Atatürk ve din – Atatürk ve Islam – Atatürk ateist mi? Kemal Atatürk müslüman mı? Atatürk tabiata mı tapıyor?
Atatürk ve din – Atatürk ve Islam – Atatürk ateist mi? Kemal Atatürk müslüman mı? Atatürk tabiata mı tapıyor?

Atatürk ve din – Atatürk ve Islam – Atatürk ateist mi? Kemal Atatürk müslüman mı? Atatürk tabiata mı tapıyor?

Atatürk ve din – Atatürk ve Islam – Atatürk ateist mi? Kemal Atatürk müslüman mı? Atatürk tabiata mı tapıyor?

Konuya girmeden evvel meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak istiyorum. Bu yüzden uzunca bir giriş bölümü hazırladım, buyrun…

Müslümanım ama Atatürkçüyüm diyenler, M. Kemal Atatürk’ün 1925 yılından evvelki demeçlerini, onun müslümanlığına delil sayarlar… Halbuki o demeçler, halkın ve muhafazakarların desteğini almak için verilmişti. M. Kemal Atatürk’ün o dönem verdiği demeçlere itibar ettiğimiz takdirde, onun aynı zamanda padişahçı, saltanatçı, hilafetçi, şeriatçı olduğuna da hükmetmek lazım gelir. Zira o dönem padişahı, hilafeti övmüş ve o meşhur Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim’in Anayasa olduğunu beyan etmiştir. Lakin daha sonra tam aksi istikamette hareket ettiği herkesçe malumdur. M. Kemal Atatürk’ün o meşhur Balıkesir konuşmasını övenler, o halde gelin M. Kemal’in o konuşmada söylediklerini hayata geçirelim; Kur’an, “Anayasa olsun.” Var mısınız? Kabul ediyorsanız, bu durumda bizim gibi düşünenlere yardımcı olmanız gerekir. Eğer kabul etmiyorsanız, o halde M. Kemal’in o dönem yaptığı konuşmaları onun müslüman olduğuna delil göstermekten artık vazgeçin.

M. Kemal Atatürk’ün saltanat ve hilafeti övdüğüne ve dini kullandığına dair birkaç misal vermek istiyorum:

M. Kemal Atatürk TBMM’nin açılışının öncüsü ve en örgütlü son kongrede, Sivas Kongresi’nde, şöyle and içmiştir:

“Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye takip etmeyerek… çalışacağıma… namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billâh.”[1]

Üstelik, 24 Nisan 1920 tarihli Meclis konuşmalarında da Hilafet makamını ve Saltanatı koruyacağını söylemiştir (sadeleştirdik) :

Meclisimizde oluşan ve beliren milli kudretimiz, Hilâfet makamı ve saltanatı yabancı baskısından kurtaracak ve Osmanlı devletini dağılma ve tutsaklıktan kurtarma önlemleri alacaktır. Tam bağımsızlığa sahip, hilâfet makamına vicdani bağlılığı ile övünen, islâm dünyası içinde yaşama anlayışını kendinde gören bir milletin tutsak olamayacağı inancıyla, davranışlarımızı adım adım izleyen bütün medeni dünya ve insanlık sizlere yardımcı olacaktır. (Hararetli alkışlar)”[2]

Ayrıca aynı gün Meclis’te, Sultan Vahidüddin’e (rahmetullahi aleyh) “Üçüncü Ordu Müfettişi ve Padişahın Fahri Yaveri M. Kemal” imzasıyla şöyle bir telgraf çektiğini beyan etmiştir (sadeleştirdik) :

“Millet bağımsızlığına kavuşsun, saltanat makamı ile yüce ve büyük hilâfet yok olmaktan kurtulsun. Sonsuz bağlılığımın daima artmakta olduğunu bildirerek buna inanmanzı rica ederim.”[3]

M. Kemal Atatürk’ün o dönem yaptığı konuşmalar baz alınacaksa, bu durumda onu hilafetçi, saltanatçı, padişahçı, şeriatçı da göstermek icab eder ama bu tabii ki mümkün değil. Zira daha sonra o makamları kaldıran ve hatta söven bizzat kendisidir. Bundan da anlaşılıyor ki, M. Kemal’in o dönem yaptığı açıklamalar gerçek düşüncelerini yansıtmamaktadır. Hedefi milleti aldatmaktı…

Nitekim milleti aldatmak için bu tür açıklamalarda bulunduğunu kendisi Nutuk’ta itiraf ediyor:

“Gerçek, Osmanlı Saltanatının ve Hilâfetin yıkılmış ve ortadan kalkmış olduğunu düşünerek yeni temellere dayanan, yeni bir devlet kurmaktan ibaretti. Fakat durumu olduğu gibi dile getirmek amacın büsbütün kaybedilmesine yol açabilirdi…”[4]

Yani, amacının büsbütün kaybedilmemesi için durumu olduğu gibi dile getirmemiş. Açıkça yalan söylediğini itiraf ediyor.

Hedefine ulaşınca, Hilafet makamının gereksiz, anlamsız, yalnızca zarar ve yıkım getiren bir makam olduğunu[5] söylemekten çekinmemiştir.

Hatta şu sözlerle de, Fatih Sultan Mehmed (rahmetullahi aleyh) gibi ülkeler feth eden Sultanlara ve millete hakaret etmekten kendini alamayacak kadar ileri gitmiştir:

“Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sabanlarına yapışmışlar, varlıklarını korumuşlar, kuvvetlenmişler; bizim milletimiz de böyle **fatihlerin** arkasında **serserilik** etmiş…”[6]

Evvelce verdiği “namus” sözünü çabucak unutmuş olmalı…

Öte yandan, Mazhar Müfit Bey, M. Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresi’ni açarken yaptığı konuşmanın sonunda şu sözlere yer verdiğini yazar:

“En son olarak niyazım şudur ki, Cenâb-ı Vacibü’l-Amal Hazretleri, Habib-i Ekrem’i hürmetine, bu mübarek vatanın sahip ve müdafii ve diyaneti celile-i Ahmediye’nin ilâyevnilkıyâme- haris-i estakı olan millet-i necibemizi ve makam-ı saltanat ve hilâfet-i kübrâyı masun ve mukaddesatımızı düşünmekle mükellef olan heyetimizi muvafık buyursun.”

Şu sözlere bakın, sanki ulemadan, evliyaullahtan birisi…

Uçtu uçacak…

Fakat gerçek böyle değil. Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan bir kitapta M. Kemal’in başka bir itirafını görüyoruz:

“Mazhar Müfit, bu konuşmayı **yadırgayarak** Paşa’ya **niçin böyle bir konuşma** yaptığını sorar.

Kongre akşamı Paşa’ya:

– ‘Erzurum, nutkunuzun sonunu **müftü efendinin duası gibi** bitirdiniz’, dedim. Bu tarz konuşmamı hoş gördüğü için sadece güldü ve:

‘Maksadını anlıyorum, anlıyorum amma şimdi vazifemiz halkı, vatanı ve esir padişahı kurtarmaya **inandırmaktan** ibarettir.”[7]

Işte bu itiraf, gerçeğin ta kendisidir. Neticede Nutuk’ta, “müslümanlığı bir yana bırakmanın tatlı bir hayal olduğunu inkar edecek değiliz”[8] diyen de kendisidir.

Başka söze ne hacet?

**********

**********

Bu uzun girizgâhtan sonra gelelim asıl konumuza…

Atatürk tabiata mı tapıyor?

Altta sıraladığımız sözler bizzat M. Kemal Atatürk’e aittir:

(Ali Rıza Sağman’a) “…Evet, ben bilirim ki insan dinsiz olmaz. Fakat Türk’ün dini tabiattır. Bunu size münevversiniz (Aydınsınız) diye söylüyorum.”[9]

**

“Çobanlar, güneş, bulut ve yıldızlardan başka bir şey bilmezler. Yeryüzündeki köylüler de ancak bunu bilirler. Çünkü, ürün havaya bağlıdır. Türk yalnız doğayı kutsal sayar.”[10]

**

“Natür / Tabiat insanları türetti; onları kendine taptırdı da. Ancak; insanların dünyada yaşayabilmeleri için, onların tabiata egemenliğinide şart kıldı. Tabiata egemen olmasını bilemeyen yaratıklar varlıklarını koruyamamışlardır. Tabiat onları kendi unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yok etmekten ve ettirmekten çekinmemiştir.”[11]

**

“Hürriyet insanın düşündüğünü ve dilediğini mutlak olarak yapabilmesidir. Bu tarif Hürriyet kelimesinin en geniş manasıdır. İnsanlar bu manada hürriyete hiçbir zaman sahip olamamışlardır ve olamazlar. Çünkü malumdur ki insan, tabiatın mahlukudur.”[12]

**

“Yaşam, herhangi bir doğa dışı etkenin karışması olmaksızın dünya üzerinde doğal ve zorunlu bir kimya ve fizik seyri sonucudur.”[13]

**

“…Türk yalnız tabiatı kutsal bilir.”[14]

**

“Tabiatın **herşeyden büyük** ve **her şey** olduğu anlaşıldıkça, tabiatın çocuğu olan insan, kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.”[15]

***

Ayrıca M. Kemal Atatürk’ün inancıyla ilgili Osman Nuri Ergin’in vardığı sonuç da onun Determinist ve Tabiatçı olduğu yönündedir.[16]

Osman Nuri Ergin’in vardığı sonuca yakın bir yargıya Prof. Dr. Mete Tunçay da varmaktadır.[17]

Yakın yıllarda çıkan bir yabancı kitapta M. Kemal Atatürk’ün Tanrı-tanımazlığı hakkında; “Berkes gibi kimi uzmanlar Atatürk’ün Tanrı-tanımazlığını yadsıyor olsalar da, kendisinin **dinsizliğini** kabul eden hemen tek reformcu” olduğu yazmaktadır.[18]

Prof. Dr. Halil Inalcık, “Atatürk, 1789 Büyük Fransız Ihtilali’ni yapanların anladığı biçimde, Aydınlık Çağı’nın pozitivist felsefesine bağlıdır.” dedikten sonra Onun pozitif bilim düşüncesinin, Türk insanının sosyal ilişkilerinde, toplum ve kainat anlayışında kılavuz olmasını özlediğini belirtiyor ve bunun Islam ile bağdaşmadığını kabul ederek son noktayı koyuyor:

“Islam dini, sosyal ilişkiler ve yaşam tarzı söz konusu olduğunda öbür dinlerden, özellikle Hıristiyanlık’tan çok farklıdır.”[19]

***

M. Kemal Atatürk’ün inancı bizim için neden mi önemlidir?

Zira;

1 – Nisa Suresi’nde “sizden olan (yani müslüman olan) emir sahiplerine/ idarecilere itaat edin” buyuruluyor.

Nisa Suresi

59 – Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.

***

2 – Allah’ın “nimet verdiği mutlu kimselerin yoluna” uyulması gerekiyor. Bunlar şüphesiz, “müslüman olmayanlar” değildir.

Fatiha Suresi

6 – Hidayet eyle bizi doğru yola,

7 – O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

***

3 – Allahu Teala kafirlerin dost edinilmesini mü’minlere yasaklamış, hatta babaları veya kardeşleri olsalar bile onlardan beri olmalarını, onları yüceltmemelerini kendilerine farz kılmıştır.

Tevbe Suresi

23 – Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa, onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

***

Son olarak bir Hadis-i Şerif zikredelim:

193 – ……Bize Cerir, el-A’meş’ten tahdîs etti ki, Ebû Vâil şöy­le demiştir: Abdullah ibn Mes’ûd (radıyallahu anh) şöyle dedi: Rasûlullah’ın huzu­runa bir adam geldi de:

— Yâ Rasûlallah! Henüz kendilerine katılmamış olduğu bir kav­mi, bir zümreyi seven bir kimse hakkında nasıl bir hüküm söylersi­niz? diye sordu.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) :

—  “Kişi sevdiği ile beraberdir” buyurdu.

Hadis-i şerifin kaynağı: Buhârî, Edeb, 96. Ve daha başka kaynaklarda da mevcuttur.

.

**********

.

KAYNAKLAR:

[1] Sivas Kongresi Tutanakları, Haz: Uluğ Iğdemir, Ankara 1969, sayfa 5, 3.

[2] TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, Içtima senesi 1, Içtima 2, 24 Nisan 1920, celse 3, cild 1, sayfa 29, 30. (Meclis tutanakları) Fotoğrafa bakınız.

[3] TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, Içtima senesi 1, Içtima 2, 24 Nisan 1920, celse 1, cild 1, sayfa 11. (Meclis tutanakları) Fotoğrafa bakınız.

[4] M. Kemal Atatürk, Nutuk, 6. Bölüm: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Toplanması, 3. Konu: Hükümetin Kurulması.

[5] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay. 1959, sayfa 173-182.

[6] Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk’ün Söylev ve Demeçeri I-III, Bugünkü dille yayına hazırlayanlar: Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. M.Akif Tural, Prof.Dr. İzzet Öztoprak, Türkiye İktisat Kongresi’ni Açış Söylevi İzmir 17 Şubat 1923.

[7] Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk ile Beraber, Türk Tarih Kurumu yay. 1986, cild 1, sayfa 85.

[8] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Bölüm 14: Lozan Barış Konferansı ve Saltanatın Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler, Hilafet Meselesi, 24. Konu: Hilafet Konusunda Halkın Şüphe ve Endişesini Gidermek İçin Yaptığım Açıklamalar.

[9] Ali Rıza Sağman, Hatıralar, Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi içerisinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1631, 1632.

[10] Ayın Tarihi: 1930, No.73, sayfa 6049-6055.

Ayrıca bakınız: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Bugünkü dille yayına hazırlayanlar: Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. M.Akif Tural, Prof.Dr. İzzet Öztoprak.

[11] Mustafa Kemal Atatürk, Havacılık Hakkında Konuşma, 3 Mayıs 1935. 4 Mayıs 1935 tarihinde Ulus gazetesinde de yayınlanmıştır.

Ayrıca bakınız: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Bugünkü dille yayına hazırlayanlar: Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. M.Akif Tural, Prof.Dr. İzzet Öztoprak.

[12] Medeni Bilgiler ve Atatürk’ün El Yazıları, Prof. Dr. A. Afetinan (Atatürk’ün manevi kızı), Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, sayfa 450.

[13] [1930]. Prof. Dr. A. Afetinan (Atatürk’ün manevi kızı), Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, sayfa 267.

[14] 30 Kasım 1929, Vossische Zeitung (Alman gazetesi) Muhabirine Demeç. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ankara 1989, cild 3, sayfa 124.

Ayrıca bakınız: Atatürkçü sitede yayınlanmıştır: Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği, Daniel Dumoulin – Ali Kaman – Ece Develi – Hüseyin Develi.

Siteye bağlanmak isteyenlere Link:

http://www.isteataturk.com/haber/3591/ataturkten-dusunceler-z

[15] Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. A. Afetinan, M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları Medeni Bilgiler (Türk Tarih Kurumu) kitabından naklen; Atatürk ve Hukuk, Yargıtay, 130. Yıl Armağanı, Yargıtay Yayınları no: 27, Yargıtay Birinci Başkanlığı Yayın Işleri Müdürlüğü, Pan Matbaacılık, Ankara 1999, sayfa 312. Fotoğrafa bakınız.

[16] Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, cild 5, Istanbul 1943, sayfa 1673.

[17] Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931) Yurt Yayınları, Ankara 1981, sayfa 219/dipnot 17.

[18] James A. Bill ve Carl Leiden, Politics in Middle East, Boston ve Toronto, Little, Brown and Co., 1979, sayfa 54, 55/dipnot 26.

[19] Halil Inalcık, Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınları, Istanbul 2013, sayfa 184.

***

Fotoğraflar:

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

[2] no’lu dipnota dair Meclis Tutanağı

**********

**********

[3] no’lu dipnota dair Meclis Tutanağı

**********

**********

[15] no’lu dipnotta kaynağını verdiğimiz “Atatürk ve Hukuk, Yargıtay, 130. Yıl Armağanı” isimli kitabın sözkonusu 312’inci sayfası

**********

Kadir Çandarlıoğlu

**********

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

52 yorum

 1. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ün ne zaman Islami söylemlere başvurduğu hakkında bir Analiz « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim:Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim:Atatürk: “Filistin’e el sürülemez!” dedi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı? « Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ün okuttuğu Lise Tarih kitabı « Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Geri bildirim:Müslümanım ama Atatürkçüyüm diyenlere ithaf olunur | Belgelerle Gerçek Tarih

 7. Geri bildirim:Hangi diktatör halife ve padişah olabilecekken Cumhuriyeti kurar diyenlere cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 8. İskender Cesur

  Merhabalar,
  Özellikle İzmir’in işgaline karşı halkın tepkisini gösteren yazıların yer aldığı “Atatürk olmasaydı halk düşmana karşı savaşmayacaktı yalanı (İzmir’in Işgali)” başlıklı yazı ilgimi çok çekti. Fakat merak ettiğim bir husus var, merak ettim: Yazınızın 32-39 ve 47-48. dipnotlarında ağırlıklı olarak, yanlış anlamadıysam yabancı arşivler veriliyor. “Archivio Storico Diplomatico Ministero degli Affari Esteri, (ASDMAE), Conferenza della Pace, Posizione, 16, Turchia.” “Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, (USSME).” Bunlar herhalde yabancı arşivler. Hangi ülkenin arşivleri ve siz bizzat o arşiverde çalıştınız mı? Eğer bu gerçekleri bulmak için böylesine büyük bir fedakarlıkla yabancı arşivlerde çalışıyorsanız, ancak takdir edilir.
  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 9. Geri bildirim:Gençliğimiz üzerine oynanan oyunlar | Belgelerle Gerçek Tarih

 10. Geri bildirim:Gençliğimiz üzerine oynanan oyunlar! | Belgelerle Gerçek Tarih

 11. Geri bildirim:Atatürk Döneminde Okullarda Darwinizm Okutuluyordu | Belgelerle Gerçek Tarih

 12. Geri bildirim:Müslümanım ama Atatürkçüyüm diyenlere ithaf olunur | Belgelerle Gerçek Tarih

 13. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’e göre Kur’an Vahiy değildir | Belgelerle Gerçek Tarih

  1. Ulan kafir dinsiz sapık atatürkçü, sizin gibi dini inkar edip yalanlayanlar cehennemin kızgın ateşinde ebedi azap içinde kalacaktır. Deliller açık ortadayken bu inkarınız neden kaynaklanıyor.Allaha söven kafirdir.sizin gibi kafirlerin cezası çok ağırdır.

  2. ATATÜRKE ÇAKAN GENÇ

   doğru konuş lan it oğlu it putunuz tıpkı bir köpek barınağı gibi gözüken anıtkabirde bir köpek gibi yatıyor ardında da siz köpekleri kaldınız gücünüz yetiyosa çıkın sokağa ama öyle gezi parkına filan değil darbede çıkn

  3. Ahmet

   sana ne kadar sövsem diye düşündüm ne kadar sövsem az olurdu sonra düşündüm de şunu farkettim. sen zaten kendine yapabileceğin en büyük kötülüğü yapmışsın ben daha fenasını asla yapamayacağımdan sana sövmekten vazgeçtim.

  4. Eski chpli

   atatürkçü sana yazık olacak. “Cebrail ile gelen vahye inanmayanlar Azrail ile gelen ecele teslim olacak. Mehmet akif ERSOY” ALLAH cehennem için ne zor çetin bir yerdir ve emrindeki gorevli melekler asla onun emrinden çıkmazlar. Sen ölmiyeceğinimi zannediyorsun. Bende öyle zannediyordum. Bence daha aklı selim ön yargısız oku ve araştır yoksa kendine yazık edersin kimseye bişey olmaz.

  1. janissary

   sırf ateist olması yada başka bir şey olup olmaması durumunun insana olan saygının pekişiyor olması için yeterli neden sayılması da ateizmin yozlaşmış kafa yapısı hakkında beni haklı çıkarıyor teşekkür ediyorum sana.

 14. Bilim

  Her zeki insan gibi ateistmiş. Arap zırvalarını ciddiye almaması ve tıpkı onlar gibi dini kendi amaçları için kullanması, yani yeri geldiğinde “takiyye” yapması sizi neden rahatsız etti. Araplar bir zamanlar Türkleri “seve seve” müslüman yaparken takiyyeyi ve kılıcı bolca kullanmış, hayat böyle bir şey…

  1. janissary

   hehehehehe hehehehehee hehehehehe heheheh

   bilim diye isim almış bir de kör kara cahil.ezik yaratık.fabrika üretimi fason mal.

   ateizmin ne olduğunu bilmez gelir zekadan bahsederler.Benden öğren ne olduğunu.Kısaca söyleyeyim ateizm materyalizmdir.kendini hayvandan gelmiş kabul eden başı hayvan sonu toprak olan böyle bir kafaya sahip insanın da ne yaptığından fayda gelen ne konuştuğundan hayır gelen adalete yaşama mücadeleye inanmayan ve saygısı olmayan zavallı salak sürüsü.

   işin ilginci sizin ateist dininizi beyninizi varya yahudiler icat etti.Tam yahudilerin istediği kendileri dışındaki herkesi kafir ve dinsiz olduğu inancına uyan insandan değil hayvandan gelmiş para ve zaman arasında mundar olmuş yaratıklar sürüsü inancı, bir yahudiden doğmayan siyonist olmayan herkesin olmasını istedikleri ve oldurdukları şeylersiniz siz.

   siyonist yahudiler sizi fabrikada seri imalat üretti ,üretiyor yavrum.
   bilim kilise medrese ve tapınaklarda doğmuştur.Bilimin var oluş amacı Tanrının nuruna ve sırrına ulaşmaktı.

   kabalistik yahudiliğin bilimi de amaç buydu.Hala daha amaç bu.
   kabalistik yahudilik bugün siyonist yahudiliktir ve bilim dünyası onların tekelindedir.
   siyonist yahudiliğe göre Allah ın kulu sadece ve sadece ari yahudilerdir.diğerleri insan bile değil kul değil hayvandan gelme yahudi ırka hizmet etmek için yaratılmış tanrısı dini cenneti olması imkansız böceklerdir.

   işte yahudilerin isteyip ürettiği o böcekler sizlersiniz.
   tam dünyayı ve bilimi kontrol eden yahudilerin istediği ürettiği böceklersiniz.
   şimdi dersin ki ben yahudiliğe de karşıyım dine karşıyım.heheh aferim yahudi de bunu söylemeni istiyor zaten.Seni bunun için üretti.dini hakkındaki düşüncelerin umrunda değil.

   Ulan Türkler o dönemin en güçlü cesur ve savaşçı halkı araplar nasıl ”seve seve” kılıç zoruyla müslüman yapmış salak herif?ulan kanıtınız belgeniz yok salak yalanlarla burada konuşuyorsunuz.ulan sen türklere zorla bir şey yaptırabilirmisin lan ateist mi sandın sen onları ateistler gibi boş beleş malaklar mı sanıyorsun türkleri.Tarihte var mı lan Türke zorlama ha?

   ulan bu nasıl bir zorlamaysa Türkler islamı seçtikten sonra medeniyetler büyük devletler kuruyor dönemin en önemli kültür sanat medeniyet bilim merkezlerini kuruyorlar seve seve şehit oluyorlar devletsiz at üstünde ot içen göçebeler iken.Nasıl bir zorlamaymış lan bugün bile zorlama yokken aksine engelleme varken Türklerin %90 ı müslüman…öküz…

   ulan sığır emin ol Türkler müslüman olmasa da şaman kalır ata ite ağaca göğe tapar yinede bir ateist olacak kadar kendini aşağılamazdı.ateist olacağına top olurdu top türkler ibne olurdu daha iyi.

 15. fırat Gül

  Saçmalığın daniskası. Madem halkın desteği için dinle ilgili iyi şeyler söyledi de savaş bittikten sonra Kuranı türkçeleştirip, diyaneti kurup dini hurafelerden ayrıştırmak için harcadığı çaba nedir? Hainlik yapıyorsunuz dindarların atatürkçü olmasını engellemeye çalışıyorsunuz! İftiralarınızı kendinize saklayın…

  1. firat gül, yorumun icin tesekkürler. Sacmalik degil, M. Kemal’in kendi sözleri. Sana okul kitaplarinda ögretilenlerle celistigi icin sacma geliyor ama gördügün gibi öyle degil. Hurafelerden mi temizledi? Nasil yapti bunu? Birkac misal verir misin? Diyanetin kurulmasi dini kontrol altina almak icindi. Bunu artik tarihciler de kabul ediyor. Kur’an’in tercümesi ise karisik bir durumdur. Bununla alakali bir makalenin baglantisini veriyorum, buyur:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/18/ataturk-elmalili-hamdi-yazira-kuran-tefsir-ettirdi-yalani/

  2. Eski chpli

   Fırat gül haklısın diyaneti kurdu. Peki diyanet ülkede dini değerler adına devletin ve yönetenlerin yaptığı yanlışlara nasıl müdahale etti veya ne yaptı. Kuruluş sebebi dini değerler yok edilirken doğruymuş gibi sessiz kalındı. Bir devlet düşünün KERHANE kuracak ve içinde kendi kızlarını düzdürecek başına polis koyacak üstüne birde vergi alacak. Diyanet nerde.? Militan olmayın. Bazen çok doğru bildiğiniz şeyler yanlış çıkabilir. Önyargılarınızı bir kenara bırakıp mantığınızla okuyun.

 16. Fatih

  ateizme inanan insan ateizmin peşinden giden insan akıl sağlığını yitirmiş demektir avrupanın 19. yüzyılda kurguladığı bilim ile hiçbir alakası olmayan fakat kendilerini bilim adamı zanneden bu ateistçiklerin zırvalarından bıktık harbi kendilerini bişey zannediyolar nolacak kendilerini maymundan geldiğini sanan evrenin sonsuz olduğunu zanneden maddeye tapınan bilim adamı olsa ne yarar ? olsa olsa bilim adamı kisvesi içine saklanmış sahtekar denir 😀 ben bu gerizekalı ateistleri hiç anlamıyorum harbiden her türlü cinsel sapıklığı ahlaksızlığı seven hertürlü anarşiyi terörü meşru gören kural tanımaz ahlak tanımaz ilmi ve bilim ile ilgili hiç bir dayanağı olmayan bir faşist ideoloji olan ateizme nasıl inanır bir insan 😀 bunun için ya deli olmak ya da cahil olmak gerekir ki zaten ateistlerin %100’ü cahildir

 17. Geri bildirim:Kadir Mısıroğlu M. Kemal Atatürk hakkında yalan mı söylüyor? | Belgelerle Gerçek Tarih

 18. Bayram

  Yüce Atatürk, tabi ki Ataları gibi Tabiata inanacaktı. Arapın dininden ne hayır gelir ?
  Kur’anın Türkçe mealini açıp 2 kere okuyun Arap Muhammed’in kaleminden döküldüğü çok açık ortadır. Sizi Türklüğün yanına çağıyorum. Bilge Kağan Atamızın sözüyle kendinize gelin. Türk Budun Ertin Ökün !

  1. ismail

   Bayram türkmüş, Allah akil fikir versin. Türklük islamla et kemik olmuştur. Bunun dışındakiler azinlik sayilir. Lozan anlaşmasinda bile bu durum böyledir. Yani islam dışindakiler azinlik gavur hükmündedir. Atatürk dediğinin döneminde bile sadece islamin dışındaki unsurlar azinlik sayilmiştir.sen hangi türklükten bahsediyorsun saftorik çocuk.
   İslam hak dindir. Kurani kerimin islamin her tarafindan mucize fişkirir. Birileri haşa Allah yok dedi diye yuce Allah yok olmaz. Sadece siz ve benzerleriniz kefereliğinizi ifşa ederek cehennemi garanti edersiniz. Zira guneş, dünya, ay üçlüsünü ve yildizlari atalariniz yaratmadi herkes kendisi için insanlik için hazirlanmiş olarak buldu. Hazirlayan Allahtir.

  2. Sezen Yıldız

   Kur’anda zümer suresi 6.ayette şöyle der: sizi tek bir nefisten yarattı ondan da eşini yaptı sizin için davarlardan sekiz çift gönderdi sizleri annelerinizin karnında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa çevirmektedir işte rabbiniz Allah budur mülk onundur ondan başka ilah yoktur nasıl olupta döndürülüyorsunuz

   burada bahsedilen 3 karanlık bilim tarafından keşfedildi Kuranın Allah kelamı olduğu ortaya çıktı bahsedilen 3 karanlık amniyon kesesi, rahim duvarı ve karın duvarıdır ve nedense hz muhammed bunu 1400 yıl evveleden görmüş oysa ki bu bilgi en az 100 yıl evvel keşfedildi

 19. ismail

  Pozitif ateizm özgur site ateistler neden ateist. Binlerce islam mucizesi koyduk. Allah vahyedecek peygamberimiz yazacak yazdiracak.
  Tabiat guneş dunya ve ay tabiatin bir parçasi. Kendilerinden ne kadar haberleri var. Emin olun neredeyse hiç. Ama Allahtan haberleri var ve milyarlarca yildir yuce yaradanin emrine uyduklarindan muazzam duzenli şekilde kainattaki donuslerini hiçbir kusura yer birakmayacak kadar duzgun şekilde surduruyorlar. Dunya kendinden haberi yokken ateş kupuyken soğuyacak. Topraktan kabuk oluşturacak. Sonra su oluşacak uzerinde. Sonra onlar bulut oluşturacak. Yağmur yağacak cansizlardan canli yeşillik bitecek sonra onlari yiyen yine canli olan hayvanat ve insan. Cansizdan canli oluşuyormuşmu.
  Yada kaya var paralanacak durup duruken kum çimento tahtalar kalaslar demir ve diger malzemeler oluşacak. Sonra bunlar ruzgarinda yardimiyla duzenli bir şekilde dizilerek muazzam bir saraya donuşecek. Bu mumkunse senin dediğinde mumkundur. O binanin oluşmasi için ustaya ihtiyac olduğu gibi. Kainatin varliği içinde muhakkakki bir sahibe bina eden guce ihtiyaç vardir. Oda Allahtir.

 20. adminin ayibi

  Admin ataturkcunun Allaha ettiği kufuru istesen koymazdin. İstedikten sonra hiçbir şekilde yorum koymadiğin koyduramadiğimiz malum. Bu kufur senide cehenneme götürür.

 21. yalandan kim ölmüş

  Haydar başin tv lerinde Mustafa kemalin peygamber efendimiz hz. Muhammedin soyundan geldiği gerçek dışı iddiasi sürekli olarak yayinlaniyor. Mustafa kemal sağliğinda böyle bir iddiada bulunmamişken, devlet hiçbir zsman boyle bir iddiada ve imada bulunmamişken, bu konuda hiçkimse hiçbir belge yayinlamamiş iddiada bile bulunmamişken, birileri bir yerlere yaranmak adina bu yalani bile bile asla hicbir şekilde yuzu kizarmadan kasten hemde mubarek ramazan gunleride dahil olmak uzere senelerdir sürdürüyor.

 22. ................

  Mustafa kemal için her yaptiğini peygamberimizden ilham alarak yapardi diyen sözüm ona ilahiyatcimi dersin, mustafa kemal4 yada 6 yaşinda iken Kurani Kerimi hatim ederek hafiz oldu diyenmi dersin. Hele bir saruhanli hoca var. Allah kimi dönemlerde devlet başkanlarina yetki verir onlarda gerekli olan bazi idamlari gerçekleştirir diyerek kesilecek başlar vardi kesti diyerek islam alimlerinin ve kimi hocalarin idamini onayliyor. Ne diyelim Allah akil fikir versin.
  Saray radyosunda gormustum. Mehmet Akif Ersoyu kaynak gostererek birazda abartilarak olsa gerek ülkedeki iç olaylarda 600000 kişi öldürüldü deniyor. Mehmet Akif 1925 sonlarinda misira gittiğine gore Buna yaklasik 15- 16000 sivil kişinin öldüğü ağri olaylari, 14000 kişinin öldüğü Dersim olaylari ve diğer bazi hareketlenmelerdeki ölenler ve istiklal mahkemelerinin pek çok idami dahil değil.’1919-1921 döneminde anadoluda 23 ayaklanma olmuş. Bunun sadece 4 ü kürtlerin yaşadiği doğu bölgesinde. Dıger 19 u ise Anadolunun türk bolgesinde gerçekleşiyor. Yani Anadolu halki biz mustafa kemal ve onun kendisi gibi sabetayci ekibini istemiyoruz diyorlar.
  Nasil istesinlerki çanakkaledeki savaşlarda mustafa kemal 17000 kişilik kuvvetine hucum emri veriyor. Bu kuvvetlerin 16000 i ölüyor. Başka bir zaman 16000 kişilik kuvvetlerine hucum emri veriyor o kuvvetlerin 14000 i ölüyor. Duşmanlar bayram ediyor. Millet bilmiyormu bunlari. Yada Bolayirda, Muş ve Bitlisteki yada Filistindeki felaketleri.

 23. Sektergo

  Ülkede ne çok orospu çocuğu dinci ve olmasaydı anasını yunanların sikeceği Atatürke ihanet eden ateizmi cahillik sanan (buna çok güldüm amk) moron müslümoş varmış beyniniz yanmış amk şu sitedeki bilgilere de gözünüz kapalı inanıyorsunuz ya bravo resmen istedikleri gibi değiştirip anlatmışlar hikayeleri hain amcıklar

 24. Geri bildirim:Atatürk Hz. Ali’yi tenkid etti | Belgelerle Gerçek Tarih

 25. allahı siken adam

  Sizene Atatürk’ün dini inancından orospu soyları kanı bozuk arap yalakaları siktimin yobazları it sürüsü cahil putperest müslüman piçler. SİZİN ALLAHINIZI SİKEYİM.

 26. kemal

  TÜRK MİLLETİ NEDEN ARAŞTIRMAYI SEVMEZ BELGESİYLE SUNDUĞU HALDE OKUMA GEREĞİ DUYMAZ ÇAĞDAŞ DEVRİM DIYE İSLAM’A HAKARET EDEN YOBAZ GERİCİ KEMALİSTLEREMI İNANALIM BU DÜNYANIN HAKİMİ YARATICISI ALLAH C.C INKARMI EDELİM BEN KURD GENCİ OLARAK LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH DİYENLERDENİM

 27. ismail

  İnternette var türkiyeden ingiltereye gidiyor bir youtuber. okullara bakıyorlar ne heykel, ne büst nede resim var. hayat normal. putçuluk yok. bizdeki ne oldum budalası görmedik düşman işbirlikcileri gibi yapılmamış. böyle şeylere tenezzül edilerek koskoca bir millet aslı yahudi olan birileri tarafından aşağılanmamış.
  mesela antepli şarkısıyla ünlü bilge şarkıları çok düşer youtubede bana. facebook sayfasına baktım. hep atatürk. çokmu severdir. bence hayır. iş alamam korkusu. her sanatcıda aynı korku var. chplilerin çoğu bile seviyormuş numarasına yatıyor. youtubede var kasım gülek, ismet inönü, şükrü kaya ile ismi önemsiz birkaç kişinin daha onu mason doktorlara ilaç verme numarasına azar azar zehir verdirerek işini bitirdikleri. peki bununla sınırlımı kalmış. hayır birde kadavraya yatırıp baştan aşağı yarmışlar karnını otopsi numarasına. sevmedikleri ölüye işkence etmişler resmen. yalansa youtubdaki bilgi yalan benden değil.
  bizim bir tanıdık vardı yaşı benden epeyce büyüktü. ocak 1962li. bekardı. müthiş atatürkcüydü. haram yollardan kadın peşinde koşardı. 1997 mayıs sonunda kırsalda öldürülmüş olarak bulundu. ceset bozulmuş bende dahil herkesin bildiği şahşı tanıyamadık. ölüsü istanbul adli tıbba gitti. onuda kadavraya yatırıp dağıtmışlar. bu tanıdığın kaybolduğu anlaşılınca istanbula gidiyorlar bakmaya o çıkıyor.
  aslında atayla aynı akıbet. bizim arkadaş unutuldu gitti. atanın adı hergeçen gün büyütülüyor.
  dirisine beş paralık değer vermeyenler ölüsünü yere göğe sığdıramıyor. yahudi lobisi öyle istediği için.

 28. ismail

  ilahiyatçı m. emin akın anlatıyor. 1930larda m. kemal ve avanesi türkce ezan,türkçe kuran türkçe namaz denemeleri yaparmış. bir ara kendi aralarında içki içerekten konuşur kuranı muhammed kendi yazdı deyip alay ederlermiş. birara hafız ahmeti çağırmışlar türkçe kuran okutmaya. okumuş. birde arapça oku demişler. kuranın şair sözü değil Allah kelamı olduğunu söyleyen bölümü okumuş. hafıza biz yalanmı söylüyoruz sen bizim gibi düşünmüyormusun demişler. hafız bende sizin gibi düşünüyorum demiş. m.emin hoca bu işin şakası olmaz kişi anında kafir olur diyor.
  duyuyoruz büyü cin işlerine bakan yalanlarıyla millete fitne sokan çeteleşmiş bazı soygun hocalarını. bunlar hep cehenneme gidecek. bunlara gidenlerde.

 29. ismail

  kemalist tarihci sinan anlaatıyor antalya tarafında Anadolunun hemen dibinde olan meis adası italyanlara 1912 uşi anlaşmasıyla değil 1923te lozan anlaşmasıyla verilmiş. gerekçe nedir. italyanlar kurtuluş savaşında yunana karşı m. kemale dünyanın silahını verdiler parasını alamayıncada demekki meis adasına kondular. bu durumuda lozanda ismete zorla onaylattılar. 1945te hazır italya çökmüşken insan asker çıkarıp orayı bari kurtaramazmı. bunlar bütün memleketi düşmanlardan kurtarmışmış. halt etmişler. oniki adayı boşverelim dibimizdeki nokta kadar bir adayı kurtarmaktan aciz korkak herifler. oyun edip osmanlıya kondular.

 30. ismail

  vatancı öbür tarafa benim buralardaki ağır tesbitler örtülsün diye giriyor. öyle vatancılık numarasına yattığına bakmayın siz. şimdi osmanlı hüküm sürse sırf müslüman diye yıkmak için binbir türlü fırıldak çevirirdi bunlar.

 31. Geri bildirim:Atatürk Japonya’da Cami yaptırdı mı ? – Kadir Mısıroğlu cevaplıyor – Belgelerle Gerçek Tarih

 32. Ateizim out

  İslamiyete arap adeti diyenler cidden çok komiksiniz. Cahiliyetinizin kaynağı ne acaba. Çok merak ediyorum. Sizin bu tip ağlamalarınıza karşı Hz.Muhammed veda hutbesinde cevap vermistir size bi okuyun derim. Ayrıca islamiyet gibi eşitçil siyasi bakımdan üstün kusursuz kanunları ve benzeri emirleri olan bir din eğer bizi araplaştırıyorsa araplaştırsın. Sizin gibi yahudi deneyi olmaktan daha iyidir. Yahudiler, ateizimin ne kadar saçma olduğunu bilselerde bunu elbette yayacaklardır. Çünkü onların amacına giden kolay bir yoldur. Tarihte atatürk ve benzeri çok piyonları olmustur. Bugün bilimde en ileri ve en ufukta olanlar yahudilerdir. Ve bunu kendi amač ve çıkarları için kullanırlar. Onlara inan kutsal kitabı koruyorlar ve kendi dinlerine dışardan kimseyi kabul etmiyorlar. Kendi dinleri dışınsa kalanlarıda maymundan geldiğinde inandırıp bir birey değil madde zihniyetine sokuyorlar. Böylece tek din onların olacak ve inaanlık onların ideolojisine bağlı bir meta olacaktır. Elhamdulillah peygamberimiz bizleri bu konularda uyarmıştır hadislerinde bize akıl hocalığı yapmıştır. Bunca uyarıcı ve peygamberin gelmesine rağmen dinsizliği seçmek trajikomik bir olaydır. Özelliklede dünyayı maddi manevi yöneten bu yahudilerin kurani kerim karşısındaki çaresizliğini görüpte hala dinsiz kalmak elbetteki cahilliğin kitabını yazmaktır. Kuranı kerim in bir ayet benzerimi getirin bütün insanlık ve cinler bir araya gelse yine benzerini getiremezler gibi meydan okumaları karşısında yahudilerin sadece bu bir büyüdür. Muhammed sadece (haşa) bir büyücüdür demeleride ayrı bir tarjik olaydır. Lanetlenmiş ve nankör kibirli yahudi ırkı her nekadarda bilimin zirvesindede olsa islama aykırı kurana karşı tez olarak ortaya bişey atamamıştır. Kurana karşı tek isyanlar şeytanın vesveselerinden yola çıkarak türetilen vesveselersir. Yada kuranda bilimsel çelişki var diyip ortalığı inleten 2 gün sonra aslını öğrenip piyasadan toz olan balonlardır. Onun dışında bisey yok. Bi avuç maymun olduğuna inanan komik insan 😂👍

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: