M. Kemal Atatürk’ün, “gökten indiği sanılan kitaplar” sözünü savunanların iddialarına Reddiye / Cevap
M. Kemal Atatürk’ün, “gökten indiği sanılan kitaplar” sözünü savunanların iddialarına Reddiye / Cevap

M. Kemal Atatürk’ün, “gökten indiği sanılan kitaplar” sözünü savunanların iddialarına Reddiye / Cevap

M. Kemal Atatürk’ün, “gökten indiği sanılan kitaplar” sözünü savunanların iddialarına Reddiye / Cevap

Bu çalışmamızda Video’da da izleyeceğiniz gibi M. Kemal Atatürk’ün;

“Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları ile asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gayipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”

şeklindeki TBMM’nde yaptığı konuşmanın Islam’a aykırı olmadığını savunmak adına; kendi tabirleri ile “müslüman ama laik” (nasıl oluyorsa artık) bize göre ise “gaflet uykusunda” olan kardeşlerimizin ortaya attıkları iddialara, Allahu Teala’nın lütfu ve keremiyle cevap verilecektir.

Ama önce Murat Bardakçı’nın, sunucusu olduğu ve Habertürk’te yayınlanan Tarihin Arka Odası programında Atatürk’ün “İlhamlarımızı gökten gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan alırız” sözünün “din karşıtı bir ifade” olduğuna dair açıklamalarını izleyelim.

Videoda da görüleceği üzere, bir izleyicisinin Atatürk’ün dine bakışı hakkında “Pozitivizm’dir” demesi üzerine, bunun Materyalizm olduğunu anlatan Bardakçı, devamında “Aslında Ateizm’dir” şeklinde konuştu.

***

Neredeyse her gece televizyonlarda açık saçık kadınlar ile “güya” dini sohbet yapan adını anmak istemediğim bir şahıs, M. Kemal’in bu sözlerinin masonlara yönelik olduğunu iddia etmektedir. Masonların kendi kitapları mı var da onlara bu sözü söylemiş olsun? Nerede ve hangi millet masonların gökten aldıkları ilhamlarla yönetilmektedir? Ayrıca, neredeyse tamamı masonlardan oluşan meclisin, M. Kemal’in masonlara karşı olan bir sözünü alkışlamaları mümkün değildir.

Bu arada Video’daki bir ayrıntıya değinelim… M. Kemal, yaptığı konuşmada elini masonlar gibi göğsüne koymaktadır. Özellikle bu konuşmasında böyle bir hareket yapmış olması, doğrusu bir hayli ilginç.

Gelelim iddialara…

********************

— 1. IDDIA:

Bu video montaj.

— CEVABIMIZ:

Görüntülerin montaj olması düşünülemez. Çünkü bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söylenmiştir, dolayısıyla tutanaklara geçmiştir. Meclis zabıtlarına bakılırsa, video da söylenen sözlerin aynısı zabıtlarda da görülebilir:

Kaynak için bakınız;

“M. Kemal Atatürk TBMM Zabıt Ceridesi, cild 20, Içtima 1, 1.11.1937, sayfa 3. Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi”

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

M. Kemal Atatürk’ün Meclis’te yaptığı söz konusu konuşmasının Meclis tutanağı

***

********************

— 2. IDDIA:

Atatürk, din adına uydurulmuş kitapları kastediyor.

— CEVABIMIZ:

Bu iddia tamamen geçersizdir, çünkü din adına uydurulmuş kitapların “gökten indiğini” kimse iddia etmiyor. Ayrıca M. Kemal, “biz, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” derken, açıkça “Gökten inen”i, yani Kur’an’ı hedef almıştır. Bunun başka bir açıklaması yok.

********************

— 3. IDDIA:

Kuran; “Kitap” olarak “birden” inmediğine göre, Atatürk’ün kastettiği Kuran değildir.

— CEVABIMIZ:

Kuran’ın “birden” bir “kitap” halinde indirilmesi ile 23 yılda peyder pey indirilmesi arasında bu açıdan bir fark yoktur. Burada kavramlar üzerinden tartışma yapmıyoruz… Şayet öyle olsaydı, bir yazarın; “ben bir kitap yazdım” demesi mümkün olmazdı. Zira yazar önce sayfalara yazmıştır, akabinde bir takım işlemlerden geçtikten sonra matbaada basılır, ciltlenir vs.

Bir yazarın, “ben sayfalar yazdım” sonra “onları kitap halinde sattık” dediği duyulmuş mudur? Biraz ciddi olmakta fayda var.

Bu söylediklerimizi Kuran-ı Kerim de teyid etmektedir:

Ankebut Suresi
47 – “(Resulüm!) İşte sana (önceki kitapları tasdik eden) bu kitabı indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr eder.”

***

Bakara Suresi
185 – “O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”

Elmalılı Hamdi Yazır bu ayetin tefsirinde şöyle diyor:

“İNZAL, bir defada, TENZİL de parça parça indirmek demektir. Kur’ân yirmi üç senede parça parça indirilmiş olduğu halde burada Ramazan ayında inzalinin beyan buyurulması dikkate değer. Bunda üç mânâ vardır:

1- Tefsircilerin çoğundan vârid olan rivayetlere göre Kur’ân Ramazan ayının kadir gecesi denen mübarek bir gecesinde dünya semasına, Beyt-i Mamur’a bir defada indirilmiş, sonra yirmi üç senede tedricen, parça parça yeryüzüne indirilmiştir. Demek ki Kur’ân’ın gerçekleri, yeryüzüne inişinden önce kâinat âleminde ve yeryüzüne en yakın olan gökte bir Ramazan gecesi toptan tecelli etmiş ve yeryüzüne inişi onu takib etmiştir.”

Aşağıdaki ayetler de bu hakikati açıklamaktadır:

1 – Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2 – Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3 – Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4 – Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5 – O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

********************

— 4. IDDIA:

Allah “gökte” midir ki Kuran “gökten” inmiş olsun? Oysa M. Kemal “gökten” inen kitaplar diyor. Allah “gökte” olmadığına göre, Kuran da “gökten” inmemiş sayılır… Yani M. Kemal Kuran’ı kastetmemiştir.

— CEVABIMIZ:

Cenab-ı Hak, “gökten” yağmur indirdiğini Kuran’da beyan ediyor, bu durumda “size göre” Allahu Teala “gökte” midir?

Söz konusu Ayet’e bakalım:

Rum Suresi
24 – “Yine O’nun âyetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir kavim için nice ibretler vardır.”

Aynı şekilde Kuran’ın “gökten” indirilmiş olması, Allahu Teala’nın “gökte” olduğu anlamına gelmez. Allah (subhanehu ve te’ala) “Subhan”dır, yani her şeyden, zamandan ve mekandan münezzehtir.

Kasas Suresi’nde ise Allah’ın Hz. Musa aleyhisselam’a “ağaç”tan seslendiği yazar:

29 – “Artık Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş gördü. Ailesine: ‘Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber, yahut ısınmanız için o ateşten bir parça getiririm’ dedi.

30 – Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: ‘Ey Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.”

Haşa, Allah Teala ağaçta mı?

Devam edelim…

Kur’an’ın topluca levh-i mahfuzdan (dünya semasından-gökten) indirildiği Büruc suresinin şu ayetlerinden anlaşılmaktadır:

21-22 – “Hayır o şerefli bir Kur’ân’dır. Levh-i Mahfuz’dadır.”

Bilindiği gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke’de iken, Kâbe’ye doğru namaz kılmakta idi. Fakat daha sonra Medine’ye hicret edince, on altı ay veya on yedi ay Beyt-i Makdise, yani Ehl-i Kitab’ın kıblesine doğru namaz kıldı. Ancak bu durumdan pek hoşnut olmadığı, kıblenin Beyt-i Makdis’den başka bir tarafa çevrilmesini arzu ettiği; “yüzünün göğe doğru çevrilip durmasından” yani vahiy beklemesinden anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Allah Teala, müminlerin Kabe’ye doğru yönelmeleri için vahiy göndermiştir:

Bakara Suresi

“144 – Doğrusu, biz, yüzünün **semaya(göğe)** yöneldiğini, orada şekilden şekile geçerek, aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnud olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin! Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rabblerinden gelen o emir haktır. Ve Allah, onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gafil değildir.”

M. Kemal’in “…Gökten indiği sanılan kitaplar…” ile neyi kastettiği aslında apaçık ortadadır. Ancak biz yine de bu hakikati kabullenmek istemeyenlere M. Kemal’in başka bir sözüyle cevap verelim istiyoruz. Yani kendi ifadelerini, kendisinin yorumlamasını sağlayacağız. En doğrusu da bu olsa gerek.

M. Kemal’in, “Lise Tarih” kitabı için 1930 yılında eliyle yazdığı birçok sayfanın arşivlerde bulunduğu erbabına malumdur. Işte bu kitap için kaleme aldığı yazılar arasında Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz ve Islamiyetin doğuşu hakkında şöyle demektedir:

“Kuran sureleri Muhammede açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde, birdenbire bir taraftan inmiş değillerdir. Muhammedin beyan ettiği sureler uzun bir devirde dinî tefekkürlerinin (düşüncelerinin) mahsulü olmuştur. Muhammet bu surelere birçok çalıştıktan ve tedkikler (incelemeler) yaptıktan sonra edebî bir şekil vermiştir. Mamafi (Bununla birlikte) kendisini tahrik eden batınî amilin (etkenin) yukarda söylediğimiz gibi tabiatın üstünde bir vücut olduğuna kani idi. (Yani “Allah var” zannediyordu). Muhammedi harekete geçiren ilk amil samimî heycanlar olmuştur. Muhammet daha sonra irticalen dinî hitabede bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebiliktende nihayet allahın Resulü haline geçti. Içinde yaşadığı insanların manevî menfaati için ve büyük bir hakikat namına mücahedeye atılmış olan Muhammet, sonunda dinî bir imparatorluğun mutlak reisi ve bütün dünyaya hakim olmak iddiasını besliyen muharip bir dinin müessisi sıfatı ile ömrünü bitirdi. Bu iki netice münhasıran Muhammedin kendi manevî ve fikrî kuvvetinin mahsulü idi.”

*

atatürkün el yazilari, m. kemalin el yazilari, atatürk Peygambere hakaret, m. kemal Peygambere hakaret, atatürk müslüman mi, atatürk din düsmani mi 1

atatürkün el yazilari, m. kemalin el yazilari, atatürk Peygambere hakaret, m. kemal Peygambere hakaret, atatürk müslüman mi, atatürk din düsmani mi 2 atatürkün el yazilari, m. kemalin el yazilari, atatürk Peygambere hakaret, m. kemal Peygambere hakaret, atatürk müslüman mi, atatürk din düsmani mi 3 Bu belgeler Anıtkabir Kütüphanesi’ndedir. Fotokopisi, Türk Tarih Kurumu’nda ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Başkanlığı arşivindedir…

***

Işte “gökten indiği sanılan…”dan, Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin “Allah’tan vahiy almadığı ve beyan ettiği sureleri -haşa- kendi uydurduğu” kastedilmektedir. Nitekim son cümlede bu hezeyan, “Bu iki netice münhasıran Muhammedin kendi manevî ve fikrî kuvvetinin mahsulü idi.” denilerek tekrar vurgulanmaktadır. Şu hezeyana bakın, “kendi mahsulü” imiş. Işte “kendi mahsulü” olduğuna inandığı için “gökten indiği sanılan…” diyor.

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in “ilahi vahye” muhatap olmadığını düşünen birçok oryantalist var. Mesela Brockelman, Goldhizer, Ton Andrea, Lammens, Gibb ve Bernard Lewis ve benzerleri Kur’an’ın “vahy mahsulü” olduğunu kabul etmezler. Mc. Donald gibi birçoğu -haşa- Kur’an’ı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eseri kabul ederler.[1] Aşağıda kendi kitabından yapacağımız iktibastan da görüleceği gibi, Leone Caetani de bunlardan biridir.

Işte M. Kemal, Leone Caetani’den etkilenmiştir. Bu adam Islam düşmanı ve iftiracı bir müsteşriktir (doğubilimci, oryantalist). Müslümanlığa karşı düşmanlık hisleri ve tarafgirlik ile tanınıyor.[2] Caetani’nin “Annali dell Islam” adlı eseri iftiralarla doludur. Eser, 1905-1926 yılları arasında Milano ve Roma’da büyük boy 10 cilt halinde yayınlanmıştır. Bu tarih ve sîretle ilgili kitabı, Hüseyin Cahid Yalçın, ki masondur, 10 cilt halinde Türkçe’ye tercüme etmiştir (Istanbul 1924-1927).

Bir ara Türk Kütüphaneciler Derneği’nin başkanlığını yapmış olan Leman Şenalp bu hususta şunları yazıyor:

“Atatürk, dinler tarihi ve özellikle Islam tarihi konusunda yazılmış olan, belli başlı eserleri okumuştur. O’nun, Islam tarihi ve hilafet sorunu konusunda, en çok yararlandığı, H. Cahit Yalçın’ın çevirisinden okuduğu Leone Caetani’nin 5 ciltlik (10 cilt), “Islam Tarihi” adlı eseridir. Atatürk’ün kitaba koymuş olduğu işaretlerden, yazarın bazı düşüncelerine katıldığını anlıyoruz.”[3]

M. Kemal’i etkilemiş demek… Garip.

Daha da garibi, müslüman çocuklara okutulan 1931 yılının “Tarih II. Ortazamanlar” adlı Lise Tarih kitabında[4], Caetani’nin yukarıda sözü edilen “Islam Tarihi” adlı iftiralarla dolu kitabından alıntılar olduğu gerçeğidir.

Mesela Leone Caetani bu kitabın ikinci cildinde şöyle yazmaktadır: (sadeleştirildi) :

“Muhammed ilk önce Resulullah olarak ortaya çıkmamış, bu mefhuma senelerce mücadeleden ve düşünceden sonra ulaşmıştır.”[5]

Işte M. Kemal’in yukarıda takdim ettiğimiz elyazıları, Leone Caetani’nin ifadeleriyle neredeyse aynıdır:

“Muhammed iptida (ilk önce) Allah’ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır; bunu düşünmemiştir. Bu düşünce, senelerce mücadele ettikten ve fikirleri neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur.”[6]

Caetani’ye göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz -haşa- dünyayı ele geçirmek hırsıyla ortaya atılmış maceracı, Müslümanlık ise, bu iş için siyasi bir alet, Kur’an da Efendimizin (s.a.v) Allah’a isnat etmek istediği kendi sözlerinden ibarettir: “Muhammed’in edebi yazıları yavaş yavaş vahiy eseri haline geldi.”[7]

Işte “Gökten indiği sanılan kitaplar…” sözü, bu anlayışın mahsulüdür!

O devirde birçok kemalist böyle düşünüyordu. Nitekim M. Kemal’in kalemşörlerinden Yunus Nadi, Kur’an’ın “Ilahiyatçıların eskiden iddia ettikleri gibi” Allah’ın bildirdiği buyruklar değil, sadece Peygamberin sözleri olduğunu ileri sürüyordu.[8]

***

Peki M. Kemal neden bu konuşmayı yapma ihtiyacı duydu? Bize ne anlatmak istiyor? Açıkça görüldüğü üzere M. Kemal bu konuşmasında “Devlet idaresindeki ana program”dan bahsediyor. Yani Türkiye’nin idare şeklinden. Burada M. Kemal “biz bir yaratıcının kitabını tanımıyoruz, kendi programımızı/kanunlarımızı bir beşerin (Hz. Peygamber’in s.a.v) vahyine göre düzenleyemeyiz. Kendi kanunlarımızı kendimiz yaparız” demek istemektedir. Kısaca M. Kemal “laiklik” ilkesini benimsediğini ifade ediyor.

Nitekim bu konuşmayı 1 Kasım 1937 tarihinde, Meclisin yeni döneminin açılışı münsasebetiyle yapıyor. Dolayısıyla geçmiş dönemin muhasabesi ve başlayan yeni dönemin de istikametinin belirlenmesine yönelik bir konuşma sözkonudur.

Peki geçmiş dönemde neler yapıldı?

5 Şubat 1937’de “laiklik” ilkesi anayasaya girdi.

Işte M. Kemal laiklik ilkesinin anayasaya girişini ve neden Kur’an ile idare olunmaması gerektiğini anlatmak babında söylüyor bütün bunları.

Özetlersek, M. Kemal laikliği savunmak adına açıkça kutsal kitaplara hücum ediyor. “Gökten ve gayipten” yani “yüce bir yaratıcıdan” alınan emirlerin “tanınmadığı/kaale alınmadığı/terk edildiği” çünkü gerçekte bunların “gökten ve gayipten” yani yüce bir yaratıcıdan inmediği, esasında yüce bir yaratıcının dahi olmadığı, bu sebeple “ilhamların doğrudan doğruya hayattan” alınması gerektiğini savunuyor. Yukarıda sunduğumuz ve kendisine aid olan elyazılarında da bu düşüncesini görüyoruz.

Zaten M. Kemal Atatürk’ün videoda söyledikleri ile yaptıkları örtüşüyor. Rabbimizin hükümlerini almak yerine, bizzat kendi tabiri ile “doğrudan doğruya hayattan” hükümler almıştır… Yani, kendi arzu ve hevesine uymuştur. Oysa bir müslümandan beklenen, Allahu Teala’nın kanunlarına uymasıdır.

Nitekim Alemlerin Rabbi “Taha” Suresi’nde şöyle buyuruyor:

16 – “Sakın kıyamete inanmayıp, kendi heva ve hevesine uyan kimse seni, ona iman etmekten alıkoymasın; sonra helak olursun.”

Neticede M. Kemal Atatürk’ün; “Gökten indiği sanılan…” demesiyle, Kuran’ın Allah katından olduğuna “iman” etmediği ortaya çıkıyor.

“Bize ne, iman etmezse etmesin” demekte yersiz, zira dinimize göre bu nokta da çok önemlidir…

Şöyle ki:

Laiklik; Kuran’ın Rabbimizin katından olduğuna iman etmeyen birisi tarafından müslüman bir millete dayatılmıştır. “Bu düşüncede olan birisinin kurduğu sistem” bizi yönetiyor. Bu düşünce esasına dayalı bir yönetimin; Rus, yunan ve ingiliz yönetimlerinden, bayrağı “haç” olan yönetimlerden ne farkı var?

Bir müslümanın bu düşünce yapısında olan birisinin yönetimi ve düzeni altında yaşaması nasıl düşünülebilir? Asla düşünülemez… Aynı zamanda şu sebeple de dinimizin onaylamadığı bir husustur bu;

Cenab-ı Hak “Nisa Suresi”nde şöyle buyuruyor:

59 – “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.”

Ayet-i Kerime’de “sizden olan emir sahibine itaat edin” buyuruluyor… Yani, “müslüman olan” emir sahiplerine uymak ile mükellefiz. Müslüman olmayana itaat olunmaz… Kuran’ın Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) indirilmesinin bir “sanıdan” ibaret olduğunu ifade eden birisine nasıl müslüman denir ?

Işte biz, Islam nizamına uygun bir yönetim ve sistem istiyoruz. Bunu da ancak Kuran’ın Allah katından olduğuna iman eden bir müslümanın sağlayacağını düşünüyoruz. Bir müslümanın, kendi kitabı olan “Kuran” ile yönetilmek istemesinden daha doğal ne olabilir?

Bir müslüman, nasıl olurda Kuran ile yönetilmek istemez?

Al-i Imran Suresi
23 – Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah’ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönenlerdir.

Bakara Suresi
170 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” dendiği vakit de: “Yok, ATA´larımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız.” dediler. Ya ATA´ları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar?

Nisa Suresi
61 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin!” denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

.

**********

.

NOT: Bu konu hakkında başka iddialar varsa, üyelerimiz tarafından konunun altına yorum yapmak suretiyle bize bildirilebilir.

.

KAYNAKLAR:

[1] Ismail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, 7. Baskı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1989, sayfa 44-48.

[2] Sıddîqî, M. Z, Hadîs Edebiyatı Tarihi, tercüme eden: Yusuf Ziya Kavakçı, Istanbul 1966, sayfa 18-24.

[3] Leman Şenalp, “Atatürk’ün Kütüphanesi,” Türk Kütüphaneciliği dergisi, cild 16, sayı 2, 2002, sayfa 175.

[4] Müslüman çocuklara okutulan Lise Tarih kitabı hakkında daha geniş bilgi için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2013/02/05/m-kemal-ataturkun-okuttugu-lise-tarih-kitabi/

http://belgelerlegercektarih.com/2015/03/08/ataturk-doneminde-okullarda-darwinizm-okutuluyordu/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/25/necip-f-kisakurekten-ataturke-allahsiz-tarih-ii-ortazamanlar-1931-yilinin-lise-tarih-kitabi/

[5] Leone Caetani, Islam Tarihi, Terümce eden: “Mason” Hüseyin Cahid, cild 2, Istanbul 1924, sayfa 59-61.

[6] Bu belge Anıtkabir Kütüphanesi’ndedir. Fotokopisi, Türk Tarih Kurumu’nda ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Başkanlığı arşivindedir…

[7] Leone Caetani, Islam Tarihi, Terümce eden: “Mason” Hüseyin Cahid, cild 2, Istanbul 1924, sayfa 61, 76, 77.

[8] Gotthard Jaeschke, Yeni Türkiye’de Islamlık, (Tercüme eden: Hayrullah Örs), Bilgi Yayınevi, Ankara 1972, sayfa 48. Devrin Milli Eğitim Bakanı Ismail Arar bu kitaba “önsöz” yazmıştır.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

122 yorum

  1. emre

   ATATÜRKÜN BÜTÜN YAZILARININ ALTINDA İMZASI VARDIR. HANI BU SAHTE KOYDUGUNUZ BEGELERDE IMZA YOK. SIRF ATATURKU KOTULEMEK ICIN GIYBET ETMEYEIN EY MUSLUMAN GECINENLER OBUR TARAFTA VERECEK HESABINIZ OLMAZ.

 1. Geri bildirim:Atatürk: “Filistin’e el sürülemez!” dedi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim:10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ü savunan “sözde” Hoca’ya Reddiye / Cevap « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. @şahap M. Kemalin gökten kastettigi seyin Tanri oldugu acikca anlasiliyor. Nasil ki yagmur ilmi geregi gökten iniyorsa, Allahu Teala’nin insanoglu gibi agzi olmadigina göre vahyi de iner. Ancak bu Allahu Teala’nin gökte oldugu anlamina gelmez. Bununla birlikte melekler gökten indigine göre, Cebrail aleyhisselam da gökten iniyordu. Nitekim Mülk Suresi 17 Elmalili mealinde: “Yoksa siz, gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Tehdidim nasılmış bileceksiniz.” yazmaktadir. Burada acikca “gökte olanin” ifadesi geciyor. Bircok alim “Gökten olan”dan kastin “melekler” oldugunu ifade etmistir ki bunu Elmalili Hamdi Yazir tefsirinde de nakletmistir. Ayrica konusmada söyledigi “sanilan” kavraminin halkin yaygin olarak mecazen “kitap gökten indi” itikadi nazari itibara alinarak söylendigi son derece acik. Konusmanin yapildigi 1937’deki meclisin kurtulus savasini yöneten meclis oldugunu sanmaniz ise cok üzücüdür. Insanimiz maalesef bu konularda bilgisiz birakilmis. kurtulus savasini yöneten meclisin birakin 1937’deki meclis olmasini, hatta birakin cumhuriyeti kuran meclis olmasini, kurtulus savasini yöneten meclisin büyük bölümü daha lozan imzalanmadan tasfiye edilmistir.

  1. @şahap Resmen demogoji yapmissiniz.

   Son yorumunuzda söyle demissiniz:

   “dikkatli okursanız birinci meclisde görev alan isimlerden hayatta olup ta sağlığı da yerinde olanlardan önemli bir kısmının beşinci mecliste de görev aldığını görürsünüz”

   Halbuki bir önceki yorumunuzda acikca “büyük cogunlugu” ifadesi geciyor, simdi de kalkmis “bir kisminin” ifadesini kullanmissiniz ve tevil etmeye kalkmissiniz. Kimlermis o “bir kismi”??

   Bir önceki yorumunuzun ilgili bölümünü buraya aliyorum:

   “Bahsettiğiniz meclisin ****büyük çoğunluğu**** TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI nı yöneten ve mutlak zaferden sonrada TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni kuran meclistir. ****O meclistekilerin mason olduklarına**** emin misiniz? Eğer öyleyse Kurtuluş savaşını masonlar sayesinde mi kazandık?”

   Kusura bakmayin, burasi mahalle kahvesi degil, bir daha kaale alinmayacaksiniz.

   Kitabin indirilmesine gelince, bunu yazinin “2. iddia” basliginda yazmistik, buraya da alalim:

   Kuran’ın “birden” bir “kitap” halinde indirilmesi ile 23 yılda peyder pey indirilmesi arasında bu açıdan bir fark yoktur. Burada kavramlar üzerinden tartışma yapmıyoruz… Şayet öyle olsaydı, bir yazarın; “ben bir kitap yazdım” demesi mümkün olmazdı. Zira yazar önce sayfalara yazmıştır, akabinde bir takım işlemlerden geçtikten sonra matbaada basılır, cilt haline getirilir vs.

   Bir yazarın, “ben sayfalar yazdım” ve sonra “onları kitap halinde sattık” dediği duyulmuş mudur? Biraz ciddi olmakta fayda var.

   Bu söylediklerimizi Kuran-ı Kerim de teyid etmektedir:

   Bakara Suresi
   185 – “O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan ***Kur’ân onda indirildi.*** Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”

   Ankebut Suresi
   47 – “(Resulüm!) İşte sana (önceki kitapları tasdik eden) ***bu kitabı indirdik.*** Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr eder.”

   ***

   Bakara Suresi’nin 185’inci ayetinde acikca “Şehru ramadânellezî **unzile** fîhil kur’ânu” yazmaktadir. Unzile, yani “indirildi.”

   Nitekim Elmalili Hamdi Yazir bu ayetin tefsirinde söyle diyor:

   “İNZAL, bir defada, TENZİL de parça parça indirmek demektir. Kur’ân yirmi üç senede parça parça indirilmiş olduğu halde burada Ramazan ayında inzalinin beyan buyurulması dikkate değer. Bunda üç mânâ vardır:

   1- Tefsircilerin çoğundan vârid olan rivayetlere göre Kur’ân Ramazan ayının kadir gecesi denen mübarek bir gecesinde dünya semasına, Beyt-i Mamur’a bir defada indirilmiş, sonra yirmi üç senede tedricen, parça parça yeryüzüne indirilmiştir. Demek ki Kur’ân’ın gerçekleri, yeryüzüne inişinden önce kâinat âleminde ve yeryüzüne en yakın olan ******gökte****** bir Ramazan gecesi toptan tecelli etmiş ve yeryüzüne inişi onu takib etmiştir.”

   ***

   Bu konuda baska söze gerek yok…

   Meleklerin gökte oldugunu gösteren ayeti bir önceki yorumda yazmistik. Yani siz öyle degil deseniz bile ayet acikca “Gökte olanin” ifadesini kullaniyor.

   Bosuna nefesinizi tüketmeyin, Milletin inancina hakaret eden biri icin Allahu Teala’nin ayetleri hususunda dilinizi egip bükmeyin.

   1. Abdullah

    “Allah göktedir” bu gök bizim bildiğimiz gök değildir. Ayrıca kuran bir gecede yakın göğe inmiş ve 23 senede insanların anlayacağı şekilde bize intikal etmiştir. Çalışmanız güzel, Allah niyetinizi salih tutsun

 5. Geri bildirim:CHP’nin Din Düşmanlığı | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Geri bildirim:CHP’nin Din Düşmanlığı | Belgelerle Gerçek Tarih

 7. Cesaretin varsa yayımla

  Atatürk’ü eleştirmek için elinden geleni yapan İngiliz uşaklarına söylüyorum;öncelikle bu söz ülkemizin her türlü dini kurallara göre yönetilmeyeceğini sadece hukuktan yararlanılacağını göstermek için söylenmiştir.(tevrat,incil gibi değiştirilmiş kitaplar da dahil) yani Kur’an düşmanlığı değil sadece şeriat düşmanlığıdır.Geçmişte şu şeriat ne çektirdi özellikle Kurtuluş Savaşında İngilizlerin emrindeki padişah ve onun kölesi devlet adamları meclise karşı ayaklanma hakkında fetva verdi ve insanları kışkırttı,bunlar yüzünden misakı milli sınırlarımızın tamamını alamadık zaten.Şeriat çok iyi bir sistemdir fakat kuralları yorumlandığı için kişiden kişiye değişir ve halife görevini kötüye kullanabilir.Halife kendini yönetici olarak görebilir.Bu nedenle demokrasi istiyorsanız zaten böyle düşünmelisiniz.Atatürk bu sözleriyle Müslüman olmadığını gösterdi diye bir yorum saçmadır,sadece şeriata karşı olduğunu gösterdi,eğer müslümanlığa saygı duymasa niye imam hatipler kursun niye diyanet işlerini kursun ? Laikliği dinsizlik olarak göstermeye çalışan İngiliz itlerine kanmayın.Ayrıca her üçgene illuminati diyenler gibi her elini kalbine koyana da mason demek saçmalıktır.Atatürk’ün masonlukla ilgili düşüncelerini ve tutumlarını da koymanıza zeka küpleri bir siz bilirsiniz zaten gerçek tarihi.

  1. @cesaret, ingiliz usaginin kim oldugunu yazilarimizi okuyanlar gayet güzel bir sekilde görüyorlar. Dini kurallar degil de hukukla yönetilecekmis… Islam hukuku dururken elin gavurunun hukukunu neden aliyoruz? Kaldi ki, bunun yaninda bir de “gökten indigi sanilan” ifadesiyle Kur’an’in aslinda gökten inmedigi belirtiliyor. Allahu Teala Islam dini ile yönetin derken, buna aykiri davrananlari elestiririz ve bu yüzden de kimse bize ingiliz usagi diyemez. Zira Allahu Tealanin emrinin aksine hareket edenlerdir ingiliz usagi. Misaki milli topraklarinin tamamini Padisah yüzünden mi alamadik? Bu ne cehalet? Osmanli Meclisi Misak-i Milliyi onaylayan ilk meclistir. Damat Ferid bile batililara bundan taviz veremeyecegini söylemisti. Padisahin, Misak-i milli sinirlarimizi gerceklestirilmemesiyle ne alakasi var? Bu ne cehalet ? Kurtulus savasi sirasinda istanbuldan cikan fetvalar ingiliz baskisiyladir. Anadoludaki hocalar da karsi fetva yayinlamislardir. M. Kemal bile bu konuda padisahi savunurken, senin kraldan kralci olman düsündürücü. M. Kemal seriata karsiysa Islama da karsidir. Cünkü Seriat, Islam’in ta kendisidir. Halife görevini kötüye kullanirmis… Peki laik sistemde hakimler görevini kötüye kullanmiyorlar mi? Hasa Allaha din mi ögretiyorsun? Hasa Allah bunu düsünememis midir de, seriati emretmis? Yoksa hasa sen yeni peygamber misin de Allahin bu yeni emrini bize iletiyorsun? Laiklik, dinsizliktir. M. Kemal imam hatipleri kapatmistir. M. Kemal Islama saygi mi duymus?

   Buraya bak bir istersen:

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/02/05/m-kemal-ataturkun-okuttugu-lise-tarih-kitabi/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/25/necip-f-kisakurekten-ataturke-allahsiz-tarih-ii-ortazamanlar-1931-yilinin-lise-tarih-kitabi/

   1. Duru Su

    SİZİ HAİN YAHUDİ TOHUMLARI, KÖLE OLMAYA MAHKUMSUNUZ, BEDENSEL OLMASA BİLE ZİHİNEN KÖLESİNİZ! SİZİN BU TOPRAKLARDA YAŞAMAYA HAKKINIZ YOK! SİZİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN DİLİNİ KONUŞMAYA HAKKI YOK! ANCA HAVLARSINIZ! AMA SAHİBİNİZE SÖYLEYİN KÖPEKTEN KORKSAYDIK ÇOBAN OLMAZDIK!

  2. İbrahim DOĞRU

   Ezberlemişsiniz Atatürk olmasaydı, İngiliz olurdunuz, Yunan olurdunuz, ne söylense cevap vermek yerine papağan gibi aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Atatürk resmen ateistti. Milleti kandırdığınız yeter. İngilizler İstanbul’u neden tek kurşun atmadan terkettiler, bir sor, araştır bakalım, yedi yaşından beri öğretileni tekrarlama. Hani kendinizi okuyan, sorgulayan vb.. diye tanımlarsınız ya.

 8. Geri bildirim:Bardakçı’dan Atatürk Ve Ateizm Çıkışı | Belgelerle Gerçek Tarih

 9. Cemil Kılıç

  Peki bana şunu açıklarmısın? Diyelim materyalist yaklaşıyor hatta ateistçe peki mecliste bulunan bütün vekiller neden alkışlıyor?(kayıtlarda alkış var)meclis toptan materyalistmi?yoksa Atatürk’ün yaptığı teşbihi herkes anlıyormu?kimsenin yahu bu adam ne diyor demediğini de biliyoruz…

   1. Kutlu

    Şu söylediğinden hareketle sen düşün işte o ADAM’ın ne denli büyük olduğunu. Asıl cehalet senin savunduğun tezler mi yoksa laikliği dinsizlik görenlerin tavrı mıdır biraz sorgulayıcı ol.Eğer laiklik dinsizlikse, sen laik bir ülkede yaşadığın için dinsizsindir.(ki ben böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmem) Eğer laiklik dinsizlik diyebilecek konuma geldiysen önce laikliğin ne olduğunu araştır, ardından da Kur’an-ı Kerim i bir kez daha incele.Sonra bana Kur’an da laiklik karşıtı tek bir yer göster. Laiklik din karşıtı bir işlem değildir, özgürlük yanlısı bir işlemdir. Laiklik müslüman olmayan insanların da bu devlet içinde dışlanmamasını öngören, eşitlikçi bir işlemdir. Laiklik sana dini kurallara göre yaşamayacaksın demez, Kur’an okumanı ezberlemeni yasaklamaz, Hz. Muhammed’in izinden gitmeni yasaklamaz, ezan sesini pencerenden dinlemeni yasaklamaz. Ama senin gibi olmayan insanları senin onu dışlamaman için korur.(Osmanlı’nın hoşgörü politikası döneminde bile bu konuda yaşanan ayrımcılık herkesçe aşikardır, eğer istersen başka bir zaman bunu da tartışabiliriz.)Kimse bana laiklik yanlısı olduğum için dinsiz diyemez.Ben nasıl şuan dini kurallara göre hayatımı yaşıyorsam, dini islam olmayan insanlarda burda rahat yaşama hakkına sahiptir ve bu ancak laiklikle gerçekleşir. Laiklik senin şeriat adı altında dini kurallara göre yaşamanı engellemez.

   2. Laiklik dinsizliktir denebilir. Cünkü Türkiyede uygulanan laiklik, sadece devleti degil, milleti de laiklestirmek maksadini gütmektedir. Kur’an müslümanlarin miras islerini, kiminle evlenip kiminle evlenemeyecegini, ferdi/birey vazifelerini vs.hepsini belirlemis olmasina ragmen devlet buna izin vermiyor. Ancak müslümanlar laik devlete riza göstermedikleri sürece dinsiz olmazlar. Bu itikadi bir meseledir. Kur’an’i Kerim’i siz kac kere incelediniz? Kur’an devletin koymasi gereken kanunlari da belirtmistir, dolayisiyla Devlet laik olamaz. Laiklik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem efendimizin yolundan gitmemizi yasaklamistir, hacca gitmemizi, Kur’an okumamizi, Allahu Ekber dememizi, Ezan-i Muhammedi’yi okumamizi yasaklamistir. Osmanlida hangi ayrimcilik herkesce asikardir? Sen hayatini dini kurallara göre yasayamazsin, laik kanunlara göre suc islemis olursun. Müslüman olmayanlarin inancina Islam müdahale etmiyor ki, bunun teminati olarak laiklige ihtiyac olsun…

    Birkac baglanti ekleyeyim:

    Laiklik Islam’a aykiridir:

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/26/prof-dr-ilber-ortayli-islamda-laiklik-olmaz/
    http://belgelerlegercektarih.com/2014/08/16/chpnin-basbakani-recep-peker-din-zehirdir/

    ***

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/15/ahmed-hamdi-basar-da-bizdeki-laiklige-dinsizlik-diyor/

    ***

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/09/turkiyede-laiklik-m-sevket-eygi/

    ***

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/02/sahte-yalanci-peygamber-museyleme-ve-m-kemal-ataturkun-laikligi/

    ***

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/28/turkiyede-ve-avrupada-laiklik-anlayisi/

    ***

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/10/05/islamiyetle-laiklik-bagdasir-mi-babanzade-ahmed-naim/

    ***

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/10/02/laiklik-nedir-cesur-bir-laikin-agzindan-laikligin-gercek-yuzu/

    ***

    Islam’a göre süt kardesle evlenilemez, Laik Türkiye kanunlarina göre evlenebilir:

    http://belgelerlegercektarih.com/2014/08/08/chpnin-islam-dusmanligi-ve-muslumanlara-dayatilan-isvicre-medeni-kanunu/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/25/cumhuriyetin-ilk-yillarinda-sunneti-hitam-yasaklama-tesebbusu/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/18/laiklere-birkac-soru/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/10/08/turkiyedeki-muslumanlar-neden-tutuklaniyordu/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/29/muslumanlara-uygulanan-baski-kemalist-turkiyede-bir-ogretmenin-drami/

    ***

    Osmanlinin yönetim sekli:

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/12/seriat-ile-yonetilen-osmanlinin-gayr-i-muslimlere-hosgorusu/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/05/osmanli-devletinin-dunya-medeniyetine-katkilarini-boyle-anlattilar/

    ***

    Islami yönetim:

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/11/turkiyede-laik-sistemden-dolayi-uygulanamayan-bir-ayet/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/02/kuran-nizami-hilafetseriathukumkanun-ile-ilgili-bir-kac-ayet-i-kerime/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/09/seriat-hukum-kanun-hakkinda-birkac-hadis-i-serif/

    http://belgelerlegercektarih.com/2013/02/13/islamla-yonetilen-osmanli-ile-kafirlerin-hukumleriyle-yonetilen-kemalist-cumhuriyet-arasindaki-fark/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/25/imam-i-azam-ebu-hanife-rh-a-seriat-hakkinda-ne-dedi/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/11/kemalistlerin-mi-yoksa-allahu-tealanin-kanunlari-mi/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/24/new-york-timestan-seriata-ovgu-bizim-laikler-ne-zaman-anlayacak/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/10/iskocya-kilisesi-seriat-mahkemelerine-destek-verdi-ama-bizim-laikler-hala-fransiz/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/27/laiklik-siyonist-hacli-ittifakin-ilan-edilmemis-gizli-bir-savasidir-laiklik-oyunu/

    Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması:

    http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/04/29/kemal-ataturkun-eseri-kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi/

    ***

    Kemalist rejimin hakim olduğu Türkiye’de Hacca gitmek yasaktı:

    https://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/06/15/kemalist-rejimin-hakim-oldugu-turkiyede-hacca-gitmek-yasakti/

    ***

    M. Kemal Atatürk Din derslerini ve Imam Hatipleri kaldırmadı yalanı:

    http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/06/14/m-kemal-ataturk-din-derslerini-ve-imam-hatipleri-kaldirmadi-yalani/

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/25/necip-f-kisakurekten-ataturke-allahsiz-tarih-ii-ortazamanlar-1931-yilinin-lise-tarih-kitabi/

    http://belgelerlegercektarih.com/2013/02/05/m-kemal-ataturkun-okuttugu-lise-tarih-kitabi/

    *****************************************************************

    Bütün konulari buraya alamadim kusura bakmayin, sitede konuyla alakali bircok yazi bulabilirsiniz, hayirli aksamlar.

   1. Fatih

    @Kutlu sen kara cahilsin ! laiklik dinsizliktir ! devlet laik olamaz bireylerde olamaz ! laiklik dinsizlik ve şirk olduğu için Kurana aykırıdır bana tek bi ayet göster laiklikle ilgili laikliği tasdik edici ? göstermezsin çünkü laiklik fitnesi İslamla bağdaşmaz İslam laikliği reddeder ! laiklik cahiliyye adetidir ! laiklik Kuranda yoktur Kuranda olmayan bişeyi olmuş gibi gösterirsen İmanın gider Kurana iftira atmaya hakkın yoktur ! Biz laikliği istemiyoruz Şeriatı istiyoruz Şeriat demek Kuran demek İslam demek bunu anlamyacak kadar kıtsın ! KAHROLSUN LAİKLİK laiklik gericiliktir laik kanunlar eksiktir kusurludur noksandır fakat Allahın kanunları yani Şeriat kusursuzdur !

 10. Cemil Kılıç

  Admin efendi Islâm beldelerinin geri kalmış olması senin gibi adamlar sayesinde . Bağnaz yobaz ve sabit fikirlisiniz asıl mesele senin gibilerin sayısı..
  Duble y!olla medeniyet geleceğini sanacak kadar çaresizsiniz..
  DINSIZ dediğin Atatürk meclisi dualarla açmıştı.
  DINDAR!
  Pabucumun Müslümanları…

  1. M. Kemal müslümanlarin destegini alabilmek icin meclisi dualarla acmisti, ancak daha sonra maksadina ulasinca dua etmek isteyen bir hocayi itekledi. Sonra meclise darbe yapti. Actigi diger mecliste de papalarin bile söylemekten utanacagi “gökten indigi sanilan kitaplarin dogmalari” demekten de cekinmedi. Islam beldeleri geri mi kalmis? Osmanli devleti de Islam devletiydi ve bir medeniyet kurmustu, yüzyillarca dünyaya hükmetmisti. O dönem diger müslüman ülkeler Osmanlidan geriydi. Oysa simdi Suudi Arabistan, Katar gibi üleler Cumhuriyet Türkiye’sini gecmis durumda. Bu arada, yol cok önemlidir, burada anlatmaya lüzum görmüyorum. Anlatsam da anlayacagini sanmiyorum. Ayrica biz caresiz falan da degiliz, elhamdulillah. Hayirli aksamlar.

  2. mehmet

   evet Mustafa Kemal’in meclis ilk açıldığı günlerde sarıklı millet vekilleriyle kendiside sarık ve cübbe giyerek fotoğraf çektiriyor neden acaba? Sarığa cübbeye hürmeti çok olduğu için mi? ama yıl 1932’leri gösterince türkçe hutbe provaları için İmam Sadettin Kaynak, paşaya soruyor:
   – Provada sarık takacam mı paşam.
   Paşan:
   – Kesinlikle karşımda sarıklı durulmasından hoşlanman. Sarığa zerre tahamülüm yok.
   Evet sarıkdan bu kadar nefret eden karşısındaki bir insan hoca bile olsa sarığa bakmaya tahamülü olmayan bir adam acaba bu tiksindiği sarığı ilk TBMM’de neden başına taktı ve şimdi yobaz dediğiniz o milletvekilleriyle o fotoğrafı neden çektirdi acaba? Dünüşürsen sen de bulursun cevabını sanırım.

  3. ibrahim

   Cemil Kılıç iki turlu ataturk var cumhuriyet oncesi ve sonrasi sonrasinda hicbiyerde dua ettigi veya muslumanlikla alakali bi resim belge yok. ama oncesinde itibar kazanmak icin dua ettigi musluman gorundugu var.

 11. hüloooouuuw

  artık bayatladınız arap kürt ermeni devşirmeleri,burası Türkiye Kurucusuda M. K. ATATURK tür ,sevsenizde sevmesenizde bu onur bize ait ,sizin gibi ezikler anca böyle havlar durursunuz

  1. Hıdır

   Senin adamının dedeleri kim dayısı varmış o kim onun çocukları kim.Hani karga kıvaladığı çiftlik var o nerede?
   Şeceresi nerede. Bıurak bunları otostop çocuğu

   1. 2.abdulhamid

    Yanliz bakiyorumda birileri ap acik biseyleri ispat etmis yani gozle gorulur vaziyette hersey ! Ama buna ragmen aksini idda eden yani beyaza siyah demekte direnen kisileri goruyorum kalbi muhurlenmis dedikleri bu olsa gerek siz ne soylerseniz soyleyin ama onlar yine anlamiyacak anlayamayacaklar….

 12. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’e göre Kur’an Vahiy değildir | Belgelerle Gerçek Tarih

 13. Selim yıldız

  Resmi tarihi okuyup oldugu gibi kabul edenler biraz objektif davranip farkli kaynaklarida inceleyip ozgun bir degerlendirme yapsalar belki daha gercekci cevaplara ulasirlar gunumuzde bile 1930larin sonunu gorup o donemi yasamis insanlarla konusmak ve olaylari birebir yasamis insanlarin agzindan dinlemek mumkun bu millete yapilan zulmu belgelere bile gerek olmaksizin anlamak icin tarihci olmaya ihtiyac yok bizzat o donemi yasamis onlarca insanla konustum ve gerçekte olanin bu sitede yazilan pek cok olayla birebir örtüştüğünü gordum

 14. Seyhmus Dilan

  Atatürk’ün gökten indiği sanılan kitaplara inanma gibi bir zorunluğu mu var? Bu bir akıl, mantık yürütebilme ve zeka işidir. Atatürk de çok zeki bir isandı.

 15. Geri bildirim:M.Kemal Atatürk’ü eleştirmek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

  1. @Yasar Öz, yorumun icin tesekkürler. Ancak yaziyi okumadiginiz veya okumussaniz da anlamadiginiz ortada. Allah Teala’nin gökte olmayisi, vahyin gökten inmedigi anlamina gelmez. Yazimizda bu hususu ayetlerle acikladik. Tekrar dikkatle okumanizi tavsiye ederim. Saygilar.

  2. Fatih

   @Yaşar öz yazıyı tekrar oku ! sana okuma yazma öğretmediler mi ? körmüsün ? gözünde sıkıntı mı var ? doktara gittin mi ? sen ne kadar dengesiz birisin Allah zamandan ve mekandan münezzehtir fakat Kuran Cebrail aleyhisselam tarafından indirilmedi mi ? Meleklerin mekanı gökler değil mi ? Sen harbi cahilsin !

 16. Mehmet Ali

  Valla Atatürk neyi kastederse etsin. Sonuçta bu kitap aklı bilimi insanlığı reddeden uygulandığı her yerde katliam soykırım sapıklık ve insan düşmanlığından başka bir şey getirmemiş bir kitap ve uygulamalar bütünü mü? Bitti. Git kendin uy. Dünyanın düz olduğuna inanmaya devam et. Sonra da gerçek islam bu değil diye bir tarafından mucize çıkarmaya çalışırsın. Sizin gibilerin şu ülkede ve hatta dünyada yeri belli zaten.

  1. ismail

   mehmet ali ağzımı bozduracaksın bana. islam nerede bilimi reddediyor. 500 sene evvelinde islamdı bilimde önde olan. batı osmanlı yokedecek korkusuna sarıldı bilime. bilim tekknoloji imkanla oluyor. batılılar bu imkanı dünyayı soyarak sağladılar. bizim içimizdeki kızıllarla dönmeler osmanlı iyi bişey yapınca ayaklandılar islam geri kalsın batı ileri geçsin diye.kasten yaptırmadılar.katliam soykırım sapıklık amerikada kızılderililerin alaskanın batısında aleut yerlilerinin yok edilmesi,, cezair, ruanda, namibya kamboçya vietnam, bosnahersek de yapılanlardır. hepsinide batılılar yaptı. kendileri söylüyor david rakıfelır açıkladı islam ülkelerindeki iç savaşlarıparalı adamlarımıza çıkarttırıyoruz. hem silah satısından hem yıkım sonrası imardan hemde kaynaklarına konarak vurgun vuruyoruz dedi. batıda ibnelik lezbiyenlik normal. evlere hayvan kapatıyorlar bumu normal. her taraf kerane kumarhane meyhane kaynıyor.kuranın aleni mucizelerini inkar ediyon. daha başka neler koyduk ate sitelere. karşı cevap yazamadınız yinede gavurluğu bırakmadınız.

 17. zeynep

  ben antikemalist düşünceye sahibim fakat atatürk bu konuşmasının devamı yok mu ? gökten indirildiği varsayılan olan cümle bu konuşmanın son cümlesimidir? eğer devamı varsa bilgilendirir misiniz?

  1. Istediginiz düsüncede olabilirsiniz Zeynep hanim. Konusmanin devami ve sonu söyle:

   Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt; bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de, uluslar tarihinin bin bir acıklı olay ve sıkıntı ile dolu yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır.

   Elimizdeki programın ruhu, bizi sadece bir kısım vatandaşlarla ilgilenmekten engeller, biz bütün Türk ulusuna hizmet ederiz. Geçen yıl içinde, parti ile hükümet kuruluşunu birleştirmekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığımızı fiilen göstermiş olduk.(Var ol sesleri) Bu olayın bizim, devlet yönetiminde kabul ettiğimiz, «Kuvvet birdir ve o ulusundur» gerçeğine uygun olduğu ortadadır.(Alkışlar) Gücün tek kaynağı olan Türk Milletinin seçkin vekillerini, büyük mutlulukla, eğilerek selamlarım.(Bravo, yaşa sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar)

 18. ismail

  Keske logoyu fatih sultan mehmet yapsaydin. Daha evvel mustafa armağana yazdiğim bu yorumu buraya kopyaladim. Fatihin şehadeti dunya siyasi tarihinin big bangidir. Osmanliya asil buyuk oyunlar bundan sonra baslamistir. Fatihin ölümü şehadeti sabetaycilarca gizlenerek sir gibi gösterilir fatihin ölümü sır değildir. Tam aksine onun ölüm sebebi neredeyse bütün detaylariyle bilinmektedir.ŞöylekiFatih dünyanın tek din ve tek hükümdarla yönetilmesi gerektiğine inanıyordu. Ona göre dünyadaki tek din İslam tek hükümdarda kendisi olacaktı. Bütün Avrupaya rağmen korkmadan hiçkorkmadan çekinmeden İstanbulu fethetmişti.Avrupa hiçbir şey yapamamıştı. İstanbulun fethi ona büyük gurur getirmişti. İstanbulun fatihi dünyanın hakimi derdi.Anadoluda Türk birliğini sağlamış, Balkanların fethini büyük ölçüde tamamlamış, Kırımı ve civarınıda almışdı.Doğuda Avrupanın gücüne çok güvendiği ve yeni Timur olarak gördüü Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasanın ordusunuda yenmişti.Hatta 1463 te yada 1469 da bir donanmasını oraları keşif için Amerikaya gönderdiği bile yazılıp çizilmiştir. Bütün Avrupayı fethederek Hıristiyanlığı İslamiyetin güdümünesokmak için sürekli planlar geliştiriyordu.Sultan Cem adında birinin Milattan Önce 2500-3000yıllarında bütün Avrupayı fethedip yönettiği efsanesine inanmış bu sebeple bir oğlunun adınıda Cem Sultan koymuştu.Kendisini bazen Hindistanın Fatihi Büyük İskendere benzetiyor bazende doğu ve Batı Romanın tek varisinin kendisi olduğunu söylüyordu. Babası 2.Murad onu Edirnedeki sarayda Kuranı Kerimin Muhammet Suresini okurken dünyaya gelmiş a dı bu sebeple Muhammet olmuştu. Sonra babası İnna Fettahneke suresini okumuş ardındanda oğlulunun İslam için büyük fetihçi olması için yüce Allaha dua etmişti.Oda padişah olduğu zamandan beridir hiç boş durmayıp ordusuyla sefer sefere koşuyor rızayı hak adına zaferden zafere ulaşıyordu. Nede olsa İslam peygamberi Hazreti Muhammed asm.ın 850 yıl öncesinden övdüğü kişiydi o.
  Fatihin neden öldüğüne bakmak için önce 1480 yılına bir bakalım. Bu sene Rodos adasının fethine girişildi. Komutan Mesih Paşa kalenin kuşatılması sırasında askerlerin kaledeki ganimetleri yağmalamasına izin vermediğinden askerler istekli savaşmadı.Kurala göre kale devletin ganimet askerlerindi.Bu kurala uyulmadı.Askerde bu yüzden isteksiz savaşarak Kaleyi kasten düşürmediler.Kale alınamadığı gibi bir sürüde şehit verildi.Fatih askeriyle ters düşmezdi.
  Bu sefere bizzat gitse kale düşerdi. Bu sefere Fatihin gitmesi lazımdı ama bir sene içinde
  bir sürü yere sefer yapılıyor hepsine birden kendisi yetişemiyor mecbur bazen komutanlarını gönderiyordu. Mesih Paşa belkide mahsus böyle yapmıştı. Devlete olan hayınlığından. Dünyayı alacağım diyen koca Fatih küçücük bir adayı ve kaleyi alamamış bütün Avrupaya küçük düşmüştü. Yinede önemsenmedi. Adanın ve kalenin fethi başka bir tarihe bırakıldı.
  1480 de Doğu Avrupadaki Altınorduyla kuvvetleriyle Osmanlı orduları Karadenizin kuzeyindekarşı karşıya geldiler.Osmanlı toplarını gören Altınordu hükümdarı Ahmet yenilmekten korkup savaşmaktan vaz geçti.Böylece Altınordu devleti itaat altına alınmış oldu. Osmanlıyla Altınordunun savaşmaması Ruslarda ve Batı avrupa ülkelerinde tedirginlik yarattı.
  Memluk ülkesiyle iyi ilişkiler kurmaya çalışmasına rağmen Fatihin başarıları ve aradaki İslam liderliği rekabeti iki devletin arasını bozuyordu. Memluk Sultanlığının Osmanlılara bağlı olan Dulkadiroğulları beyliğinin topraklarını ele geçirmesi üzerine 1480 de Fatih Alaüddevle Bozkurt beyi Dulkadiroulları beyliğinin topraklarını tekrar fethetmek üzere buralara gönderdi.Kendiside bu ülkeye denizden bir sefer açacaktı.
  1480 de Fatih deniz yoluyla Memluk ülkesine İskenderiyenin fethine gitti. Memluk yurdunun fethi için buraya üs açmayı amaçlıyordu. Burasının fethedilmesiyle hem Suriye, Filistin,Hicaz ve batı Trablus önlerine kadar Mısırı ve Sudanın kuzeyini alacak hemde Hindistana giden deniz yolunu ve buralardan işleyen denizyolu ticaretini ele geçirecekti. Ancak şehrin kalesi tahkimli savunması çok güçlüydü. Kaleyi almak için gelen kuvvette azdı. Kale alınamadı.Fetihten vazgeçilip tekrar gelinmek üzere geri dönüldü.1481 de Fatih 40000 yada 300000kişilik toplarla destekli bir orduyla buraları topyekün fethetmek için büyük bir sefer için yola çıktı. Ancak sefer yolundayken rahatsızlanıp Gebzedeki ordugahında hayatını kaybetti.
  Buraya tekrar döneceğiz.
  Fatih aynı yıl İranı paylaşmak üzere Timuroğulları ülkesi ile mektuplaştı. Buradada amacı İranı fethederek aşıp sonra Timuroğulları devletiyle birleşmek Bu ülkeninin ordusuyla birlikte Hindistanı ele geçirmek ve burasının imkanlarıyla batı yönüne gerisingeriye dönerek Altınorduyla devletinin ordusuyla birlikte topyekün bir hücum ile bütün Avrupayı fethetmekti.Böylece Hıristiyanlık ortadan kaldırılacak İslamın güdümüne alınacaktı.(Orta Asyadaki Timuroğullarının soyundan olan Babür şah 1526 da Osmanlı devlet planının gereği ve Osmanlı toplarının yardımıyla Hindistanı ele geçirip Timuroğulları ülkesini Babürlü adıyla buraya taşıdı.)
  1480 de Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanma ordusu İtalya yarımadasına çıkarak Otranto şehrini ve kalesini fethetti. İtalya seferi böylece başladı. Neler olup bittiğini tam olarak anlamak üzere Papa tarafından İtalyadan İstanbula gönderilen İtalyan elçiler ve tarihçiler hatta ressamlar bir bir saraya doluşarak Fatihle sohbete girişip onun Otrantoyu fetih hareketindeki amacını anlamaya çalıştılar. Zaten Fatihin özel hekimi vezir Yakup Paşa İtalyan asıllı ve Venedikli bir Yahudi dönmesi idi.İtalya adına casusluk yaptığıda duyulup söyleniyordu. Asıl adıda Maestro Jozopo idi.Nüfusunu kullanıp İstanbuldaki aç ve açıktaki yahudi takımını ve kendisi gibi yahudi dönmelerini saraya doldurmuş bu sebeple Topkapı sarayında sır diye birşey kalmamıştı.Zaten Fatihinde hiç kimseden hiçbir çekincesi yoktu. Ordusunda
  gelişmiş toplar vardı. Askerleri yenilmek bilmez usta savaşçıydı. İtalyadan gelenlere hari
  tayı göstererek İranı, Hindistanı, Memluku, İtalyayı hatta bütün Avrupayı alarak dünyayı tek din ve tek devlet haline getireceğini açıkladı.Bir boşluk anına gelmiş devletin gelecek
  teki fetihlere yönelik olan bütün askeri planlarının tamamını açıklamıştı. Halbuki bu plan
  ların hem kendisi için hemde devletin geleceği için hayati derecede önemi vardı. Bir zamanlar sırlarımı sakalımın teli bilse onu keserim diyordu. Şimdi bu sırları hemde dost gibiyaklaşan can düşmanlarına bizzat kendisi açıklamıştı.Bu haber çok acele olarak İtalyaya veVatikanda bulunan papaya ulaştırıldı.Papa müthiş bir şekilde telaşa kapıldı. Alelacele Hıristiyan ülkelerin temsilcileri çağırılarak herbirisiyle karşılıklı olarak toplantılar düzenlenerek görüşmeler yapıldı ve Fatihin dehşet veren savaş planlarına karşı tedbirler geliştirildi. Buna göre ilk önce Fatih alelacele öldürülecekti.Sultan Cemin hikayesini Papadabiliyordu. Yine 1000 küsür sene evvelindede Avrupa Hun İmparatorluğunun Atilla isimli birTürk hükümdarı başlarına bela olmuş doğusunu batısını her iki Roma imparatorluğunuda haracabağlamıştı. onu 453 yılında evlendiği ilk günün gecesinde evlendiği kadına zehirleterek ve bu şekilde öldürterek zor kurtulmuşlardı gazabından.13 nisan 814 te İstanbulu denizden kuşatan Bulgar Kralı Kurum Handa 814 te kuşatma sırasında gemide ağzından burnundan kan gelerek bir şekilde hal olmuştu.Kuşatmada kaldırılmıştı. Moğol hükümdarlarından biriside bu
  yolla halledilmişti. Şimdi Fatihtende benzeri bir yola kurtulmak vardı. Hemen İstanbula
  Topkapı Sarayına elçi gibi haberci olarak gönderilen bir kadının Fatihle yakınlık kurması
  sağlanacaktı. Saraya gönderilen kadın Fatih ile sohbetleri sohbet sırasında ona yiyecek ikram etti. Ancak bu yiyecek zehirli idi. Fatih kadının büyülü sözlerine aldandı. Ondan hiç
  şüphelenmeyip ikram edilen yiyeceği yedi. Kadın padişaha ‘Yakup Paşaya sakın güvenme seni öldürtecek.’ haberini verdikten sonra çekip gitti. İtalyanlar zehir işinde çok usta idi.Yaptıkları zehir 8 yada 10 günde tesir ediyor 13 -15 gün içindede öldürüyordu. Büyük Hükümdarhiç bir şey anlamadı ama zehir bir hafta içinde yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı.
  Fatih rahatsızlanıp artık beti benzi atmaya başladığı halde 27 nisan 1481 de muazzam ordusuyla Memluk Seferine yola çıktı.Hususi doktorları Yakup Paşa ve Lari Abdülhamit Çelebi hükümdarı tedavi etmek için ilaç veriyor ancak builaçlar hiç bir fayda vermiyordu. Onun hastalığı yüzünden bir iki günlük yol bir haftada ancak alınabilmişti. Padişahın hastalığı gittikçe arttı ve ordu Gebze yakınınlarındaki Hünkar çayırına gelince vücuduna tamamen yayılmış olan zehirin tesiriyle artık öleceğini anlayan hükümdar ordugahında iken ve oradakilerin duyacağı bir şekilde haberci kadınında sözünü hatırlayarak ve daha yeni zehirlendiğini düşünerek ‘Doktorlar bana niçin kıydı?’ diyerek 3 mayıs 1481 de ikindi vaktinde 49 yaşındayken şehadeten hayatını kaybetti. Gerçi kendisinin zenginlere özel olan gut diğer adıyla damla hastalığı vardı. Ancak bu hastalık ayakları şişirip çok şiddetli ağrılar yapar ama bu şekilde
  öldürmezdi. İri cüssesi 100 kilonun üzerindeydi ve kilolarından sebep Şeker hastalığıda vardı o sebeple ölüyordu diyelim yada ani bir kalp krizi olduğunu varsayalım o tür hallerdede ölürken ağzından kan gelmezdi. Bes belliki zehirlenmiş bu sebeplede ciğerleri parçalanmıştı.
  Herkes Fatihi doktorların öldürdüğünü zannetti. Kendisi bile ölürken doktorları suçladı.
  Yakup Paşa Fatihin hem veziri hemde özel doktoru idi. İtalya için casuslukta yapıyordu.Lari Abdülhamit Çelebi (ölümü 1485) Fatihin İranlı doktoru idi. İranda Osmanlının düşmanı idi.
  Oda İran için casusluk yapıyordu belliki. Ama onların görevi o kadardı. Onlardan biri ze
  hir vermiş olsa padişahı zehirledikten sonra bir bahaneyle kaçıp hemen oradan uzaklaşırlar kendilerini kurtarırlardı. Hiç bir şeyden haberleri yoktu. Bu sebeplede kaçmadılar.Vatikan hükümdar öldürme işini kadınlara ısmarlardı. Öylede oldu. Kaçan kadın bulunamayınca suç bunlara kaldı. Ancak Fatihin öldürdüğü yer Gebze ve Gebze bölgesindeki köy yakın köyherkes Fatihi bir kadının öldürdüğünü bilir.Kimisine göre Yakup Paşa Venediklilerden epey para alarak Fatihi zehirledi. Bu sebeplede olaydan sonra hemen öldürüldü. Kimine görede bu olayla alakası olmadığından 1490 a kadar Osmanlı sarayında maliyeci olarak görev sürdürüpöyle öldü. Öldürülmüş olsa bile bu Fatihi onun öldürdüğünü göstermez. Çocuklarının ve
  eşinin öldürülmesi korkusuna böyle bir şeye girişmez. Üstelik o dönem Venedikle barış
  zamanıdır. Yakup paşa öldürme işinin içinde olsa 30 senede bu işi enaz 30 kere hallederdi.
  Kendiside yakalanmaz kaçar giderdi. Burada gizli el var. Oda kayıp kadının eli. Bu iş Ve
  nediki aşar, Vatikanın işidir. Cinayetin ardından Vatikan ve Osmanlı içindeki Yahudi dön
  meleri ise Fatihin Amasyadaki oğlu Bayezıtın üzerine sefer ettiğini bu sebeple ve birde
  taht Cem Sultana kalacak korkusuyla Bayezıtın kendi babasını zehirletip öldürttüğü yala
  nını uydurdular. Neticede Fatih öldü Memluk Seferi yarım kaldı. Avrupada ileride kendilerine yönelik olarak topyekün gerçekleştirilecek olan Türk İslam saldırısı ve işgalinden kurtuldu. Tersine Osmanlı ülkesi bir süre için kardeşler arası saltanat kavgalarıyla karıştıysada birkaç senede tekrar toparlandı.Fatihin ölümünde sorumlu olarak görülen 1410lu yıllarda ayaklanarak devleti ele geçirmeye çalışan Yahudi dönmesi şeyh Bedrettin ve adamlarının bu zamandaki uzantıları olan Yahudiler ve Yahudi dönmeleri suçlu olarak görülüp Yeniçeri askerleri İstanbuldaki yahudilerin kimini öldürerek dükkanlarının tamamını yağmalayarak talan etti.İşin doğrusu bu ya herkes kendi düşmanını iyi biliyordu. Yahudi ve Hıristiyan dönmeleri her fırsatta Osmanlıya ihanet edip bu devlete karşı Avrupanın Hıristiyan devletleriyle bir takım gizli pazarlıklara ve geleceğe yönelik işbirliklerine girişiyorlardı.
  Öteyandan Vatikanda ve İtalyada hatta bütün Avrupa ülkelerinde Fatihin ölüm haberleri çabucacık yayıldı.Bütün Hıristiyanlar bu haberi sevinç çığlıklarıyla karşıladılar. Olayı bay
  ram havasıyla ve büyük sevinçlerle kutlanıp kiliselerde çanlar çalınarak üçgün şükür ayinleri yapıldı.Türk ve İslam ülkelerine karşı Avrupanın işgalinin önlenmesi ve karşı tedbir olarak alınan dier kararlar hemen uygulamaya geçirildi. kararlar bütün Avrupa ülkeleri tarafından birer birer uygulamaya başlandı. İlk işlerinden biriside Otrantoyu geri kurtarmak oldu
  (10 eylül 1481). Aynı yıl içinde Altınordu Hükümdarı Ahmette bir şekilde bir suikaste kur
  ban giderek öldü ve ülkesi bölünüp dağıldı. Böylece Rusyada tam olarak bağımsızlık kazandı.
  Portekizliler mayıs 1481 de Diego Cio komutasındaki gemilerle Afrikayı dolaşıp Hindistana Türklerden önce ulaşma yoluna gitti. Portekiz Hindistana mayıs 1498 de bir başka denizciyle ulaştı.İspanya 1481 de yarımadadaki Müslüman Gırnatayı işgale girişti. İşgal 2 ocak 1492 de başarıyla tamamlanınca orasıda 1492 de henüz bulunamamış olan Hindistanı aramaya koyulmak üzere gemilerle açık denizlere açıldı. İspanyollar bu şekilde aranırken Hindistan sandıkları
  Amerikayı buldu. Amerika imkanları çok geniş zenginlikleride uçsuz bucaksız olan yeni birdünya idi.Aynı yıl İspanya ve Portekizdeki Müslümanlarla birlikte Yahudileride yurtlarından kovdu. Yahudileri hiçbir Avrupa ülkesi kabul etmediğinden onlarda mecburen Osmanlıya sığındı. Onbinlercesi İzmir İstanbul ve Selanike yerleşti. Avrupadaki kararlar çok ayaklıydı. Yeni bulunan yer ve ülkelerde misyonerlik yapılarak Hıristiyanlık hızla yayıldı. Kara Afrika ve Amerikada sömürgecilik ve köle ticaretiyle zenginleşme yoluna gidildi.Zayıf ülkelerin tamamı işgal edildi. Rusya Doğu Avrupadaki Türk yurtlarını subaylarını satın alıp birer birer ele geçirdi. Sibiryaya açıldı. Osmanlı Arabistanı ve Afrikanın yaklaşık üçte birini ele geçirdi.1526 daki Mohaç yenilgisinden sonra Avrupa ülkeleri ise Osmanlıya karşı meydan savaşından kaçıp kendilerini kalelerde savundular.Bu şekilde büyük toprak kaybetmiyorlardı. Neredeyse bütün Avrupa devletleri Türklere karşı karada ve denizde birlikte hareket ederek tekdevlet gibi savaştılar. Böylece Osmanlı durduruldu. Üstelik kendisine karşı batı Avrupa ülkeleriyle ittifak kuran İranıda almak artık zorlaşmıştı. Burasıda zorlamalara rağmen bir türlü alınıpta Osmanlı Orta Asyaya açılamadı. Buradaki devletlerle ve Hindistandaki müslümanlarla birleşemedi.Bu sebeplede Türk islam birliği kurulamadı. Hıristiyan Avrupa hep birlikte,İslam ülkelerini birer birer işgal ederken 1764-1858 arasında Hindistanda sömürgecilik faaliyetlerine çok sonradan giren fakat bu konuda herkesten daha başarılı olan İngiltere tarafından işgal edildi.Osmanlı ordusunada ülkeyi zarar vermek içeriden çökertmek üzere gizliden hıristiyan subaylar doluştu. Ancak bu durum anlaşılınca bu sefer Yahudi asıllı sabetaistler biz müslüman olduk diyerek 1681 de Osmanlı ordusuna subay olarak girdiler.Bunlarda Avrupa devletlarıyle devlet sözü karşılığında. Onlar içerden avrupa ülkeleri dışarıdan olmak üzere birlikte Osmanlıyı çökerteceklerdi. Avrupa artık iyice zenginlenmiş silahlarıda çok gelişmişti. Neticede Osmanlı devleti yenilmeye ve gerilemeye başladı.Tatar ve Arnavut ihanetleri devlete büyük darbe vurdu. Rusyada çok güçlenmiş Orta Asya Türk yurtlarınıda işgale başlamıştı. Osmanlı Fatih sonrası güçlensede 1683 ten itibaren hızla geriledi.1690larda Avusturyaya karşı Macaristan ve çevresi kaybedilirken 1780 li 90lı yıllardada Ruslara karşı Karadenizin kuzeyi tamamen kaptırıldı. Devlet 1820 lerden itibaren son hızla parçalanmaya başladı.
  Avrupa devletleri 240 yıllık bir çabayla Osmanlıyı önce parçaladı, sonrada tamamen ortadan kaldırdı.1920 ye gelindiğinde dünyada Hıristiyanların galine uğramamış hiç bir müslüman devlet kalmamıştı. Fatih savaş sırlarını koruyamamış bu sebeplede kendisi şehit edilip fetih planlarıda ters tepmişti.
  (Not:Fatih Sultan Mehmetin savaş plan ve sırlarını ismi bile belli olan hangi İtalya
  na bizzat kendisinin anlattığının konuşmalarla birlikte belgesi elimde var. Çok değerli saklıyor açıklamıyorum. Meçhul kadının saraya geldide iyi biliniyor. Avrupayı ele geçiren Sultan Cem efsanesi 1925-35 dönemi ülke gündemindeydi.Nis’i o kurmuş. Geri kalan olaylar yaşanan gelişmelerle ortadadır. Fatihe karşı tarihi bir cinayet işleniyor. Bu suçu hiç kimse sahiplenipte belgelere dökmez.Suikast pazarlığı için adı geçen yahudi Rivieli Solomon Zino, Longodegli Albizzi, Valçı yada Vlako isimli birisi ve bu iş için ortada dolanan 25000 düka altınlık paralar vs. hepside boş detaylardır. Ancak zaten herşey ayan beyan ortadadır.(İsmail Sevinç Gebze)

  İsmail Sevinç ,Şub 7, 2012 tarihinde 20:54 yazmıştır.
  Fatihin ölümüyle ilgili bahsine girmediğimiz bir olay Fatihin ölümünden sonra dönme paşalardan Rum İshak paşa başta olmak üzere tamamının Konyadaki Cem Sultanın yeni hükümdar olmasını engelleyerek o sırada Amasya valisi olan Bayezıtın hükümdar olmasını sağladıkları açıktır. Tahtın gerçek varisi olarak gördükleri Konya valisi Cem Sultanın tarafını tutan Türk paşalardan Karamani Mehmet Paşanın bunun bedelini canıyla ödemiş olması Cem Sultanın ise yenilerek Osmanlının can düşmanlarının eline düşmesi dikkat çekicidir. Bayezıt Rum İshak Paşanın yardımlarıyla hükümdar olmasına rağmen olayın ertesi yılı idam edilmiştir. Bu Fatihin öldürülmesi ve devletin başına açılan müşküllerle alakalı olmalıdır. İshak paşada Rum, Rum, Arnavut ve Yahudiler zaten her fırsatta Osmanlıya ihanet ediyor. Topkapı Sarayına Yahudilerin doluşması ve İtalyan tarihçi ve ressamların elçi yada sanatcı yalanıyla saraya sokulup Fatihin savaş sırlarının açığa çıkarılmasını hep bu dönme paşaların oyunu olarak görmek lazımdır.
  Yine Fatihin şehit olması olayına dönelim. Fatih Anadolu yönüne sefer ediyor. Ancak hangi ülkeye sefer ettiğini henüz açıklamış değildir. Askerler Diliskelesinden gemilere bindirilip İtalyaya deniz seferi edilir korkusu dönme paşalardan bazılarını telaşlan dırmış bağlantısı bulundukları papadan önceden aldıkları emir gereği Fatih Sefer hazırlığına başlar başlamaz kendisine gizli bir el ile zehir verilerek aslında ölümüne yolculuk başlatılmış oluyor. Halbuki Fatih İtalyaya yada Rodos adasına sefer yapılacak olsa Dil iskele sindeki gemiler İstanbula getirtilir gemiye yine İstanbuldan bini lirdi. Sayısı 40000 yada 300000 olan askerlere toplarla birlikte 55-60 kilometre yolculuk yaptırılmazdı. Böylesi daha kolay olurdu. Fatih Asya yönüne sefer yapsa bile nasılsa zafer kazanır dahada güçlü olarak geri dönerdi. Yine onların başına bela olurdu. Bu sebeple beklemeksizin ölmesi Papayla ittifak yapan bazı gizli din sahibi bazı paşaların işine gelmiştir. Fatihin asıl katillerini devletin dönme paşalar kanadında aramak gerekir. Bu Yakup Paşa olur, İshak paşa olur daha başkası her kimse olay çözülüp Bayezıt onları cezalandırmış ancak bunu açıklamamış olmalıdır. Ancak Yakup paşa Fatih zaten zehirlendikten sonra ilaç veren kişidir. Fatih sultan mehmet önce zehirlenecekki işi Yakup Paşaya düşsün. Otranto Fatihi Gedik Ahmet Paşa dahi dönme olup Osmanlının paylaşılma planında payı olsa gerektir. Bayezıtın tahta geçmesine faydası olduğu halde Cem Sultanı yakalama işini kasten becerememiş, Osmanlı bölünsün, İtalya fethedilemesin istemiş,bu sebeplede idam edilmiştir. Kimbilir İtalya Otrantoda Osmanlının ne sırlarını verdide Osmanlı bu hallere düştü. Fatihin ölümünden sonra belkide bütün dönme paşaların kumpasına alındığını eğer İtalyaya sefer ederse kendisininde bir şekilde öldürüleceğini anlayan Bayezıt İtalya Seferinden tamamen vazgeçtiği gibi sonraki yıllarda Cem Sultan için Papalığa haraç öder duruma getirilmiştir. Dönme paşalar canları bahasına her fırsatta ve her şekilde Osmanlıya ihanet etmişlerdir. Fatihin sağlığındada dönme paşaların ihanetleri çokca olmuştu. Fatih bu durumu görüp bunlara önemli görevler vermemeliydi.
  Beni ikide bir siteden postalayip durma. Benim yapacağim kiyaklari sana kimse yapmaz.

 19. Geri bildirim:10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? | Belgelerle Gerçek Tarih

 20. janissary

  kemalistlerin kıvırtmaları gerçekten komik.Şimdi Yazacaklarımı iyi okuyun her yerde bulamazsınız bunları;

  Bu söz bildiğimiz gibi bayağı bir popüler.Sadece bu sitede değil bir çok net sitesinde makalede kitapta gazetede tv programında yıllar yılı çokça tartışıldı bu .

  Söz çok açık aslında tartışacak bir şey de yok.

  “Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları ile asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”

  Burada kemal dinden bahsediyor ve diyor ki ;Bizim kemalist cumhuriyet prensiplerimiz din kitaplarının prensipleriyle asla bir olamaz ondan daha üstündür.Çünkü biz ilhamımızı ne idüğü belirsiz olarak gördüğü gökten yada gaipten beslenen dinlerden değil (buna pek tabii İslam da dahil)bizzat yaşanılan görülen elle tutulan hayattan alıyoruz.” diyor.Açıkça kemal burada dinlerle materyalizmi kıyaslıyor ve dini aşağılıyor.

  şimdi burada bu sözden tutup ta ”gökten gelen” derken Kur an kastedilmiyor da efendim burada ayetlere atıf yokta neymiş efendim Allah gökte değildir kemal gök derken bunu kastediyormuşta bırakın bu afra tafrayı dansöz gibi kıvırmayı.Bal gibi de kemal burada dini ve dinsel ilkeleri aşağılayıp yok sayıyor işte.Hayır bunu kanıtlamak için kemal in sırf bu sözüne de gerek yok ki kemalin yaşamı düşüncesi ve icraatleri ile onun yolunda yürüdüğünü söyleyen kemalistlerin hal hareket söz ve davranışları da başlı başına tartışma gerektirmeyen hepimizin açıkça gördüğü kanıtlar zaten.

  kemal ”gökten indiği sanılan ” derken göktekilerle falan işi yok burada dinin yok sayılıp materyalist dünya görüşünün geçerli kılındığını anlatıyor.kemalin derdi anlatmak istediği bu burada zaten.Daha neyi uzatıyorsunuz.Bu çok açık.Siz istediğiniz kadar kemal öyle demek istemedi böyle demek istedi diye bahane sıralayıp durun.Kemalistler de çok iyi biliyor ki kemal sadece bu sözünde değil yaşam felsefesi dünya görüşü yönetim anlayışı ve insana – yaşama bakış açısıyla materyalist seküler bir yaklaşımı doğru buluyordu dinsel ve inançla ilgili doktrinleri ise yanlış ve aşağı görmekteydi.Bunu görmek için illa bu ”gökten indiği sanılan kitaplar” sözüne bağlı kalmaya ve kemali kurtarmak aklamak için bu sözün anlamı üzerinde oynamaya hiç gerek yok.Kemal in din karşıtlığı ve seküler anlayışı üstün görmesine dair çok sayıda sözü ve icraati var zaten.Özellikle bir çok kemalist-ateist yayın organına girip araştırdığınızda böyle çok bilgi ve belge bulabilirsiniz.

  Bu sözle kemalizmin seküler atatürkçülüğün resmen temeli atılırken ve kemalistler bunu çok iyi bildiği halde gelip burada kıvırtmaları ”yok efendim kemal aslında onu demiyor şunu demek istiyor ” çabasına girmeleri çok komik ve gerçekten ikiyüzlüce ve samimiyetten çok uzak hal ve hareketlerdir.Mesela kemalin şu sözü;

  “Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman sür’atle ilerliyor, milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık telâkkileri bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur.” (atatürk, 1933, Milli Eğitim Bakanı Dr.Reşit Galip’e hitaben)

  Burada da kemalin hedefindeki açıkça dindir.Hatta açıkça İslam dır.Çünkü her şeyin değişmesi gerektiğini ön görüyor dinsel ilkelerin değişmeyeceğini söylemenin akla ve bilime aykırı olduğunu söylüyor.Peki dünya üzerinde evrensel olan ve çağa zamana göre ilkelerinin asla değiştirilemeyeceğini ortaya koyan tek din hangisi?evet,İSLAM.

  Hristiyanlık zaten bunu yapıyor ve Yahudilik ve diğer bir çok din kendini revize edip değişikliklere uğrayarak evrenselliğini yitirdi.Zaten bu anlayış bu dinleri bozdu.İslam ise böyle değil.İslam hükümleri evrenseldir çağlar değişse zaman ilerlese de değişmez asla zamana duruma olaylara göre bukalemun gibi şekil ve renk değiştirmez.İşte bu zaten evrenselliğin tek tanımıdır.Kemal in bunu aşağı ve yanlış gören anlayışı ve bunun yerine ortaya koyduğu doktrin en baştan evrenselliğe karşı bir zıtlıktır ve zaten kemal ve doktrinleri en sonunda değişip yok olmaya işte bu nedenle mahkumdur.

  şimdi umarım anlaşmışızdır kemal in burada amacı dinleri inanç ilkelerini aşağılayıp yok saymak inanç ve dinsel düşünce ve yaşam anlayışının ortak hayata etkisini en minimum seviyeye dek indirgeyip yok etmek olduğu konusunda artık tartışacak bir şey yok.Gelipte hala kemalist atatürkçü olupta kemali dindar müslüman sanan beyni yalanlarla masallarla doldurulmuş ahmakları kaale alıp onlarla tartışmaya girmek boş zaman kaybından başka bir şey değil.Çünkü bunlar gerçekten gerizekalı ve cahil.masallarla uyutulmuş bu fani dünyada gereksiz boş yaşamlarını geçiriyorlar bunlara uyarsak eğer onların dipsiz cahillik kuyularında masallarla oluşturulmuş karanlık mağaralarında kör delhizlerinde bizde kaybolup zamanımızı ve enerjimizi bu zavallı rezil boş mahluklar için ziyan etmiş oluruz.

  işte bu nedenle gerçekten delikanlı gibi konuşan neyin ne olduğunu açıkça ortaya koyan kemalistlerle tartışabiliriz.kemali müslüman gibi göstermeye çalışmayan kıvırtmayan en azından ne dediğini bilen atatürkçülerle konuşmak salakça masallarla kandırılmış kendini atatürkçü sanan embesillerle tartışmaktan en azından daha faydalı olur bir şeyleri elde edebilmek ve bir sonuca varabilmek adına.

  internet bu ülkeye ilk geldiğinde bu nimetten ilk ve uzunca bir süre faydalanan imkanları nedeniyle zengin çocuğu kemalist ateistler olmuştur.O nedenle mesela nette halen daha onların sözü geçer.

  bu ilk zamanlarda bu ateist kemalistler (gerçek atatürkçüler) kendi açtıkları sitelerde ve bloglarda kemalin dinleri aşağıladığı dinsel doktrinleri yanlış ve gerici gördüğü ve bunun yerine ise materyalist seküler bir dünya ve yaşam anlayışını uygun ve doğru görerek bunu yeni Türkiye de yaşamın her alanında etkili olacak bir politikaya dönüştürmek için çaba harcadığını açıkça söylediler ve yazdılar halen daha yazıyorlar.Gerçek kemalizm de bu zaten.Yok kemal müslümanmışta dindarmışta kemali eleştirmekle münafık olunup Allah a hesap verilirmişte bu salakları sallamayın.Bu tatlı su atatürkçülerini bu pembe pamukhelva kemalistlerini o gerçek kemalistler bile adam yerine koymuyor.Şimdi gerçek yaklaşımlar üzerinden konuşalım;

  Kemal gerek ”gökten indiği sanılan kitaplar” gerekse ”ben manevi miras olarak size hiçbir ayet dogma falan bırakmıyorum” derken amacı neydi? tabii ki din-bilim çatışmasını ortaya koyarak sözde bilimsel olarak gördüğü maddeci materyalist seküler faşist yaşam anlayışını doğru ve hakim kılmaktı.Gerçek öz Kemalistler de bunu kabul ederler açıkça savunurlar ve zaten kemalizmin özü de bu anlayıştır.

  çünkü kemalizme göre bilim üstündür ilerlemenin tek çaresi bilime bağlanmak dinleri ve inançları ise yok etmektir.Bu marx ın ”dinler afyondur” sözü ile dinleri gerçeklikten uzak ve gelişime kapalı gören anlayışı yatar.Peki marx a göre bunun çaresi nedir ?cevap; ”bilim”.Buraya kadar bir kemalistin bakış açısına göre her şey doğru görülür ancak kemalistin sorgulamadığı şey hangi bilim?bilim nedir?bugünkü materyalist bilimin amacı ve sonucu nedir?bu bir ilerleme ve gelişimi mi beraberinde getiriyor?kemalist bunları asla sorgulamaz çünkü bilimi yanına çekerken karşısında tek bir düşmanı görür ona gösterilen de budur;”dinler.”

  bu nedenle kemalist bilimini bile dine göre dini aşağılamak ve yalanlamak için şekilden şekilde sokup kullanır.Çünkü amaç aslında bilim ve insanlığın ilerlemesi değil bilim-din savaşını sürdürüp dinleri yenilgiye uğratmaktır.Peki bu amaç neyin ana ilkesini meydana getirir?cevap çok açık;”Ateizm” ateizmin amacı da budur işte bu nedenle kemalizm ve ateizm aynı şeydir Kemal de ateistti onun yolunda yürüyenlerde buna hizmet ediyorlar.Gelip kemali dindar gösterip üstüne din dersi vermeye çalışan soysuz namussuz şerefsiz ahmaklar bunu anlamaktan çok uzaktırlar.Umarım bu yaratıklar bu yazımı okurda neyin ne olduğunu en sonunda anlayıp 2 dakika delikanlı olmayı başarabilirler.

  Kemal tanrıya değil evrime inanıyordu.Bu taa fransız ihtilaline dayanan bir düşünce.Ateist materyalist dünya görüşünü doğurdu.Kemal ve o zamanki jöntürk subaylar gidip avrupada eğitim alırken yada avrupaya özenirken işte bu düşünceden etkilendiler.Beyinleri yıkandı.Kullanıldılar.

  gerçi bu materyalist seküler akım o zamanlar yeni yeni ortaya çıktığından uygulama alanı bulduğundan ilgi görüyordu.2.Dünya savaşı sonunda özellikle siyonist düşüncenin hakim kılınmasıyla ”yeni dünya düzeni” adı altında bu materyalist seküler akım dünyada ekonomik,sosyal,kültürel,tarihi,bilimsel,coğrafik,psikolojik, politik çoğu alana empoze edilerek dikta edildi ve subjektif propogandayla tartışmasız tek gerçeklik olarak sunulup materalist seküler bir çağ başlatıldı.İşte biz buna ”ahir zaman” ”armegeddon- kıyamet çağı” diyoruz.

  bilim tapınaklarda kiliselerde ve medreselerde doğdu ve yayıldı.Bilimin özü 5n1k nın ise özü ”Tanrının nuruna ulaşmak” idi.İşte gerçek pozitif bilim buydu.eski bilim adamları aynı zamanda kısmen din adamlarıydı.ainler eşliğinde bilimsel deneyler yapan bu alimlerin yaptıkları her çalışma ve icat tanrının sırlarını anlamaya çalışma ve insanlığa fayda sağlama amacını güderdi.

  Ta ki Fransız devrimine ve ingiliz sanayi devrimine dek.Dinler aşağılandı ve bilim amacından çıkarılarak dinin karşısına konuldu.Böylece insanoğlu na bir kıyas ve seçim yapma zorunluluğu dikta edildi ya bilim ya din?birini seçmek zorundasın tarafını belli etmek için.

  ”ben bilim ve dini zıt görmüyorum eski düsturda bilim ve din birlikte gelişmiş ve birbirlerini tamamlamıştır” demek sizi direk çağ dışı bırakmaya yeterdi çünkü dediğimiz gibi yeni dünya düzeni evrimci materyalist seküler yaşam ve düşünce biçimiydi ve bu kabul görüyordu.İşte kemal de bundan etkilendi bunu doğru kabul etti ve savundu güç ve iktidarı elde edince icraatlerini de buna göre yaptı.Kemalitlerde bu yolda yürümekteler.

  peki kemalin ve kemalistlerin dinleri aşağılayıp yalan ve yanlış görüp uğruna kendilerini mundar ettikleri materyalist seküler ideoloji nedir?Son olarak bunu açıklayıp bitireceğim;

  materyalizm maddecidir.Elle tutup gözümle görmediğime inanmam demektir.Bunun içinde tek yol olarak bilimi görür.Dinlerin inancı gerektiren kısımları ve olguları reddederler.Bu da zaten başı başına ilahi dinden çıkma ve ateizmin tanımıdır.

  ancak işin ilginci materyalist bilimin evrimci olmasıdır.Yani en aşta tanrı olgusu olmak üzere dinsel ilkeleri en baştan yok sayarlar.Peki yerine ne koyarlar?Cevap çok açıktır maddeci olmanın getirisi olarak tanrı yerine en büyük ve değerli olan güçlü olmanın başarılı olmanın böylece mutlu olmanın tek yolu dinlerdeki tanrının vadeddiği şeyi tek başına onlara verecek olan ”para ” dır.para kemalist ve ateistlerin tanrısıdır.tek gerçek başarı ve mutluluk paraya ulaşmaktır böylece bu size güç ve mutluluğu verecektir.Tabii bu durumda dinsel ilkelerin başında gelen ahlak,paylaşım,dostluk,hesap günü,cennet ,cehennem..vb. hepsi materyalist seküler için anlamsız şeyler olur.Daha da önemlisi engel olur.Çünkü paraya ve güce ulaşmak çoğu kez vicdan ve ahlak kurallarını dolayısıyla da dinsel ilkeleri alaşağı etmeyi gerektirecektir.zaten ahlak utanma duygusu yardımlaşma vicdan dostluk ..vb. olgular basit ilkler dürtülerdir materyalist seküler ateist evrimciler için.

  işte materyalistlerin bilimi de bunun sonucudur.Bilim para kazanmak için ve güce ulaşmak için kullanılan bir araçtır.zaten fransız devrimi ve ingiliz sanayi devrimi sonrası her bilimsel gelişim, bugünde takip edilirse zenginlik sömürü ve paraya hakim olma ve yönetme çabasına hizmet eder.silahlar yapmakta ve ilaçlar yapmakta bugünkü materyalist seküler çağda bilim, parayı bulup zengin olmak adına ticari bir meta haline dönüşmüştür.her iyilik ve kötülük para için yapılır hale geldi.işte bu kemalist materyalist dünya görüşünün sonucu.Dini İslam ı yalanlayanların bu yeni dünyası tamamen yalanlar üzerine kuruldu.Her şey yalan oldu sevgiler aşklar arkadaşlıklar aileler dostluklar komşuluklar kardeşlikler her şey yalan oldu kemal ve onun gibiler gibi…

  kemalin kemalizmi materyalist dünya görüşünün özü evrim düşüncesidir.Bu aynı zamanda ilahi olmayan bir din olan Ateizmin de iman şartının başında gelir.

  ateizm bir dindir çünkü dinsel olguları vardır.Tanrısı para,mucizeleri fransız devrimi ve ingiliz sanayi devrimi,peygamberleri darwin kemal,marx..vb.kutsal yeri bankalar ibadethaneleri ise marteryalist ırkçı faşist evrimci bilim laboratuvarlarıdır.

  burada tek şeyi empoze ederler ”evrim teorisi” insanı hayvandan getiren her şeyin değişime uğrayacağını savunan,mutluluğa ulaşmak yaşamanın sırrı olarak parayı zenginliği gören,bu yoldaki her şeyi mübah gören bu anlayış insanoğlunu bırak ilerletmeyi geliştirmeyi insanlıktan çıkarıp hayvan olmaya götürmektedir.Bugün içinde bulunduğumuz kemalin uğruna dinini inancı sattığı ve doğru gördüğü materyalist seküler dünya görüşünde savaşlar yıkımlar katliamlar silah üretimi ilaçlar insanoğlunu güya rahata ve sağlığa mutluluğa ulaştıracak her şeyin parayı amaçlaması evrim ve materyalizmin sonucu işte.Yeter ki parayı bul gerisi önemli değil.dostluk akrabalık paylaşım vicdan ..vb. sadece ilkel dürtülerdir.Güçlü ol.Güçlünün zayıfı ezme hakkı vardır.evrim teorisi doğal seleksiyon mekanizması bunu gerektirir.Kemal başta olmak üzere birçok materyalist faşist ırkçı seküler fikir adamı bunu savunur doğaya tapmaz onu zayıf ve fakirlerin elenip sömürülmesini gerektiren evrimsel bir yaşam mekanizması olarak görürler.Maddeci kafada maddiyat (para güç) önemli maneviyat (inanç ve din) ise boş ve size hiç bir şey veremez üstüne uyuşturur derler.İşte bu bugün yaşadığımız ahir zamandır.peygamberler tarafından bize iletilen Allah ın bizleri en başta uyardığı çetin bir sınavı anlatan bu çağdır.Allah ın bu çağ sonunda ise onların kafasına gerçek sandıkları şeyi geçirecek ve sonrasında ise asla acıması olmayacak.Çünkü Allah zalim değildir acımasızdır.Merhametle dolu olan Allah, zalimle mazlum arasında adaleti sağlarken acımasız olacağı sözünü vermiştir.

  Bu konuda yazılacak konuşulacak daha çok şey var burada bitiriyorum.Umarım genel amaçlı bu yazım faydalı olur okuyana.

 21. Duru Su

  Gerçekten çok komik. İlk önce alkolik dediniz, sonra kadın düşkünü dediniz şimdi de dinsiz diyorsunuz. Bir kadın düşkünü alkolik dinsiz(!) şuan burada bu yazıyı paylaşabilmenizi sağladı. Ömrünün son aylarına kadar vatanı için durmak bilmeyen çalışmalar yapan, bütün mal varlığını Türkiye Cumhuriyeti’ne adayan, sizi köle olmaktan kurtaran bir kahramana teşekkürü böyle mi ediyorsunuz? Elbette ki Devlet hiçbir kararını dini belgelere dayanarak almamıştır. Bu Kuran olabilir, incil olabilir… Devlet dinle yönetilebilecek olsaydı çağırırdık imamları, papazları biri bir yandan “Allah, Allah” diğeri bir yandan “İsa,Musa sen bizi kutsa” diyerek Allah’ın veya Tanrı’nın bizi kurtarmasını beklerdik. O kadar acilsiniz ki… Atatürk’ün sadece tek bir sözüne inancımı kaybettim. O da “Türk milleti zekidir, çalışkandır.” Ya siz Türk değilsiniz -ki bence öyle büyük ihtimalle bizi sömürge haline getirmeye çalışan şerefsizlerim torunlarısınız- ya da Atatürk gereğinden fazla alçakgönüllü ve milletine aşık bir adam. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum ve azıcık gururunuz onuruz varsa bu sayfayı da kapatırsınız. Ama tabii ki yoktur. Onurlu ve gururlu bir insan bu yazıyı yazmaya utanır, atasına ihanet etmez. Kalmayın sağlıcakla!

  1. Duru Su, sizi anliyorum, dogru bildiginiz yanlislarin elestirilmesine tahammül edemiyorsunuz. Ama sizin bu meselelerde bir hayli geri kaldiginiz ortada. Yani yakin tarihle alakali gelismeleri takip etmemissiniz. Aksi halde “bu yaziyi paylasabilmenizi sagladi” gibi hicbir dayanagi olmayan bir iddiayi ortaya atmazdiniz. Biz M. Kemale ragmen yazabiliyoruz. Eger onun devri devam etmis olsaydi, bircoklari gibi bizler de daragaclarinda sallandirilirdik. Bunu gecelim. Devletin dini esaslarla idare edilmesinin “imamlari cagirmakla” ne alakasi var? Sizin daha bu konuda en ufak bir malumatiniz yok. Bütün malvarligini devlete bagislamis dediniz. Peki bu malvarligini nasil edindi hic sorguladiniz mi? M. Kemalin genel sekreterinin ve ayrica inönünün hatiralarini okudunuz mu? O hatiratlarda m. kemalin mal varligini devlete “satmak” istediginin yazdigini biliyor musunuz? Biliyorum büyük bir hayal kirikligi yasiyorsunuz ama bunlar hakikatler… Ve hakikatler acidir. Ya bu aciya katlanacaksiniz, ya da kendinizi bu islerle mesgul etmeyeceksiniz. Hayirli günler.

  2. Ekrem

   <>

   Atatrük bu sozü Reşit Galipe söylemiştir.

   Nass-ı katı : Ayet

   Ayetleri Allah kelamı olarak haşa görmüyor ve miras olarak görüyor.Bunu ancak dinsiz birisi söyleyebilir.

   Kurandaki Allah’ın hükümlerinin asla değiştirilemeyeciğini belirten ayete atfen asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur diyen birisinin müslüman olduğu asla ama asla düşünülemez. Ve yine Kur’an-ı Kerimin Allah kelamı olduğunu <> diyerek haşa yine inkâr ediyor.

 22. Geri bildirim:Kadir Mısıroğlu M. Kemal Atatürk hakkında yalan mı söylüyor? | Belgelerle Gerçek Tarih

  1. cene cevap

   Ceni babasi onu annesine gönderirken besmele çekmek yerine ağzindan küfür kaçirmiş olmali. Yoksa aslinda iyi çocuktur.
   Göğse el koyma olayini padişahlarda yapiyordu derken. Orhan gazinin çizimi var böyle. Fotoğraf değil o ve benzerleri uyduruk çizim. Demekki o resimleri masonlar çizmiş. Osmanlinin son 60 yilinda vardi fotoğraf. Ben hiç mason duruşu yapan padişah fotoğrafina rastlamadim. Masonluk osmanliya 1700 lü yillarda macar dönmesi ibrahim müteferrika ile girdi. Yani hilafet dahil 625 yilin son 200 yilinda var. Osmanlida tek mason padişah 5. Murad idi. Oda akil hastasi idi. Sadece 90 gün saltanatta kaldi. Tahta çikma töreninde kiliç kuşanmadiği için onu padişah bile saymayan bir sürü tarihci var.
   Bu arada Cem yazmaya utanmişa benziyor. Kizillardan olduğu anlaşilmasin.

  1. @Enes, o mecliste saglam adam bulmak zor. Birinci meclis olsaydi söyleyemezdi. Hatta 1927’den önceki dönemde de söyleyemezdi. 1927’ye kadar saglam adamlar tasfiye edildi. Bu meclislerde Sükrü Kaya ve Recep Peker acikca din aleyhinde konusmuslardir. Bunlara da itiraz eden olmadi.

   Baglantilarini vereyim:

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/04/14/chpli-icisleri-bakani-sukru-kaya-din-bitmistir/

   http://belgelerlegercektarih.com/2014/08/16/chpnin-basbakani-recep-peker-din-zehirdir/

 23. Muhammed Mustafa

  Fethullah hoca efendinizede böyle tapıyordunuz noldu? Siz milleti kandırmayın yazın gugula bakın Atatürk’ün din kitabı diye ne çıkıyor? O zaman Atatürk askere alınanlara yemin ederken Kuranımıza el bastırarak yemin ettiriyordu.ya sonra o öldükten sonra?Ayrıca Atatürk dinsiz peki yeni kimlilklerde neden din ibaresi yok? Atatürk çok büyük adammış. 1. Peygamber efendimiz (sav) 2. Atatürk Allahın bize gönderdiği güzel insanlar

  1. @Muhammed Mustafa ismini kullanan sahis… Burada fetöyü metheden bir yazi görseydiniz hakli olabilirdiniz. Tam aksine biz farkli platformlarda dinlerarasi diyalog projesini reddettigimizi aciklamistik.

   M. Kemalin din kitaplar vs. bunlar hikaye. 1929 öncesinde din dersleri vardi, o tarihlerin kitaplarini gösterip “atatürk döneminde din dersi vardi” diyemezsiniz. Derseniz tarihi carpitmis olursunuz. Haticeye degil neticeye bakmaniz gerekir. 1929 sonrasi din dersleri kademe kademe kaldirilmistir..

   Askere alinan, yani ölüme gidenlere degil, hayata baslayan cocuklara din ögretilmeli. Dinin getirdigi bilgiler sadece öldükten sonra degil, ayni zamanda yasarken hayatta da bilinmesi gerekiyor.

   Güzel insan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdigi dinin ögrenilmesini yasaklayan M. Kemal nasil güzel insan oluyor? Hacca gitmesini yasaklayan adam nasil güzel insan oluyor? Yani artik hayallerinizle, arzularinizla hareket etmeyi birakip gercek tarihle yüzlesmelisiniz. Aci da olsa…

 24. ismail

  ekim 1957 de sovyet rusya uzaya araç gönderdi aynı tarihte kemalistler DP ye darbe hesapları içinde. 1961 de sovyet rusya uzaya insan gönderdi bizde kemalistler 60 darbesinden sebep başbakan ve iki bakan asıyorlar. 1971 de ABD çoktan aya çıktı bizde kemalistler muhtıra ile hükümet deviriyor. 1980 de ABD çoktandır gezegenlere uydular gönderiyor bizdeki kemalistler darbe yapmiş bir sağdan bir soldan asma peşinde. bunlar çağdaşliği ilericiliği adam sallandırmak olarak algılıyor olmalı. 1997 de dunyanin bütün büyük ülkeleri uzay çalişmalarına katılmiş dünyada internet ağı kurulmuş bizdeki kemalistler namlu ucu göstererek hükümet deviriyor. başörtülü diye kızları orta ve yüksek okullardan atıyorlar. dindarliği gericilik olarak damgalıyorlar. iyide dindarlar zaten kemalistlerden kemalistlerin elinde. dünya uzaya çıkarken dindarlarmı engel olduda geri kaldınız uygar dünyadan. hani necip fazıl kısakürekin bir sözü vardı siz uzaya çikiyordunuzda füzeniz başörtüsünemi takıldı.
  olay sadece sabetaycılarla kızılların islam düşmanlığı bu devleti dindar müslümanlara kaptırmama meselesidir. zulüm haksızlık devlet imkanlarını kaptırma korkusundandır. utanma sıkılmamı asla zerre kadarı yoktur.
  o ataları gün gelip dönen bütün dolapların eksiksiz olarak her bir şeyin ortaya döküleceğini bilmiyormuydu. bal gibide biliyordu. bile bile hiçbir yapacağindan geriye durmadı.

 25. ismail

  bu arada bilgisayarım düştü kırıldı. yenisini alana kadar yazılara mecburi ara. bunu internet kafeden yazıyorum. hiç kimse sevinmesin herşey döküldü ortalığa zaten. yani birileri oh olsun diyebilir ama buradaki yazılar oh olsun demekle kaybolmaz. zaten pek bişeyde kalmadıydı yazacak.

 26. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  EYY YÜKSELEN YENİ NESİL BEN GAZİ PAŞA OLARAK BURADA YORUM YAPAN BAZI BEYİNSİZLERE SESLENİYORUM. SÖYLEMLERİM AÇIK VE NETTİR. BU SÖZLERİMİ ÇARPITIP BENİ DİNDAR GÖSTERME ÇABALARINDAN DERHAL VAZGEÇİNİZ.BEN Kİ BU SÖYLEMLERİ ÜSTADLARIMIN TALİMATIYLA BEYAN ETTİM. BU YORUMLAR LORDLARIN GÖZÜNE ÇARPARSA FIRÇA YERİM. HEM ARTIK BENİM ESAMEM OKUNMUYOR, İSTİKLAL MAHKEMELERİMİ KALDIRDILAR EZAN ASLINA DÖNDÜ.İNGİLİZLERLE BİRLİKTE KONTROLLÜ SAVAŞIN SONUCUNDA ZAFER ÇIĞIRKANLIKLARI, LOZANDA İSMETİN HOYRATCA BAHŞETTİĞİ TOPRAKLAR SAYESİNDE AYYUKA ÇIKTI. SİZ KABUĞUNUZA ÇEKİLİN SESİNİZİ KESİN YOKSA; BİR MOLLA KASIM GELİR DEYİP DURUYORLARDI O KASIM KASIMPAŞADAN ÇIKAR GELİR, ALİMALLAH ELİNDEN BEN BİLE ALAMAM.DEMEDİ DEMEYİN….

 27. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 5 | Belgelerle Gerçek Tarih

 28. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 5 – Kadir Mısıroğlu’nun Vasiyeti | Belgelerle Gerçek Tarih

 29. OĞUZHAN

  Siz kim oluyorsunuz da bir insanın imanlı mı imansız olduğuna karar verebiliyorsunuz? Allah mısınız siz? Göğsünü yarıpta kalbine mi baktınız? İslam sizin ellerinizde kirlenmiyecektir gücünüz buna yetmeyecektir!!!

  1. Oguzhan, yo kalbine bakmaya lüzum yok, cünkü kendisi itiraf ediyor. Kalbine baktin mi sözü, agziyla itiraf etmeyen birine kafir dendiginde söylenir… Itiraf edenin kalbine neden bakilsin? Biraz mantik lütfen.

   Buyrun, kendi agzindan okuyun:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/ataturk-ve-din-ataturk-ve-islam-ataturk-ateist-mi-kemal-ataturk-musluman-mi-ataturk-tabiata-mi-tapiyor/
   .
   Simdi bütün bu beyanlarina ragmen, sen hangi hakla bunun tersini iddia edebilirsin?

  2. emin

   Müslüman olduğunu söyleyen ve ilan eden birine ateist veya dinsiz demek nasıl hakaret ve dinen sakıncalı ise, ateist olduğunu söyleyen ve başkalarını da etkilemek için bunu haykıran birine sen müslümansın demek aynı şekilde o kişi nezdinde büyük hakarettir aşağılamadır, bazı kemalistler sırf insanları kandırmak için pervasızca m.kemale hakaret ediyor!! M.Kamal yüzlerce el yazması beyanlarında görüldüğü ve yaptıkları üzerine hangi fikirde olduğu aşikardır. Bu gün M.Kamal’ı müslüman ve hatta dindar gibi göstermeye çalışanlar var. Araştırın bakalım, M.Kemal hayattayken ona “seyyid” diyen, evliya diyen, “dini bütün müslüman” diyen bir tane kitap veya gazete nüshası var mı?

   H.Baş gibiler bu gün yazdıkları İslam ve M.Kemal gibisinden kitap ve yalanları yaşarken yazsalardı ipte sallanırlardı.

  1. @Tarsuslu, Peki at gözlügünü cikarip gönderdigin videoyu hemen burada tahlil edelim… Sen de at gözlügünü cikardiysan buyur oku:

   M. Kemal’in din aleyhindeki sözlerine dair bir tane konusmasini delil olarak gösteriyormusuz. Hayir, onlarcasi var. Buyur, birkac misal…

   Asagidaki linkte, m. kemalin nutuk’unda; “Müslümanligi bir yana birakalim” dedigini göreceksin:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/16/muslumanligi-bir-yana-birakmak-ne-demek-m-kemal-ataturk-nutukta-ne-demek-istedi/

   M. Kemale göre Tabiat “herseyden büyük” ve “hersey”dir. Yani tabiatin disinda bir kuvvet, varlik, yani yaratici yoktur!.. Ona göre yalniz tabiat kutsaldir. Iste delilleri:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/ataturk-ve-din-ataturk-ve-islam-ataturk-ateist-mi-kemal-ataturk-musluman-mi-ataturk-tabiata-mi-tapiyor/

   Demek ki neymis? Bir tane degil, onlarca delil var…

   Devam edelim. Allah’in gökte olmadigini söylüyor. Ancak bunun mevzuyla bir alakasi yok. Kur’an’in gökten inmesi, Allah’in gökte oldugu manasina gelmez. Kur’an, Hz. Cebrail aleyhisselam vasitasiyla indirilmistir ve gökten indirilmistir. Bunu, altina yorum yaptigin yazida uzun uzadiya anlattik. Biraz okuyun:

   M. Kemal’in “…Gökten indiği sanılan kitaplar…” ile neyi kastettiği aslında apaçık ortadadır. Ancak biz yine de bu hakikati kabullenmek istemeyenlere M. Kemal’in başka bir sözüyle cevap verelim istiyoruz. Yani kendi ifadelerini, kendisinin yorumlamasını sağlayacağız. En doğrusu da bu olsa gerek.

   M. Kemal’in, “Lise Tarih” kitabı için 1930 yılında eliyle yazdığı birçok sayfanın arşivlerde bulunduğu erbabına malumdur. Işte bu kitap için kaleme aldığı yazılar arasında Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz ve Islamiyetin doğuşu hakkında şöyle demektedir:

   “Kuran sureleri Muhammede açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde, birdenbire bir taraftan inmiş değillerdir. Muhammedin beyan ettiği sureler uzun bir devirde dinî tefekkürlerinin (düşüncelerinin) mahsulü olmuştur. Muhammet bu surelere birçok çalıştıktan ve tedkikler (incelemeler) yaptıktan sonra edebî bir şekil vermiştir. Mamafi (Bununla birlikte) kendisini tahrik eden batınî amilin (etkenin) yukarda söylediğimiz gibi tabiatın üstünde bir vücut olduğuna kani idi. (Yani “Allah var” zannediyordu). Muhammedi harekete geçiren ilk amil samimî heycanlar olmuştur. Muhammet daha sonra irticalen dinî hitabede bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebiliktende nihayet allahın Resulü haline geçti. Içinde yaşadığı insanların manevî menfaati için ve büyük bir hakikat namına mücahedeye atılmış olan Muhammet, sonunda dinî bir imparatorluğun mutlak reisi ve bütün dünyaya hakim olmak iddiasını besliyen muharip bir dinin müessisi sıfatı ile ömrünü bitirdi. Bu iki netice münhasıran Muhammedin kendi manevî ve fikrî kuvvetinin mahsulü idi.”

   Işte “gökten indiği sanılan…”dan, Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin “Allah’tan vahiy almadığı ve beyan ettiği sureleri -haşa- kendi uydurduğu” kastedilmektedir. Nitekim son cümlede bu hezeyan, “Bu iki netice münhasıran Muhammedin kendi manevî ve fikrî kuvvetinin mahsulü idi.” denilerek tekrar vurgulanmaktadır. Şu hezeyana bakın, “kendi mahsulü” imiş. Işte “kendi mahsulü” olduğuna inandığı için “gökten indiği sanılan…” diyor.

   Bakara Suresi
   185 – “O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”

   Elmalılı Hamdi Yazır bu ayetin tefsirinde şöyle diyor:

   “İNZAL, bir defada, TENZİL de parça parça indirmek demektir. Kur’ân yirmi üç senede parça parça indirilmiş olduğu halde burada Ramazan ayında inzalinin beyan buyurulması dikkate değer. Bunda üç mânâ vardır:

   1- Tefsircilerin çoğundan vârid olan rivayetlere göre Kur’ân Ramazan ayının kadir gecesi denen mübarek bir gecesinde dünya semasına, Beyt-i Mamur’a bir defada indirilmiş, sonra yirmi üç senede tedricen, parça parça yeryüzüne indirilmiştir. Demek ki Kur’ân’ın gerçekleri, yeryüzüne inişinden önce kâinat âleminde ve yeryüzüne en yakın olan gökte bir Ramazan gecesi toptan tecelli etmiş ve yeryüzüne inişi onu takib etmiştir.”

   Devam edelim…

   Konusmaci, demogog bir sekilde daldan dala atliyor. O kitaplardan kasit güya Padisahlarin emirleriymis, sonra hemen lafi degistirip birtakim seyhlerin kitaplariymis diye devam ediyor. Tamamen demogojidir. Mevzuyu sulandirmaktir. Bir kere Padisahlarin emirleri diye bir sey yok. Kendi kafasindan bir seyler uydurmaz padisah. Padisahlar, Allah’in kanunlarini uygulamakla mükelleftir. Böyle olduguna dair sayisiz kaynak icin buraya bak:

   http://belgelerlegercektarih.com/2017/02/01/osmanli-devleti-mi-diktatorluktu-yoksa-kemalist-rejim-mi/

   Padisahlara vuruyor… Nicin? Cünkü Hz. Ebubekir r.a. ile Hz. Ömer r.a. efendilerimize hakaret eden iranci haydar basin adami. Irancilar elbette kendilerine rakip gördükleri Osmanli halifelerini kötüleyecek ve elbette osmanli hilafetini kaldiran m. kemali göklere cikaracaklardir.

   Kimin diktatör olup emirler yagdirdigini ve dogmalastirdigini görmek istiyorsan buraya bak:

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/08/14/hangi-diktator-halife-ve-padisah-olabilecekken-cumhuriyeti-kurar-diyenlere-cevap/

   Ayrica alimler, “bunlar bana yazdirildi” derken, bunlarin ayet oldugunu söylemis olmuyorlar. Bunun ilham oldugunu söylemek istiyorlar ve kimseye de ayet gibi kabul edeceksiniz demezler. Tam tersi, kesif ve ilham dinde delil degildir, derler.

   M. Kemal birakin dindar olmayi, kendi ifadesine göre dinlere karsidir. Öyle olmasaydi, din derslerini yasaklamazdi.

   Iste delili:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/14/m-kemal-ataturk-din-derslerini-ve-imam-hatipleri-kaldirmadi-yalani/

 30. tarsuslu

  Videonun linkini niye kaldırdın insanlar esas gerçeği görsün diye mi seni gidi çomar…

  Ulan sen haşa Allah mısın ki Allah ile kul arasında olan inanç durumunu sorgulama hakkını görüyorsun kendinde. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diye boşa dememişler. Tek bir soru bile seni günahkar yapıyor. Hadi bu adam gerçekten müslümansa? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız o zaman sen ve senin gibi Atatürk düşmanları… Yaşadığımız ülkenin kurucu önderini, halkından bu tür vesveselerle soğutmaya çalışıyorsunuz. Rasulullah (asm) buyurdular:

  “Herhangi bir kimse, din kardeşine “Ey kafir!” derse, bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi ise ne ala. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner.” (Müslim, 1/319)

  Ben Mustafa Kemal’in müslüman olduğunu düşünen bir insan olarak, Peygamberimizin hadisinden yola çıkarak bu sözlerinin senin aleyhine döndüğüne inanıyorum.

  Senin dediği gibi ateist olmadığı aşikar ama hadi diyelim ki öyle olmuş olsun, kendisi ve silah arkadaşlarıyla beraber bu ülkeyi kurmak için verdiği kutsal mücadeleleri hiçe mi sayacağız bu durumda, tabiki hayır.

  Hiçbir insanoğlunun inancını tartmak hiçbir insanoğlunun haddi değildir. Bu yetki sadece Allah’a aittir. Ayrıca, Allah yüce kitap Kur’anda “dinde,zorlama yoktur” ayetiyle bu konuda hükmünü ifade ederken, sen kim oluyorsan bre hey dürzü?

  Dediğim gibi ben ve milyonlarca kişi senin iftiralarına kulak asmıyoruz. Ama yine de diyelim ki senin dediklerin doğru: ateist(!) bir Atatürk’ü, almış olduğu yahudi cesaret ödülüyle yahudiliğini tescilleyen din tüccarlığı yapıp, halktan en hassas olduğu şey üzerinden yani dini kullanarak oy kazanıp milletin başına geçen tayyipe tercih ederiz sen rahat ol !

  Yıllarca adamın diniyle uğraşana kadar bu ülke için verdiği mücadeleye ve neler yaptığına odaklansaydınız, şimdi bu cahil cühela yorumlarda bulunmazdınız!

  Her koyun kendi bacağından asılır. Herkes, kendi istediği şeye inanır. Hesap günü bunların ödülünü de cezasını da sadece Allah verir, sadece Allah yargılayabilir, kimsenin haddine değil yargılamak.

  1. @tarsuslu, yorumlarda link yayinlamiyoruz. Verdigim cevapta eksik kalan bir iddia var mi? Varsa buyur yaz, cevaplayalim.

   Eger sen, M.Kemalin inancli hatta daha ileri giderek “dindar” oldugunu söylersen, ben de bizzat M. Kemal’in sözlerini getirip, “bu mevzuda yanlissin, iste M. Kemalin kendi sözleri” derim. Bu en tabii hakkim. Sen ve senin gibiler M. Kemale de iftira atmak pahasina onu olmadigi halde dindar göstereceksiniz ve bunda bir ahlaksizlik olmayacak, ama biz gercegi bizzat kendi sözlerinden hareketle ortaya koyunca bu kötü olacak öyle mi? Iste bu mantik, at gözlügü takmis kisilerin mantiksizligidir. Seni sagduyuya, akli selime davet ediyorum. Allah Teala’nin emrettigi gibi, “dosdogru ol”, yalan söyleme, carpitma…

   Parayla imanin kimde oldugu bilinmez diyorsun. Ancak m. kemal diyor ki, “Tabiat herseyden büyük ve herseydir.” Böyle diyen biri zaten itiraf etmis oluyor… Yani bizim iddiamiz degil; kendi itirafi. Bir adam, “bende para yok” diye itiraf etse, bu kisinin parasiz oldugunu söylemek yanlis midir? Yok diyene, sen hala var diyorsun. Ondan daha mi iyi biliyorsun? O zaman bu adam yalancidir yani. Dolayisiyla benim icin bir günah sözkonusu degildir, zira kendimden bir sey uydurmuyorum. Adamin kendi sözlerini delil olarak getiriyorum. Yani, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözkonusu hadisi ile mevzumuzun bir alakasi yok. Sapla samani karistirma lütfen. Sen m. kemalin müslüman oldugunu düsünüyorsun ama bu sadece senin delilsiz dayanaksiz ve gerceklerden uzak bir varsayimin, bir hayalindir. Zira M. Kemal bizzat Nutuk’ta, “müslümanligi bir yana birakalim” diyor. Sayfa numarasini ve linkini bir evvelki yorumda yazmistim. Bu arada, tipki senin gibi, m. kemalin dindar biri olduguna inanan biri vardi tarihte. M. Kemalin bu duruma nasil “güldügünü” merak ediyorsan, buyur, oku:

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/04/08/muslumanim-ama-ataturkcuyum-diyenlere-ithaf-olunur/

   M. Kemali vesveselerle sogutmaya calismiyoruz. Zaten m. kemal halk tarafindan hic sevilmedi. Bunun delilleri cok. Zaten sevilmedigi icin azgin azinlik her yere heykellerini dikti. Sevgiyle kalplere gönüllere giremeyenler, zorla girmek icin heykel diktirip millet üzerinde otorite kurmaya calisirlar. Mesela Izmirden yunani kovdu deniliyor. 1930’da serbest cumhuriyet firkasi kurulunca, iste bu izmirliler bile bu partiye akin ediyor ve büyük bir kalabalik, izmirde m. kemal aleyhinde slogan atiyor. Iste burdan bile anlasilir halkin m. kemalin pesinden gitmedigi. Yani bizim m. kemalden sogutmak gibi bir caba sarfetmemize lüzum yok, halk zaten sevmez. Sadece aldatilan bir kesim var, onlar sever. Bu kadar da olsun canim… Hindistan’da bile milyonlarca kisi bir inege tapiyor. Normal yani. Bugün herhangi bir zenci futbolcunun bile M. Kemalden daha cok seveni vardir.

   Evvela M. Kemalin yaninda silah arkadaslarini da zikretmen güzel olmus. Eskiden bunu sadece m. kemale hasrederlerdi, simdi ise bunun mantiksizligi anlasilmis olacak ki silah arkadaslarina da yer verilir oldu. Ama bu da yanlis. Yani m. kemal bu ülkeyi silah arkadaslariyla kurmadi. Yaninda bir inönü ve kuzu lakapli fevzi pasa vardi. Diger bütün pasalar, özellikle de milli mücadeleye ilk katilanlar ki bunlara m. kemal dahil “ilk besler” denir, bunlarin hepsi m. kemale muhalif idiler. Karsi cikmislardir. M. Kemal de bunlari tasfiye etti. Ayrica M. Kemal haksiz bir sekilde devletin basina gecti. Bu milletin degerlerini ayaklar altina alan, onlara zorla dayatmalarda bulunan adamlarin her seyi yok sayilir. Dinde zorlama yoktur ayeti ise, bir kimseyi baska bir dine girmeye zorlayamazsin demektir, ki bizde zaten zorlamiyoruz. Yasin kac, tahsilin nedir bilmiyorum ama yine tespit ve mantik hatasi yapiyorsun. Zaten zorlamak da mümkün degil, adami görmemisiz bile. Yine sapla samani birbirine karistirmissin.

   En basta olmasi gereken imandir. Imansiz biri müslümanlarin lideri ve devlet baskani olamaz. Kur’an’a aykiridir bu.

   Nisa Suresi 59:

   “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve **sizden olan emir sahibine de itaat edin.** Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.”

   Gördügün gibi, ayette “sizden olan emir sahibine itaat edin” buyuruluyor, yani müslüman olan emir sahibine. Müslüman olmayanlara itaat yoktur!..

   Maide Suresi 5: “…Her kim imanı inkâr ederse, **ameli boşa gitmiş olur** ve o, ahirette zarara uğrayanlardandır.”

   Neymis Efendim; amelin bosa gitmis olur…

   Bütün yazi boyunca “kimsenin dinine karisilamayacagi, sorgulanamayacagi” tezini isleyip bir de “be hey dürzü” diye haykirarak, adeta icinde birikmis olan bütün caresizligi disa vurup rahatladiktan sonra, “tayyipin” yahudi oldugunu iddia ettin. Iste her atatürkcü kemalist gibi sen de celiskiye düstün. Bu ne perhiz, bu ne lahana tursusu derler adama. Iste böyle yaparak, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisine sen muhatap oldun. Zira “tayyip”, “müslüman oldugunu” söylüyor. Buna ragmen sen gelip onun yahudi oldugunu iddia ediyorsun. Kalbini yarip da baktin mi? Biz, m. kemalin “itirafina” ragmen ve bizzat kendi sözlerini delil getirdigimiz halde sana göre, “Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisine” muhatap oluyoruz, ama sen, “müslüman oldugunu” söyleyen birine yahudi diyebiliyorsun. Seni celiskinle basbasa birakiyorum…

   Dini kimin kullandigini merak ediyorsan atana bakacaksin, buyur:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/11/m-kemal-ataturk-tarafindan-aldatilan-din-adamlarinin-kurtulus-savasindaki-rolu/

   http://belgelerlegercektarih.com/2018/03/06/m-kemal-ataturk-dini-ve-hocalari-kullanarak-halki-aldatti/

   Ayrica, Erdogana verilen yahudi cesaret ödülü, (M. kemalin adami) inönünün ikinci dünya harbinde yahudilere yaptigi yardimlar adina verilmistir.

   Eger m. kemal bu milletin dinine hakaret etmeseydi, Ezan-i Muhammediyi yasaklamasaydi, hacca gitmeyi ve din derslerini yasaklamasaydi, Kur’an’daki kanunlar yerine gavurlarin kanunlarini almasaydi, bu millete zorla gavurun sapkasini dayatip onurunu ayaklar altina almasaydi, ve en mühimi, bütün bunlara ragmen kemalistler gelip hic utanmadan “atatürk dindardi” diye palavra atmasaydi, kimse bunlari konusmazdi. Eger m. kemal ülkesi icin mücadele verseydi, bu ülke insaninin degerlerini tahrip etmezdi, saygi duyardi. Eger ülkesi icin mücadele etmis olsaydi, nefsine uyup günde üc dört paket sigara ve kadehler dolusu raki icip sabahlara kadar cümbüs yapmazdi. Kendisine bakar ve ülkesine daha uzun süre faydali olmayi secerdi. Ama o böyle yapmadi. Kendine zarar verdi ve erken yasta hastalanip öldü. Ülkesini seven birisi, hayatini rakiya sigaraya yani nefsine degil; ülkesine adardi.

   Tabii ki dedigin gibi Allah Teala yargiliyor…

   Zümer Suresi 65:

   “Andolsun ki, sana da, senden öncekilere de şu vahyedildi: “Yemin ederim ki, eğer şirk koşarsan bütün çalışmaların boşa gider ve mutlaka kendine yazık edenlerden olursun.”

   Son olarak, bir evvelki yorumda verdigim cevaplara bir itiraz getirememek bir yana, temas bile etmedigin gözümden kacmadi…

 31. ........

  tarsuslu, doğu perinçek liderliğindeki vatan partisinin ankarada düzenlediği toplantıda bazi milletvekili adayları konuştu. adamların iki lafından birisi atatürk. büyük devrimci diyorlar ona ve arkadaşlarına. ama bu devrimler yapılabilsin diye işgalcilerle işbirliği içine girerek önce osmanlıyı yıkmıştır atanız. sonrasında yapılan devrimler ise hep islama karşı olmuştur.
  sen atanı dindar görmek istiyor öyle biliyorsun iyi güzelde sen perinçek ve adamları kadar atatürkçü olabilirmisin. çok zor. mustafa kemalin islama inanmadığını 1990 ların başlarında olarak kendi sözlerinden belgelerle yayınlayan doğu perinçektir. üstelik bu belgeler o zamanki tsk dan sağlanmıştır. bunlar sünni islamı gericilik olarak görürler
  vatancılar ülkede iktidar olmuş olsa devlette sünni islamdan ne kadar dindar bırakırlar. .belkiyüzde 1 yada 2 diyelim. onlara bak atanı gör. bu gurup neden böyledir. çünkü geneli kızıllardandır. istisnası varsa bilmem.kızılların genelde camiyle namazla hiç işi olmaz.. ama youtubede var internette kızılın biri atanın resmine secde ediyor.
  tarsuslu herşey ortada. birbirimizi kandırmayalım.

  1. ismail

   hep benim yazıların altına bu küfürler. zavallısınız siz. bizi kainat varetti diyor. bizler maymunlarız düşüncelerimiz insan diyor. tengricilik nerde burada. günahlarına tapıyordu. amaca ulaşmak için heryol mübah. isterse milyon insan ölsün. ama onun amacı olsun. rahmetli kadir mısıroğlu hocanın youtube videolarından birisinde var. Atatürk öldüğü zaman salih bozokun kendisini silahla vurmasının sebebini açıklarmısınız diye soruyorlar. mayınlı mesele koruma kanunları kapsamına girer adamı hapse tıkarlar diyor. yani belaltı meselesi demek istiyor . al işte. şişirip şişirip taptığınız adam düşman işbirlikcisinden başka bişey değil. onlar getirdi başımıza.

 32. Kamalistler,,,

  Kemalist arkadaşlarım Ataya saygı duyuyorsanız ateist olduğunu kabullenin artık. Adamı zorla müslüman yapmaya çalışıyorsunuz ya ben olsam çok üzülürdüm. Müslüman dedikçe Anıtkabir’de ters dönüyordur. Hem ateist olmak ne ülkemizde ne uluslararası kanunlarda suç değil neden bu kadar tepki veriyorsunuz?

 33. öylesine

  -atanın çeşitli cephelerde emrindeki o kadar çok asker şehit düştüki kendisi nasıl sağ kaldı anlaşılır gibi değil.
  -mermi olsun bomba olsun hiçbirşey işlemiyorduki ona
  -bunu nereden çıkardın
  -çanakkalede şarapnel parçası geldi göğsünede hani bişeymi oldu
  -o olay için sonradan uydurma deniyor
  -o zaman bitane daha anlatayım sana buna cephede dedem şahit olmuş.
  -anlat bakalım.
  -paşa silahına 3 mermi koymuş. cama sıkmış kırılmış, duvara sıkmış delinmiş. hayvana sıkmış ölmüş. kafasına sıkmış hiçbişeycik olmamış. neden acaba
  -nedenmiş
  -kurşun işlemediğinden
  -hadi lan oradan zaten bitirmiş 3 kurşunu boş silahı sıkmış kafaya.
  -ulan herkese anlattım bunu yuttu sen nasıl yutmadın
  -her işinizin yalan dolan olduğunu bidiğimden olmasın.

 34. Atatürk, o meşhur söylevindeki ”…CHP’nin prensiplerinin, gökten indiği sanılan kitapların (Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi anlamındaki) dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır.” şeklindeki ifadesiyle CHP’nin prensiplerinin bir kutsal kitap dogması gibi kabul edilmemesi gerektiğine, dolayısıyla değişebileceğine dikkat çekmiş ve zımnen (Diğer kutsal kitaplarda da olduğu gibi) Kur’an-ı Kerim’in gökten inen yada inmesi istenen bir kitap olmadığını açıkça ifade eden Nisâ Suresi-153. Ayetine işaret etmiştir.
  Söz konusu ayetin meali ise şu şekildedir:
  “Ehl-i kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Mûsâ’dan istemişler, “Bize Allah’ı apaçık göster” demişlerdi de bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilâhare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağıyı (tanrı) edindiler; biz bunu da affettik. Ve Mûsâ’ya apaçık bir delil verdik.”[Nisâ -153]

  1. Melih… M.kemalin bu ayete isaret etmesini gerektirecek ne var? Hasa M.Kemal peygamber miydi ki kendisine “eger peygambersen kitap indir” dediler de o bu ayete isaret etti? Kaldi ki Kitabin gökten indigine dair ayetleri yazida verdik. Fakat bunlar cismani olarak degil vahy olarak kalbe inmistir ve bunu Kur’an; “Resulüm sana kitabi indirdik” (Ankebut suresi 47) gibi ayetlerde acikca ifade eder. Sizin verdiginiz ayetteki inkarcilarin “Kitabin inmesi” tahayyülü ile “Allahin kitap indirme” sekli su hususlarda zitlik teskil eder;

   1 – Kitabin Peygamber tarafindan indirilmesini talep ediyorlar. Halbuki Kitabi Allah indirir.

   2 – Kitabin kendilerine indirilmesini istiyorlar. Halbuki Kitap peygambere iner.

   3 – Kitabin toptan ve bir seferde kendilerine indirilmesini istiyorlar. Halbuki Kitap peyderpey belirli bir zaman icinde Peygambere iner.

   4 – Kitabin cismani olarak inmesini istiyorlar. Halbuki Kitap vahy/ ilham ile iner.

   Yani verdiginiz ayet, “gökten kitap inmedi” manasina gelmiyor. Gökten kitap indi fakat bu inkarcilarin talep ve tahayyül ettikleri sekilde degil demektir bunun manasi. Ancak m.kemalin “gökten indigi sanilan kitaplar…” ifadesi “her sekilde gökten inmeyi” reddediyor ve bu Islama aykiridir. Ve bu manada kullandigini da su sözlerle vurguluyor; “biz ilhamlarimizi gökten ve gaipten degil, dogrudan dogruya hayattan almis bulunuyoruz.” Görüldügü gibi m.kemal Nisa 153’de gözle görülür cismani bir kitaptan bahsetmiyor, “ilham/vahy” yoluyla inen kitaplari kastediyor. Dolayisiyla m.kemale ait sözlerin Nisa 153 ile hicbir alakasi bulunmamakatadir. Iyi günler.

  2. ismail

   Melih bak Mustafa Kemalin kendi sözü Millet bilmelidirki din ricalinin kendi karnını doyurmak gibi bir derdi olduğunu başka işlerinin olmadığını beyan ediyor. Yani hacıların hocaların insanları kandırıp karnını bu şekilde doyurmak gibi bir marifetleri varmış bunu sergileyip aç kalmıyorlarmış. peygamberimizede gidiyor bu söz. Tıpkı tatar ramazan filminde Osmanlı viyana kapılarına kadar gitmiş neden yapmış bunu işin aslı lokmadır denmesi gibi. Dini islam uydurma diyor birileri biz inanmıyoruz diye bas bas bağırıyor siz hala o tür kimseleri islamın içine sokmaya uğraşıyorsunuz. Başörtüsü nedir. kime ne zararı var. yakın geçmişte bu insanların müslüman oldukları belli diye onlarca sene okullara sokmadı bunlar. Müslüman ol başka suçun olmasına gerek yok şeklinde yönetildi bu devlet. Eğer müslümansan şu yorumun ne. sabah akşam içen bir adam bir yıl düşünse asla şu çıkarımı yapamaz. onun yerine biz yapıverelim çalışması ancak gerçeği gizleme çabasıdır.

 35. ismail

  güvenmemiş verdiğim bilgiye. hemen delillendirelim. Her zamanki gibi yükümüzü tamamlayarak Haliçten çıktık. Ambarlarda tüfek mermisi ile uçak bombası vardı.üstünü ot ve saman çuvallarıyla örtmüştük. Cephane sandıkları tüccar elbisesi gibi markalanmıştı. herşeyden evvel ashabımıza hakim olarak Arapyan hanının kapısı önünden rıhtıma yanaştık. irlandalı corç istimbotta kaçak eşya bulunmadığına dair vizeyi muayenesiz olarak yaptırdı. İngiliz bandırası kıç göndere toka ederek sarayburnundan dolaşıp marmaraya yol verdik. şiddetli bir lodos fırtınası ile 5saat mücadele ettiktem sonra izmit körfezine girmişdik. Gebzenin dilburnu hizasına geldiğimiz sırada bir yunan krovözörünün süratle üzerimize geldiğini gördük. Birkaç gün evvel yakaladıkları bir kaçakçı motorunun motorcusunu kazana atarak diri diri yaktıklarını öğrenmiştik.düşmanın eline düştüğümüz halde bizimde aynı akibete uğrayacağımızı düşünerek. tüylerimiz ürperdi. Feci manzara gözlerimizin önüne geldi. yakalanırsak yapılacak tek işvardı cephane ambarlarını havaya uçurmak. bu suretle yanımıza yaklaşacak olan düşman gemilerini hasara uğratmak Krovezör bize çok yaklaşmıştı. ………
  son bir deneme yapmak aklımıza gelmişti. irlandalı corç kıçta dalgalanan ingiliz bayrağıyla kurtulmuştuk. Gösterişi pek seven düşman, krovezörün selamlandığını hemde ingiliz bandırasıyla selamlandığını görünce bizden uzaklaşıp gitti.(Kaynak cephane kapısı izmit ve kahraman türk denizcileri isimli eser)
  yunanda o kadar salaktı ya.herkes herşeyi bilip bilmezden geliyor.
  Aynı eserde deniz üsteğmen Abdurrahman gizli teşkilatta çalıştığını fakat 2gün evvel zeytinburnundan anadoluya cephane kaçırırken ingilizlere yakalandığını ve güçlükle kurtulup kaçtığını takip edildiğini istanbulda fazla kalamayacağını anlatıyor. misal günümüzde asker yada polis yakaladığı suçluyu elinden kaçırıyormu. adamlar herşeyi biliyor yinede salıyor. herkes birbirine oynuyor.
  eserin birbaşka yerinde muaveneti bahriye gurubunun top ve cephane türü eşyanın büyük bölümünü fransız ve italyan vapurlarıyla emniyetli şekilde sevkettirdiğinden ordumuzun bu şekilde ordumuzun ikmalinin gecikmeden yapıldığından bahsediyor. Fransız yapısı gambotlardan uzun menzilli toplar sökülüp anadoluyu götürülmüş. adamlar satmış demekki.
  india adlı gemi anadoluya silah taşımış. Hindistan ingiliz sömürgesi. gemide ingilizin demektir. herşey o kadar açıkki.eser upuzun hepsini buraya alacak değilim ya.
  o zamanları yaşayan rahmetli mehmet erver anlattı bunu bana. Birgün sonradan M:Kemalin yaveri olan arnavut karaaslan ve Kartalın yayalar köyünden seyitoğlu ibrahim (Meşhur Kartallı Kazım)birkaçı Balçık köyünden toplam 15 kişiyle birlikte 5 manda arabası silah ve cephane yükleyip izmit istikametine yola çıkarlar. Kürt Hasan durumu ingiliz birliklerine bildirir. ihbarı anlayıp silahların yanından kaçarlar. ingilizler yakalasada bizim alakamız yok derler. serbest kalırlar. halbuki aynı köyden olan adamlar sebebiyle ihbarcı tanıyor bunları. ama yinede serbest kalırlar ve Balçık 5tepelerde ingiliz karakolu olmasına rağmen bundan sonrada aynı yol üzerinden silah ve cephane taşımaya devam ederler.
  şimdi delillenmiştir sanırım önceki yazımıda koy bunuda.

 36. ismail

  geçen aylarda atv de mügenin tatlı sert programında 72 yaşindaki bir adam 1914 doğumlu babasını arıyor. 1914 doğumlular ortalama 49yıl 4 ay ömür sürmüş. biz diyelim 50 yıl. o adam 2 misli yaşamış olsun. eder 100 yıl. yine bile çoktan ölmüş sayılır. sağ olma ihtimali 100binde bir. müge diyorki bir sağ bulursak 19 mayıs 1919 dan başlayarak anlattırırım ben ona atatürkü. evvelini sakın ha kurcalama zaten hep osmanlıyı batıran müthiş yenilgiler.
  böyle şeyde atatürk nereden gelir insanın aklına. arnavutmuş aslı başka bişey bilmez düşünemezlerki. geçmişte 1917 li bildiğim bir arnavut vardı. m.kemalide arnavut derdi öve öve bitiremezdi. oda çoktan ölmüştür ya he neyse dönelim asıl mevzumuza. 1914 doğumlu adam değil 1919 u 1929 u bile hatırlamaz. iyi biliyorum. 1930 ları bile hatırlamaz. neden diyeceksiniz o yaştaki adamın gözü görmez kulağı duymaz dili dönmez. beyni arı kovanı gibidir uğultudan çalışmaz. velevki onun durumu istisna ve hala kafası çalışıyor olsun, adam ağrılıymış ağrılı adam olsa olsa 1930 daki ağrı isyanlarını hatırlar. oda ne berbat bişeydir. cumhuriyet arşivinde görmüştüm. dağdaki eşkiyaları yakalayamamışlar. köylerden topladıkları 16000 kadar insanı eşkiyaları bunlar besliyor deyip öldürmüşler. müge gel sen vazgeç bu sevdandan.

 37. ismail

  -sayın Erdoğanın okuduğu şiiri duydunmu.
  -yok duymadım okusana
  -ogün kanlı bir şafak gökten yükselen ateş
  birden dağın sırtında atlılar belirecek
  Atlılar put şehrine gediklerden girecek
  birşehirki orada insan ayaküstü leş
  yanlız iman ve fikir. ne sevgili ne kardeş
  Bir akıl gelecekki akıllar delirecek
  ve bir devrim evvela devrimi devirecek
  -adama bakın yav resmen kamalizme gömmüş. vural yokmu vural söyleyin tutsun şunu
  -omu fazla yaşlanmış artık dişleri kesmeyi

 38. ...........

  show haberde gördüm Gaziantepte bir imam bayram namazında Kurtuluş savaşı dediler kandırdılar bizi demiş. birinci inönü, ikinci inönü ve sakarya zaferleri hepsi yalan. keşke o zaman yunan galip gelseydi sonrasında osmanlı tekrar kurulurdu demiş. valilik hemen açığa almış imamı. bayram günü işsiz kalmış adam. neymiş Kurtuluş savaşını yok saymış şehitlerin kemiklerini sızlatmışmış. şehitlerle kim ne diye uğraşsın. selanik dönmesinin kendini ülkenin başına getirtebilmek adına çevirdiği fırıldakla var bunlardan bahsediyor adam. doğru söyleyen 9 köyden kovulurmuş. oda onuncu köye gitsin öyleyse. öyle değil işte orasıda önceden bilgilendiriliyor zaten baştan sokmuyorlar. yani imama doğru söylemenin cezası çektiriliyor. devlette utanma yok maalesef. türkiyedeki bütün imamlar aynısını söylese hepsini birden açığa alırlar. çünkü düşman işbirlikcisi selanik dönmesine laf dokunduruldu. hemen kes rızkını aç açıkta kalsın. gidenlerin yerine avrupadan papaz yada israilden haham getirirlermi orasını bilemem. tabiiki öyle bişey olmaz orası işin kara mizahı. aslında devletinde suçu yok. malum 2013 kemalist dönme ayaklanması devletlilerinde gözünü korkuttu.

 39. insanlık farkı

  -duydunmu imamın birisini açığa almışlar
  -sebebi neymiş.
  -Mustafa Kemal yüzünden
  -ne yapmış suikast düzenlemişde yenimi ortaya çıkmış.
  -saçmalama öyle bişey olması için imamın 99-100 yaşında olması lazım
  -o halde sebep ne olaki
  -paşaya laf dokundurmuş
  -o paşa dediğin adam sultan abdulhamite suikast düzenledide ona bişey yapılmadı.görevinede devam etti

 40. Umit

  Yahu arkadaş 2 şeyi cevaplayın. Bu ülkede Muhafazakâr kesim olan Refah Partisi de bilindiği üzere Atatürk karşıtı idi. Bu belgeler o zaman neredeydi ? 2. Diyeceğim şey Cumhuriyet Halk Partisi değil o dönem de Cumhuriyet Halk Fırkası iken nasıl oluyor da Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisi demiş?

  1. Umit.

   1 – Arsivler büyük ölcüde kapaliydi. Yeni yeni acilmaya baslandi. Hatta tamami da acilmis degil henüz.

   2 – O dönem derken hangi yili kastediyorsunuz? M. Kemalin bu konusmasi 1937 tarihinde yapilmistir. Cumhuriyet Halk “Firka”sinin “partiye” dönüsmesi ise 1935 yılında yapilan CHF kurultayinda olmustur. Yani itiraziniz neye? Mesele iste bu: BILMIYORSUNUZ. Bilmediginiz icin karsi cikiyorsunuz.

  2. ismail

   kardeşim o dönem genelde sabataycıların elinde devlet. en azından köşebaşlarını onlar tutmuş. islam azıcık güç kazansa bir darbe herşey tepetaklak en baştan. erbakan geldide ne oldu. korkudan söyleyemiyorduki. kaldıki söylemezken bile bir sene tahammül edemediler adama 1997de postmodern darbe ile uygun bir şekilde devirdiler. İsrail ve ABD istedi diye. millet kuytuda köşede söylüyordu. yakalananı tıkıyorlardı içeriye. 2000li yıllarda özellikle Ak parti geldikten sonra biraz serbestlik geldi. çünkü olayların üzerinden bir ömür geçti. birde 2004 ten itibaren artık evlerde bile internet var ve rezillikler internete düştü. saklanamayınca herkesimi içeriye tıkacaklar.

 41. ..........

  CHP ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel şu sıralar gündemde olan Ordu valisi Seddar Yavuzun açığını bulmuş Yavuz 23 nisandaki konuşmasında öğretmenlere atatürkü fazla abartmayın bu ülke on senede bir Atatürk çıkartır ( kendi payıma aman aman sakınha) Atatürkü abartacağız derken Osmanlıyı unutturmayın demişmiş. Bunu meclis gündemine taşıyacakmış. Meclisten bişey çıkacağını zannetmem. AB ye ingiltereye, Fransaya, İtalyaya, Rusyaya, Yunanistana, Yenizellandaya, Avustralyaya, Amerikaya, japonyaya, o dönem kimler girdiyse bizim topraklara onlara şikayet etsin yoksa hiçbir sonuç alamaz. Hazır bazılarının donanmasıda akdenizdeyken bu fırsatı asla kaçırmasın.

 42. .........

  istanbul büyükşehir belediye başkanlığını MHP hariç diğer partilerin desteğiyle Ak partiye karşı CHP nin kazanmış olması birilerinin gözünü korkutmuş olmalı.malum o parti intikam alma partisi. o sebeple haftası oluyor burada hiç kimse yorum yapmaz oldu. ben herşeyi yazdım. çekineceğim bişeyde yok. emin özenin youtubunda gördüm mustafa kemalin kendisini nasıl şişirttirdiğini. bir sürü tarihçinin anlatımıyla. olduğundan binlerce misli büyük görünmek adına milletin nasıl uyutulduğunu yok türklüğü o varetmiş algısı oluşturma çabalarını. bunlar bilmediğimiz şey değil. birde on kasım saat 9.05 görüntülerini çekmiş. saygı duruşu dakkasında sireni dinlemiyor millet ara sokaklarda yürüyüp gidiyor. ana caddelerde var hazırolda duranlar. kimisi mimlenme korkusuna. ama yürüyüp gidende çok. onlar kim takar yalovanın balkan dönmesi çiftlik ağasını diyenlerden.

 43. ..........

  chp şimdi başlar mahkeme tehditlerine biz ittifak yapmadık adına. seçimde iki parti vardı başka yok. yani adı konmasada mhp hariç diğer muhalefet tamamen chpyi destekledi. istanbul ak partinin elinden uçsun adına.

 44. ismail

  yıl 1920 Mustafa Kemal ankara hükümetini kuracak. geçişler üsküdar özbekler tekkesi onaylı. orasıda islamdan gözüken sabataycıların kontrolünde. her neyse geçen geçmiş. kafilenin birisinde salih adlı bir subay var. galba o dönem binbaşı ama sonrasında general. hemde yüksek rütbeden. selanikli bu adam. soyadını biliyorumda vermeyeceğim. İstanbuldan izmite giderken güzergah gebzenin kuzeyindeki köylerden. Tepeören, Balçık, Ağren, Denizli, Köseler, Tepecik, Kıyırlı, Kutluca, Sevindikli, Karayakuplu vs. O zaman bu güzergahtaki adı geçen köylerin tamamı Gebzenin. Kafile bu köylerde ilerliyor. orada salih denen subay köy camii için köylülere bu caminin minaresi yamuk duruyor birisinin tepesine yıkılır. kendiniz yıkın bir felaket olmadan dermiş. hatta hemen yıkarsanız size at hediye ederim numaraları. bizim köylüler dinlememiş. yada hangileri dinledi hangileri dinlemedi tam bilmiyorum. Ama 1920 lerde Balçık köyünün Abdulhamit camisinin minaresi yoktu. Bulgaristan göçmeni muhacir köyüdür orası. galiba onlar kanmış bu yalana ve minareyi yıkmışlar. camide harabeye dönmüş. ne ezan okuyan var ne namaz kılan. taki 1929 sonlarına doğru köylülerin topladıkları paralarla yeni minare yapılana kadar. O binbaşının amacı ne. minare yıkılırsa ezan okunmaz. camiye giden olmaz. cami kendiliğinden atıl kalıp harabeye döner. işte böyle adamlar bize kurtarıcı diye yutturuluyor.
  Hani Mustafa Kemal içip eylenirken ezan okundu diye minareye kurşun atmış. sonra yıktırmış minareyi. caminin kapısınada kilit vurulmuş denir ya buda onun değişik versiyonu. böyle insanlar halkı müslüman olan bu ülkeyi düşmanlardan kurtarmışlarmış. bizde yedik.

 45. ismail

  karabük demir çelik fabrikasını herkes duymuştur. ülkenin ilk demir çelik fabrikasımıydı ne. peki neden buraya yapılmıştır. Anadolunun kuş konmaz kervan geçmez dağlarının arasına. sebep korkudan. ikinci dünya savaşının çıkacağı belli artık. ülkeye bir demir çelik fabrikası lazım. eğer sahile yakın yerlere yapılırsa bir düşman hücumunda yerlebir edilir korkusuna edirne sınırına 640 km mesafede kuş uçmaz kervan geçmez bir yere yapılmış bu fabrika. Hemde dünyayı yendiği söylenen yahudi ve hıristo dönmelerince dünya tarihinin gödüğü en büyük komutan olarak yutturulan M.Kemal döneminde. 3 nisan 1937de atılmış fabrikanın temeli. 13 haneli karabüke. fabrika faaliyete geçtikten sonra karabük 1970 de 13000 haneyi 65000 nüfusa ulaşmış. neden acaba. millet aç nerede ekmek var oraya hücum. tıpkı 1940da batman köyünde petrol bulundu diye burasının 30 yılda il kadar olup 78593 nüfusa ulaşması gibi. Silah fabrikası yapılan Kırıkkalenin 1945 te 14496 nüfustan 1970de 91658 e çıkması gibi. iskenderunun 1940da 11859 nüfuslu iken demir çelik fabrikası var diye 81639 a fırlaması, Gölcükün köy bile değilken tersane yapıldı diye 1970de nüfusunun birdenbire 29275 e Gebzenin 1940da 3417 nüfus iken fabrikalar kurulmaya başlanınca 1970 de 18773e 80 de 58318 e fırlaması gibi. Neyi gösteriyor bu. Kemalizmin oyunları türkiyeyi müthiş fakir ve aç bıraktı. nerede bir fabrika kurulsa altına hücum eder gibi millet oraya hücum ediyordu.

 46. Enver Paşa

  Sen nasıl bir cahilsin evladım hiç mi kitap okumadın araştırmadın saçmalamış sıvazlamışsın. Anca kendinizi kandırın. Siz ve sizin gibiler Atatürk ün kurtuluş savaşında yendiklerinin torunlarısınız.

  1. ismail

   lan biz asırlardır bu topraklardayız ve bu topraklar dokuzyüz elli senedir islamdan yana. ve kendiside islamdan. bazı yerlerimiz 1350 senedir müslüman özeliikle doğu ve güneydoğu anadolu. sen peygamberimize küfreden haşa Allah yok diyen salağın tekisin. ermenileri katlettiniz diyen. burası müslüman site. senin cevabında aşağıdaki fıkrada verilmiş.
   mustafa kemal kendisi yunan topraklarında doğmuş iken yunanımı yenmiş. yoksa yunanı anlaşmalı bir kandırma savaşıyla yeniyor gibi yaparak diğer işgalciler sayesinde osmanlının imkanlarıyla osmanlıyamı konmuş. yemiyor sizin yalanlarınızı hiçkimse.
   1908 de ve ocak 1913te ele geçirdi darbelerle hükümeti gizli yahudi kemalizm. Osmanlı önce içeriden ele geçirildi. sonra düşmanlara çalışılarak ülke on senede çökertildi. Arşivimizi yakmışlar yok etmişler. devlet soyağacını açıklıyor. 1913ten önce ölenlerin bilgisi geçmiyor soy ağaçlarında. bizim dedelerden birisi 1954 de vefat etmiş. babası 1892 de erkencikten ölmüş. hakkında bilgi veremiyor arşivler. ben 2001de okuduğum mezar taşından sebep biliyorum o dedeyi. 1835 doğumlu müderris var bizim orada köylerden. 1930 da ölmüş 95 yaşında iken. 1910 de ölmüş olsa hakkında hiçbirşey bilinmeyecek çünkü arşivler yok. benim bilinen en eski dedem misal mehmetoğlu AliOsman 1924 te 81 yaşında vefat etmiş. 14 sene evvel vefat etmiş olsa hiç yaşamamış gibi olacaktı. geçmişimizi ateşe vermiş olmalılar tarihimizi kemalizmden başlatmak için.
   dönme tahakkumudur kemalizm.
   Mustafa Kemal 1912de trablusgarpta savaştı. trablusgarp bizden gideli 107 yıl oldu. Mustafa Kemal 1913 te bulgarlarla savaştı 114 bulgar kayıp verdi 6000 biz. çanakkalede ölmeyi emretti hep yenildi denir. toplam kaybımızın sayısı 400bin denir. Burası muştur yolu yokuştur giden gelmiyor acep ne işdir türküsü mustafa kemal orada ruslara yenildi diye var. 2.kanal hareketinde yenildi orduyu perişan etti. filistinde yenildi ordu esir ve perişan oldu. suriye lübnan kuzey ırak yemen medine kafkaslar elden çıkmakla kalmadı birde ülke düşman işgaline açıldı. işgalciler gelerek onu getirdiler başımıza. çünkü onun eli ermeni kanına deymedi. senin onu sevmende o yüzdendir ya zaten.

  2. ismail

   menemen olayı 4 ay eksiğiyle 89 sene evvel oldu. m.kemale sahte mehti diyorlardı memlekete. islamı kurtaracakmış gibi yaparak batırdı diye. bu damga üzerinden kalksın diye kendisi kurguladı bu olayı. kendi adamlarına yaptırdı denir. yedek subay kubilay mustafa fehminin derviş mehmet ve adamlarına bilerek yem edildiğini youtubeda anlatıyor prof mehmet çelik. olayın sorumluları olay yerinde öldürüldü zaten. olayı görenlerden camii cemaatindan 29 kişiyi,astırdı M.Kemal. bir sürü insanda haybeye hapis yattı. 84 yaşındaki esat erbili hoca olayla alakası olmadığı halde tutuklandı sonrada zehirlenerek 4şubat 1931de öldürüldü denir. peki bu kadarmı. rahmetl,kadir mısıroğlu hoca anlatır yurt çapından 1200kadar hoca tutuklanıp hapse gönderilmiş. menemen küçücük bir kasaba. bu sebeple bütün yurttan hocalar tutuklanıyor. tuvalet ihtiyacını gidermeleri için tuvalet yok. tenekelere işetip sıçıyorlar diğer tutukluların içinde. maksat hocaları aşağılamak. islamın hasiyetini bitirmek. ve biz böyle birisine işgalcilerin ve dönmelerin zoruyla atatürk dedirtilmek zorundan bırakılıyoruz. adam birde türk olsa. yazıyorlar işte heryerde selanikli yahudi dönmesi diye.

 47. ismail

  2 fıkra koyalımda hareketlilik olsun
  ………
  fıkra 1
  – Duydunmu atenin birisi kafayı bozmuş. Allah varsa öldürmem lazım demiş.
  -eeee sonra
  -kapmış tabancayı gökyüzüne kurşun yağdırırmış.
  -vah yazık sonra ne olmuş
  -hava zaten yağmurluymuş tam son kurşunu sıktığı sırada depesine bi yıldırım inmiş.
  -deme yahu adama hiç bişey olmamış değilmi
  -nasıl olmamış lan yıldırım düşmüş deyoz duymeyonmu
  -kemal paşa kurtaramamışmı
  -o napabilecekki
  -madem bişey yapameyecek ne diye tapıyola su adama.
  …………..
  fıkra 2
  -geçen tuzladaydım bir kitap geçti elime
  -ne vardı kitapta
  -tarih kitabıydı. Kemal paşa tuzlaya 1929 ve 30 da birer kere gelmiş onları bile yazıyordu.
  -oda bişeymi benim gebzeli bi arkadaşım vardı İşyeri Tuzladaydı. Gebzeden tuzlaya kaç bin sefer geldiği belli değil. onu ne diye hiç bi kitap yazmıyor.
  -delimisin oğlum neden yazsınlar
  -neden yazmasınlar
  -Türklüğe ve islama hiçbir zarar vermediği için.

 48. Mütefekkir

  Teşekkürler. Yalnız unutmamak gerekir ki, en uç noktadan örnek vermek gerekirse, mekkeli müşrikler peygamber efendimizden bir mucize istediklerinde, Hz.Peygamber(s.a.s) ayı ikiye yardı da ; onlar bu sefer sen büyücüsün dediler. Velhasıl kelam, bu insanlara yüzlerce hatta binlerce kanıt göstersek dahi, onlar yalanlarına iman etmeye devam edecekler, ta ki ölüm gelip kapıyı çalana kadar…

 49. Geri bildirim:CHP’nin Medeniyet Anlayışı: Güzel Bacaklı Hanımlar Yarışması – Belgelerle Gerçek Tarih

 50. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk, “Gökten Indiği Sanılan Kitaplar” sözüyle ne demek istedi? Ilave Bilgiler – Belgelerle Gerçek Tarih

 51. Ateş

  Bu ismail denen mahlukat Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret ettiğinin farkında değil. Bir de üst üste binlerce yorum atmış. Bunu okuyorsan haberin olsun İsmail. Kafanı az çalıştır abicim. Başın çok yanar.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: