M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır, Osmanlı Devleti’ni Kemal Atatürk yıkmıştır
M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır, Osmanlı Devleti’ni Kemal Atatürk yıkmıştır

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır, Osmanlı Devleti’ni Kemal Atatürk yıkmıştır

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır, Osmanlı Devleti’ni Kemal Atatürk yıkmıştır (13 Bölüm)

Atatürkçü yazar Sabahattin Selek

***

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 1

Kemalistler genelde Osmanlı’yı düşmanlarımızın yıktığını ve bunun üzerine M. Kemal Atatürk’ün yeni bir Devlet kurduğunu söyler… Bazıları da M. Kemal Atatürk’ün “Ihtilal” yaptığını söyleyerek hakikati az da olsa, kekeme bir üslupla dile getirirler.

M. Kemal Atatürk, Osmanlı’yı yıkmak maksadıyla giriştiği eylemin “darbe” olarak görülmesini önlemek için, sürekli “Millet yapmıştır”, “Millet isyan etmiştir” diyerek, asker gücüyle yaptıklarını bu söylem ile maskelemek yolunu tutmuştur. Çünkü o dönemde ipler tam manasıyla elinde olmadığından dolayı halkı uyandırmak istemiyordu.

Bu kısa girişten sonra sözü büyük ölçüde; Kara Harp Okulu’ndan mezun olan, daha sonra 1973-77 yılları arasında CHP Ankara milletvekilliği yapan ve yakın Tarih ile ilgili çeşitli eserler kaleme alan, yazar Subay Sabahattin Selek’e bırakıyoruz… Atatürkçülüğünden şüphe edilmeyen birisidir kendileri.

Anadolu Ihtilâli, “dış görünüşüyle” yabancı işgallere karşı vatanı kurtarmak gerekçesine dayanmaktadır. Halbuki bu görüşün gerisinde uzun yılların hazırladığı, “devletin bünyesini değiştir” fikri yatar. Hareketin önünde ve başında bulunanların çoğunluğu ihtilâlci bir cemiyetin, Ittihat ve Terakkinin, fikir ve heyecan potasında yoğrulmuş kimselerdi. Eğer Türkiye kurtulacaksa, Osmanlı devlet düzenininde yapılacak şekli değişikliklerle değil, yeni bir devlet düzeni getirerek kurtulacaktı. M. Kemal Atatürk tarafından daha başka biçimde ifade edilmiş olan bu fikir Anadolu ihtilâlinin ilk olarak devletin politik strüktürünü değiştirmeyi hedef güttüğünü göstermektedir. Bunun yanı sıra başlangıçtan itibaren sosyal strüktürün de değişmesi gereğinin düşünüldüğünü ortaya koyan sözlere ve fikirlere rastlamaktayız.

Izmir’in Yunan kuvvetleri tarafından işgali, Anadolu ihtilâlinin doğmasında “olumlu bir etki yapmış” ve Ihtilâli çabuklaştırmıştır.

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 2

Sözü Sabahattin Selek’e bırakıyoruz demiştik… Selek, M. Kemal’in Anadolu’ya gelişinin Izmir işgaline denk gelmesine; “iyi bir tesadüf” (!) demekte ve ayrıca M. Kemal hareketinin aslında düşmana değil, Osmanlı devlet düzenine karşı olduğunu itiraf etmektedir:

“Izmir’in işgali ve hükümetin işgal karşısındaki tutumu, ihtilâl liderinin işine çok yaramıştır. Halka, ‘dış düşmanı göstererek’ devlet düzeni dışında bir organizasyon kurmak, sonra bu organizasyonu memleket haklarını korumayan (!) hükümete karşı işletmek, Anadolu Ihtilâlinin stratejisine temel teşkil eder. Izmir’in işgali, M. Kemal Paşaya bu fırsatı vermese idi, ihtilâlin en büyük dayanağı olan orduyu bile Istanbul’dan ayırmak güç olurdu. O takdirde, mevcut kuvvetleri bir ihtilâl davranışı içine sokabilmek için, bu derece net olmayan başka gerekçeler göstermek gerekecekti. Iyi bir tesadüf (!), M. Kemal Paşanın Anadolu’ya gelişi ile Izmir’in işgalini zaman bakımından denk getirmiştir. Fırsatlardan faydalanmayı bilen ihtilâl lideri, ilk merhalede, memleketi yalnız ‘dış düşmanlardan kurtaracak adam rolünde görünmüş’ ve ihtilâlci hüviyetini gizlemiş olmasına rağmen, Izmir’in işgalini hükümete karşı alabildiğine istismar etmiştir.”

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 3

Ihtilâl Plânı ve Metod

M. Kemal Paşanın ihtilâl plânını dört noktada özetlemek mümkündür.

Şöyle ki:

1 – Anadolu’nun Istanbul ile olan fikrî ve idarî bağını kopararak Anadolu’yu Istanbul’dan ayırmak.

2 – “Milli Istiklâli kurtarmak” parolasiyle Anadolu halkını bir teşkilât etrafında birleştirerek ihtilâl atmosferine sokmak.

3 – Ihtilal için ordunun desteğini sağlamak.

4 – Anadolu’daki mülki idareyi, valiler ve mutasarrıflar eliyle ihtilâl idaresine bağlamak.

Türkiye’nin o günkü şartları içinde ne bu plân açıkça ortaya konulabilir ve ne de gelişi güzel ihtilâlden söz edilebilirdi. Işin başında olanlar bile, M. Kemal Paşa’nın memleketi ihtilâle sürüklediğini kesinlikle bilmemeli idiler. Bunun içindir ki, M. Kemal Paşa daima millî istikâli, vatanı ve Padişahı kurtarmaktan sözetmiş; Padişaha karşı yapılan herhangi bir hareketi, Padişahı kurtarmak gerekçesine dayamıştır. Ihtilâl kelimesini telâffuz etmekten dikkatle kaçınması zamanın gerçeklerinin gereği olduğu kadar, Onun ihtilâl kavramına verdiği önemden de gelir.

Nitekim, zaferden sonra bile yaptığı işi ihtilâl olarak adlandırmaktan kaçındığını ve “Isyan” deyimini tercih ettiğini görmekteyiz. 1919-1926 yıllarındaki icraatının muhasebesini yaptığı nutukta, Osmanlı Devletinin, onun istiklâlinin, padişahın, halifenin, hükümetin hiç bir anlamı kalmadığı inancına vardığını belirttikten sonra şöyle demektedir:

“Osmanlı Hükümetine, Osmanlı padişahına ve müslümanların halifesine isyan etmek ve bütün milleti ve orduyu isyan ettirmek lâzım geliyordu.”[1]

***

KAYNAK:

[1] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 9. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1969, cild 1, sayfa 14.

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Ihaneti herkes görsün… Yukarıda bahsedilen M. Kemal Atatürk’ün Nutuk’unun 14’üncü sayfası. Osmanlı ve Hilafet makamı Türklerin istiklaline tecavüz mü etmiştir ey Kemal?? Türkler Osmanlı ve Hilafet ile şeref kazanmıştır şeref!!

***

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 4

Atatürkçü yazar Sabahattin Selek devam ediyor…

Halkı ve orduyu ihtilâle sürükleyebilmek için M. Kemal Paşa’nın elinde üç önemli koz vardı:

a) Izmir’in Işgali,

b) Hükümetin zaafı,

c) Taşıdığı sıfat ve selâhiyetler (yetkiler).

Itilâf devletlerinin Türkiye üzerindeki emelleri ve Mondros mütarekesi gereğince bâzı yerlerin işgali, Anadolu’nun bir çok bölgelerinde halkı endişeye sevketmişti. Fakat Izmir’in işgali o güne kadar sezilmemiş olan büyük tehlikeyi meydana çıkarmıştır. O halde Izmir’in başına gelen felâket her yerde beklenebilirdi. Izmir’in işgali ile yaratılan heyecanı besliyerek bütün yurda yaymak ve devamlı kılmak gerekiyordu. M. Kemal Paşa bunu büyük bir koz olarak kullanacaktı. (…)

Easasen 6 aydan beri Itilâf devletlerinin işgali ve kontrolü altında bulunan Istanbul’da hükümet edilemezdi. Padişah da aynı sebeple hür ve serbest değildi. Bu görüşü ileri sürerek milletin Istanbul’a karşı ümidini ve güvenini kırmak, Ihtilâl için M. Kemal Paşanın elinde kuvvetli bir kozdu. Bu kozu devamlı olarak kullanabilirdi. M. Kemal Paşa “Yaveri Hazreti Şehriyari (Padişahın Onursal Yaveri) idi. Bu saygı değer sıfata ilâveten, ordu müfettişi unvanını taşıyordu.

Samsun’dan itibaren Anadolu’daki mülki ve askeri makamlara yazdığı telgraflarda, tamimlerde, imzasının üstüne her iki sıfatını da kaydetmeyi ihmal etmiyecekti. Ordu Müfettişi ve Padişahın yaveri olarak tanınmak ve güven kazanmak zorunda idi. Ilk etkiyi yaptıktan sonra bu sıfatları kaybetse bile gerisi nasıl olsa gelirdi.

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 5

Atatürkçü yazar Sabahattin Selek devam ediyor…

M. Kemal Paşa, mücadelenin iç ve dış cephesinde asıl dayanağın ordu olduğu prensibini kabul etmekle beraber, Anadolu ihtilâlini bir askerî ayaklanma şeklinde göstermekten dikkatle kaçınmıştır. Gerek Padişaha ve hükümete, gerekse dış âleme, Anadolu’da bir halk hareketi ile karşılaşıldığı kanısını vermek gerekiyordu. Ordu, ancak bu hareketi destekleyen bir kurum olarak geri plânda görünmeliydi.

22 Ocak 1920 tarihinde, şifreli bir telgrafla, Konya’daki XII., Sivas’taki III. ve Erzurum’daki XV. Kolordu Kumandanlarına, Ingilizlerin Istanbul’a tecavüzlerini arttırarak bâzı nazırları ve meb’usları bilhassa Rauf Beyi tevkif etmeleri ihtimâlinden bahsetmiş …[1]

(Selek, M. Kemal’in, bâzı nazırların ve meb’usların bilhassa Rauf Beyin Ingilizler tarafından tevkif edileceklerini aylar öncesinden bildigini söylüyor… HAYRET!!! NERDEN BILIYORDU ACABA? Oysa Ateşkes anlaşması imzalanmıştı.)

VE İSTANBUL’UN İŞGALİ

Itilâf Devletleri, 16 Mart 1920 günü Istanbul’u resmen ve fiilen işgal etmek suretiyle Anadolu ihtilâlinin başarısına “büyük ölçüde yardım etmişlerdir.” 2,5 aydanberi Ankara’da bulunan Heyeti Temsiliye Reisi M. Kemal Paşa, Istanbul’un işgalini kaçırılmayacak bir fırsat bilerek, kesin teşebbüslere girişmek imkânını bulmuş oluyordu.

(Ingilizler’de nedense hep M. Kemal’in işini kolaylaştıracak hamleler yapıyorlar!!!)

M. Kemal Paşa Istanbul’un işgali ile doğan durum karşısında, Istanbul idaresini tamamen bertaraf etmek ve Heyeti Temsiliyeyi geçici bir hükümet gibi çalıştırmak ve ihtilâlin meşruluğunu sağlıyacak bütün teşebbüslere girişmek ve özellikle Ankara’da bir meclis toplamak kararında idi. Bu kararın uygulanmasına, Heyeti Temsiliyenin bütün memlekette idarî bir merci olduğunu duyurmakla başladı.

M. Kemal Paşa, Kurucu Meclis toplamayı düşünürken “rejimi değiştirmek” amacını güdüyordu.[2]

“Milli Mücadele”, bir bakıma, Türklüğün “Osmanlılığa karşı” yaptığı bir kurtuluş savaşı da sayılmak gerekir. Osmanlı Devleti topluluğundan koparak bağımsız olmak için Bulgarların, Yunanlıların yaptıkları istiklâl mücadeleleri ile 1919 yılında başlayan Türk mücadelesi, önemli bir farklılık göstermemektedir.

***

KAYNAKLAR:

[1] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Vesikalar No: 226/a.b.)

[2] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 9. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1969, cild 1, sayfa 421.

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız


Yukarıda bahsedilen M. Kemal Atatürk’ün Nutuk’unun 421’inci sayfası. Ihaneti herkes görsün…

***

Ne demek istediğini anlıyorsunuz değil mi? Inşaallah, “müslümanım ama Atatürkçüyüm” diyenlerde anlıyordur.

Bulgarlar ile Yunanlıların Osmanlı’dan ayrılmak istemeleri normaldir. Hıristiyanların kendi yönetimlerini kurmak istemeleri doğal karşılanabilir… Ancak M. Kemal neden ayrılmak istiyordu?

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 6

Atatürkçü yazar Sabahattin Selek tabuları yıkıyor…

Yunanistan’a Anadolu’dan vaadedilen pay, Izmir ve hinterlandından* ibaretti. Bu sebeple Yunan Ordusu, Izmir’e çıktıktan 1919 Haziran sonuna kadar geçen bir buçuk ay içinde payına düşen bölgeyi işgal etmiş ve durmuştu. Yunanlılar isteseler de, Türkiye’den daha büyük faydalar sağlamak için diledikleri gibi hareket edemezlerdi. Bu, ancak Ingiltere’nin izni ile olabilirdi. Türkiye hakkındaki Ingiliz politikası ve Ingiltere’nin zafer ortaklariyle olan anlaşmaları, Yunanistan’a bu tarz bir şans tanıyacak gibi görünmüyordu.

(…)

Yunanistan taarruza hazırlanırken müttefik devletler 1921 Haziran ayında Paris’te bir konferans yaparak, Trakya’yı Yunanistan’a bırakan, fakat Izmir’i bir muhtar yönetime bağlıyan esaslarda anlaştılar. Yunanistan ve Türkiye’ye bu esasları daha sonra bildirmek üzere, harbi durdurmak için tavasutta bulundular. Yunanistan, gizlilik kararına rağmen Paris Konferansı’nda varılan anlaşmayı öğrenmişti.

(…)

Yunanistan, Anadolu’da ne yapabilirdi? En ölçülü hedef, Sevres Andlaşmasiyle Batı Anadolu’da kendisine verilen küçük, fakat zengin toprak parçasını elde tutmaya ve Yunanlılaştırmaya çalışmak değil mi? Bu bile bir hayaldi. Yunanistan’a katılacak arazideki Türk çoğunluğunun, şu veya bu suretle Yunan yönetimine boyun eğeceği kabul edilse bile, yine de Yunanistan burada barınamazdı. Çünkü Sevres Andlaşması, ancak haritada bir sınır çiziyordu. Batı Anadolu’da, tabiat ve coğrafya böyle bölücü bir sınır tanımıyordu.

Aksine, doğudan batıya doğru uzanan dağlar, nehirler, vadiler ve yollar, Izmir bölgesini Anadolu içlerinden gelecek her türlü saldırıya karşı açık tutuyordu. Bu bölge, olsa olsa, daha doğuda Bursa – Uşak veya Eskişehir – Afyon hattında savunulabilirdi. Nitekim, Sakarya’dan çekildikten sonra Yunanlılar bu yolda bir savunmayı seçtiler. Fakat, bu sefer de cephe çok genişliyor ve 100-150 bin kişilik bir ordu ile tutulamıyacak ölçüde büyüyerek 500-600 kilometreyi buluyordu. Yunanlılar, şüphesiz bu güçlükleri az veya çok sezmişlerdir.

***

*Hinterland: Coğrafyada, bir kıyı veya akarsunun gerisindeki bölge… Bir liman veya başka bir merkezin geçiş (ulaşım, ticaret vs.) sağladığı bölge.

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 7

Atatürkçü yazar Sabahattin Selek, Yunanlıların Anadolu’ya yerleşmesinin imkansız olduğunu yazıyor…

Anadolu toprakları çok genişti. Yunan Ordusu Ankara’yı alsa bile, Kayseri’ye, Sivas’a kadar uzanıp, üssünden bu kadar uzaklaşamazdı. Bu problemlerin Yunan kumandanları arasında zaman zaman tartışıldığını da bazı belgelerden anlıyoruz. Prens Andrea, bu tartışmalardan şöyle söz eder:

“Biz düşmanı Küçük Asya’nın sonsuz genişlikleri içinde Iran sınırlarına kadar kovalıyabilir miydik? Bu gibi sorulara hiçbir kestirme cevap verilemiyor, yalnız genel olarak belirsiz bir surette deniyordu ki, bu takdirde biz öyle bir arazi işgal etmiş oluruz ki, bunun ektirilip biçtirilmesi masraflarıımızı ödeyebilir”.[1]
Bütün bu düşüncelerin hayal olduğunu idrâk edebilmek için, Anadolu imkânlarının bir işgal ordusuna pek az şey bahşedeceğini bilmeye lüzum yoktu. Evvelâ, uzun sürecek bir harbe, Anadolu’ya yerleşmeye, Yunanistan’ın iç durumu da, malî imkânları da, elverişli değildi. Kralcı -Venizelist bölünmesi, ordu da dahil, Yunan hayatının bütün safhalarına yayılmıştı.

***

KAYNAK:

[1] Prens Andrea, Felâkete Doğru – Çeviri: Emekli Albay Hüseyin Rahmi, 1932, sayfa 7, 8.

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 8

(Her cümle dikkatle okunmalıdır)

6 ve 7’inci bölümde Yunanlıların memleketimizi işgal etmelerinin mümkün olmadığına değindikten sonra, yarım bıraktığımız meseleye, yani Istanbul’un Ingilizler tarafından işgaline geri dönüyoruz.

“Istanbul, M. Kemal’in Anadolu’daki hareketini yıldırmak için işgal edilmiştir” diyenlerin kulakları çınlasın.

Atatürkçü Sabahattin Selek devam ediyor:

Istanbul ellerinin altında bulunuyordu. Kan dökmeden, Türkleri tahkir etmeden ve Istanbul’un işgal edildiğini ilân etmeden, yine de diledikleri tedbirleri alabilirlerdi.

(…)

Osmanlı Meclisi “Misâk-ı Millî”yi kabul ve ilân etmekten başka bir şey yapmamıştı. Meclisten beş on milliyetçi lideri alıp Malta’ya götürmekle Anadolu’daki milliyetçilerin yılacağını ummak “çocukça bir düşünce” idi. “Misâk-ı Millî” serinkanlılıkla incelenebilseydi, Ingiliz menfaatleri ile hemen hemen hiç çatışmadığı görülecekti. Ingilizler, M. Kemal Paşa’nın Millî Meclisi Anadolu’da toplamak istediğini pek âlâ biliyorlardı. Nitekim Amiral Robeck, henüz seçim yapıldığı sıralarda meclisi toplamamanın mümkün olmadığını, bu sağlansa bile Anadolu’da bir meclis ve bir hükümet kurulacağını sezmemiş miydi?

Sonra Ingilizler, hilâfetten kurtulmak istiyorlardı. M. Kemal Paşa ile bu konuda anlaşabilirlerdi. Fakat, bütün bunları gözden kaçıran Ingilizler, Istanbul’u işgal edip Osmanlı Meclisini dağıtmakla, M. Kemal Paşa’ya ikinci büyük bir koz vermiş oluyorlardı. M. Kemal Paşa, asıl yapmak istediğini, Ingilizlerin sayesinde artık bundan sonra yapmak imkânını bulacaktı.

Burada, Türk kurtuluş hareketine yardım etmek istiyen meçhul bir kuvvetin Istanbul’daki Ingiliz sorumlu kişilerini ve bunlar kanalı ile Ingiliz hükümetini yanıltmış ve teşvik etmiş olmak ihtimali bile akla geliyor. Herhalde bu noktanın aydınlanmaya muhtaç tarafları olsa gerek.

***

(Kim bu meçhul kuvvet? Sakın M. Kemal’in Ingiliz Valisi olmak için görüşmek istediği ve Pera Palas’ta Osmanlı’ya darbe yapmak için anlaştığı üst düzey Ingiliz ajanı “Rahip Frew” olmasın??)

HAINLER…

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 9

(3’üncü noktaya dikkat)

Atatürkçü Sabahattin Selek devam ediyor:

Ortadoğuda bir Türk devletinin yaşamasını Ingiliz menfaatlerine daha uygun bulan görüşü şu gerekçe doğrulamaktadır:

1 — Emperyalist bir devlet olarak, Osmanlı Imparatorluğunun elinde bulunan Arap ülkelerine hâkim olmak istiyen Ingiltere’nin Türk istiklâl Harbinin hedeflerini gösteren «Misâk-ı Millî»den memnun olması gerekir. Misâk-ı Millî’nin tesbit ettiği sınırlar Ingiltere’nin tecavüz etmek istediği sınırlar değildi, Istanbul’a hâkim olmak iddiasından vazgeçtikten sonra, Ingiltere, Musul üzerinde Türkiye ile anlaşabilirdi.

2 — Kilikya bölgesini elde tutabilmek için Türkler ile savaştığı halde, Fransa’nın Türkiye’ye karşı genel politikasından, Ingiltere haklı olarak kuşkulanmaktaydı. Fransa kamu oyunda açık bir şekilde beliren Türk dostluğu Ingilizlerin dikkatinden kaçamazdı. Fransa Hükümeti her ân Türkiye ile anlaşmaya yatkın görünmekteydi. Nitekim, bu anlaşma 1921 yılında gerçekleşecekti. Fransa’nın bu tutumuna karşılık Ingiltere’nin Türklerin düşmanlığını kazanmakta ve Ortadoğu’daki durumlarını tehlikeye düşürmekte bir menfaati olamazdı.

3 — Birçok müslüman memleketlere hâkim emperyalist bir devlet olarak, Ingiltere, hilâfet müessesesini her devletten fazla düşünmek zorundaydı. Bu müessesenin devamı, halife Ingilizlerin elinde bulunsa bile, Ingiltere’nin işine elvermezdi. Devamlı olarak halifeyi elde bulundurmak çabası yerine halifeyi tasfiye edeceği muhakkak olan M. Kemal Paşa’yı desteklemek Ingiliz politikası bakımından uygun düşüyordu.

4 — Rusya’daki yeni rejimin mahiyeti henüz gereği kadar anlaşılamamış olmakla beraber, hele 1920 yılından itibaren bu rejimin Rusya’da yerleştiği kanaati uyanmıştı. Itilâf Devletlerinin Bolşeviklere karşı tuttukları ve destekledikleri Çarlık kuvvetleri (Varengel, Denikin, Kolçak) başarı sağlıyamamışlardı. Yeni Rus idaresi, Türk Millî Mücadelesine yardımcı idi. Rusya’dakî rejim değişikliğinden, genel Rus politikasının değişeceği sonucunu çıkarmak mümkün değildi. Bu sebeple, Ingiltere’nin Türkiye, özellikle Boğazlar ve Istanbul’dan dolayı ileride Ruslarla ihtilâfa düşmesinde bir fayda yoktu.

5 — Batı tarafından daha fazla sıkıştırılacak bir Türkiye’nin Bolşevik olması ihtimali de göz önünde tutulmalıydı. Batıya karşı bir Rus-Bolşevik cephesinin kurulması Ingiltere’nin menfaatlerine açıkça aykırı idi.

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 10

(Yabancı devletler Osmanlı Devletini de Londra Konferansına davet ettikleri halde, M. Kemal neden Ankara hükümetinin tanınmasını istiyordu? Diyoruz ya, M. Kemal Osmanlı’ya darbe yapmıştır. Ayrıca Ingilizlerin denetiminde olan Istanbul’dan nasıl Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılması mümkün oluyordu? Acaba Ingilizler M. Kemal’i Istanbul hükümetine karşı kuvvetlendirmek mi istiyordu?)

Sözü Atatürkçü Sabahattin Selek’e bırakıyoruz:

Millî Mücadele boyunca Istanbul’da büyük ölçüde bir yeraltı faaliyeti devam etmiştir. Anadolu’ya sayısız silâh ve cephane kaçırılmış, yüzlerce sivil ve askerî şahıs hemen hemen “büyük güçlüğe uğramadan” Anadolu’ya geçebilmiştir.

M. Kemal Paşa, liderliğini yaptığı ihtilâli ölçülü adımlarla başarıya götürürken, asıl olan amacı hiçbir zaman gözden uzak tutmıyarak bir taraftan kendisini Türk toplumuna ustalıkla kabul ettirmeye çalışırken, diğer taraftan saltanatın tasfiyesi şartlarını hazırlıyordu.

Londra Konferansı (21 Şubat 1921), yeni Anayasa ile Türkiye’de beliren yeni devlet düzenini kuvvetlendirici bir gelişmeye yol açmıştır, itilâf Devletleri, “Doğu Meselesi”ni çözmek üzere Londra’da toplanmasına karar verdikleri konferans için yeni Türkiye’yi (Ankara Hükümeti’ni) Istanbul Hükümeti kanalı ile davet etmişlerdi.

(…)

Istanbul – Ankara arasındaki yazışmalar dış görünüşü ile Londra Konferansını ilgilendiriyordu. Gerçekte ise, M. Kemal Paşa, bunu vesile ittihaz ederek yeni Türk Devletini Istanbul’a empoze etmek ve Istanbul’u Ankara’ya bağlamak tasavvurunda idi. Bu sebeple önce bu yazışmaları özetliyeceğiz. Sadrıâzam Tevfik Paşanın Türkiye’nin Londra Konferansına davet edildiğini bildiren ilk telgrafı 21.1.1921 tarihlidir. Telgrafın esasa ait cümlesi şöyle idi:

“Osmanlı Hükümetine, gönderilecek davet, M. Kemal Paşanın veyahut Ankaraca gerekli izne sahip delegelerin Osmanlı delegeler kurulu arasında bulunmalarını da içerir.”

M. Kemal Paşa, biri özel, öteki resmî olmak üzere, Tevfik Paşaya iki telgrafla cevap verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yazdığı resmî telgrafta[1]; Istanbul’da meşru ve hukukî herhangi bir heyet bulunmadığını, Türkiye’nin kaderi üzerinde söz söyliyebilecek tek meşru ve müstakil kuvvetin T.B.M. Meclisi olduğunu, dolayısiyle itilâf Devletlerine ancak Ankara Hükümetinin muhatap olabileceğini belirtiyor ve şöyle diyordu:

“Heyetinize”[2] düşen vatanî ve vicdanî vazife, millet ve memleket namına meşru muhatap hükümetin Ankara’da olduğunu kabul ve ilân etmektedir.”

***

DIPNOTLAR:

[1] T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, cild 7, sayfa 411.

[2] “Hükümet” dememek için “heyet” kelimesini kullanmaktadır.

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 11

(Kongrelerde ve Meclis açılışında Padişah’a sadık kalacağına dair “namusu” üzerine yemin eden M. Kemal, Ingilizlerden aldığı desteklerle kuvvetlenmiş ve nihayet gerçek yüzünü göstermiştir… Artık Padişah’ı tehdit edecek cüreti bile kendinde bulabilmiştir. Üstelik, Meclis adına çektiği telgraflardan Milletvekillerinin haberi dahi yoktur. Kendi kafasına göre takılıyor. Kimden emir alıyor, kimlerle müzakere ediyordu acaba?)

Söz, yine Atatürkçü Sabahattin Selek’te:

Özel telgraf, son derece önemli olan aşağıdaki hususlar çerçevesinde yazılmıştı:

“…saltanat ve hilâfet merkezinden başlayarak maddî ve manevî bütün memleket kuvvetlerinin birlik olarak hareket etmesi gereklidir. Bunun için Padişahın millî iradenin tek temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıdığını resmen ilân etmesi artık icâp etmiştir.”

“…bize katılmak suretiyle vaziyetinizi belirtmenizi ve tesbit buyurmanızı, tarih ve millet önünde yüklenmiş olduğumuz görev ve yetkiye dayanarak teklif ederiz.”

“…Samimî tekliflerimiz kabul edilip yerine getirilmediği takdirde, saltanat ve hilâfet makamını işgal eden Padişahın durumunun sarsılması tehlikesinden haklı olarak korkulur ve bunun bütün sorumluluğu, tahmin edilemiyecek sonuçlariyle birlikte, doğrudan doğruya Padişaha aittir.”

M. Kemal Paşa’nın deyimiyle, bundan sonra her iki telgrafı özetleyen ve yapılması gerekli şeyleri basit bir şekilde belirten şu telgraf çekildi:[1]

“1 — Padişah, Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıdığını kısa bir hatt-ı hümâyûn ile ilân buyuracaklardır.

2 — Birinci madde hükmü yerine getirildikten sonra ailevi olan iç işlerimizi şöyle ayarlayabiliriz: Padişah ötedenberi olduğu gibi Dersaadet’te (Istanbul’da) ikamet buyururlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet şimdilik Ankara’da bulunur. Istanbul’da artık kabine adı altında bir heyet kalmaz. Istanbul’un özel durumu dolayısiyle Padişahın yanında Büyük Millet Meclisinden görev ve yetki almış bir heyet bulundurulur.

3 — Istanbul ve yöresinin idaresine ait işler sonra düşünülür ve düzenlenir.

4 — Bu şartların kabulü üzerine, zaten Büyük Millet Meclisince tasdikli bütçemizde mevcut olan Padişaha ve saltanat hanedanına ait tahsisatı ve lüzumlu olan bütün memurlara diğer maaş sahiplerinin tahsisatını hükümetimiz ödeyecektir.”

M. Kemal Paşa, Meclisin toplanmadığı üç gün içinde yapılan bu yazışmaları ve Londra Konferansı için davet alındığını B. M. Meclisinin 29 Ocak 1921 günlü toplantısında, telgrafları da aynen okuyarak açıkladı. Paşa, konuşması sırasında, Anayasaya girmiş olan “Türkiye Devleti” deyimini ilk defa kullanıyordu. Bu tarihe kadar hep “T.B.M. Meclisi Hükümeti”nden söz ettiği halde, bugün sık sık “Türkiye Devleti” demesi, yeni devlet kuruluşu olayı bakımından özellikle üzerinde durulacak bir noktadır.

***

KAYNAK:

[1] T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, cild 7, sayfa 412.

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 12

Bir evvelki bölümde M. Kemal’in, Padişah’a, Ankara hükümetini tanıması yönünde tehdit telgrafı çektiğini ve bu telgrafı mecliste okuduğunu yazmıştık. M. Kemal’in mecliste okuduğu bu telgraftan sonra söz alan Mersin Milletvekili Ismail Safa Bey, baklayı ağzından çıkardı ve görüşmeler şöyle devam etti:

Ismail Safa Bey (Mersin) — “Arkadaşlar! Istanbul ile Milli Hükümet arasında birtakım yazışma yapılmış olduğunu muhterem başkanımız Paşa hazretleri burada izah buyurdular. Millî hükümetin teklifleri arasında gayet önemli bir madde var: Padişahın Meclisimizin meşruluğunu ve milletin mukadderatına bizzat hâkim olduğunu ilân etmesi isteniyor. Padişah, Milli Hükümet tarafından haklı olarak istenilen bu ilânı yapmadığı takdirde, ona karşı durumumuz ne olacaktır? Şimdiye kadar durumumuz, arkadaşlar biliyorsunuz, **gayet kapalı idi** ve hiç kimse bu noktaya dokunmaya cesaret edemiyordu. Hepimiz diyorduk ki; padişahımız ecnebilerin elinde esirdir. O halde, yapılan şeylerin hiçbirisinden razı değildir. Onun için daima padişahımızın bizimle beraber olduğunu ve fakat ecnebilerin elinde esir bulunduğu için padişah olarak emirlerini açıklamaya gücünün yetmediğini söylüyordu. Nasıl düşünürsek düşünelim, bu mesele genel kurulumuzca ve hepimizce böyle görülmek isteniyordu. Fakat bugün Padişahın bize karşı olan durumunu açık olarak, yani bizim meşruluğumuzu, milletin mukadderatına hâkim olduğumuzu tasdik edecek kadar durumunu açık söylemediği takdirde ne durum alacağız? Ona karşı ne düşünüyorsunuz? Bu nokta hakkında açıklama yapılmasını istiyorum.”

Erzincan milletvekili Osman Fevzi de söz alarak mücadelenin başlangıcından beri padişahın düşman elinde esir bulunduğunu, maksadın memleketi ve padişahı kurtarmak olduğunu, Anadolu uleması (alimleri) tarafından çıkarılan fetvaların da bu fikre dayandığını belirterek, şimdi durumun değişip değişmediğini sormuştur:

“Bundan dolayı şimdi acaba durum tamamen değişti mi? Kabul etmiyorum. Yani Padişah tarafından verilecek cevap kabul olunmaz tarzında anladığım bazı ifadelere karşı müdafaa ediyorum bendeniz. Yani şüphemi yok etsinler. Bu hâl sona erdi mi?”

 

********************
********************
********************

 

M. Kemal Atatürk Osmanlı’ya darbe yapmıştır – 13 ve SON

(Atatürkçü Sabahattin Selek, konuyu gayet güzel bir şekilde özetlemiş. Bazı yerleri fazla açmamış, dokunmakla yetinmiş ancak bundan iyisi Şam’da kayısı.)

“Anadolu Ihtilâli bir halk hareketi değildir. (…) Anadolu ihtilâli, aslî unsuru ittihatçılar (asker ve sivil) olan bir karma kadronun, daha doğrusu bir aydın (Selek’e göre: “aydın”) ekibin yarattığı ve yürüttüğü bir harekettir. (…)

Anadolu Ihtilâlinin, harple beraber, iç içe gelişmesi de ayrıca üzerinde durulacak bir husustur. Ihtilâlin ideolojik bir hareket olarak başlamamış olması ve böyle bir hazırlığa sahip bulunmaması, **dayanağını ve gerekçesini harpte bulmasına** yol açmıştır. Böylece, **harp, ihtilâle başarı şansı sağlamış oluyordu.**

Fakat, bu durum. Yeni Devletin kuruluşunda birtakım olumsuz etkiler yapmaktan da geri kalmamıştır. Dış düşmanlara karşı “vatan”ın savunulması ve milletin kurtuluşu için savaşanların **pek azı ihtilâlci idi.** Savaşçılara göre, kurtarılacak kutsal varlıklar arasında **saltanat ve hilâfet** makamları da vardı. Ileride bu iki müesseseyi de tasfiye edecek olan ihtilâlciler (darbeciler), bir süre, savaş arkadaşlarından **farklı görünememişlerdi.**

Anadolu millî hareketi içinde bütün siyasî görüşler bir koalisyon teşkil etmişti. Bu koalisyon, ihtilâlin uzak hedefleri bakımından büyük bir zaaftı. Çünkü, Ihtilâle karşı olan kuvvetler, zaferden sonra, **vatanın kurtuluşu için** girdikleri bu koalisyondan, alacaklı olarak çıkacaklardı. Bu sebepten tasfiyeleri güçleşiyordu. Ne kadar radikal davranılsa, bunlara taviz verilmek gerekecekti. Esasen, ilk günden beri, ihtilâl, taviz vere vere yürütülmekte idi.

“Yeni rejime yeni kadro”, gereği, şüphesiz, Atatürk’ün dikkatinden kaçmış değildir. Nitekim, zaferden sonra, geniş çapta bir tasfiyeye giriştiğini görmekteyiz. Birinci Büyük Millet Meclisindeki gruplaşma (1. ve 2. Gruplar), Millî Mücadele kadrosunun bölüneceğini ve gelecekteki sert çatışmayı belli etmiş görünüyordu. Bu durum, tasfiye hareketinin, zaferin hemen arkasından başlamasını zorunlu kıldı. Önce, Birinci Meclisin kendisini feshetmesi (Selek, “darbe” diyemedigi için “fesh” diyor. ) ve seçimlerin yenilenmesi (1 Nisan 1923) sağlandı. M. Kemal Paşa, “halkçılık esasına dayanan ve Halk Partisi adiyle siyasî bir parti kurmak” niyetinde olduğunu daha önce (6 Aralık 1922) açıklamıştı. Müdafaai Hukuk Grubunu (1. Grup) parti haline sokacak ve 2. Grubu seçimlerde tasfiye edecektir. M. Kemal Paşanın, 9 maddelik bir seçim beyannamesiyle 8 Nisan’da açtığı seçim kampanyası, bir hayli sert geçti. 11 Ağustos 1923 günü toplanan Ikinci Büyük Millet Meclisine, Ikinci Grubtan hemen hiç kimse girememişti. Bu sonuç, tasfiyenin ilk adımı idi.” (Ikinci Meclis vekillerini M. Kemal kendisi belirlemişti.)

***

Sabahattin Selek, ikinci adımın daha sert atılacağını ve bunun Izmir suikastinde yaşandığını belirttikten sonra şöyle devam ediyor:

“Tasfiyenin şiddetini canlandırabilmek için, idam mahkûmlarından bazılarını hatırlamakta fayda vardır:

Izmit Milletvekili Şükrü Bey, Saruhan Milletvekili Abidin Bey, Eskişehir Milletvekili M. Arif Bey, Sivas Milletvekili Halis Turgut Bey, Istanbul Milletvekili Ismail Canbolat Bey, Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa, Eski Lâzistan Milletvekili Ziya Hurşit Bey, Eski Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet Bey, Eski Ankara Valisi Abdülkadir Bey, ünlü Karakemal Bey, eski Maliye Nazırı Cavit Bey, Dr. Nazım Bey, Ittihat ve Terakki Kâtibi Mesullerinden Nail Bey, eski Ardahan Milletvekili Hilmi Bey.”

 

**********

 

KAYNAK:

Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kastaş Yayınları, 8. baskı, Istanbul 1987, cild 1 ve 2.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

94 yorum

 1. Geri bildirim:Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim:Milli Mücadele’de sadece Yunanlılara karşı savaştık (5 Bölüm) « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim:Atatürk’ü tanımayan Atatürkçüler « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Mehmet yavuz

  Hazırlayanın ve yazanın ellerıne saglık yaklaşık 4 saattir araştırma içerisinde idim öncelikle şükrü saraç oğlu adisinin ve chpnin din düşmanı, m.kemalin be olduğunu öğrenmeye çalişıyordum yardımlarınız için teşekkür, allah sizin gibilerin hizmetini kabul etsin ALLÂHÂ emanet slm alykm

 5. Geri bildirim:Uluslararası zalimler Böl Parçala Yut stratejisini tekrar uygulamaya koydu | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Geri bildirim:Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) | Belgelerle Gerçek Tarih

 7. Geri bildirim:Kim Hain? Sultan Vahdettin mi yoksa M. Kemal mi? | Belgelerle Gerçek Tarih

 8. Geri bildirim:Sadece Kur’an diyenler gerçekte Kur’an’a mı çağırıyor? | Belgelerle Gerçek Tarih

 9. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ün Ingiliz Istihbaratı ile gizli ilişkisi deşifre oldu | Belgelerle Gerçek Tarih

 10. Anti-İnönücü

  İllaki 600 sene padişaha 300 sene halifeye kul oldunuz Atatürk Osmanlıya darbe yaptı , Allahın kulu olmayı öğrendiniz bu yüzden mi Atatürke düşmansınız …

   1. Emre

    belgelerle gercektarih haklı eğer atatürk olmasaydı biz osmanlı olarak yaşıyor olacaktık ayrıca hazır topraklar üzerinde ülke kurması çok kolay yani ben şahsen trafsızım ama yayınlayan kişinin söyleddiklri mantığıma yatıyor.

   1. Selami Türker

    yav bizim hocamız bile anlatıyor sen ne taslıyosun.hıı ingilizin çocuğu olacaktın başlarım şeyinize ne atatürkçüymüşsünüz lan.Asıl Allha sizi kahretsin tarihimizi yanlış anlatıyosunuz.Bizim dilmiz arapçaydı.Şu an türk dil kurumunda asıl dilimiz arşivde saklanıyor.Anlattı anlattılar bizede doğrusunu bilmediğiniz yanlışları savunmayın

  1. Fâtih in torunu

   Osmanlı zamanında millet dinini yaşıyordu kemal gavuru ne yaptı camileri ahira çevirip ezanı türkçe okuttu hocaları astı kadınları açık olmaya zorladı idamlarla korkutatarak niye çünkü bizi de Batılılaşmaya ozendirip dini yok etmek için. Çok şükür ki Rabbim ona fazla yaşamayı nasip etmedi leşini de betona koyabildiler toprak kabul mi eder böyle birin.

  2. Selçuk

   Türkler ALLAH CC dan başka hiç bir dünyevi varlığa kul olmadığı için 16 devlet kurmuş ve hüküm sürüp abd yi bile haraç a bağlayıp vergi almıştır gazı mustafa kemal atatürk Kime kulluk edip 623 yıllık devleti yıkıp bir gecede insanları cahil edip halifeligi kaldırıp kimin hangi ülkenin emirlerini yerine getirmiştir biz islam dünyasında halifeligi n kaldırılmasını isteyen Haçlı ordusu papaligi kaldirmamistir çünkü haclilarin karşısında duran en büyük güç halifelikti

  1. Olaylarin tamamini bilmediginiz zaman böyle düsünmeniz kacinilmazdir. Sultan Vahideddin’in M. Kemal’e verdigi yetkiler, onu adeta Anadolu’da Padisahlik mevkiine getirdi. Bunu da Anadolu’yu düsmana karsi teskilatlandirmasi icin yapti. Ancak m. kemal ihanet etti.

   1. ....

    ebe beynin siktim insanlar yalan yanlis bilgilerle kandirma samsunda geldik sizin ingilizin altindan kuttardik orospu cocuklu yapma o yazdin yaziyida sahtekarsin amk serefsiz yafsagi osmanliya darbeyi ingilizi yunani yapti biz de sizi nineleriniz kurtardik orospu cocusun se dusman pezevek

 11. yavuz

  Asıl nedeni 1492 de yatıyor 1453 (constantinin fethi) den 39yıl sonra 1492 de yahudileri avrupudan getirdik. Bunlar odmanlıyı içerden kemirdiler. Buda haçlı ordusunun bir oyunu idi.

  1. osmanli öz türktür ya kemalist sabatayizm

   Bize kufur eden isimsiz arkadaş 22 mart 1919da ingilizler samsuna 200 kişilik kuvvet çikardilar. O kuvvetler 19 mayista samsuna gelen m. Kemali ne dye yakalayip tutuklamadi. Yada istanbulda evi ingiliz karargahinin dibinde iken ne diye tutuklamadilar onu. Onlarin adami olduğu için olmasin sakin. Osmanliya el koyup ona ve adamlarina devretmek olmasin amaç.
   Kimse kimseye bedavadan devlet vermez, karşiliği çanakkaledeki ceninde ingilize karşi doguda ruslara karşi alinan yenilgileridir.

   1. İnana düşünen insan

    Yıllarca kandırıldık okullarda bize lider diye anlattılar.halkın çoğunu bozdu hala aklınızı kullanmayacakmısınız!!

 12. ismail

  Kufur etmeden yorum yazmayan art niyetlidir. Ben daha çocukken mustafa kemalin çanakkalede askerlere size ölmeyi emrediyorum dediğini ve o askerlerin tamaminin şehit düştüğünü duyunca daha ilk anda bu emrin art niyetli olduğunu anladim. Bizden herkes ölecek. Öyle bir emir veren kendide o birliklerin başinda savaşarak ölür. böyle birşey yoksa ve karşi tarafa bir şey olmuyorsa hiç kimse salağa yatmasin işin içinde art niyet vardir. Komutanin işi askerleri yaşatmaktir.velevki bunu yapamadi ama o zaman kendide onlarla birlikte ölecek. Birliklerin nerede diyenlere şehitleri gösterip işte burada demek. İşmi bu. Biride çikip sen ne yaptin diyememiş. Ne olacak 1913 te zaten ittihatcilar tarafindan darbeyle yikma kasti ile ele geçirilmiş devlet. Padişahin ne hukmu kalmişti. İngiliz zoruyla süper yetkiyle yollandi mustafa kemal. İşgalcilerin top namlularinin desteğiyle. Padişah en baştan biliyordu devletin osmanlinin elinden kayip mustafa kemal önderliğindeki sabetaycilara verileceğini. Ülkeden kovulacaklarinida biliyordu. Hatta rusyada olduğu çar ailesine yapildiği gibi katliam korkusunda yaşiyorlardi. İpin ucu düşmanlarin eline geçince bazi şeylerin önüne geçilemiyor. İş ancak akişina birakilabiliyor.

 13. ismail

  Az evvel kanallardan birisi mustafa kemalin çanakkale savaşlarinda goğsune isabet ettiği soylenen bir şarapnel parçasindan bahsetti. Hani göğsünün üzerinde saati varmişda ona gelmiş şarapnel. O sayede hayatta kalmiş. Peki o saat ne olmuş sonra, liman von sanderse vermiş. Sanders nerede. 1918 sonbaharinda Almanyaya gitmiş. Sonrasi 1929 da ölmüş. Bu hikayede o öldükten sonra ortaya atilmiş olmali. 1929 öncesi yada 1918 öncesi böyle bir şey anlatim varmi acaba. Yoktur. Tipki çanakkale savaşlarinin zaferi 1930 dan itibaren mustafa kemale mal edildiği gibi bu hikayede o zamanlar uydurulmuş olmali. Kimi sağ göğsune geldi diyor kimi sola. Liderler kendilerine bazen asli astari olmayan kahramanliklar uydururlarmiş savaş dönemlerine ait. Her ülkede olurmuş bu. Bizdede böyle olmali.
  …………
  Bu özel kanallarin solculari halen daha mustafa kemali süper ötesi dünyayi titreten dahiyane bir kahraman olarak gosteriyor. işbirliği yaptiğin ulkelere yaranamamiş onlarca sene savaş tazminati odemişsin. Kim hangi süper kahramanliktan bahsediyor. Herşey yalan işte. Adamlarda utanma yokki yalan uzerine kurulu hayal dunyasinda yasiyorlar.
  …..
  Hani şu azerbaycan meselesi. Adamlar 1918 de rusyadan bağimsizliklarini ilan ediyorlar. Mustafa kemal 23 nisan 1920de Ankara hukumetini kuruyor. Yunanla yapilacak savaş için sovyet ruslardan para istiyor 26 nisanda olmali. Ruslarin azerbaycan meselesine karişmamayi taahhut etmiş. Bir kaç gunsonra 28 nisanda Azerbaycana girip toplu katliam yapmiş ruslar ve Azerbaycan ortadan kalkmiş. Turklerle Azeriler birdaha birleşemesin diyede araya ermenileri doldurup ermenistani kurmuşlar. Azerbaycanda Atatürk ismi yasaktir.

 14. mucitlerenerjicom

  DÜNYANIN EN BÜYÜK GELMİŞ GEÇMİŞ İSLAM DÜŞMANI M.KEMAL ATATÜRKTÜR.GAVURLARIN YAPAMADIKLARINI ONLAR ADINA M.KEMAL BATILILAŞMA ADINA YAPMIŞ VE MİLLETİ DİNSİZLEŞTİRMEK İSTEMİŞTİR.

 15. Geri bildirim:10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? | Belgelerle Gerçek Tarih

 16. engin

  Atatürk olmasaydı hic kimse padişahını sorgulayamazdı bile Atatürk’e dil uzatanlarin dili kopsun…
  Osmanlı bitmiş. Vahdettin ülkeyi terk etmiş ülkenin dört bir yani dıs güçler tarafından kuşatılmış osmanlı diye bir sey kalmamış siz neyin kafasını yaşıyorsunuz!…

  1. @engin, yazdiklarin dogru degil. Padisahlar sorgulaniyordu, hatta tahttan bile indirilebiliyorlardi. Ama M. Kemal ile sorgulamak suc haline geldi. Baksana onun ölümünden 78 sene sonra bile M. Kemal hakkinda kaynakli bir elestiride bulunanlara “dili kopsun” diyorsun. Demek ki m. kemal sorgulamayi getirmis degil, tam aksine yasaklamistir. Osmanli bitmemisti… Her devlet savasa girer ve kaybedebilir. Böylesi durumlarda ateskes imzalanir, ardindan da baris anlasmasi yapilir ve düsmanlar cekilip gider. Nitekim almanya bizden daha agir bir anlasma imzalamis olmasina ragmen bitmedi, hatta bugün süper güc oldu. Ama m. kemal osmanliya ihanet edip batiyla kendisi anlasti. Birtakim tavizler verdi, bunun neticesinde Türkiye topraklari ona ihale edildi. Mesele bu kadar acik ve net. Sultan Vahideddin’in ülkeyi terk etmesi, Kurtulus savasi kumandanlarindan refet pasanin istanbul’da kontrolü saglamasindan sonradir. Ülkenin dört bir yani kusatilmis falan degil, bunlar okullarda anlatilan masaldan baska bir sey degildir.

   1. Mustafa

    Merhaba yazdıklarınıza katılıyorum. İnsanlardaki bu Atatürk sevdasını anlamıyorum tamam eyvallah ülkeye bazı şeyler yapmış olabilir aman atama laf gelmesin şu olmasın bu olmasın kimse osmanlıyı ağzına almıyor osmangazi şöyleydi fatih sultan mehmet böyleydi diye kimseden bir şey duymadım. küfür etseler bile osmanlı öyleydi zaten derler analarına babalarına küfür ettiriler Atamıza laf söyletmezler Bu adamların amacı zaten en başından beri Osmanlı devletini yok etmekti ve bunu Atatürkle başardılar. Şuna anlam veremiyorum Sen kalk selanikten türkiyeye gel sanki başka avrupa ülkesi yok ki neden Türkiye? annesi dedesi babası ananesi gerçek mi değil mi okulları yüksek bir başarıyla bitir gel orduya komutan ol sonra da taa tepenin arkasından gelicek düşmanları ileri görüşlüğüyle bil ne göz ve zeka varmış atamda osmanlının yapamadığını yapmış. Sonra Cumhurbaşkanı oluyor osmanlı Türkçesini kaldırıyor yerine Türk Alfabeside değil latin alfabesini getiriyor. Neden bir çinde bir japonda kullanılmıyor adamların kendi alfabeleri var? Sonra Türkiye de Türk olduğu için Ezanlar türkçe okunuyor Sanki Kuranı Kerim latin alfabesiyle inmiş gibi Adamlar uzay şehrini kurdular be bizimkiler hala Atatürk heykelinin peşindeler vermiş adamlar Atatürk sevdasını aaa biz bu milleti bu şekilde birbirlerine düşman ederiz onlar kendi içlerinde atatürkçüler ve dinciler olarak ayrılıp bölünsünler bizde dünyayı feth edelim diyorlar. uyan türkiye Bu kafayla değil uzaya atmosferden dışarı çıkamazsınız sizler bu kafayla düşünmeye devam edin. Dünyayı Osmanlı Devleti yönetiyordu. şuan ise Amerika… Amerika=Atatürk Atatürk=Amerika

   2. Vatancı

    Sen bu iftiraları bir Vatansevere ( Atatürke ) haksızlık ederek kul hakkı yiyerek öbür tarafta bunun hesabını vereceksin inşallah hain işte Mustafa Kemal Atatürk tarihte geçmişte senin gibi hainleri şerefsizleri asmış

  2. Fatih

   @engin bak koçum bu yazdıkların birer masaldır asıl sen atatürk zamanında yaşasaydın en ufak bir eleştiride seni astırırdı asıl atatürk döneminde değil sorgulamak en ufak bir eleştiri yapsan anında öldürürlerdi yani atatürk diktatördür ! sultan Vahdettin senin atan gibi hain değildi onu senin atatürkün sürgün ettirdi Sultan Vahdettin gerçek vatanseverdi senin atatürkün gibi hain değildi o zaman bende sana soruyorum atatürk öldü madem niye hala onun ölüm yıl dönümü vs. vs gibi şeylerini kutluyosunuz ? bitmiş gitmiş gebermiş hala niye o ayyaşın peşinden gidiyosunuz çelişkiye bak ya 😀 emin ol zulüm 1923’te başladı 200’li yıllarda ancak son buldu bu ülkeyi masonlardan temizleyeceğiz emin ol senin atan bu halkı böldü “ırkçılık” aşıladı noldu ? anlayacağın senin atatürk sahte bir Türk yani Türk bile değil koçum anla artık eğer Türk olsaydı yahudi şapkası yerine Oğuz Kağanın taktığı şapkayı getirirdi 🙂 ama öyle olmadı !

 17. Geri bildirim:Darbeci M. Kemal Atatürk’ün Darbe Teşebbüsleri | Belgelerle Gerçek Tarih

 18. Serdar

  Size sadece tek bir sorum var: Osmanlinin hic bitmeyen gerileme dönemi 1699 yilinda basladigina göre Atatürk tarihte geriye gidip Osmanliyi yikmak icin plan mi yapmistir?

  Sizin bir türlü anlamadiginiz birsey var: Atatürk dogdugunda Osmanli zaten yikilmaya mahküm bir devletti.

  Atatürk Osmanliyi yok olmaktan kurtarmis ve bu sanli tarihi hak ettigi yere getirmeye cabalamistir.

  1. Mehmet

   Yok olmaktan mi kurtarmis.. o yuzden mi kadin cocuk perisan bir halde ulkeden surgun edildi gavurun yurduna.. yok olmasini onlemis mis.. osmanli ailesi gavur topraklarinda dilendirildiler kucukcuk cocuklari aclik sefalet icinde hayata gozlerini yumdular.. bu nasil bi kahpeliktir be!!! Biz sokakta usuyen kedi gorsek iceri aliyoruz… siz o insanlari nasil yurtlarindan surgun edip gavura minmet ettirdiniz…Allah in laneti bu zihniyetin vede bu zihniyetin devamini sürdürenlerin uzerine olsun.. iki cihandada burunlari surtsun ins,Allah.!!! Osmanlinin yok olmasini onlemis mis… arap krala da mektup yazmsti demi daha soyad kanununun olmadi tarih ataturk imzali bir mektupla haber gondemisti.. butun ordularim la inerim asagi die.. bu tarih Allah in izniyle ziyadesiyle ve iadesiyle hak ettiigi itibarina kavusacak… ve rol kapan figuranlarin maskeeleri dusecek.. ve asil vatan sever dusmanla gogus goguse carpisan gercek kahramanlarin isimleri kalplerde yasatilacak…

 19. Osman gazı

  En buyuk ıslam düşmanı Atatürk dur ne yazıkkı kafırlerle bır olup osmanlıyı sattı ülkemızı bı gecede cahıl koydu ınsanlarımızı kanıdırm yalan tarıhle yalan bılgılılerle bu zamana kadar lıder dıe bılınen haının ta kendısıdır açın gözlerınızı 600 yıllık ecdadımıza cıhana hukmetmıs ejdadımıza tum cıhana ıyılık merhamet adalet getıren ejdadımıza osman ogulları dıe hıtap eden bı haındır o

  1. Vatancı

   Keşke senin gibiler bir sömürge altında kalsalarmışsınız Atatürk senin gibi beyinleri keşke kurtarmasaymış İşte bu kadar nankör ve cahilsiniz Osmanlı parçalanmış yıkılmış hasta bir ülkeyi iyileştirmeye çalıştı senin beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nankör pislik

   1. @Recep, zaten sömürge altindayiz. Müslmaniz ama müslümanlarin kanunlariyla degil, bizi isgal edenlerin kanunlariyla yönetiliyoruz. Türküz ama türk bir alfabemiz yok, hadi o yok, dinimizin lisaniyla da yazmiyoruz. Bizi isgal edenlerin harflerini kullaniyoruz. Onlarin kiyafetlerini, müzigini kelimelerini, deger yargilarini benimsiyoruz. Osmanli parcalanmadi, o senin kuruntun. Dimdik ayaktaydi. Düveli muazzama ile dört yil kiran kirana savasti.

 20. serdar okusun

  Osmanliyi gerilemeye götüren olay 2. Viyana kuşatmasidir. Burada osmanliya tatarlar ve sabetayin sürgun yerinin arnavut kuvvetleri ihanet etmiştir. Ata sabetaycidir, asli arnavut sirp yada makedondur diyen o kadar çokturki. Ne hikmetse tatarlarda ataturk hayranidir. Yikim oyununun çizgisini daha evvel yazmiştik. Ata 1877 doğumluymuş belgesi bulundu. 1877 başlarinda osmanlinin yuzölçumu 11824000 km 2 idi. Rusyanin 3 teikisinden daha geniş. Kanadadan açik ara daha geniş.
  Şimdi türkiyeyi pkk, daeş, fetö ve devrimci karargah varsa başka terör örgutleri yikmaya uğraşiyor. Avrupa amerika bunlara kismen destek oluyor. Biz şimdi türkiye nasilsa yikilacak deyip ulkenin bir kismini bize verin bu yikima yardimci olalim demiş olsak. Buradan bize nasil bir kahramanlik payi düşer.
  Ata osmanliyi yikmadiysa rusya devasa olarak duruyor, diğer buyuk devletlerde. Osmanli hani nerede. Geçtik osmanliyi 1907 de 7338000 km2 lik araziden 1927 ye kalan neden sadece 762000 km2.

 21. Hasan Bulut

  ataturk u yilarca bizlere hasa peygamber gibi anlattilar tanittilar neden osmanli tarihimizi öğretmediler? hadi ataturk devleti kurtardı o olmasaydı biz yunan İngiliz olurduk diyenlere soruyorum Fatih Sultan Mehmet veya Sultan Suleyman veya Ertugrul Gazi vatani kurmadimi kurtarmadimi onlar olmasaydı biz kim olacaktik? cevaplayin bizlere neden anlatilmadi? ataturk vatani kurtardi peki neden inkılaplar (islam karsitligi inkilaplar) yapti en cok bizleri etkileyen odurki medreselerin külliyelerin kapatilmasi ama ben bu tum Osmanliya Müslümanlara Turklere yapilan onca zulümden onca sömürüden sonra bunu iyice anladim ve benimsedimki Allahin istediğinden başka biryere varamiyorsunuz yillarca ozel kanallarda trt de sokaklarda sendikalarda yapilan din somurgenligine karsi bizler daha fazla bilinçlendik ve daha iyi toparlaniyoruz Allahin izni ile, umarim sizlerde de bir an once asliniza dönersiniz dunyayi bir Yaradanin olduğuna ve iyilikten doğruluktan başka insanlarin birsey goturemedigine kendinizi inandirirsiniz Allah cümlemizi islah eylesin

  1. Mina

   Tamamen içimdeki hisleri yazıya dökmüşsünüz. Teşekkür ederim. Bunca yıldır sadece atatürkü anlattılar.Hayır sanki bu vatan çok kolay kazanıldı sadece en zor olan 19.. lü yıllardı. Kanuni Sultan süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, işte Osman Gazi,Ertuğrul Gazi bunları da anlatabilirlerdi. Yani tek Atatürk değil birsürü kahramanımız var bizim.
   Sadece yorum yapmak istedim. Teşekkürler

   1. Vatancı

    Ne kadar cahil biri olduğunuz yazınızdan belli kimse padişahları inkar etmiyor ilk 10 padişaha eyvallah ya sonrası 10 padişahtan sonra Osmanlı Devleti çatırdamaya başladı çöküş dönemine girdi önce bir tarihi araştır ondan sonra Atatürk’e haksızlık et nankör cahil

 22. ...........

  Eski zaman insanlarini osmanlidan kalanlari gördüm konuştum. Yoktu sağcilik solculuk diye birşey kemalizmin ayni kafada olan sabetayci ittihat ve terakkiciler başlatmiş bu ayrimi kemalizm diktasindada kuvvet bulmuş. Yani yukaridaki yorumcu fatihin sozu doğru. Konuştuğum yaşlilar atayi sevmezlerdi yerli türk olduklari için bunu soylemeye korkarlardi.
  Taa eski yillarda bana okunan bir anonim şiirin ilk dörtlüğu kaldi aklimda.
  Ey tek gözlu canavar
  Sana haykiriyoruz
  Duysun sagir kulagin
  Hep lanet okuyoruz.
  Bu şiirin tamamini istemek vardida. O şiiri bana okuyan şimdi kendi adini bile söylemekten aciz, konuşamiyor. Yatalak hasta.
  Ben ata hakkinda ağir şiirlere karşiyim ama o şiir çok güzeldi. Söylem olarak. Birkaç kitaydi. Kim yazdi onuda bilmiyorum. Kimi evlerde hep butür şiirler soylenirmiş inanmazlarmiş kemalist hikayelere. İnananlar varsa bilinki balkanlardan getirillip köylere yerleştirilenlerdendir. Birde sonradan bizim oralar çok fazla göç aldi karisti nufus. Yerli yuzde 5 ya var ya yok.
  Admin ben sana karşi durustum öyle değilmi. Koymadiğin yoruma ses çikarmam aptal yerine koydummu olmaz. Sen bana oyun ben sana oyun yok.

 23. MERT

  Güya kurtuluş mücadelesini kazanmıştık.Elimizden Kur-an’ları aldılar mı zamanında aldılar. Asker evleri basıp dini kitapları elimizdne aldılar mı aldılar.Kapalı kardeşlerimizie her yerde 2.sınıf insan muamelesi yaptılar mı yaptılar ? ezanlarımızı arapça okuttular mı okutmadılar ? biz neyi kazandık ? atalarımız annelerimiz kurtuluş savaşında bunlar için mi şehit oldular. Yazınız için teşekkürler..

   1. Emre

    önceikle nankör sensin adam sana bir sürü kanıtla göstermiş olayı ayrıca türklük diye bir kelime geçirdin ağzından yani pekte önemli değilde osmanlıda türk değilmi beyinsiz cahil recep azıcık beyin madem bir şeyi kanıtlican madem bir yalan söylicen bari düzgün bir yaan söle beyinsiz

  1. Vatancı

   Senin gibi cahiller inanmak istediklerine inanırlar cehalet ne güzel ya her şeyi biliyorsun Atatürk ananızı mı belledi de Bu kadar şerefsizlik yapıyorsunuz bu insana

   1. kadir

    ya sen ve senin gibi insanlar midemi bulandırıyor yani adam size belgelerle kaynaklarla sunuyor bu kaynaklara yer altı tarihi bu çoğu kişinin gücü yetmez bunları söylemeye çünkü gerçekler acıdır ve polisler direk göz altına alıyor ve bunu geçtim o kadar islam düşmanı varki bu devlette sakallı birini göreni takibe alıyorlar benim abime iftara attılar sakal bırakıp islama yöneldiği için hastanede hemşerdi işinden oldu e bumu laiklik bumu demokrası bumu özgürlük bu eskidende böyleydi şimdide böyle sen neden hala köpeklik yapıyorsun gözünü aç gözünü

 24. Tc cengiz

  Herşeyin gerçeğini biliyonuzda niye çıkıp gazetelere kanallara basbas bağırmıyonuz kıyıda ķöşede yazi yazıyonuz görelim bakalım bi nasıl oluyo o işler

 25. ismail

  tc cengiz milletvekili aylin nazlıaka atayı savundu diye chp den atılmıştı. dersim katliamını hatırla 37-38 deki. kılıçdaroğluda dersimli bu arada.sizinkiler bile uyandı sen hala uyuyorsun. batının bize kandırmacasıdır ata.

 26. ismail

  halk tv halk arenasında söz alan tülay isimli bir konuşmacı ak parti hükümetini eleştirirken türkiyenin ortaçağ karanlığına götürülmesine izin vermeyeceğiz dedi. chpli kızıllar niye söyler bunu. islamın doğuşuna peygamberimizin dönemine hakaret etmek için.atatürkcülüğe sığınarak yaparlar bunu. biz atanın islam aleyhine sözlerini yazınca iftira atıyor oluruz. ama bunların kemalizm adına söylediği sözlerden neyin ne olduğu çok belli değilmi.
  ak partiyi ve erdoğanı eleştirirken başkomutanlık sanatcılarla eylenmekle olmaz. çanakkalede düşmanla çarpışıp m.kemal gibi yaralanarak olur diyor. çanakkalede askerimizin kasten yedirilmesini, atanın yaralanmasının yalan olduğunu yazdık kaynaklarıyla. eylence dünyasıda biliniyor. sermayeleri yalan.
  gün gelip hesap sorulacağınıda söylüyorlar. chpnin adını türk islamdan intikam partisi yapsınlar. zaten çok kişi öyle biliyor o sebeple iktidar olamıyorlar. dindar kişiliği ile bilinen meclis başkanı ismail kahramana öyle kin kusuyorlarki.

 27. ismail

  you tubede uğur dündarın halk arenası var. meydan tvnin önerisi üzerine açtım. yapılan ankette mart 2014te ak partiyi yüzde 37.5 gösteriyor. chp yüzde 31 mhp yüzde 20 civarı.
  gerek dündar gerek y. nuri öztürk gerekse kamer genç onlara göre hükümetin yolsuzluklarından dem vuruyorlar.
  hükümetin abd de bulunan fethullah gülen hareketinin adamlarının darbe yapacağı iddiasıyla hakimleri savcıları polisleri görevden aldığını almaya çalıştığını böylece meydanın kendi adamlarına kalacağını ve böylece yolsuzluk belgelerinin imha edileceği iddiasını k. genç dillendiriyor.
  ama aradan 1.5sene geçmeden o darbe gerçekleşti. darbeciler hiçbirşeyden haberi olmayan askerlerimizi polislerimizi ve darbe yapmayın diyen suçsuz vatandaşları vurdu. sonuç 251 şehit. demekki öngörü doğruymuş. daha evvelde onlarca ihaneti yüzlerce binlerce pis işleri var biz bilmesekte devlet biliyor bunları. o zamanki başbakanımız recep tayyip erdoğana hırsız damgası vurmaya çalışan fetö kendisi türkiye tarihinin en muhteşem söğüşleme çetesini kurmuş yurt dışına memleketin servetini kaçıran birisiymiş meğer..
  neyse dündarın anket sonuçlarını açıklamasından sonra cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğanın izlememi önerdiği 2014 mahalli seçim sonuçlarının yayınlandığı 2 dakikalık bir video düştü önüme. halk tvde veriliyor seçim sonuçları. Ak parti açık ara önde. halk tvcilerin suratı adeta mahkeme duvarı.
  biz cumhurbaşkanımız erdoğanı çok seviyoruz. türkiyede 95 senelik geçmişimizde en büyük 95 kişi bir araya gelse bir erdoğan etmez. büyük hizmetleri var ülkeye hemde çok büyük. sayesinde dindar halk kendi ülkesinde 2. sınıf olmaktan kurtuldu. arada eleştirdiğimizde oldu hoş görsün.. o kadar çeşitli kötü karalamalar varki internette Allah cumhurbaşkanımıza ve ak parti yönetimine iyi sabır vermiş. bazen bizim bile aldanıp acaba iddialar doğrumuki dediğimiz bile oluyor.kusura bakmasınlar.

 28. tayyar

  iyi yapmış yıkmakla. eli kolu ağrımasın. Allah mekanını cennet eylesin Atamızın. Osmanlı gibi daha kardeşin kardeşi tahttan indirmek için öldürdüğü lanet bir doymazlık aymazlık krallığını yıktığı için ben kurban olmayım da kim olsun Mustafa Kemal Paşama! Kahrolası din yönetimi! Allah belasını versin osmanlının!

  1. Tayyar efendi, kardes kardesi tahttan indirmek icin öldürmüyor; darbe olmasin, ic savas cikmasin, halk birbirini öldürmesin diye, padisah kardesini halk icin feda ediyor. Ama senin atan, birak kendi kardesini halk icin feda etmeyi, bir gavur sapkasi icin halki katletti. Böyle birini savunmak akil ve mantikla izah edilemez. Ayrica dine inanmayan birinin mekanini cennet yapmak da ne oluyor?

   1. Vatancı

    Sen beyni yıkanmış bir hain ve cahilsin Atatürk kimseyi kılık kıyafetinden dolayı şapka için idam etmedi Atatürk o sözde müslüman geçinen hainleri şerefsizleri işgalcilerle işbirliği yaptığı için astı Çok da iyi etti Allahım Nur içinde yatırsın inşallah Mustafa Kemal Atatürkü

   2. @Recep, Sapka kanunu milli mücadeleden yillar sonra cikti. isgalcilerle isbirligi yapsalardi o kadar beklemezdi. Isgalciler neden Istanbulu tek kursun atmadan ona birakti? Demek ki isgalcilerle isbirligi yapan bu insanlar degil, baska biriymis… Kim acaba?.. Salci Baci asilmadi mi?

   3. Vatancı

    Hey cahil ahmak sen nerden biliyorsun Atatürkün dine inanmadığını Atatürk dine inanmadığı için mi İslamiyet’e hizmetleri olmuş ey cahil ey

  2. emin abdulhamid

   Bunun gibi ecdad düşmanı kemalist vandalların çarpıttığı bir konu da kardeş katli meselesidir! Sanki M.Kemal Osmanlıyı kaldırmasaydı hala kardeş katli uygulanıyordu!
   Titizlikle unutturmaya çalıştıkları gerçek; Kardeş katlini kaldıranın da bizzat Osmanlı Devleti olduğudur! Evet 1603’te Sultan 1. Ahmet döneminde -bir dönem için zaruri olan- bu uygulamaya son verildi, Ekber ve Erşed sistemi getirildi. yani cumhuriyetten 320 sene önce kaldırıldı, yani kardeş katlinin kaldırılması için bir M.Kemaln gelmesi gerekmiyordu, bu yalan ve çarpıtmalardan asla vazgeçemezsiniz, var olabilmenizin yolu Osmanlı’ya düşmanlıktan geçiyor!

   1600’lü yıllara kadar uygulanan bu yasaya neden mecbur kalındı, uygulanmasa daha farklı ne gibi facia ve yıkımlara sebep olunurdu, o dönem dünyanın diğer devletlerindeki durum neydi, bunlar da meselinin diğer bir vechesi.

  3. ismail

   fatihin kundaktaki kardeşini öldürttüğü söylenir. sebebi yeniçeriler hristiyan ailelerden devşirme. paşalar çeşitlibahanelerle ayaklandırabiliyor bunları. fatih yeni tahta çıktığındada ayaklandılar. misal fatihide 3 yaşındaki oğlu bayezıtıda karışıklıkta öldürürler o bebeği geçirirler tahta. paşanın birisi o bebeğin adına işleriidare eder. bu arada devletide benimser. o bebeği öldürtürse devletin kendine kalacağını bilir ve asla kaçırmaz bu fırsatı. bizans döneminde böyle bir örnek vardır.
   devletin ileri gelenleri bu durumu önceden görür ve bertarafı için karar alır. fatihte uyar bu karara.
   kardeş katliamları tabiki hoş değil ama zarurettir. iç karışıklık sebebidir. hele yeniçerilerin ayaklanarak padişah devirip yerine yenisini geçirebildiği malumken. zaten 1826da osmanlı soyuna sürekli hayınlıkları yüzünden biriken kinle halledilmişlerdir. padişah devirmekten başka bir işe yaramadıkları dönemler bile olmuştur. kızıllığın yeniçerileri övmesi onları kendilerinden gördükleri içindir.

  4. ismail

   kadir bennim yazının altında ve bbana edilmiş küfür. benim senin üzerinde tonla hakkım var ve sen orospu çocuğunun birine bana küfür ettirip benim cevap hakkımı yiyiyorsun. Allahtan korkmuyor kuldan utanmıyormusun. ben bunun aısını sizden çıkaracak yazı koyamammı heryere.içinbaşka dışın başka rezilin tekisin

 29. .....

  kızıl değilmi. esas bu millete ve inancına düşman bunlar. bir devlet yıktım demekle yıkılmıyor. milyon insan şehit oluyorda öyle yıkılıyor. neticede sabetaycılarla kızıllar nemalandı yeni devletten. kıçları yağ bağlamıştır keyiften. ben osmanlıda padişah olsam birini sağ koymazdım bunların. merhametten maraz doğuyor. böyleleri içeriden işbirliği yaparak yıktı osmanlıyı.

 30. ismail

  adanada adamın biri satırla atatüürk heykellerine satırla saldırıp hasar vermiş. kandırıp satırı elinden almış solcular. dövmüşler adamı. polisler kurtarmış. hapsede girer adamcağız. çünkü sistem öyle. kafası bozuksa belki oradan yırtar.

 31. Vatancı

  Atatürk bu ülkeyi niye kurtarmış kendisine nankörlük hainlik edenler için mi ? Kurtarmasaydın bu ülkeyi Anadolu yu işgalcilerin elinden almasaydın bu vatan için ömrünü cephelerde geçirmeseydin bak değerini bilen mi var Mustafa Kemal Atatürk herkes hain olmuş Zalim olmuş nankör olmuş al bayrağımın altında, mübarek ezanımızın altında rahatça yaşayabiliyorsak bunu önce Allahü Tealaya sonra Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz Ama ne yazık ki nankörlük edenler var kalsaydı bu ülke karanlıkta çıkmasaydı aydınlığa nankörler hainler işgalcilerin sömürgesi ve gölgesinde yaşasalardı o zaman Hürriyetin nasıl bir şey olduğunu bilemezlerdi Hürriyet hak edenin olmalı.

  1. @Vatanci, herkes ömrünü cephelerde gecirdi, isi o, meslegi o. Tabii ki cephelerde olacak. Maas aliyor bunun icin, bedavaya yapmiyor. Anadoluya gitmek icin üc aylik ileriye dönük maasini pesin istedi. Yoksa gitmeyecekti. Gördün mü kahramani? Ezan-i Muhammediyi m. kemal yasakladi. 18 yil bu ülkede Allahu Ekber demek yasakti. Hacca gitmek yasakti. Din dersleri yasakti. Kur’an okumak yasakti. Rahatca yasayamiyorduk, 13 vilayette dar agaclari kuruldu. Takriri sükun kanunuyla milletin anasini aglattilar. Yunani yenmek icin m. kemale lüzum yok. Cerkez Ethem ve Demirci Mehmed Efeler bile yunani durdurmustu. Fransizlari antep, maras ve urfa halki kendi imkanlariyla tepeledi. Orda m. kemal mi vardi? Ülke amma da aydinlik, gözlerimiz kamasti. Hürriyet mi? Bir agiz tadiyla tenkid ettirmiyorsunuz adami. Böyle hürriyet mi olur? M. Kemal döneminde gazeteler kendi lehine yazmiyor diye azar isitiyordu. Adam Türk müzigini bile yasaklamis. Bu mu türk? Bu mu milliyetci? Adam müzik zevkimize bile karismis, bu mu hürriyet?

  2. Teşkilat

   Ulan sözde vatancı vatan haini tüm yorumlarını okudum kaydadeğer bir tane cümlen yok ya yaşın küçük yaşın gereği bilmediğin şeyler var yada provokatörsün açık ve net.Senin gibilere önerim yılmaz özdilin cinali(m.kemal)serisi var onları oku daha çok sallayacak pardon savunacak malzeme bulursun atanı.Parası bitmiş alkol alamıyormuş sizin gibi kemalistler üzerinden nemalanmayı çok sever eşinizden bacınızdan kızlarınızdan pardon etinizden sütünüzden faydalanmayı sever atan gibi ne de olsa laik çağdaş medenisiniz 😉

 32. ismail

  ne yaptığını ne ettiğini bilmiyorum. çünkü cevabını ben göremiyorum. sana 100kere dedik sapıkça şeyler yazdırma iftira attırma diye başkalarıda dedi dinlemedin. fitne ortamı yaratıp kendi adamlıpından kaybediyorsun. bulacağız cevabını inşallah.

 33. ismail

  kadir ağa adam bana ermeni diyor Osmanlı adıyla. aslında kızıl kemalist. görmezden gelinirmi. hadi o öyle dedi diyelim benim cevap hakkınıda koymadın diye kızdım. beni oyuna getirmedimmi sorun yaşanmaz.

   1. Uykulu

    Mahir kardeşe “aynen kardeş” adıyla yaptığım yorumu koymazsanız sevinirim,müslüman kısmını okumamışım gecenin bir vakti.
    Ama şöyle bir şey var;cahil,bilinçsiz,sözde müslüman insanlar her safsataya inanıp LGBT’yi hormonal bir bilimsellik siye yuttumaya kalkan CHP ve müttefiklerinin ‘Onur’suz yürüyüşler yapan münafık ve kafir yahudilerine kanıp GAYabiliyorlar. Cinsiyet ameliyatı oluyor.Sonra tövbe etse de iş işten geçmiş oluyor.
    Teknoloji var ama hakikati araştıran,sorgulayan akıllar az;kibirli,cehl-i mürekkep sürü psikolojisinde olanlar çok.Hep yanlış peşindeler.Kendileri gibi olmayanlar yobaz(!)
    Bununla birlikte kim şuursuz müslüman,kim müslüman kılıklı kripto yahudi,sabataist hep belli olmuyor,yahudiler şeytan.Müslüman isimli ama İslam’a ilişenler müslüman olmadıklarını ifşa ediyorlar.

 34. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 12 – Sultan Vahideddin ve M. Kemal – Belgelerle Gerçek Tarih

 35. mahir çınar

  M.KEMAL DİYE BİRİ CIKTI GAVURUN YAPAMADIĞINI YAPTI SÖZDE VATAN KURTARDI MİLLETİ MİLLETE 100 YILDIR KIRDIRIYOR .HANİ YAHUDİLER HEYKELİNİ YAPIP SANA MİNNETTARIZ DİYORLAR YA EVET KAMALA MİNNETTARLAR BİZİM EVLATLARIMIZ BİLE KEMALİST OLDU
  ADAM EBU CEHİLİN YAPAMADIĞINI YAPTI PİSLİĞİNİ 100 YILDIR TEMİZLENMEDİ ÜSTELİK ARTARAK GİDİYOR ÜSTELİK KANUNLA KORUYORUZ MADEM İYİ İŞLER YAPTI NİYE KANUNLA KORUNUYOR
  ALLAH HERKESİ SEVDİĞİYLE BERABER EYLESİN (İŞGAL EDİLEN TOPRAK GERİ ALINIR İŞGAL EDİLEN BEYİN ASLA KAFALAR İŞGAL EDİLMİŞ KAFALAR KEMALİST OLMUŞ)EĞİTİM SİSTEMİNİ ELİNDE TUTANLAR BEYİNLERİ İŞGAL ETTİ. KEMALİSTLERİN ENİYİ AŞKLARI İNGİLİZER,FRANSIZLAR VS VS ADAMLARIN İSLAM ALFABESİNİ GÖRMEYE BİLE TAHAMMÜLLERİ YOK İÇİMİZDEKİ İNGİLİZLERİ YAHUDİLERİ HIRISTİYANLARI ERMENİLERİ ANLIYORUMDA ANASI BABASI ATASI İSLAM OLAN MÜSLÜMAN COCUKLARINI ANLAMIYORUM
  HİÇ Mİ AKL ETMİYORSUNUZ ÖNÜNÜZE KONAN HER OTU YİYORSUNUZ KEMALİST MÜSLÜMANLARA SORUYORUM LÜTFEN GUSUL ABDESTİN FARZLARINI BİLİYORMUSUNUZ YA DA GUSUL ABDESTİ ALMAYI GEREKTİREN DURUMLARI BİLİYORMUSUNUZ SİZİ AMELİNİZ DEĞİL TARAFINIZ KURTARIR BELKİ !!!!

 36. Geri bildirim:Osmanlı Tüfek bile üretemedi diyen Kılıçdaroğlu’na Cevap-ALINTI-CANDARLIOGLU – Akdeniz Güneşi

ismail için bir cevap yazın Cevabı iptal et

%d blogcu bunu beğendi: