeyleri de yasaklamıştır. Yine o zamanlar belli bölgelerde görülen kız çocukların gömülmesi çok yaygınmış gibi anlatılmaktadır halen. Tabii ki az ya da çok berbat bir şeydir bu ama günümüzde de bir sürü töre cinayetleri, aile içi katliamlar vardır. Cahiliye Devri diye adlandırılan İslam Öncesinde, Arabistan sanatta gelişmiş, ticari açıdan canlı bir bölgedir yani o kadar da karanlık ve cahil bir yer değildir. Buna rağmen çok kötü bir dönem olarak İslamiyet’ten sonra tasvir edilmesi de yanlış değildir, o günün gereği odur çünkü. Buna benzer daha yakın tarihlerdeki Fransız İhtilali veya Sovyet Devrimi de örnek gösterilebilir. Mantıklı düşünen herkes de Vahideddin’in oturduğu, devraldığı tahtın ne kadar dikenli olduğunu görür. Şartları ve imkanları bu bağlamda iyi tahlil etmeliyiz.
  İkinci nokta da şu ki, Sevr’in imzalanmadığından geçersiz sayıldığını savunmuşsunuz, eyvallah. Ancak o anda geçerli olan bir Mondros Mütareke’si var, hatta herkesin bildiği 7 ve 24. maddeler var, bunları n’apıcaz? Kaldı ki bu yazının 2. paragrafında bashettiğiniz Sevr’in imzalanmaması üzerine başlayan Anadolu’daki Yunan işgalinin yapılması da Mondros’un hükümlerine dayanmıyor mu? Yani her an her yerinin işgal edilmesine razı olmuş bir devlet artık Osmanlı, fiilen sona ermiş bir devlet iken hala nasıl ilk paragrafınızda Osmanlı’ya yapılmış bir darbeden falan söz edebiliyorsunuz?

  • @samil, bu cok degerli yorumunuzdan ötürü size tesekkür etmek istiyorum. Cahiliye devri ile osmanli devrindeki gecis süreclerini kiyas edebiliriz ama sunu unutmamaliyiz ki, cahiliye devri küfrü, osmanli devri ise imani temsil etmektedir. Yani kemalistlerin osmanli aleyhine yaptiklari kara propagandayi belirli bir zaman zarfi icin -yanlis bir devre gecis de olsa- tolere edebiliriz, yani sosyoloji acisindan… Yoksa gecisi savunmuyorum. Ancak bu kara propaganda hala devam ediyor. Hala tarihle barisilamadi.

   Devlet fiilen sona ermemistir, mütareke bir ateskes anlasmasidir, ardindan bir baris anlasmasi gelecektir. Ilk teklif sevr baris projesidir, sultan vahidüddin bunu kabul etmedigi icin sartlari hafifletmek maksadiyla m. kemali anadoluda bir teskilat yapmaya ve batililari dolayli olarak baski altina almaya calisiyordu. Ancak m. kemal, kendisine verilen bu destegi suiistimal edip otoritesini güclendirmis ve batiyla bizzat masaya oturarak sunulan lozan baris anlasmasini -cok agir sartlar barindirmasina ragmen- kabul etmistir. Cünkü o dönem herkesin de belirttigi gibi haris idi. Yani ne pahasina olursa olsun yükselmek ve en büyük olmak istiyordu. Oysa Sultan vahidüddin, milletini degil de kendi tahtini düsünseydi, sevri gözünü kirpmadan kabul ederdi, zira sevr, saltanati koruyacagini taahhüd ediyordu.

   Mondros mütarekesi ise m. kemalin önerdigi ve daha sonra da kendi hükümetine basbakan yaptigi rauf orbay tarafindan imzalanmistir. sultan vahidüddin ise, kendisini ziyaret etmek isteyen bu imzacilari -yani kabineyi- kabul etmeyip reddetmistir. mütarekeyi imzalayan hükümeti azletmistir.

   • Başta cevap verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
    Bu yorumlarda, anlaşamadığımız meselelerin özünde bence demokrasiye, cumhuriyete bakış açımız yatmaktadır. Yani burada geleneksel veraset sistemi devam mı etmeliydi? Fransa’da başlayıp dünyaya yayılan cumhuriyet rejimi bizim için uygun muydu? Demokrasi, doğu ülkelerini kukla hükümetlerle daha rahat idare etmek ve sömürmek için kurulmuş bir tuzak mıydı? Osmanlı Devleti’nin son olarak geldiği durum neydi? Üzerinde bolca tartışabilecek bu ve bunun gibi sorulara verdiğimiz cevaplar farklı olduğundan -maalesef kutuplaştırılmış- Kemalistler ve karşısındakiler anlaşamıyor. Yani siz aslında devrimleri doğru bulmuyorsunuz, buradan yola çıkarak Vahdeddin’i savunuyorsunuz. Bunların yanısıra dediğim gibi bir kutuplaşma söz konusuysa ne olursa olsun iki taraf da ister İstemez subjektif davranır. Kemalistler Ata’yı büyütür, karşıdakiler Vahdeddin’i, sürer gider böyle ve medyada gördüğümüz bağrış çağrış güya tarih tartışmaları. Ancak doğrusu şu konularda Lozan’a karşı tutumunuzu da aşırı buluyorum. Çünkü:
    Başta yazdığınız yorumda Sevr’in ilk barış teklifi olduğunu söylemişsiniz ne var ki Sevr aynı zamanda son barış teklifi olarak yine karşımıza çıkar, Lozan’da bozguna uğratılan Yunanlardan

   • @samil, veraset sistemi cumhuriyetle degismemistir. Percinlenmistir. Ebedi Sef, Milli Sef, Tek Parti…

    Devrimleri dogru bulmuyoruz tabiki. Sapka devrimini halk kabul etmedigi icin rizeyi hamidiye zirhlisiyla bombalamislar. Iste kutuplasma o zaman basladi. Bunun neresini dogru bulacagiz? Bugün halk sapka takmiyor, kanun kadük kalmistir. Halk bu kanuna uymuyor. Ne kadar sacma kanun oldugunu hakimler ve savcilar da anlamislarki, su anda bu kanuna muhalefetten kimseye dava acil(a)miyor. Veya yazi degisikligi, ne gerek vardi? Veya dil inkilabi, bunun yanlis oldugunu m. kemal bile itiraf etmistir.

    Sevrin hatta lozanin daha hafifletilmis sekli olabilirdi, ancak m. kemal haris oldugundan kücük olsun, kötü olsun ama benim olsun anlayisinda israr ettiginden mümkün olamadi.

  • ya anlamadigim bir husus var ? zubeyda hanim muslumanmi , annes gayri mesru yerde calistimi .. ana si gercekten zubeyda hanimmi mustafa kemalin

 3. Habersiz gibi görünen İtilaf devletleri önümüze neredeyse Sevr’in aynısını koymuşlardır. Bu yüzden uzun ve gergin bir anlaşma dönemi olmuştur. Boğazlarda kurulacak içinde olmadığımız bir komisyon, ağırlaştırılmış kapitülasyonlar ve bölünmüş, işgale uğramış topraklardan lideri olduğumuz bir komisyona-ki çok az zaman sonra sadece bize ait olacaktı-, kaldırılmış kapitülasyonlara, bizden ayrılmış devletlerle bölüşüğümüz borçlara-ki Osmanlı devam etseydi bu borçların altından nasıl kalkardık meçhul- ve Misak-ı Milli’den birkaç tavizle topraklarımıza kavuştuk Lozan’la.
  Rauf Orbay’a gelince zaten Atatürk’e muhalefetiyle bilinir Erzurum Kongresi’nde veya savaş sonrası mecliste. Tarihte altından kalkamayacağı ağır bir yük altına girerek Mondros’a imza atmıştır ama deniz kahramanlıklarını düşününce de çelişkili biri gibi içinden çıkılmaz bir karaktere bürünür gözümde. O yüzden onla ilgili bir yorum yapamayacağım ancak Lozan hezimet de değildir. Osmanlı, o eski gücünü -gün gibi açık- yitirmişti. Şeriatla yönetiliyor olmasına rağmen Şeriat’ın temellerinden uzaklaşılmıştı, dini Şeyhülislam’ın emirlerini halka dinletmek için kullanıyorlardı, padişahlar istedikleri fermanı çıkarttıracak Şeyhülislam’ı getiriyor, karşı çıkarsa azlettiritordu. Dinimizin bireye özgü kalıp toplumu düzenlemesine karşı olamam bir müslüman olarak lakin Osmanlı’nın dini düzeninin de geldiği nokta da iç açıcı gelmedi bana.

  • @samil, selam samil, burada bazi bilgi eksiklikleri var. Hemen katkida bulunayim. Lozan ile bogazlardan gecis serbest olmustur, dünyada hicbir yerden ücretsiz gecilmez, sadece bizim bogazdan gecilir. Canakkale’de asker bulundurmamiz yasaklanmis, borclar ise bölüsülmüs degil, biz ödedik. Ancak osmanlidan kalan para, borctan cok daha fazlaydi. Dolayisiyla osmanli devam etseydi bu borclari hemen ödeme imkanina sahp idik. Misak-i milliden tavizlerle kurtulduk diyorsun ancak bunlar vatan topragi ve maneviyattan tavizlerdi. Bunun affedilir bir yani yok. Damat ferid pasa dahi misak-i milliden vazgecmedigi icin batililar tarafindan konferanstan tabiri caizse kovulmustur. O hain addedilen adam bile bundan taviz verilemeyecegini ifade etmisti.

   Rauf orbayin erzurum kongresinde m. kemale muhalif olduguna dair hangi kaynakta bir bilgiye rastladin bilemiyorum ama bu kaynagi burada paylasirsan cok memnun olurum.

   Osmanli eski gücünü, yani dünya liderligini yitirmis olabilir, ancak diger devletlerden de asagi bir durumda degildi, kemalist cumhuriyetten ise hic asagi degildi. Bugün turistlerin ziyaretgahlari hep osmanli dönemi eserleridir. Cumhuriyet tarihinde ne yapildi? Kocaman bir hic. Yaklasik bir asirdir bir basörtüsü problemiyle ugrasildi. Düstügümüz derekeyi görmemiz lazim. Osmanlinin seriatin temellerinden uzaklasmis olmasi tanzimat dönemine rastlar, tanzimat dönemi ricali ise m. kemalin fikir babalari sayilir. Eger seriattan uzaklasilmissa, bunu kaldirmak yerine islah etmek daha uygundur. Seyhülislamin emirlerini halka dinletmeye gerek yoktu ki. Bu konuda hangi misaller var, zikredebilir misin? Asil dini kullanmak, kemalist cumhuriyetle baslamistir.

 4. Geri bildirim: M. Kemal’i Anadolu’ya Padişah gönderdi! | Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim: Kemalist iftiralara cevaplar – 1 | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. BEN SİZİN KADAR NANKÖR AŞAGILIK TÜRK MILLETİNİ KANDIRAN BIR SAYFA GÖRMEDİM. GERÇEK OLAN HER ŞEYE SAHTE DEMIŞSİNİZ KENDI MASALLARINIZI UYDURMUŞSUNUZ. SİZİN YAPTİĞINIZ BU VATANI KURTARANLARA IHANETTIR BU VATAN ICIN SAVASANLARA IHANETTIR SANA ÖZGÜRLÜĞÜ VATANINI VERENLERE IHANETTIR VATANINA IHANETTIR. ADİ İNSANLAR. SİZİN GİBİ ZAVALLI İNGİLİZCI VE ARAPCILARI (TÜRKLÜK DIŞINDAKİ HERŞEYİ OLANLAR) ELBET BIR GÜN SİKE SİKE BU ULKEDEN YOLLAYACAZ. YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE BU VATAN IÇIN CEKINMEDEN CANINI FEDA EDENLER YASASIN TÜRK MİLLETİ

  • @Kaan, canim kardesim, nerede yalanimiz varsa yazarsan tartisabiliriz. Bu vatani kurtaranlara ihaneti kim yapti biliyor musun? Halkin basina gavurun sapkasini gecirenler yapti. Allahu Ekber demeyi yasaklayanlar yapti. Hacca gitmeyi, Kur’an okuyup okutmayi yasaklayanlar yapti. Yüzyillarca kullandigi dilini yasaklayanlar yapti. Ingilizci kimdir biliyor musun? Latinceyi bu millete dayatanlardir. Ingilizin, yahudinin sapkasini bu millete dayatanlardir. Bu vatan icin canini feda edenlere ihanet edildi. Biz bu ihaneti ifsa ediyoruz.

 7. Sultan vahdettin üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk e yapılan bir karalama çalışmasıdır.Bir fetva ile 400 yıl matbaa bile kurulamayan köhne bir zihniyetten sizi akla ve bilime dayalı sistemi getirenlere şimdi oldugu gibi geçmiştede birilerinin maşası olarak bu yola girdiniz.Yıkılmış Türk milletinin egemenligini bir hanedana ve şahsa ait olmasının ve bu devletin devam etmesinin mumkun olabilcegini düşünmeniz oldukça şaşırtıcıdır.Lozan antlaşması ve görüşmeler 1001 zorlukla yürütülmüştür,ismet Paşanın cebınde sizin kullandıgınız ayfonlardan yoktu,ingiliz komutan Lord Kurzon her oturuma cuval cuval belge ile gelirken ismet paşanın onunde 1 dosya kagıdı bile bulunamıyordu neden diye soracak olursanız telgraflarinda dinlendigi üzere Ankara ile mutlak bir iletişim saglanmasi oldukça zordu ve dahi elimizdeki tüm kozları nereye kadar gidebilcegimiz ve nekadar taviz verebilcegimizi dahi bu telgraf gorusmelerinden malum oluyorlardı.Siz nekadar hazırlanırsanız hazırlanının,telgraf gorusmelerinden sizin konusulcak konular ogrenlilip oturumda konusulacak konular degiştiriliyordu.Hal böyle iken memleketi kurtaran savası sonlandırak Lozana neden karsınız bunuda anlamak mumkun degildir.O donemin şartlarında tüm eksikliklere rağmen bu bir başarıdır.Her kim ki bunla bir hesaplaşma ihtiyacı duyar ,işte o zaman o şehitlerin o gazi paşaların kemikleri sızlar.

  • Yorumun icin sagol Furkan… Osmanli’da matbaanin fetva ile 400 yil kurulamadigini yazmissin ki, bu kemalist resmi tarihin yalanlarindan biridir. Dogrusunu yorumun sonuna ekleyecegim baglantiya tiklayarak ögrenebilirsin. “Akla ve bilime dayali sistem” diyorsun. Cok süslü kelimeler bunlar ama hakiki manasini biliyor musun? Kemalist rejimin getirdigi egitimin dinsizlikten baska bir sey degildir. M. Kemal döneminde mekteplerde darwinizm okutuluyordu. Bunlar dini reddediyor. Halbuki insanlar dine, yani hakikate uygun egitimi esas almalidir. Bunu müslümanlar yüzyillarca yapmislar. Ama kendi öz kaynaklarini oku(ya)mayanlar bu hakikatlerden maalesef mahrumdurlar. Siz, sadece resmi tarihin mekteplerde size empoze ettiklerini yaziyor ve müdafaa ediyorsunuz. Iste hataya düstügünüz nokta burada basliyor.
   Bunun en bariz delili ise osmanlida matbaa meselesidir. Asagida verecegim link baglanip okudugunda -eger samimi isen- bunu göreceksin.

   Ismet pasanin bir dosyasi yoktu, karsi taraf ise cuvallarla dosya ile lozana geldiler diyorsun. Peki bunun suclusu kim? Istanbul hükümeti m. kemale beraber hareket etme teklifi götürmüstü. Osmanlinin seckin isimleri vardi, muazzam arsiv ve dosyalari vardi. Ama m. kemal kendi cikarini ülkenin menfaatine tercih etti ve diplomat olmayan, savastan baska bir mesgalesi bulunmayan, hatta bunu kendisine itiraf eden “sagir” Ismet’i lozana gönderdi. Iste telgraf meselesinin sorun yaratmasi da murahhaslarimizin “dosyasiz, hazirliksiz” gitmesinin de neticelerinden biridir. Zira dosyalarimiz ve seckin diplomatlarimiz olsaydi ankaraya danismak, sual sormak en asgari seviyeye inecekti. Böylece ingilizlerin de elinden fazla bir sey gelmeyecekti. Kaldi ki bütün mesele telgraf hattina baglanamazdi. Bizim de bircok avantajimiz vardi. Mesela fransiz-ingiliz cekismesinden faydalanabilirdik. Ancak yapmadilar. Musul meselesini umumi görüsmelerin disina almamaliydik. Böylece ingilizler baski altinda tutulurdu.

   Lozanda konusulacak konular degistiriliyordu diyorsun… Peki neden? Biz savasi kazanmadik mi!? Nasil olur da “maglup” ! taraf bize konferansin gündemini dayatabilir? Madem dayatiyorlar, bu durumda neden cekilmedik? Neden bu dayatmayi sineye cektik? Nerde bizim sahsiyetli, yenilmez magrur pasalarimiz? Biz oraya esir olarak mi gittik?

   Sehitlerimizin kemiklerini kim sizlatti biliyor musun? Lozani kabul ederek hilafeti kaldiranlar, din egitimini ülkede yasaklayanlar, Ezan-i Muhammedi’yi yasaklayanlar, Hacca gitmeyi yasaklayanlar, Lozan’da oniki adayi, bati trakyayi, halep’i vs. birakanlar sizlatmistir. Biz sehitlerin ugruna carpistiklari hilafet, din, kültür ve vatan topragini peskes cekenlere itiraz ediyoruz. Bunlari müdafaa eden biz, neden hain olalim? Hayirli günler kardesim.

   Osmanlida matbaa ile alakali yazimizin baglantisi:
   http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/31/matbaa-osmanliya-ne-zaman-geldi/

 8. belgelerle tarih nick ama hiç bir belge hiç bir kanıt olmadan farazi yorumlarla devrimlere ve gazi kemal e sataşıp durmuşsun. biraz daha zaman geçse ülkeyi vahdettin kurtardı yunanlıları yenen orduyu o kurdu büyük taaruzdada ordudun başında vahdettin vardı falan diyeceksin neredeyse. bunun için bir belge ortaya koyda tam olsun

  • @BAYRAK sevr padişah tarafından imzalanmamıştır yazıyı nerenle okuyosun gerizekalı atatürkçü ? Eğer imzaladıysa (ki öyle bişey yok) o zaman bu iddianı destekleyecek kanıt delil vs. getir senin bu söylediğin bir palavradır ! Vahdettin han asla imzalamamıştır sen önce lozanı imzalayan vatan haini atatürke bak

 9. bakın daha evvelde yazdık 1907 de osmanlı sınırları 7338000km 2 idi. neredeyse avustralya kadar. yada alaska hariç ABD kadar. ittihat ve terakkici mason teşkilatları elinde tutan sabetaycıiar yıktı osmanlıyı. Bunu vatan ve hürriyet cephelerı kurarak yaptılar. Zaten müslüman olmayan balkan milletleri bağimsızlik kazandırılırken musluman bosna hersek Avusturya macaristan tarafından işgal ve ilhak edildi.
  petrol yataklarını elinde tutan Trablusgarp 2. Abdülhamit tahttan aynı grup tarafından indirildikten sonra eski roma büyükelçisi ibrahim hakkı paşaosmanlı başbakanı yapıldı. onun tarafından oradaki askeri kuvvetler yemene gönderildi. savunmasız kalam trablusgarp italyanlarca işgal edıldi. Mason paşa bu iş için kaç oda dolusu altın aldı acaba italyanlardan. Arap petrol bölgeleride 1. dünya savaşıyla elden çıktı. sabetaycılar yine ingilizlere çalıştı ve arap topraklarıda elden çıktı. Sonra bu bölgelerde yanı Anadolu ve istanbul ve trakyada işgal edilerek kurtuluş ve kurtarıcı numarasıyla aslı yahudi olan mason sabetaycılara teslim edildi. mustafa kemalde aslen yahudi bir sabetaycı ve masondur. ittihat ve terakkinin ingilizi tutan kanadındandı.
  bütün balkan uluslarını osmanlıdan hürriyete kavuşturan bu grup araplarıda osmanlıdan kurtarmada yardımcı oldu. bizide yani türk islam milletinide müslüman osmanlıdan kurtararak kendisi işgal etti. kurtuluş Osmanlıdandır. Kahraman gözükenler sahte kahraman yani düşman işbirlikcisi idi.
  anadoluyu ele geçirmeye çalışan ermenileri katledenler ve sürenler ve mallarına topraklarına el koyanda bunlardı. Ama ermeni katliami damgasıda onlar yuzunden türk milletine vuruldu.

 10. Mustafa kemalin anne tarafının sabetaycı olduğu alenen yazıyor. gerçek babası hakkında fazla bilgi verilmiyor. Ama mustafa Kemal şemsi efendi olarak bilinen simon zvinin okulunda okumuş. simon zvi sabetay sevi olarak bildiğimiz şabat zvinin soyundan. okul haham yetiştiren bir okul. sabetaycılık bir çesit yahudiliktir ve kendilerini gizlerler. hristiyan ülkede hristiyan müslüman ülkede müslüman gibi gözükürler. aslen kendi dinlerini yaşarlar. mustafa Kemalin kendi açıklaması vardır ben sabetaya inananların soyundan geliyorum diye. mustafa Kemalin bizi kainat var etti sonrada kendine taptırdı sözü. yahudiler genelde cennet cehennemi bu dünya olarak görür ve ahrete inanmaz. 1935 şubatında mustafa Kemale sözde suikast girişimi olur. başarısızdır ve atatürk hayatta kaldı diye şükran duasıyla havra ve sinagoglara doluşur türkiye yahudileri ata için dua ederler. müslüman Türk milletin kılı bile kıpırdamaz.kimse camide ata için dua etmez. mustafa Kemalin nutukda yer alan budizm hristiyanlık ve müslümanlık gibi dinleri tek bir dünya dininde toplamayı amaçlayan sözü. bu din yahudilik olsa gerektir. türkiyeyi 1923 te ele geçirenlerde zaten gizli yahudiler olan sabetaycılardır. dindar müslümanları okullara memuriyete sokmamak. yada girmiş olanların çeşitli bahanelelrle tahsilini yakmak. orduda subay assubay yapmamak nedendi zannediyorsunuz.

 11. Ben kabul etmek istemiyorum diyorsun. Irak ABD ve ingiltere tarafindan işgal edildiği zaman ABDliler ıraka Atatürk modelini uygulamaktan bahsetmişlerdi 12-13 sene kadar evvel. Bu demektirki türkiyeye Türk milletinin başina Atatürkü onlar getirdi. Yani onlarin adami. Ozaman ABD yi ve ingiltereyi yahudi lobisi yönetiyordu ve bizi onlar işgal etti. İşgalciler çekilir iken kendi adamlarini diker kendi kaziklarini ( kanunlarini) çakar öyle giderler. Birde ata için internette yahudi olduğuna dair bilgi kayniyor. Yumma gözlerini aç oku.

 12. Tmm padişah ozaman neden heyet yolladı önensenmeyen bir toplantıya neden heyet gitti. İmzalanmayacaktida anlaşmaya neden zaman kazanılsındiye imza atıldı hani sevrin hiçbir hükmü yoktu ne zamanı kazanıldı hükümsüz önemsiz sevir toplantisinda

  • Mehmet üner, yorum icin tesekkürler. Neticede bir baris anlasmasi yapilacak. Önünüze bir teklif konacak ve siz de müzakere edeceksiniz. Ama müzakere firsati vermediler, ya imzalanir ya da savasa devam dediler. Halbuki m. kemalin dostu rauf orbayin imzaladigi mondros ateskesi ile ordunun bir kismi terhis edilmis. Böyle olunca da ingilizleri oyalama siyasetine gecilmistir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s