CHP’nin Kuvayı Milliye Mücahitlerine ihaneti!
CHP’nin Kuvayı Milliye Mücahitlerine ihaneti!

CHP’nin Kuvayı Milliye Mücahitlerine ihaneti!

CHP’nin Kuvayı Milliye Mücahitlerine ihaneti!

*

chp'nin kuvayi milliye ihaneti

***

Bundan birkaç ay evvel sosyal medya hesabımda “kemalistlerin büyük bir ihanetinden” bahsetmiş ve vakti gelince bunu açıklayacağımı ilan etmiştim. Işte şimdi bu ihaneti belgelerle ortaya koyacağız.

Bilindiği gibi Birinci Dünya Harbi’nde Filistin Cephesi’nde yaşanan hezimetten[1] sonra M. Kemal’in Adana’dan Sultan Vahideddin’e çektiği telgraf[2] üzerine onun tavsiye ettiği Izzet Paşa kabinesi teşekkül etmiş ve yine M. Kemal’in tavsiyesiyle kabinede vazife verilmiş olan Rauf Bey (Orbay) Mondros Ateşkes anlaşmasını imzalamıştır. Düşmanlarımız, M. Kemal’in tavsiye ettiği ve daha sonra da adeta ödüllendirircesine Ankara’da Başvekil yapacağı dostu Rauf Orbay’ın imzaladığı bu anlaşmanın 7′inci maddesine dayanarak Osmanlı Devleti’ni işgal etmişlerdir.

*

m. kemalin naci eldenize gönderdigi telfraf, atatürkün naci eldenize gönderdigi telgraf, m. kemalin padisaha gönderdigi telgraf, m. kemalin Sultan vahidettine gönderdigi mektup, atatürk mondros m. kemal mondros

[2] no’lu dipnotta bahsi geçen telgraf… M. Kemal, Sultan Vahidüddin’e gönderdiği bu telgrafta ingilizlerle barış yapılmasını, yeni bir hükümetin tesis edilmesini ve bu hükümette (Mondros Mütarekenamesini imzalayacak olan) Rauf Bey’e ve kendisine Bakanlık verilmesini talep etmektedir:

Çok mahremdir

14.x. 1918

Ser Yaver-i Hazret-i Şehriyârî Naci Beyefendi’ye

Talât Paşa Kabinesi’nin mefluç bir halde, Tevfik Pasa Hazretleri’nin muayyen bir kabine teşkilinde müşkülâta maruz bulunmakta olduğunu haber alıyorum. Ordular muharebe kudretinden mahrum ve zaten kuvay-i mevcude müdafaadan âciz bir hâk getirilmiştir. Düşman her gün daha müsaid ve ezici şartlar ibraz etmektedir. Müttefikan olmadığı takdirde münferiden ve behemehal sulhu takarrür ettirmek lâzımdır ve bunun için fevt olunacak bir an dahi kalmamıştır. Aksi takdirde memleketin kamilen elden çıkması ve devletimizin gayri kâbil-i telâfi mehâlike maruz kalması baid-ül-ihtimâl değildir. Muhterem Padişahımıza olan sadakat ve merbutiyetim ve vatanımın temin-i selâmeti itibariyle arz ederim ki Tevfik Paşa Hazretleri filhakika müşkülâta tesadüf etmişlerse Sadaretin derhal Izzet Paşa Hazretleri’ne tevcihi ve müşarünileyhin de esası Fethi, Tahsin, Rauf (Orbay), Ismail Canbolat, Azmi, Şeyhülislâm Hayri ve âcizlerinden (kendisini kastediyor) mürekkep bir kabine teşkil etmesi zaruridir. Zevât-ı mezkürenin vücude getireceği kabinenin vaziyete hâkim olabileceği zan ve itikadındayım. Tevfik Paşa Hazretleri, size isimlerini söylediğim zevata müracaat ettiği takdirde mazhar-ı teşkilât olabilir zannederim. Mümkünce bu zevatın Şevket-meap Efendimiz ‘e arzını rica ederim.

Fahrî Yâver-i Hazret-i Şehriyârî
Mustafa Kemal
 
***

Fransızlar Çukurova’yı işgal ederken, Ermeni Gönüllüleri’nin yanı sıra diğer sömürgelerinden Tunus, Cezayir ve Senegalli Müslüman askerleri de getirmişlerdir.[3] Nitekim Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa, 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa’ya çektiği 27-28/12/1335 tarihli bir telgrafında, “Adana, Maraş, Urfa havalisinde Fransız kuvvetleri”nin arttırıldığını, “Maraş, Antep havalisinde 18. Ceza(y)ir Alayı”nın olduğunu haber verir.[4]

Bunun üzerine Kazım Karabekir Paşa, Ingiliz kaymakamı Ravlinson’dan aldığı resmi bir belgeyi 31/12/1335 tarihli telgraf ile Harbiye Nezaretine şöyle bildirir:

“Adana ve Suriye’ye çıkan bütün Fransız kuvvetleri on iki bin nefer kadardır. Ve hemen hepsi de Cezairli, Tunuslu ve Torfo (Turko?) denilen müstemlekat askeridir.”[5]

Antep’teki Fransız askerlerinin çoğunluğu Cezayir ve Senegalli idi.[6] Bu Müslüman askerler, “Türkler Islam’dan çıkıp Bolşevik oldu ve Halife’ye isyan ettiler” denilerek Fransızlar tarafından kandırılmışlardır.

Bunun üzerine Türkler de, “Fransız propagandasına karşı Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinden beyannameler yazarak dağıtmışlardır. Bu beyannameler tesirini göstermiş ve bazı Tunus, Fas ve Cezayirli müslüman askerler Fransız kuvvetlerinden kaçarak, Türk kuvvetlerine katılmışlardır.”[7]

“Silah arama sıralarında bir Hintli müfrezenin evini yoklayarak meydana çıkardığı silah ve cephanelerle kumandanlığa götürülmek istenilen Doktor Hayri, ‘Müslüm, Muhammed’ diyerek kendini işaret etmesi ve ‘kelime-i şehadet’ getirmesi ile kurtulmuş ve buna benzer birçok olaylarda Türkler kendilerini bu suretle kurtarmışlardır.”[8]

Hal böyle iken bakın CHP neler yapmış…

“CHP Seyhan Vilayet Idare Heyeti Reisliği”nce hazırlanıp 29/12/1939’da “CHP Genel Sekreterliği”ne gönderilen “Ikinci 6 Aylık Çalışma Raporu”nda yer alan ve Kuvayı Milliye eski Komutanı CHP Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu tarafından kaleme alınan bir raporda şu şikayette bulunulmaktadır:

“Milli harekatta Fransız kıtaasında müstahdem Ceza(y)ir, Fas ve Tunuslu efradın bize yaptıkları hizmet hiç bir zaman utunulamaz bilhassa makineli tüfenk, tüfenk ve cephaneleriyle bize firar ederek cephenin bir kısmını boşaltan ve Aptülkadir çavuş kımandasındaki iki yüz kişilik mülteci grubunun işbu hizmetleri hiç bir zaman unutulmaz. Halbuki bugün bu siyasi mültecilerinden bir kısmı Izmir Vilayeti tarafından Fransız Konsolosluğuna teslim edilerek memleketlere gönderilmiş ve orada Fransızlar tarafından idam edilmişlerdir. Memleketimizde kalanların hiç biride siyasi mülteci oldukları ve bu suretle hakkı iskana malik oldukları halde iskan edilmedikleri gibi bir yardıma da mazhar olamamıştır. Bunlar memleketimizin muhtelif yerlerine dağılarak sefil ve perişan bir halde sürünmektedirler. Bunlar elyevm Izmir Konya Seyhan Vilayetlerinde bulunmaktadırlar. Bunların kumandanı olan Aptülkadir elyevm Marmariste Fotoğrafçılık etmektedir. Bunların ve terfihlerinin temini (II.III’üncü Bürolara yazılmıştır.)”[9]

*

chp'nin kuvayi milliye ihaneti belge 1

chp'nin kuvayi milliye ihaneti belge 2

chp'nin kuvayi milliye ihaneti belge 3

[9] no’lu dipnotta bahsi geçen rapor…

***

Şu cinayete, şu ihanete bakar mısınız?

“Türkler gavur oldu, Halife’ye isyan etti” denilerek Fransız sömürgelerinden toplanıp kardeşi kardeşe vurdurmak gayesiyle Türkiye’ye getirilen ve fakat hakikatleri görüp aldatıldıklarını anladıkları andan itibaren silahlarıyla beraber kaçıp Müslüman Türk kardeşlerinin saflarına katılan ve Fransızlara karşı bizimle omuz omuza harbeden bu kahramanların bir kısmı, M. Kemal döneminde CHP tarafından Fransızlara teslim edilmiş ve sonrasında idam olunmuşlardır. Bir kısmı ise Türkiye’de sefil ve perişan bir halde sürün(dürül)müşlerdir.

Halbuki bu Müslüman askerlere memleketlerinden gelen mektuplarda Türkler lehinde nasihatler yapıldığı bilinmektedir.

10 Mayıs 1920’de Subaşı bendi muharebesinde Fransız ve Ermenilere karşı büyük fedakarlıklar göstermesi üzerine Mersin grubu Kuvayı Milliye Umum Müfrezeler Kumandanı tarafından rütbesi Mülazımı evvelliğe nasp ve tayin olunup tebrik ve takdir edilen Yedek Teğmen Şeref (Şerafeddin) Genç, şahitlik ettiği bir hadiseyi şöyle anlatır:

“Beş Tunuslu askerin okunan mektubu dinlemekte olduklarını gördüm. Yüzüme bakması üzerine devam etmesini işaretle anlattım. Mektup ve konuşmalar bittikten ve askerler gittikten sonra bana şunları anlattı.

‘-Mektup Tunus’tan babasından geliyor. Içinde Türkler için çok nasihatler yazılı. Kısaca söyleyelim. Babası diyor ki:

‘Sizlere bol bol şarap veriyorlarmış. Sakın içme, katiyen haramdır, kâfir olursun. Mekânın cehennem, göreceğin azaptır. Şu kelâmlarımı da iyi dinle: Evvelce dermanların karşısında idiniz, şimdi asil bir millet olan Türklerin arasındasınız. Onlar da sizler gibi Müslümandır. Onları incitmeyiniz, iyi muamele ediniz. Zinhar vurmak için atmayınız. Kurşunlarınızı havaya atınız, eğer onları vurursanız katil olursunuz. Cenabı hakkın atab ve azabı sizin içindir. Eğer kurşunlarınızı havaya atarken vurulursanız şehit olursunuz mekânınız cennettir.”[10]

*

chp'nin kuvayi milliye ihaneti seref genc'in terfii

Yedek Teğmen Şeref (Şerafeddin) Genç’in Mülazımı evvelliğe terfi belgesi…

***

Nasıl kıydınız bu temiz insanlara zalimler! Hainler! Nankörler!

Bir de “Türkün Türkten başka dostu yoktur, diğer müslümanlar bize ihanet etti” diyorlar. Halbuki Müslümanlar hayatlarını riske atıp bizim safımıza geçmişler ve siz onları laikliğini aldığınız fransızlara “satıp” idam ettirdiniz!

Yazıklar olsun…

Ben ömrü hayatımda böyle bir ihanet, böyle bir kalleşlik, böyle bir nankörlük ne gördüm, ne de duydum.

Kuvayı Milliye eski Komutanı Sinan Tekelioğlu, 1939’da kaleme aldığı yukarıdaki raporunda; “Bunların ve terfilerinin temini II.III’üncü Bürolara yazılmıştır.” diye bir not düşmüş. Ancak bunun dikkate alınmadığı ve Kuvayı Milli Mücahitlerinin sürünmeye devam ettikleri 1954’te yani o tarihten 15 sene sonra ve yine kendisinin, ancak bu sefer açıkça Meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşmasından anlaşılmaktadır.

Şöyle diyor Tekelioğlu:

“Sayın arkadaşlar, sayın doktor hakikaten Kuvayı Milliyede fedakarlık gösteren insanları takdiren konuştu, haklıdır. Bugün öyle arkadaşlarımız var ki ekmek parasına muhtaçtır, hamallık ediyor. Bugün öyle arkadaşlarımız var ki yarına ekmeği yok. Kuvayı Milliyede yapmış olduğu fedakarlık da pek yüksek… Ben, Kuvayı Milliyede çalışmış ve fakat bugün ıstırap içinde kıvranan arkadaşlarımızın fotoğraflarını gösterecek olursam kalbiniz sızlar arkadaşlar. Kuvayı Milliyede çalışmış birçok insanların göğüslerinde bugün birer Istiklal madalyası bile yoktur. Birçok müracaatlarıma rağmen bu madalyalar alınamamıştır. Ben bir kanun tefsiri ile bunlara madalya tahsis ettirmek istiyorum. Bu hususta sizlerin de müzaheretini rica ediyorum. Yine bunlara maaş tahsis ettirmek için de bir kanun teklifi getiriyorum ve bunu söylemekle vazifemi belki bir parçacık ifa etmiş oluyorum. Çünkü o tehlikeli zamanda her gün idam edilmek tehlikesi karşısında bulunan kahramanlar, çoluk çocuklarını tehlikede bırakarak dağ başlarına çıkmışlar, memleketin mukadderatını kurtarmak için uğraşmışlardır. Bugün onlara selam veren yoktur. Ümidediyorum ki, bizden evvelki idarenin (CHP Tek Parti rejimini kastediyor) yapmış olduğu hataları sizin millet ruhundan kopan asil vicdanınız yapmıyacak, onlara rahmü şefkat gösterecek, hiç olmazsa bir ekmek parası raddesinde onlara birer maaş tahsis ettirecektir.”[11]

*

TBMM Zabit Ceridesi, Devre 10, Cild 3, Inikat 15, sayfa 64, 65, 10 Aralik 1954 1

TBMM Zabit Ceridesi, Devre 10, Cild 3, Inikat 15, sayfa 64, 65, 10 Aralik 1954 2

Kuvayı Milliye eski Komutanı Sinan Tekelioğlu’nun [11] no’lu dipnotta bahsi geçen Meclis konuşmasının tutanağı…

***

CHP’nin şanlı tarihimize sürdüğü bu kara leke silinecek gibi değil. Bunlar gerçek kahramanları süründürdüler, çakma kahramanları ise ilahlaştırdılar.

Ne diyordu Üstad Necip Fazıl Kısakürek:

“Chp bir parti değil. Türk’e dinini, dilini, ve özünü kaybettirmeye memur, bir katliam müessesesidir.”

Bu acı hakikatin ortaya çıkmasında en büyük pay hiç şüphesiz Kuvayı Milliye eski Komutanı Sinan Tekelioğlu’na aittir. Daha sonra bu belgeyi “CHP ve Taşra Cilt 1” adlı kitabına alan Prof. Dr. Cemil Koçak’a ve bunu bir sohbetinde ifade eden kıymetli araştırmacı büyüğümüz Said Alpsoy’a aittir. Hepsine müteşekkiriz. Diğer bilgileri toparlayıp yazmak ise bana nasip oldu.

.

**********

.

KAYNAKLAR:
.

[1] Tafsilat için bakınız; https://belgelerlegercektarih.com/2012/05/30/filistin-cephesindeki-hain-acaba-m-kemal-ataturk-mu/

[2] Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk, Hayatı ve Eseri, Ankara 1963, sayfa 164.

Tafsilat için bakınız; https://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/

[3] Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Istiklal Arşivi. 1-2, Kls. 86, Dos. 144 (318), F. 99-1’den nakleden; Yrd. Doç. Dr. Süleyman Hatipoğlu, “Milli Mücadele’de Suriye İtilafnamesi’nin Yeri”, (Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, 25-27 Aralık 2013 Gaziantep) içinde, Atatürk Araşıtırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, sayfa 203.

[4] Kâzım Karabekir, Istiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, Istanbul 1960, sayfa 420, 421.

[5] Kâzım Karabekir, Istiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, Istanbul 1960, sayfa 422.

[6] Bilgehan Pamuk, Antep Savunması, IQ Kültür Sanat Yayınları, Istanbul 2009, sayfa 101’den nakleden; Prof. Dr. Hale Şıvgın, “Antep’e Suriye Yönünden 86 Yıl Arayla Gelen Iki Işgalin Mukayeseli Analizi”, (Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, 25-27 Aralık 2013 Gaziantep) içinde, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, sayfa 222.

[7] Şinasi Çolakoğlu, Kilis Direniş-Kurtuluş ve Sonrası, Ankara 1991, sayfa 124-125’den nakleden; Prof. Dr. Ömer Osman Umar, “Milli Mücadele’de Güney Bölgesinde Fransızlara Karşı Türk-Arap Işbirliği”, (Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, 25-27 Aralık 2013 Gaziantep) içinde, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, sayfa 830.

[8] Şeref Genç, “Düşman Askerleri- III”, Yeni Mersin, 15 Mart 1946’dan nakleden; Yrd. Doç. Dr. Birgül Bozkurt, “Yılmaz Müfrezesi Kumandanı Şeref Genç’e Göre Mersin’in Işgali”, (Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, 25-27 Aralık 2013 Gaziantep) içinde, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, sayfa 422.

[9] Cumhuriyet Arşivi, 490 1-0-0/703 395 1.


[10] Şeref Genç, “Düşman Askerleri- IV”, Yeni Mersin, 16 Mart 1946’dan nakleden; Yrd. Doç. Dr. Birgül Bozkurt, “Yılmaz Müfrezesi Kumandanı Şeref Genç’e Göre Mersin’in Işgali”, (Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, 25-27 Aralık 2013 Gaziantep) içinde, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, sayfa 422.

[11] TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 10, Cild 3, Içtima 15, sayfa 64, 65. (10 Aralık 1954)

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

Paylaşım Şartı:

Paylaşmak istediğiniz bir yazı, görsel vs. varsa, alakalı yazıya gidin ve yukarıdaki adres çubuğunda görülen linki kopyalayıp paylaşmak istediğiniz yere yapıştırın. Yani YALNIZCA LİNK PAYLAŞIMINA MÜSAADE EDİYORUZ. Ayrıca yazının sonunda “facebook” veya “twitter”ın sosyal medya paylaşım butonları var. O butonlara tıklayarak da paylaşılabilir. Başka türlüsüne hiçbir surette rızamız yoktur.

*

3 yorum

  1. Erdal er

    Şöyle düşünün gerçeği bulacaksınız. 1908 yılında 2.nci abdulhamid hal edilerek it-tihat terakki başa geldi sonrasında 1912 balkan ve trablusgarp savaşı 1914 de 1.dünya harbinde katıldı yenildik sayıldık 1918 de ülkeyi terkesip kaçtı it-tihat ama hain Vahdettin oldu. Buna gülünür.

  2. Vatanperver

    Aynı Kafkasya marşı ve diğer marşların m Kemal e atfedilip değiştirmesi gibi.. Her şey yalan üzerine kurulu 1923 50 arası seçim meçim yok olsa ne yazar tek parti CHP ve fosil kafasının ittihatçı artıkları..

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: