Necip F. Kısakürek’ten Atatürk’e: “ALLAHSIZ” (Tarih II, Ortazamanlar, 1931 yılının Lise Tarih kitabı)
Necip F. Kısakürek’ten Atatürk’e: “ALLAHSIZ” (Tarih II, Ortazamanlar, 1931 yılının Lise Tarih kitabı)

Necip F. Kısakürek’ten Atatürk’e: “ALLAHSIZ” (Tarih II, Ortazamanlar, 1931 yılının Lise Tarih kitabı)

Necip F. Kısakürek’ten Atatürk’e: “ALLAHSIZ” (Tarih II, Ortazamanlar, Devlet Matbaası, Istanbul, 1931 yılının Lise Tarih kitabı)

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Necip Fazıl Kısakürek’in bahsettiği kitabın kapağı…

***

Yazının sonunda bu kitaptan bazı sayfaların resmini ekleyeceğiz. Dinsiz bir neslin yetişmesinin sebebi nedir sanıyorsunuz? (Söz konusu kitaptan yapılan alıntılarda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin ismini yazmayacağız, o alana nokta işaretleri eklenecektir.)

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Dedektif X Bir mahlasıyla Büyük Doğu Dergisinde kaleme aldığı bir yazı:

1 – Güya münevver geçinen, fakat ayağını nereye bastığı ve yüzünü ne tarafa çevirdiği belli olmıyan, kokmaz, bulaşmaz bir zümre vardır ki, Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal Atatürk) hakkında şöyle düşünür:

«Onun İslâmiyete hiçbir zararı olmamıştır! Belki de, kaba taassubu yok etmek bakımından dine faydası dokunmuştur! Ne imana, ne ibadete, ne de herhangi bir dini esasa el sürmüş değildir!» Böyleleri, benzerleri ve benzerlerinin benzerleri arasında, Birinci Cumhur Reisini rahmetle ananlar, ona Mevlit okutturanlar bile vardır.

2 – Halbuki Birinci Cumhur Reisi, herhangi bir temenniye «İnşaallah…» duasını katan insan için «Bak, Allahtan bekliyor, Allaha inanıyor!» diye mukabele edecek ve Kâinatın Mefhari hakkında «Donsuz Bedevi! hakaretini savuracak kadar Allah ve Resulünün düşmanıydı.

3 – Bize her şeyden evvel düşen borç, kıymet hükmümüzü izhara lüzum bile görmeden, ukdelerin ukdesi ve bütün tarihi görüş inkılâbının düğüm noktası olan Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal Atatürk) mevzuunda,
sadece ilmî ve (Akademik) hüccetlerle onun din, İslâmiyet ve Peygambere karşı vaziyetini tesbit etmek ve hiç olmazsa «Dine ne yaptı?» sözüne sarf imkânı bırakmamaktır. Renkler, siyahla beyaz halinde belli olsun da, mücadele ona göre dürüst ve namuskârane cereyan etsin; fakat, mevzuları bir türlü çerçeveliyememekte en feci idrak belâsı olan renkleri birbirine karıştırma zaafının önüne geçilmiş olsun…

4 – Bütün icraatı, baştan başa en keskin din ve şeriat düşmanlığını billûrlaştıran Birinci Cumhur Reisinin bu mevzuda izhar edilmiş (net) ve (ideolojik) sözleri ve görüşleri büyük bir yekûn teşkil etmediği ve bilinmediği için, icraatı sözden daha büyük bir fikir tecellisi diye alacak herhangi bir irfan zümresinin de eksikliği yüzünden, Birinci Cumhur Reisi hakkında «Canım, İslamiyete ne yaptı? Allaha ve Peygambere inanmadığı nereden malûm?» gibi bir demagocyaya muhatap bulunabilmektedir.

5 – Şimdi bizim yapacağımız, din ve imanı yok etmek için 15 yıllık icraatı dağ gibi yükselen ve bütün bir «lisan-ı hal» ile her şeyi söyliyen Birinci Cumhur Reisinin bu icraata esas teşkil edici kanaat ve sözlerini, üzerinde münakaşa edilmez şekilde vesikalara bağlamak ve onun bu cephesini artık inhiraf kabul etmez bir vuzuhla tesbit etmektir. Böylece, dine en küçük bir temayül ve sevgi içinde, Birinci Cumhur Reisini müdafaaya imkân kalmamalıdır. Müdafaacıları, cephelerini apaçık göstermeğe mahkûm şekilde, Birinci Cumhur Reisi dostluğiyle Allah ve Peygamber düşmanlığını bir arada temsile mecbur tutulmalıdır.

6 – Bu hususta tek, kafi ve riyazi hüccet, Birinci Cumhur Reisinin bizzat yazdığı, devlet işlerini bırakarak mevsimlerce meşgul olduğu ve 1931 yılında Maarif Vekâleti armasiyle devlete mal ve tabettirdiği (bastırdığı)
meşhur tarihtir. Bu tarih onun bütün ruh (portre) sini ve dünya görüşünü hulâsa eder. İşte bu tarihin daha ilk sahifelerinde, Birinci Cumhur Reisinin zekâdan başka (idealist) hiçbir kıymete inanmadığı ve bütün ruh ve
mavera âlemini insanlarca uydurulmuş birer masal saydığı hemen belli olur:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):

«Bundan, tabiatı anlamakta zekâmı en büyük cevher ve müessir olduğu anlaşılıyor ki, tabiatın fevkinde ve haricindeki bütün mefhumların, insan dimağı için kendi tarafından uydurma
şeylerden başka bir şey olmadığı meydana çıkar.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cild 1, sayfa 2, satır 35 ilâ 39.)

***

atatürk necip fazil kisakürek m. kemal allahsiz büyük dogu dergisi 22 aralik 1950, sayi 40, sayfa 3. dedektif x bir necip fazil kisakürek

***

7 – Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal), sadece umumi mânada bir «Allahsız» değil, ruhunda en küçük (idealist) havaya pay bırakmıyan koyu ve sert bir (materyalist)’tir. Bu bakımdan, belki de (Karl Marks) ve (Lenin)’i
aşacak bir istidatta, kaba maddeden başka bir hedef tanımaz:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):

«Her halde hayatın, herhangi bir tabiat harici âmilin müdahalesi olmaksızın, dünya üzerinde tabii, zaruri bir kimya ve fizik seyri neticesi olduğunu kabul etmek lazımdır.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 1. sahife 5, satır 10 ilâ 17.)

***

8 – Umumi mânadaki bu ruh seciyesinden sonra Birinci Cumhur Reisi, pek, ama pek hususî mânada tam bir İslâmiyet düşmanıdır:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):

«Mekkeliler Arapları kendi mabetlerine çekebilmek için Arap yarımadasının muhtelif yerlerinde mabut tanılan 360 putu Kabede yerleştirmişlerdi. Kabenin kutsiyetini Yahudi ananelerine de raptetmişlerdi. Bu uydurmalara göre İbrahim, karısı Hacer ile oğlu İsmail’i buraya getirmişti. Bunların hepsi, bittabi, sonradan uydurulmuş masallardır.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 85, satır 19 ilâ 27.)

***

9 – Birinci Cumhur Reisinin bütün hayat, fikir ve hamlelerine hâkim olan en büyük nefret kutbu, bizzat Allahın Sevgilisidir. Bu tarih kitabında, en küçük bir hürmet edası gösterilmeksizin sadece hâs ve mukaddes ismiyle, polis zabıtlarındaki sanıklara ait üslûpla anılan Gaye-İnsan ve Ufuk-Peygamber (Salât ve Selâm O’na olsun) hattâ kasden methediliyormuş gibi durulduğu noktalarda bile sistemle düşürülmek istenmiştir. Mukaddes ismi nokta nokta göstererek metinleri takdim ediyoruz:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):

«…….. 40 yaşına geldiği zaman, vatandaşlarını, kendisinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeğe başladı.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 89, satır 15 ilâ 18.)

***

10 – Birinci Cumhur Reisince (M. Kemal) her şey Allah Resulü tarafından (hâşâ) uydurulmuştur. Bu uydurmaların (namütenahi defa hâşâ) mecmuası da Kur’andır; yoksa o sanıldığı gibi, Allahın kelâmı değildir:

(M. Kemal’in yazdırdığı kitaptan):

«……..’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2. sahife 90. satır 25 ila 26.)

Bakınız, uydurma diye iddia ettiği mukaddes oluşların izahını nasıl yapıyor ve Peygambere nasıl bir hile isnat ediyor:

«O, Arapların ahlâk ve âdetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunların ıslahı için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri
doğmuştur.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 40, satır 33 ilâ 36.)

Aynı hile isnadının devamı:

«…….. uzun bir devredeki tefekkürlerin mahsulü olan âyetleri, lüzum ve ihtiyaçlara göre takdir ediyordu.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 41, satır 26 ilâ 27.)

***

11 – O kadar İslâmiyet düşmanıdır ki, bu dinde samimî olanları bile yabancılar kabul eder ve onun kaynak teşkil etliği ırk ve kavmi, İslâmiyetle beraber düşürmek ister:

«Arap olmıyan, kavimler İslamiyeti hırsla benimsediler, halbuki asıl Araplardan olan sınıflar İslamiyeti, tahakküm etmek için bir siyaset vasıtası olarak kullandılar. Nihayet nüfuz ve iktidar Arap olmıyan Müslüman kavimlerin ellerine geçti. Araplar adeta çöllerine döndüler.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2. sahife 93, satır 25 ila 29.)

***

12 – Ve nihayet mahut tarihte ki gayet sinsi (taktik), Âlemlerin Efendisini bir kumandan ve devlet reisi olarak medheder gibi görünüp O’nun aslî, ulvi ve münezzeh mâna ve hakikatine ağız dolusu sövmek, böylece güya yeni bir rütbe ve paye adına nihaî ve mefkûrevî rütbeyi, en haşin bir küfür asabiyetiyle ayaklar altında çiğnemektir:

«Aksi takdirde……..’i her şeyi bir melekten alan ve aynen muhitine tebliğ eden ümmi, cahil, hissiz, hareketsiz bir put derekesine indirmek hatasından kurtulmak mümkün olmaz.» (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 93, satır 32 ilâ 35.)

 

**********

 

KAYNAK:

Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Dergisi, 22 Aralık 1950, Sayı: 40, sayfa 3.

ALINTI: n-f-k.com

 

**********

Söz konusu kitaptan birkaç sayfanın resmi:

***

***

***

***

***

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

42 yorum

 1. Geri bildirim:Türkiye’de ve Avrupa’da Laiklik Anlayışı « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ün okuttuğu Lise Tarih kitabı « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. vay be! bu nasıl bir cesaret böyle.. nasıl olurda devlet eliyle öğrenciler resmen küfürle zehirletilir… Allah bu kafirlerin mekanlarını cehennemin kökü eylesin ve ebediyen orada kalsınlar inşallah..

 4. Geri bildirim:Gençliğimiz üzerine oynanan oyunlar | Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim:Gençliğimiz üzerine oynanan oyunlar! | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Geri bildirim:Bardakçı’dan Atatürk Ve Ateizm Çıkışı | Belgelerle Gerçek Tarih

 7. Geri bildirim:“Atatürk’ün duruşu Bilge Kağan duruşudur” yalanına cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 8. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ün, “gökten indiği sanılan kitaplar” sözünü savunanların iddialarına Reddiye / Cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 9. Geri bildirim:M.Kemal Atatürk’ü eleştirmek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

  1. nazen

   küçük beyin inanmaya bilir buna kimse karışamaz inanmak ne kadar insanların hakkıysa inanmamakta o kadar hakkıdır bu okadar büyütülecek sorun değil niye düşman olsunlar ölmüş gitmiş birine

  2. .........

   yahudilikte jean diye bir isim varmış. türkiyedeki yahudiler bu ismi burada can olarak kullanırlarmış. bildiğim bir fabrika müdürünün ismi böyle. normalde insani ilişkileri iyi olmakla birlikte camiyle namazla hiç işi olmaz dindende hiç bahsetmez diye duydum.

 10. ibrahim

  “Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahibsiz olamaz. Bir harf kâtibsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket(kainat) hâkimsiz olur?
  Sözler(RNK) – 53

 11. ...........

  Bayram ben kizilim gusul almam din iman Allah bilmem cehennem için yaratildim. Faniye taparim diyorsun. Hakikati sana gosterecekler ahrette. Öyle ya cehennem boşa yaratilmadi.

 12. ediz

  HER KİŞİNİN GÖRÜŞÜ KENDİNİ BAĞLAR.DİNİMİZİ KİMSE HİMAYESİNE ALAMAYACAĞI GİBİ KİMSE İÇİNDE DİNSİZ DENEMEZ.HELE BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK İÇİN.PAŞA CAMİİ HUTBESİNİ İDRAK EDEMEYENLER HİÇ DİYEMEZ..NECİP FAZIL ÜLKEMİZ İÇİN ŞEHİT OLANLARIN BEDDUALARI SENİNLE OLSUN…

  1. Yorumun icin tesekkürler Ediz. Zaganospasa Camii’ndeki hutbeden bahsediyorsunuz sanirim. Ama bu hutbeden sonra söylediklerinin tam tersini yapmistir. O halde ya yalan söylemistir o hutbede, ya da sonradan yaptiklari yanlistir. Eger yalan söylemisse onu savunmamaniz gerekir. Yok eger sonradan yaptiklari yanlissa, yine savunmamaniz gerekir. Ayrintili bilgi icin baglantiyi ekliyorum, bir de M. Kemal’in inanciyla alakali sözlerinin yer aldigi baglantiyi, buyrun:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/14/m-kemal-ataturkun-balikesir-hutbesiyle-ilgili/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/ataturk-ve-din-ataturk-ve-islam-ataturk-ateist-mi-kemal-ataturk-musluman-mi-ataturk-tabiata-mi-tapiyor/

   1. Ediz

    Tam tersini yaptı derken neleri yaptıklarının somut delili nedir.Atatürk’ü savunmak gereksiz Kime karşı savunulurki o allahın Türk milletine bir armağınıdır.Esas dinimiz ve milletimiz için tartışılması gereken hilafet ve halifelerdir. Bir halife içki içermi? Bir halife zinayaparmı? Çoluk ve çocuklarını öldürür mü? Kısa cevap ve hızlı cevap verirmisiniz.Halife nasıl olmalı?

   2. @Ediz, M. Kemal’in yaptiklarini burada anlattik. Mesela din derslerini kaldirdi. Bahsettiginiz konusmada “Anayasa Kur’an’dir” demis olmasina ragmen daha sonra bunu yapmadi. Gitti avrupanin kanunlarini aldi. Allah Teala’nin böyle armagani olur mu? Allah’in dininin ögrenilmesini yasaklayan, kanunlarini yürürlükten kaldiran biri nasil Allah Teala’nin armagani oluyor?

    Halifeler netice itibariyle insandirlar, tipki senin benim ve M. Kemal’in gibi. Bakin, M. Kemal’in icki icmesine burada hicbir sey söylemedik. Icebilir ama acikca icemez. Gizli icerse günahkar olur, ama M. Kemal gibi acikca icerse bu olmaz, cünkü bu durumda kötü örnek olur. Halife zina yapamaz, yapani da bilmiyorum. Coluk cocugu eger milletin basina bela olacaksa öldürebilir. Bir sapka icin “halki” katletmiyor, halki icn evladini öldürüyor. Arada dünyalar kadar fark var.

   3. Ediz

    Anayasa Kuran dememiştir sene ve Tarih lütfen? Içki içmek Günahtır mazeret olmaz allah katına kalır.çocuk öldüremezsin affı olmaz mazeret allah katına kalır sonuçta insan öldürmek katil olmaktır savaş hali yoktur.atatürk kendini halife ilan etmemiştir.günahkardır.halifelerin hayatlarının okunması lazım 40 sene kafeste kalan halifeler alem zevk içkiye kadına oğlana olan zevkler allah tüm günahlarımızı afetsin.

   4. Ediz, nasil demedi. Sizin bahsettiginiz zaganospasa camii’ndeki konusmada dedi. Size gönderdigim ilk yorumda baglantisini ekledim. Tiklayip okuyun. Demekki siz daha onu bile okumadan cevap yaziyorsunuz. Böyle olmaz. Icki icen günahkar olur. Cocugu kullanirlar, Osmanli tarihinde böyle olmustur. Öldürülemedigi icin de halktan binlerce insan ölmüstür. Halktan insan ölecegine Padisah evladina kiymak mecburiyetinde kaliyor. Savas hali olmasi gerekmiyor, fitneye mani olmak icin de öldürülür. Osmanli halifelerinin 40 sene kafeste kalip zevke ickiye, kadina ve oglana daldigina dair gülünc iddialar ancak romanlarda olur. Gercekle alakasi yok. Ilber Ortayli’nin haremle alakali fikirlerine bakmanizi tavsiye ederim.

 13. ............

  Ediz sen ya hak ile batili ayiramiyorsun yada oynuyorsun. Anayasamiz Kuran deyip sonra o kuranlarin arapca yaziyor bahanesiyle yakilmasi. Şeriatin devletin dini islam ibarelerinin kaldirilmasi.
  Osmanli padişahlari arasinda deli olanlar çikmiştur. Normal davranamayip akli arizadan dolayi zararli olan. Ama onlar bile islama garez ve hayinlik yapmadilar. Onlar bile islamin hizmetkari oldu. Kardes katli keyiften değil diye kaç sefer yazildi.
  Mustafa kemal hastalaniyor 1938 de. Mason doktorlar tedavi altina aliyor. Beni türk doktorlarina teslim edin demiştir israrla. Bunu neden demiştir biliyormusun. Fatihin özel doktorlarindan birisi iranli lari çelebi idi. Diğeri venedikli yahudi dönmesi yakup paşa idi. Asil ismi maestro jozopo. İranda osmanliya duşman italyada.
  Yani fatihi iranli yada venedikli doktoru zehirledi. Venedikli olan ağir basiyor. Çunku devlet osmanli sonrasi yahudi dönmelerine kaldi.
  Fatihe yapilan oyunlari hep biliyordu ata. Benzerinin kendisinede yapilacağindan korkusuna beni türk doktorlarina teslim edin dedi. Öylede yaptilar. Ama o doktorlarda aslinda ata gibi yahudi kökenli ve masondu. Ata chp nin şefini dersim olaylari meselesinde anlaşamadiklarindan gorevden atti, ama inonu ermeni yetim çocuklarini orduya doldurtturdu karabekire. Ve onlar inönuyu kendini yakin goruyordu. Masonlarda oyle. Kimine gore mason doktorlar atayi aşiri dozda gereksiz ilaçlarla zehirleyerek halletti. İsmet inonuye tekrar saltanat surme yolu açildi.
  Mustafa kemali osmanliyi çökerten ecnebiler getirdi başa. Onlarla birlik olduğu için. Sen şimdi Allah razi olsun ecnebiler iyi yapmişmi diyorsun. Birileri siyasi dalavereler yapiyor memleket ele geçiriyor islam imparatorlugu osmanli yok ediliyor. buna bile Allah razi olsun diyorsun.
  Ata yahudi dönmelerinden ülkeyi 1923 te ele geçirenlerde öyle. İşgalciler getirdi onlari. bizi işgal eden hristiyan ülkelerden Allah razi olsun. Musluman türkler ölen ölsun kalan dönmelerde batiya köle olsun bumudur.

 14. ............

  Sovyetler birliğinin lideri stalinin 1940-41 deki askeri planlari yayinlandi geçmişte gazetelerde. Türkiyeyi işgal etmek ve sayilari 6-7 milyonu gecmeyen gerçek türkleri orta asyaya surmek.

 15. ismail

  Sovyetler birliğinin lideri stalinin 1940-41 deki askeri planlari yayinlandi geçmişte gazetelerde. Türkiyeyi işgal etmek ve sayilari 6-7 milyonu gecmeyen gerçek türkleri orta asyaya surmek. Yaziyi yollamadan kendisi gitti. Devam ediyorum.
  Almanyaninda türkiye uzerinde planlari vardi. Ya belli bir sureye kadar türkiye Almanyanin yaninda savaşa girecek yada işgal edilecek. Rusyayla almanyanin turkiyeyi paylaşim planlarindan hicbir sonuç cikmiyordu. Almanya hesapta turkiyeyi isgal ederek bu yol uzerinden arap ve azeri petrollerinin bulunduğu bolgeleri isgal edecekti, rusun planida boğazlari ve anadoluyu ele geçirip imkan bulursa suriye ve kuduse hatta iranin içlerine sarkmak.yani ortadoguda tek soz sahibi olmak. Peki neden olmadi bu. Bu durum saklansada bence almanyayla sovyet rusya arasindaki savaş türkiyeyi paylaşamama sebebiyle oldu.
  Hah işte sabetaycilar asirlar suren ihanetleriyle kendi çikarlari için turkiyeyi yani bizi bir lokmada yutulacak bir devlet millet haline getirdiler. Kemalistlerin bu durumu gormek isletine gelmiyor.
  Neyseki şansi varmiş ulkemizin savaşin dişinda kalmayi başarabildik.

 16. ismail

  Karambole gitti yazi. Eğer 1941 de sovyet rusya turkiyeyi işgal edebilseydi stalinin kendi ifadeleri ile sabit 18 milyon nufustan türk olan 6-7 milyon kişi orta asyaya surulecek. Turkiye hristiyan topraği yapilacakti. Bu topraklarda almanyaninda gozu olmasi bizi kurtardi. Hatta almanya 1941 de butun balkanlari işgal ettiginde bizim ordu trakyayi ve istanbulu boşaltmiş çanakkale ve gebze taraflarina çekilmiş. Ruslar Almanlarin turkiye uzerindeki kendi aralarinda çekismesi hem alman hem rus isgalini onledi.

 17. .........

  20 haziran 1941 de italyanlar akdenizde refah askeri gemimizi batiriyor. Türkiye olayi sakliyor kamuoyundan. İtalyaya savas açamiyor Almanyaylada savaşa gireriz korkusuyla. Almanlar anliyor biz sovyetler birliğine saldirirsak türkiye bize karşisavaşa girmeyecek. Ve 22 haziranda Almanya sovyetler birliğine sadiriyor. Turkiye refah gemisinin batirilişini 23 hazirana kaza olarak açikliyor. Almanlar sovyet gucunu aşamadilar o sebeple sıra bize gelmedi. Yoksa bu kemalistler hem ülkeyi rezil ederler hem kendileri rezil olurlardi. Yok rezil olmak yoktur onlarda. Ülke onda 9 oraninda küçülmüş olsa bile öyle zafer masallari uydururlardiki butun dunyayi yendik attik derlerdi millete. İnanmayanin muhalefet edenin hayati kayardi.

 18. Abdullah Oğuz

  2 – Halbuki Birinci Cumhur Reisi, herhangi bir temenniye «İnşaallah…» duasını katan insan için «Bak, Allahtan bekliyor, Allaha inanıyor!» diye mukabele edecek ve Kâinatın Mefhari hakkında *«Donsuz Bedevi!* hakaretini savuracak kadar Allah ve Resulünün düşmanıydı.
  ///değerli site yöneticileri bu bahsi geçen hakaretin belgesi var mı? cevaplarsanız memnun olurum sağlıcakla kalın

 19. abdullah kemer

  At ölür, kalir semeri, insan ölür kalir eseri. Bu atasözünü o yaratik duymadimi? Elbette duymustur o ve onun gibileri Allah c.c. onlarin gözleri var ama görmezler, onlarin kulaklari var duymazlar, onlarin kalpleri var mü-
  hürlenmistir onlar inanmazlar, kafirliklerinde israr ederler. Kutsal saydigimiz degerlere yillarca hakaret ettiler
  Allah onlari ne Dünya`da belirli zaman yasamalari icin birakacak ama ahirette ebedi cehennemi boylayacak-
  lar insallah. Bir toplumun inanciyla ugrastilar dinsiz toplum yetistirmek istediler Allah c.c. buna müsade etme-
  di.

............ için bir cevap yazın Cevabı iptal et

%d blogcu bunu beğendi: