CHP’den, Milli Mücadele Kahramanı Kara Fatma’ya büyük vefasızlık!
CHP’den, Milli Mücadele Kahramanı Kara Fatma’ya büyük vefasızlık!

CHP’den, Milli Mücadele Kahramanı Kara Fatma’ya büyük vefasızlık!

CHP’den, Milli Mücadele Kahramanı Kara Fatma’ya büyük vefasızlık!

*

kara fatma seher milli mücadele m. kemal kara fatma atatürk chp Kara Fatma SeherTarihimizde bir de “Kara Fatma Özişçi” var… Bunlar farklı kişilerdir.

***

Milli Mücadele’ye 350 mücahid Akıncı ile iştirak ederek, 18. Fırka’nın 20. Hücum Taburu Suvari Bölüğü Kumandanlığı’nı yapmış ve bu hizmet mukabili kendisine Milis Subayı unvanı verilmiş olan Kuva-yı Milliye’nin kadın kahramanlarından Erzurumlu Milis Kara Fatma (Seher), başta M. Kemal olmak üzere birçok kez devlet ricalinden yardım talep etmesine rağmen kendisine bir maaş bağlanmamış ve CHP’nin Tek parti iktidarı döneminde açlığa ve sefalete mahkum edilmiştir. Hatta Rus Manastırı’nda ikamete mecbur kalmıştır.[1]

*

Kara Fatma Seher milli mücadele kurtulus savasi kara fatma rus manastirinda kara fatma ac ve sefalet icinde kara fatma m. kemal kara fatma atatürk, kara fatma chp

[1] no’lu dipnot ile alakalı…

***

Ne gariptir, 21 Haziran 1955’te, Sultan II. Abdülhamid Han’ın yaptırdığı Darülaceze’ye yatırılmış ve 11 gün sonra 2 Temmuz’da burada vefat etmiştir.[2] Yani bir hayır gördüyse, onu da Sultan II. Abdülhamid Han’ın yaptırdığı bu eserden gördü.

Peki Milli Mücadele’de cepheden cepheye koşmuş bir kahramana böyle bir muameleyi reva görenlere ne demeli? Üstelik o bir kadın! Lafa gelince her fırsatta “Kadın Hakları”ndan dem vurup mangalda kül bırakmayan kemalistler, bir kadın kahramanımıza dahi sahip çıkmamıştır.

*

sultan ikinci Abdülhamid kara fatma seher darülaceze kara fatma yardim bekliyor kurtulus savasi kara fatma m. kemal atatürk kara fatma

Sultan Ikinci Abdülhamid Han’ın yaptırdığı Darülaceze’nin Esas Kayıt Defteri’nde “Kara Fatma” ismi görülmektedir…

***

kara fatma yardim bekliyor kurtulus savasi kara fatma m. kemal atatürk kara fatma

“Kara Fatma yardım bekliyor!” : Kadın Gazetesi, 10 Nisan 1950… (CHP Dönemi)

***

Zaten CHP’nin vefasızlık sicilinin bir hayli kabarık olduğunu evvelki paylaşımlarımızda birçok defa görmüştük.[3]

Kara Fatma (Seher) sefalet içinde ve yardıma muhtaç bir vaziyette olduğunu Tek partili dönemin CHP’li idarecilerine dilekçe yazarak defalarca bildirmiş, yardım ricasında bulunmuş ve fakat kendisine bir maaş dahi bağlanmamıştır. Işte o dilekçelerden birkaç tanesini buraya alıyoruz…

*

milli mücadele kara fatma seher m. kemal pasaya telgraf, kara fatma atatürk m. kemal kara fatma chp kurtulus savasi gazileri,

Aç ve sefalet içindeki Kara Fatma M. Kemal’den yardım istiyor…

***

“Bihi
Türkiye Cumhuriyeti huzur-i efhamisine
Devletlu Gazi-i Müfehham Efendi Hazretleri
Cariyeniz Istiklal Harbi’nde ne suretle hükümet-i milliyeye ve vatan-ı muazzezemize hüsn-i hizmet ettiğim malum-ı devletleridir. Şu arzuhal-i naçizanemi yazmaktan başlıca maksadım şu günlerde nadimin adem-i müsaadesinden müzayaka-i müdhişeye (korkunç sıkıntıya) maruz kaldım. Ve parasızlık yüzünden sefalete giriftar oluyorum. Bununla beraber zat-ı asilane-i devletlerine sıkılarak halimi arz etmeye cesaret-yab oldum. Muavenet-i alilerini (yardımlarınızı) bekliyorum. Muhterem Gazi Paşa Hazretleri mümkün olduğu kadar nakid hususunda muavenet ibraz buyurulacak olur ise cariye-i fakiraneniz çekmekte olduğu sefaletime hatime (son) vereceğinizden lütfen bu hususun cariyelerinden diriğ buyrulmamasını merhamet ve şefkat-i uzmalarından istirham eylerim efendim. Ol-babda emr u ferman zat-ı riyaset-efhamilerinindir.”

*

milli mücadele kara fatma seher m. kemal pasaya telgraf, kara fatma atatürk m. kemal kara fatma chp kurtulus savasi gazileri, milli mücadele gazileri

[4] no’lu dipnotta bahsi geçen telgraf… Aç ve sefalet içindeki Kara Fatma M. Kemal’den yardım istiyor…

“Haşiye-i acizanemdir:

Afyonkarahisarı’nda şehid olan mahdumum Ali’den maada on nüfus efrad ailem beraber açlık derecesindeyiz. Aç kalmayacak kadar bir vazifeye tayinimde rica ve istirham ederim. Beni görenler, “Maaş alıyor musun Ayşe Çavuş?” diyorlar. “Evet, alıyorum” diyorum. Fakat beş para bir yerden almıyorum ve bir gelirim yoktur fakat kimseye halimi arz etmiyorum, utanıyorum. Ancak zat-ı devletlerine arz ediyorum halimi son dereceye geldi aç (metnin bundan sonrası yok)

(Telgraf)
Türkiye Cumhurreisi Gazi M. Kemal Paşa Hazretlerine
Kerimemle beraber Şiran’da müzayakadayım muavenet-i celilerine muntazırım.
Cariyeniz Kara Fatma”[4]

*

milli mücadele kara fatma seher m. kemal pasaya telgraf, kara fatma atatürk m. kemal kara fatma chp kurtulus savasi gazileri, milli mücadele gazileri inönü dönemi

[5] no’lu dipnotta bahsi geçen belge… Aç ve sefalet içindeki Kara Fatma CHP iktidarının Başbakanı’ndan yardım istiyor…

***

“Baş Vekalet (Başbakanlık) Yüksek Makamına dileğimdir.

Sayın Vekilimiz (Bakanımız) vatan ve istiklalimizi düşman Esaretinden kurtarmak müdafaası uğrunda uhdeme tevdi edilen vatani vazifemi Fahri olarak mücadelemizin son gününe kadar düşmanla pençeleşerek ifa ettim ve milli orduda sepkat eden hizmetlerimden dolayı istiklal madalyasiyle taktir edilmiş kara Fatmayım.

20 senedenberi 6 yetim torunumla sefaletle mücadele etmekteyim. Bu sefil yavrularımızın bir günlük iaşelerini temin edecek iktidara haiz değilim, buna rağmen bugünkü geçim şartları da sefaletime bir kat daha zemin kazmakda olduğunu da ayrıca arz ederim. O günkü istiklal mücadelemizde hizmetleri sepkat eden benim gibi mücahidin (mücahidler) senelerdenberi bu gibi sefalet mağduriyetine ne Adaletiniz ve ne de yüksek vicdanlarınızın hüsnü rıza göstermeyeceğine istinat ederek sefaletime nihayet verilmesi hususunda dileklerimi selahiyetdar vekaletinize ve yüksek şahsiyetinize bildirmekden başka iltica edecek istinatgahım yoktur.

Hiç olmazsa ben ve benim gibi hizmetleri sepkat eden mücahitler hakkında Hidematı vataniye kanunundan şimdiye kadar müstefit olan emsallerim gibi benim de onlar meyanında müstefit olmak için ne lazımsa ve ne gibi yardımlara layıksam bu istihkakı tayin edecek selahiyetdar. Ancak yüksek şahsiyetinizdir. Buna rağmen hakkımda icab eden muamelenin ifası için alakadarlara emir bildirmenizi ebedi saygılarımla dileyerek yüksek işarınıza muhtacım.

Kasımpaşa Gülhane Sokak No 12
mücahit kara Fatma savaşgan

26.6.1944.”[5]

***

Maalesef CHP, bütün bu yardım çığlıklarına rağmen Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma’ya maaş bağlamadı.

Evet! Anadolu’yu yakıp yıkan Yunan’a 4 milyon altın tamirat parasını Lozan’da bağışlayan kemalistler[6], bu yetmiyormuş gibi bir de Yunan malullerine 300 lira hediye etmişler[7], fakat Anadolu’yu korumak için canını hiçe sayıp cepheden cepheye koşan Kara Fatma’ya bir maaşı dahi çok görmüşlerdir.

*

ismet inönü yunan askerlerine para kara fatma seher kara fatma ismet inönü, kadir misiroglu yunan galip gelseydi sözü kim yunan dostu,.jpg

[7] no’lu dipnot ile alakalı…

***

Kara Fatma’nın 1933’te Rus Manastırı’nda ikamete mecbur kaldığı yıl, kemalistler Yunan malullerine para bağışlamıştır. Her iki hadise de 1933’te yaşanmıştır…

Kara Fatma’ya ancak 1954 yılında yani Adnan Menderes döneminde, hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden ayda 170 lira aylık bağlanabilmiştir.[8]

*

Kara Fatma Seher milli mücadele kurtulus savasi kara fatma seher aydin menderes maas baglaniyor resmi gazete

[8] no’lu dipnot ile alakalı… Adnan Menderes döneminde Kara Fatma’ya 170 lira aylık bağlandığını gösteren 22 Şubat 1954 tarihli ve 8640 sayılı Resmi Gazete…

***

Bazı kimseler bunu gerçekten hayret verici bulabilir… Lakin CHP’nin vatan evlatlarına sahip çıkmak yerine yunan’a sahip çıkması bizi şaşırtmıyor. Bunlardan her şey beklenir…

Halbuki Kara Fatma Izmit’te Birlik Kumandanlığı’nda bulunduğu sırada bu vatan için yunan kurşunuyla sağ kolundan vurulmuştu.[9] Dönemin bir gazete haberinde; “Üç senedenberi Yunanlılar’la harb eden Kara Fatma…”[10] denildiğini görüyoruz.

Ama maalesef bu milletin gerçek kahramanları CHP döneminde hak ettiği itibarı görmemiştir.

*

atatürk kara fatma m. kemal kara fatma cephede milli mücadele kara fatma seher

Ortada oturan…

***

Yazımızı, Kara Fatma’nın Milli Mücadele döneminde bir gazeteye verdiği beyanatıyla sonlandıralım… Zira vazife şuurunu ve Vatan sevgisini göstermesi bakımından hakikaten zikre değer:

“Kırk gün izinliyim, buradan evvela Erzurum’a gideceğim. Üç senedir görmediğim ana ocağıma şöyle bir hal hatır soracağım. Oradan Sarıkamış’a varıp Kazım Karabekir Paşa hazretlerine hörmetlerimi arzedeceğim. Van’a kadar ya giderim ya gitmem, orası uzaktır. Olur’da günümü geçirirsem mes’ul olurum. Hoş kumandanım çalışanlara pek bir şey demez beni sever, sever ama nemelazım. Bir saat evvel işbaşına dönmeli, ya ben varmadan taarruz başlarsa…”[11]

Ne diyelim, Allah rahmet eylesin… CHP’yi de bildiği gibi yapsın.

.

**********

.

KAYNAKLAR:

[1] Yedigün Dergisi, 9 Ağustos 1933.

[2] Hürriyet Gazetesi, 3 Temmuz 1955.

[3] CHP’nin vefasızlık sicili:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/21/iste-kemalist-rejimin-gercek-kahramanlara-verdigi-deger-bu-kadar-kara-fatma-ozisci/

http://belgelerlegercektarih.com/2013/05/23/kemalist-rejimin-basin-ve-vefa-anlayisi/

[4] Ilknur Bektaş, Kara Fatma, Timaş Yayınları, Istanbul 2013, sayfa 91, 92.

[5] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, No: 30-10-0-0 197 349 20.

[6] Yunan’ın 4 milyon altın tamirat parası ödemesi lazım geldiğine dair kaynak için bakınız; TBMM Gizli Celse Zabıtları, Içtima 196, 21.2.1339, Celse 2, sayfa 1293.

Fakat bu para Lozan Antlaşması’nın 59. maddesiyle yunanistan’a bağışlanmıştır.

[7] Cumhuriyet Gazetesi, 6 Mart 1933. (Yanılmıyorsam bu haberi ilk kez Mustafa Armağan’ın bir twitinde gördüm. Emin olmak için Cumhuriyet gazetesine baktım ve hakikaten doğruymuş.)

[8] 17 Şubat 1954 tarihli ve 6270 sayılı Kanun, 22 Şubat 1954 tarihli ve 8640 sayılı Resmi Gazete’de neşredilmiştir.

[9] Tevhid-i Efkar Gazetesi, 17 Haziran 1922.

[10] Haber: “Mülazım Kara Fatma’nın Sergüzeşti-Sarıkamış Şehidinin Karısı Mütareke’den Evvel ve Sonra ne Yaptı?”, Bakınız; Istikbal gazetesinden naklen; Ikdam Gazetesi, 23 Temmuz 1922.

Aktaran: Fevziye Abdullah Tansel, Istiklal Harbi’nde Mücahit Kadınlarımız, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları 2. Baskı, Ankara 1991, sayfa 34.

[11] Aktaran: Aynur Mısıroğlu, Kuva-yı Milliye’nin Kadın Kahramanları, Sebil Yayınları, 3. Baskı, Istanbul 1994, sayfa 103, 104.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

*

Paylaşım Şartı:

Paylaşmak istediğiniz bir yazı, görsel vs. varsa, alakalı yazıya gidin ve yukarıdaki adres çubuğunda görülen linki kopyalayıp paylaşmak istediğiniz yere yapıştırın. Yani YALNIZCA LİNK PAYLAŞIMINA MÜSAADE EDİYORUZ. Ayrıca yazının sonunda “facebook” veya “twitter”ın sosyal medya paylaşım butonları var. O butonlara tıklayarak da paylaşılabilir. Başka türlüsüne hiçbir surette rızamız yoktur.

*

5 yorum

  1. Mehmet Guncan

    Birde büyük mahkeme var ki, zerre hak sahibi hakkını alacak ,bu yüce Müslüman Türk annesine ,bu buyk kahraman annemize sahip çıkmayarak, yardim ricasına kayıtsız kalarak zulm etmiş ne kadar sorumlu varsa ,Müslümanların laneti ve ALLAH CC. laneti üstlerine olsun ,assagilanarak cehennemin dibine müstehak olsunlar…

  2. sinan

    Biz bunları yeni duyuyoruz tabi hadi diyelim o zaman devleti yöneten güruh haberi yok diyelim bu kadının sefalet içinde yaşamasından ama kadın öyle biçare düşmüş ki artık sesini duyurmak için dilekçe yazmış ama yine de yardım edilmemiş yazıklar olsun bunlara
    Ayrıca dikkati mi çeken bir şey var muhtemel bu dilekçede gečn Türkçe kelimeler muazzam gerçekten taktir ediyorum . günümüzde benim diyen böyle bir yazı yazamaz çok zor

  3. Geri bildirim:Ismet Inönü Kahraman mı? – Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: