Bursa, M. Kemal Atatürk’ün emriyle çarpışılmadan boşaltıldı – Venizelos Osman Gazi’nin sandukasını tekmeledi
Bursa, M. Kemal Atatürk’ün emriyle çarpışılmadan boşaltıldı – Venizelos Osman Gazi’nin sandukasını tekmeledi

Bursa, M. Kemal Atatürk’ün emriyle çarpışılmadan boşaltıldı – Venizelos Osman Gazi’nin sandukasını tekmeledi

Bursa, M. Kemal Atatürk’ün emriyle çarpışılmadan boşaltıldı – Venizelos Osman Gazi’nin sandukasını tekmeledi

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

M. Kemal Atatürk ile Kılıç Ali aynı karede

***

Kadir Mısıroğlu, “Bursa, çarpışılmadan düşmana teslim edildi” diyordu, lakin okullarda resmi tarih ile beyinleri yıkananlar inanmıyordu. Işte aynı şeyi M. Kemal Atatürk’ü göklere çıkarmakla tanınan Kılıç Ali de söylüyor.

Bursa’nın Yunanlılar tarafından saldırıya uğraması üzerine M. Kemal Atatürk, Bursa Valisi Hacim Muhittin Bey’den şehri savunmasını istemek yerine terketmesini emretmiştir.

M. Kemal’i göklere çıkarmakla tanınan Kılıç Ali:

“Meclise ilk defa olarak girdiğim o günlerde Bursa düşmüş, Yunanlılar tarafından işgal edilmiş olduğu için Bursa mebusu Muhittin Baha ile Hamdullah Suphi Beyin pek hazin nutuklarını dinlemiş, çok müteessir olmuştum. Bu müzakere esnasında bazı mebuslar Vali Hacim Muhittin Beyin vakitsiz olarak Bursa şehrini terketmesinden bahsediyor, tecziyesini (cezalandırılmasını), hatta idamını bile istiyorlardı. Karar Hacim Muhittin Beyin aleyhine olarak çıkabilirdi…”

Dedikten sonra, M. Kemal’in yerinden fırlayarak şunları söylediğini yazıyor:

“Efendiler, Hacim Muhittin Beyi cidden tecziye etmeli, fakat vakitsiz çıktığından dolayı değil, benim ona daha çok evvelden şehri terketmesi için verdiğim emri dinlemiyerek son güne kadar içeride inad ederek kalmasından dolayı tecziye etmek lazımdır!”[1]

Kılıç Ali’nin yazdıklarını Meclis tutanakları da doğruluyor. Ancak Kılıç Ali yalnızca Hacim Muhittin Beyin ismini yazmış, esasen daha fazla kişinin divanı harbe verilmesi istenmişti. Bunların arasında Alaşehir Kumandanı Âşir ve 20. Kolordu Kumandanı Albay Bekir Sami de vardı. Zaten hatıratlarda bütün ayrıntılara yer verilmesi beklenemez.

Neyse, konumuza dönelim…

Bu konu hakkında Meclis tutanağında aynen şöyle yazıyor:

Karahisarı Sahip mebusu Mehmet Şükrü Beyin, Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir Beyle­rin infisallerine ve şimdiye kadar bir divanı harbe tevdi edilmemeleri sebebine dair Dahiliye ve Erkânı harbiyei umumiye riyasetinden istizah takriri.

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Bursa’dan alınan bütün malumat, Bursa’dan gelen me­buslar bizi temin etmişti. Düşman civara gelmeden, şehirden çıkmıştır.

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De­vamla) — Çok aldanıyorsunuz Beyefendi Hazretleri.

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — So­ran sizsiniz, cevap veriyorum. Rica ederim, eğer me­busluk sıfatını tanıyorsanız, dürüst söylemeye hakkı­nız yoktur. Deminden de İsmail Suphi Beye öyle muamele yaptınız.

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De­vamla) — Müsaade buyurun, cevap veriyorum. Bu zatın söylediği umumiyetle yalandır ve yanlıştır.

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Mü­saade buyurun yalan değildir, yanlış değildir. Asla efendim…

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De­vamla) — Ben söz aldım, söz söylemek hakkı benim­dir. (Efendiler; Bekir Sami Bey Bursa’yı terk etme­miştir ve ben kendi imzam tahtında Bursa işgal edil­meden evvel emir verdim. Harekâtı askeriyenin istil­zam ettiği hareketin doğrusu Bursa’yı terk etmek idi.

NAFİZ BEY (Canik [Samsun]) — Şu halde siz de mesul­sünüz!

***

Evet, Samsun Milletvekili Nafiz Bey haklı olarak; “Şu halde siz de mesul­sünüz!” demiştir.[2]

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Meclis’te yaşanan tartışmanın tutanağı (KAYNAK: TBMM Zabıt Ceridesi, cild 3, Içtima 48, 14 Ağustos 1336, celse 2, sayfa 227.

***

Bu nasıl bir anlayıştır? Yunanlılara karşı Bursa’yı savunan adamları, şehri terketmediği için suçluyor.

Neden mi?

Yunanlılar Anadolu’yu işgal edecek, halk da ordunun kaçtığını görerek ümitsizliğe düşecek. Sonra, nihayet M. Kemal başkumandan olup ordunun başına geçecek ve Ingilizlerin desteklerini çekmesiyle geri çekilmek zorunda kalan Yunanlıları “M. Kemal kovdu” gösterilecek.

Ateş büyüsünki, söndüreni makbul olsun. Tıpkı Kemal Sunal’ın “Yedi Bela Hüsnü” filmindeki gibi:

Şaban’ın filmini örnek gösteriyoruz ki meseleyi daha iyi anlayabilesiniz

***

Bursa’nın tek kurşun atılmadan boşaltılmasından sonra Venizelos’un oğlu Sofokles’in başında bulunduğu Yunan ordusu Bursa’ya girdi.

Sofokles bir fotoğrafçıyı da yanına alarak bir manga askerle birlikte Osman Gazi’nin türbesine yöneldi. Venizelos’un askerleri, kale burcuna saldırırcasına türbe kapısına yüklenmiş ve tahta kapının çatırdayıp devrilmesiyle birlikte, Sofokles önde, fotoğrafçı arkada türbeye girmişlerdi. Ne yapılacağını anlamayan askerler de, her an birileri çıkıverecekmiş gibi, süngülü tüfeklerini türbe kapısına doğrultmuşlardı.

Osman Gazi’nin sandukası, başındaki sarığıyla öylesine vakur ve öylesine haşmetliydi ki; askerler ister istemez irkilmişlerdi. Sofokles, şaşkın bakışlar arasında sandukanın yanına gelerek, önce askerleriyle beraber bir içki âlemi tertiplemiş, sonra da iyice kendinden geçtiği bir esnada mahmuzlu çizmelerini kaldırıp sandukaya üst üste üç tekme savurmuştu. Ardından Sofokles, kılıcını, hayali düşmanına doğru hamle yapar gibi sallayarak küfürle karışık şu narayı atacaktı:

“Kalk ey koca sarıklı, koca Osman! Kalk da torunlarının halini gör! Kurduğun devleti yıktık. Seni öldürmeye geldim!..”

Bir müddet türbenin içinde kılıcını sallayarak dolaştıktan sonra zafer kazanmış bir kumandan edasına bürünen Venizelos’un oğlu, ayağını sandukanın üzerine koyup kılıcına dayanarak fotoğrafçıya şöyle seslenmişti:

“Çek bakalım bir Bursa hatırası…”

Sofokles, Don Kişotça bir tavırla çektirdiği bu fotoğrafı Atina’ya gönderirken arkasına ise şu satırları yazacaktı:

“Ordularımız Bursa’ya hakimdir. Şu anda Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman ayaklarımın altındadır. Bizans’ın intikamını aldım.”[3]

Bu konuda Yılmaz Akkılıç’ın “Kurtuluş Savaşında Bursa” isimli eserinde malumat bulabilirsiniz.[4]

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

***

Işte, Cennet Mekan ecdadımız Osman Gazi’ye yapılan ve bir bakıma M. Kemal Atatürk’ün sebep olduğu küstahlık

***

Sofokles Venizelos’un babası Eleftherios Venizelos ile M. Kemal Atatürk

***

Kadir Mısıroğlu, Sofokles Venizelos’un küstahlığına temas ettiği “Yunan Mezalimi” adlı eserinde Müslümanlara şöyle sesleniyor:

“Aziz Vatan Evladı! Unutma! ve Affetme!”[5]

Kemalistler, M. Kemal Atatürk Peygamberin mezarını yıkmak isteyen Suudi kralını tersledi ve onu tehdit etti diye yalanlar uyduracaklarına bu rezalete cevap versinler… Bırakın taa Arabistan’daki kabri, Bursa’daki kabri bile koruyamadı.

***

NOT:

M. Kemal Atatürk’ün Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimizin mezarını yıkılmaktan kurtardığı yönündeki iddia tamamen uydurmadır. Bunun uydurma olduğunu şu konumuzda görebilirsiniz:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/06/hz-muhammedin-mezarini-yikilmaktan-ataturk-kurtardi-yalani/

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Kılıç Ali, Kılıç Ali Hatıralarını Anlatıyor, Sel Yayınları, Istanbul 1955, sayfa 40.

[2] TBMM Zabıt Ceridesi, cild 3, Içtima 48, 14 Ağustos 1336, celse 2, sayfa 227.

[3] Zekeriya Yıldız, Gümüşlü Kümbetin Mesajı, Dergim Dergisi, sayı 2, Ocak 1998.

[4] Yılmaz Akkılıç, Kurtuluş Savaşında Bursa, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Bursa 1997, sayfa 336.

[5] Kadir Mısıroğlu, Yunan Mezalimi (Türk’ün Siyah Kitabı), 9. Baskı, Sebil Yayınevi, Istanbul 1976, sayfa 223.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

32 yorum

 1. Geri bildirim:Hz. Muhammed’in Mezarını Yıkılmaktan Atatürk Kurtardı yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk ve Ingiliz Yapımı « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim:Lozan Antlaşmasının Tenkidi « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim:Kim dost kim düşman? | Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Emir

  Yalan Yanlış Bilgiler Vermeyin Yunanlılar Osman Bey in Mezarında Böyle Bir Ahlaksızlıkta Bulunmamışlardır.Biraz Nefsinize Hakim Olunda Atatürk’ü Kötüleyip Cahil Mısırlıoğlunu Okumayı Birakın

  1. Murat

   Emir senin söylediğin yanlıştır. Tarihi ideolojine göre yorumlamayı bırakmalısın yunan teröristi sultan Osman Gazi Han hazretlerinin sandukasını tekmeledi ahlaksızlık yaptılar nasıl inkar edersin ? Hani yunanı denize dökmüştünüz ? Denize döktüğü iddia edilen it sürüsünün liderleri m. Kemali savunuyor bunu nasıl izah edeceksiniz ? Geldikleri gibi gitmediler bizi de senide kandırdılar

 6. Ersin

  Ben kadir misiroglu nun kaynaklarından yararlanarak Atatürkçü Düşünce derneklerine gidip delilleriyle ataist olduğunu islami kaldırmaya çalıştığını anlatiyorum çokta ise yariyor.

   1. Sinan Polat

    Helal Olsun…

    Abi Bu cahillerle tartisilmaz beyinleri yikanmis. 😅

    Atatürkü sevenler de cogu müsrikler diye biliyorum allahdan korkun..! Aralarinda maalesef gercekten beyni yikanmislar var okulda ne ögretilerse Ona inaniyorlar Ama gercekleri arastirmiyorlar Bütün arsivldeki gizlenenleri bi cikartsinlar da Ozaman bakalim..

  1. Önal

   Kadir deli ise sen ve senin gibi beyinsizlere ne denir..bir düşün..pardon zaten sizde beyin yok neyi düşüneceksiniz ki..ADAM HERŞEYİ İSPATIYLA..TARİHİ..YERİ..KANUNU MADDESİYLE AÇIKLIYOR..SİZ GERÇEKLERİ GÖRMEMEK İÇİN DELİ DİYORSUNUZ..DEMEK Kİ BEYİNSİZLİK BÖYLE BİRŞEY..

  2. ismail

   Bak şöyle diyelim milyonlar Mustafa Kemalin süper kurtarıcı olduğuna inandırılmış. Bilen biliyor ama korkudan susuyor. Susmayan bir kaç kişi çıkıyor diyorki Mustafa Kemal her savaşında yenildi. İmparatorluk çöktü. düşmanların İşgali onu getirmek içindi. Adam doğru söylüyor. Ne yapar sistem buna. Ya öldürür yada deli damgası vurur. Ben gazetecilik yapıyordum. Kim Mustafa Kemalin aleyhine konuşsa polisi jandarması delirmiş bu adam derdi. Sebep ne biliyormusun adam doğru söylüyor onlarda biliyor. Ama doğru söylemeyi suç sayıyor sistem mesele orada. Aldı seni sistem şuradan buradan deyip sokacakta sokacak kaç yıl hapis yatıracaksin kodeste hayatınıda cehennem edecekler yada deli raporu alacaksın. neyi tercih eder insan. Herkes herşeyi biliyor. Korkutulup susturuluyor. Olay bu.

 7. Geri bildirim:Kim dost kim düşman? | Belgelerle Gerçek Tarih

  1. ...........

   Ahmet müslüman olanlar hiç böyle düşünmüyor sizin zorunuza giden sizin gibilerin gavur asıllı olduğunun ifşa edilmesi. Yoksa hiç kimse devleti yıkmaya uğraşmıyor. Gerçekten yıkmaya çalışan PKK sevicilerde mustafa kemale tutunarak onu savunarak profiline onun resmini koyarak yapıyor bunu.

 8. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 5 | Belgelerle Gerçek Tarih

 9. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 5 – Kadir Mısıroğlu’nun Vasiyeti | Belgelerle Gerçek Tarih

  1. Sahir

   O kitabı gözünün içine de soksan gene inanmazlar. Öyle tanıdığım çok. Adamı öyle ilahlaştırmışlarki beyinlerinde bırakın inanmayı aksini düşünmek bile istemiyorlar. Ben Müslümanım diyen birisi bir İslam düşmanına nasıl muhabbet duyabilir ki? Allah ıslah etsin diyeceğim ama adama kinim o kadar büyük ki bırak muhabbet duyan onunla beraber ateşler için de yansın demekten kendimi alamıyorum.

 10. River

  Kurtuluş saavaşında, emperyalist ingiltere ve onun tetikcisi yunanla yapılan milli mücadelede savaş tan kaçan torunlari hepbir ağizdan attatürke sallıyor. Ulan dirilis dizisi izleyen beyinsizler. Ertugrulun oglu osmanin sandukasını tekmelemışler. Ve bunu mustafa kemal ve turkiye cumhuriyetinin askerleri siktiretmis denize dokmus ulkeden. Camilerde medreselerde saklanıp askere gitmeyen ingilizlerle isbirligi yapanlarla degil.

  1. @River isimli atatürkcü. River nedir? Dumlupinar’in orda mi? Neyse..

   Bu yorumu bu yazinin altina yapmak herhalde kemalistlerde mantik yok sözünün ne kadar isabetli oldugunu gösteriyor. Yunanin o sandukayi tekmelemesi, yazida da belirtildigi gibi M. Kemal’in Bursa’yi bir kursun atmadan bosatlmasindan dolayidir. Yani kendi yorumunuz bile M. Kemal’in aleyhinde. Yunan Bursaya nasil geldi? Kuvayi Milliyeyi, Cerkez Ethem’i, Demirci Mehmed Efeleri tasfiye edersen böyle olur. Tasfiye eden de M. Kemaldi. Kurtulusun sadece askerlerle basarilmis oldugunu söylemek, “ben cahilim” demekten farksizdir. Ayrica medreseye kimler saklanmis? Kulaktan dolma, uyduruk seylerle artik bu milleti aldatamayacaksiniz. Hakikat geldi, batil zail oldu. Medreseler 2. Mesrutiyetten sonra islah edilmistir. Hatta Medrese talebeleri Balkan savaslarina gönüllü yazilmisti.

   Iste alimlerin milli mücadeledeki gayretleri:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/11/m-kemal-ataturk-tarafindan-aldatilan-din-adamlarinin-kurtulus-savasindaki-rolu/

  2. Sahir

   Sayın yönetici, daha ergenlikten yeni çıkmış klavye delikanlıları bunlar. Yaşı muhtemelen 21 bile değildir. Üniversiteye yeni başlamıştır. Kendisine ortaokuldan beri dikte ettirilen inkilap tarihi dersini tekrardan gördüğü için onun tesiri altındadır. Ailesi tarafından İslama dair bir şey öğretilmediği de yazdıklarından belli. Cevap vermeye bile değmez diyeceğim ama ağızlarından hakaret çıkınca insan kendisini alamıyor. River bebesi sen git kumda oyna.

 11. metehancık

  vatan haini belgelerle gerçek tarihmiş…ulan o kadar millete yunanlılar tecavüz etmiş gelmiş ta ankaraya burnumuzun dibine sizin dedelerinizi nenelerinizi kesmiş yetmemiş yaşyan ne varsa öldürmüşler hala oyun diyorsunuz..ulan madem oyundu herifler boşa mı asker çıkardı masa başında yapaydılar..YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA ADIN YAZILACAK MÜCEVHER TAŞA!

  1. metehancik, slogan atmak yerine yazilani dogru oku lütfen cünkü sloganlar beyni islevsiz hale getirir. oyun, ingiliz oyunu. yunanlilar ingilizin oyununa geldi. yunan savasi gercekti, fakat kazanmasi icin ingiliz destegine ihtiyaci vardi. ingilizler ise destek verip yunani izmire cikardi, biraz ilerletti fakat sonra padisahin bütün ordulari m. kemale baglaninca, siyasi ortam da hazir olunca yunandan destegini cekti. Ve yunanlilar geri cekilmek mecburiyetinde kaldi. böylelikle m. kemal kahraman yapildi. ordu ve bürokrasi de kendine bagli oldugu icin osmanliyi yikti. Eger yunan izmire cikarilmasaydi osmanli ordulari m. kemalin komutasi altinda olmayacakti, dolayisiyla m. kemal osmanliyi yikamayacakti. Ama sen nutuk okumadigin icin osmanliyi m. kemalin yiktigini da bilmezsin simdi.

  2. ismail

   Bizim köyü basıyor Yunan askerleri Mustafa Kemalin aslında rum çeteleriyle mücadele ediyoruz yalanıyla köylüleri soyan arnavut çetecileri yakalamak için. Onlar köyde düğünde. Düğünü basıyorlar Düğün sahipleri kaçıp bir eve saklanıyor. Milleti camiye dolduruyorlar. sopadan geçiriyorlar.Çetecilerin ağanın yerini söylemezseniz camiyi içindekilerle birlikte yakacağız diyorlar. Köylülere bir çocuk haber veriyor ağanın yerini. Yunanlılar o eve gideriken ağa ce oğlu kadın çarşafına girerek kaçıyorlar. Camidekilerde camiden kaçıyor dağlara doğru. Yunanlılar Muhtarı imamı öğretmeni ve bir köylüyü alıyorlar. söyleyeceksiniz çetelerin ağanın yerini. Söylerler ama hain damgası yemek var. söylemiyorlar o sebeple. Basıyor Yunan hepsine birer kurşun. Kurşunu yiyen dere çukuruna atıyor kendini. Ölü numarası. Öğretmen kımıldamış bu sağ kalmış deyip bir kaç kurşun daha. Ölmüş öğretmen diğerleri Yanan gidince yaralı halde kalkıp kaçıyor. Yunanlılar köyün eski mezarlığına topu döşemiş köye doğruatış yapıyorlar. Köyü yok etmek amaç. Kurtköyden top seslerini duyan ingilizler araçlarıyla gelip Yunanlıları köyden kovuyor.
   Yıl 1941 Almanya Yunanistanı işgal ediyor. Milletin mahsulatının yarısına el koyuyor Kemalizm enkoyduklarını gemilerle Yunanistana taşıdu orada bizi vuranları beslemeye. Yunanistandan mübadille göç edenler 1960 lara kadar rumca konuştular Darıcada tuzlada. Cumhuriyetin ilk yarısında Gebzenin belediye başkanları genelde yunanistandan göç edenlerden seçiliyordu. Birileri gayet dosttu. işin aslı onlar aslında bu millete düşmandı inönünün dediği gibi . millette onlara.

 12. ......

  yav huuu kara cahiller. meclis tutanağına bile inanmayan saf cahil insancıklar. ne yazık ki okulda sizi fazla zehirlemişler. adamlar kendi ağızlarıyla söylüyor bursa terk edildi diye siz hala inat ediyosunuz adamın fotosu bile var. okulda öğrendiklerinizle kalırsanız hayat boyu böyle cahil kalırsınız sizin gibilerin pek beğendiği ilber bey hayatı boyunca araştırdı (doğrusu yanlışı ayrı araştırma anlamında) beğendiğiniz adamı bile örnek almıyosunuz. m. kemal harp akademisindeki bilgileriylemi kaldı hayır bu anlayın artık o erbere tarih devri bitti 27 mayıs 12 eylül zamanındaki gibi milleti asamayacaksınız bu millet çok çekti kemalizm den artık yok olacak YARGILANACAK Allah (c.c.) bu belayı başımızdan atacak türkiye yeniden osmanlı gücüne kavuşacak hatta daha da güçlü [“Hak geldi, batıl zail oldu” İsra Suresi 81. Ayet]

Arda için bir cevap yazın Cevabı iptal et

%d blogcu bunu beğendi: