Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması
Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması

Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması

Paylaşım Şartı:

Paylaşmak istediğiniz bir yazı, görsel vs. varsa, alakalı yazıya gidin ve yukarıdaki adres çubuğunda görülen linki kopyalayıp paylaşmak istediğiniz yere yapıştırın. Yani YALNIZCA LİNK PAYLAŞIMINA MÜSAADE EDİYORUZ. Ayrıca yazının sonunda “facebook” veya “twitter”ın sosyal medya paylaşım butonları var. O butonlara tıklayarak da paylaşılabilir. Başka türlüsüne hiçbir surette rızamız yoktur.

.

Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 1 

Kurtuluş Savaşı sonrası, 3 Mart 1922 de, Büyük Millet Mecılsi’nin üçüncü toplanma yılını açış konuşmasında, Mustafa Kemal, sözü camilere getirdi. Burda Türkçe Ezan ve Kaemat gerçekleştireceği işaretini verdi.[1]

1924 Yılında Cumhuriyetin en büyük laik aşaması yapıldı: Halifelik kaldırıldı. Dolayısıyla Şeriye ve Evkaf Vekaletleri de (Osmanlı’da kanunların şeriata uygunluğunu denetleyen bakanlık/Şeyhül Islamlık) kalkıyordu.

3 Mart 1924 tarihli kanunun birinci maddesi, Türkiye Cumhuriyetinde halkla ilgili bütün işlemlerin yürütülmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümete bırakıyordu. Ancak dinsel sorunları halledebilmek için Başbakanlığa “bağlı” Diyanet Işleri Reisliği kuruldu. Camiler, medreseler, tekke ve zaviyelerin idaresi[2], imam, hatip vaiz, şeyh, müezzin ve kayyumların atanmaları, il ve ilçelerdeki müftülük örgütleri de bu kuruluşa bağlandı. Diyanet Işleri Reisliğinin bir de Danışma Kurulu vardı.

Amacı “Cumhuriyet ve laikliğe hizmetti”. Bu kurul, ezan ve salatın Türkçeleştirilmesi, hutbelerin Türkçe okunmasını ele aldı. Ayrıca, hutbelerin konularının siyasi, sosyal, askeri, mali içtimai ve iktisadi sorunları kapsamalarının da üzerinde duruldu.[3]

(Yani Diyanet dini laikliğe uydurmak ile görevli kılındı.)

1928’de Latin harflerinin alınması sırasında izinsiz olarak okul ya da kurs açılarak Arapça öğretilmesi yasaklandı. Bu yaklaşım, aynı yıl devletin bir dini olduğu maddesinin Anayasa’dan çıkarılmasıyla devam etti.

Diyanet Işleri Reisi Rıfat Börekçi zamanında alınan bir kararla Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye çevrilmesini takiben namazların Türkçe olarak eda edilmesi uygulamasının başlatılacağı ve diğer Kur’an-ı Kerim’lerin satışlarının men edileceği açıklanmıştı. Diyanet Işleri’nin yetki alanındaki bu değişiklikleri hazırlama görevi Ilâhiyat Fakültesi’ne verilmişti.[4]

**********

KAYNAKLAR:

[1] Vatan gazetesi, 13 Haziran 1922.

[2] Tekke ve Zaviyeler, 2 Eylül 1925 tarihli kararnamelerle kapatıldı (T.C. Tarihi, 4. Cild, sayfa 238.)

[3] Osman Ergin, Maarif Tarihi, 1. Cild, sayfa 243.

[4] Cihan Aktaş, [1991] 2005, Tanzimat’tan 12 Mart’a Kılık-Kıyafet ve Iktidar, Istanbul, Kapı Yayınları, sayfa 228, 229.

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 2

“M. Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkede dinimizi yaşayabiliyoruz” diyenlere kapak olsun. (Kur’an okutmak bile yasaktı)

***

4 Ocak 1932 tarihinde yayınlanan bir talimatnamede; Harf Devrimi Kanunu’na aykırı olarak Arap harfleriyle eğitim yapmak için gizli veya aleni dershane açanların ve bu dershanelerde eğitim verenlerin, Türk Ceza Kanunu’nun 526’ıncı maddesi gereğince üç aya kadar hafif hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiş.[1]

1 Kasım 1935 ve 30 Kasım 1936 tarihleri arasında çeşitli illerde 35 kişi gizli bir surette Arap harfleri ile tedrisat (öğretim) yapmak suçundan yakalanıp adliyeye sevk edilmişlerdir.[2]

1937 yılında Gaziantep’te 50 yaşlarındaki bir kadının kendi evinde gizlice eski usül Arap harfleri ile çocuk okuttuğu haber alınmış ve suçüstü (!) yakalanarak, aramada ele geçen kitaplarla birlikte mevcuden mahkemeye sevk edilmiştir.

Ele geçen ve M. Kemal’in döneminde “suç” teşkil eden kitaplar ve bazı eşyalar ise şunlardır:

3 adet Mevlüt, 5 Tebareke Cüz’ü, 25 Amme Cüz’ü*, 1 Kadesemiallah, 7 Kur’an-ı Kerim, 10 Elif Cüz’ü, 2 Minder, 1 sıra, 1 sopa.[3]

Benzer şekilde, Arapça namaz sûresi okutmak veya Arapça tedrisatta (öğretimde) bulunmak suçundan 1938 yılı içerisinde; Çankırı’da bir şahıs[4], Kastamonu’da bir kadın,[5] Isparta’da muhtelif şahıslar,[6] Bursa’da bir şahıs,[7] Rize’de,[8] Erzurum’da[9] ve Çorum’da[10] bazı şahıslar hakkında işlem yapılmıştır.

Kayseri’de Bedestan Camii’nde 16 yaş üstü gençlere hafızlık dersi veren Nurioğlu Mehmet, Arap harfli kitapları kullandığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye sevk edilmiştir.[11]

Teyyare Ş ehitlerini anma merasimi sırasında Posof Kaymakamı’nın Arapça dua ettirilmesine müsaade etmesi üzerine söz konusu kaymakam bu hareketinden dolayı uyarılmıştır.[12]

1936’da kahvehanelerde radyodan Kur’an dinlenmesi bile yasaklanmıştır.[13]

***

*Amme Cüz’ü: Namaz Sureleri denilen kısa Sureleri içinde bulunduran Kur’an-ı Kerim’in son 20 sayfasına verilen isimdir.

**********

KAYNAKLAR:

[1] Halim Alyot, Türkiye’de Zabıta, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum, Kanaat Basımevi, Ankara, 1947, sayfa 937.

[2] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Ankara, Dosya. 13217–11, Kardeks 1964; Dâhiliye Vekâletinin (Içişleri Bakanlığının) Maarif Vekâletine (Eğitim Bakanlığına) yazdığı 12.1.1937 tarih ve 368 sayılı yazı.

[3] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–3, Kardeks 596; Gaziantep Valiliğinin Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) yazdığı 31.12.1937 tarih ve 1481 sayılı yazı.

[4] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–3, Kardeks 595; Çankırı Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 3.1.1938 tarih ve 21 sayılı yazı.

[5] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–5, Kardeks 597; Kastamonu Vali Vekili N. A. Keskin imzası ile Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 10.1.1938 tarih ve Em.1/37 sayılı yazı.

[6] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–8, Kardeks 906; Isparta Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 10.1.1938 tarih ve 26837/48 sayılı yazı.

[7] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–12, Kardeks 287. Bursa Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 20.1.1938 tarih ve 175 sayılı yazı.

[8] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–13, Kardeks 3109; Rize Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 29.1.1938 tarih ve 1087 sayılı yazı.

[9] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–15, Kardeks 3118; Dâhiliye Vekâleti (Içişleri Bakanı) Şükrü Kaya imzasıyla Maarif Vekâletine (Eğitim Bakanlığına) gönderilen 21.2.1938 tarih ve 7872 sayılı yazı.

[10] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–14, Kardeks 3119; Dâhiliye Vekâleti (Içişleri Bakanı) Şükrü Kaya imzasıyla Adliye ve Maarif Vekâletlerine (Adalet ve Eğitim Bakanlığına) gönderilen 25.2.1938 tarih ve 8778 sayılı yazı.

[11] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), CHP Kataloğu, Nr: 490.01, Yer No: 590.38.1, belge no: 88.

[12] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), CHP Kataloğu, Nr: 490.01, Yer No: 590.38.1, belge no: 79.

[13] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), CHP Kataloğu, Nr: 490.01, Yer No: 590.39.1, belge no: 33.

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 3

Haşa Kur’an; mikrop mu? Okuyalım – paylaşalım

Ikinci bölümde M. Kemal Atatürk döneminde Kur’an’ın (haşa) “suç” sayılan eşyalar arasında zikredildiğini ve Kur’an öğreten bazı şahıslar hakkında işlem yapıldığını yazmıştık. Inönü döneminde de benzer “suçları” işleyen şahıslar hakkında işlem yapılmaya devam edilmiştir.

1939 yılında Erzurum’un köylerinde[1] bazı şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edilmişlerdir. Içişleri Bakanı, 3’üncü Umumi Müfettişliğine gönderdiği bir yazıda, çocuklara Arapça tedrisat (öğretim) yaptıranlarla ilgili olarak “kanunlarımıza ve rejime aykırı olan bu vak’a faillerinin fenalıklarını yerinde bastırmak ve `sari mikroplar´ gibi yurda dağıtmamak başlıca esastır. Binaenaleyh Halk Partisi ve evleri cihazı ile harekete geçilerek bu kötü propagandalar önlemek ve kötüleri adaletin pençesine vermek lazımdır. Bu yoldaki iyi çalışmalarınızı memnuniyetle takip ediyorum.”[2] sözleriyle görevlileri uyarmıştır.

Ancak bu uyarıya rağmen Arapça tedrisat (öğretim) yaptıran birçok insan yakalanarak adliyeye sevk edilmiştir. Urfa’da dükkânında Arapça harflerle basılmış Elifba, Amme, Tebareke cüzleri satan bir şahıs,[3] Giresun’da Arapça tedrisat yaptıran şahsın yanı sıra kanuni vazifesini yapmamaktan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri,[4] Konya’da bir köyimamı,[5] Rize’de bir mahalle imamı[6] adliyeye sevk edilerek muhtelif cezalara çarptırılmışlardır.

**********

KAYNAKLAR:

[1] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–146, Kardesks 26563; Erzurum Valisi Hilmi Balcı imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 2.3.1939 tarih ve Em.430/159 sayılı yazı.

[2] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–148, Kardeks 26602; Dâhiliye Vekâletinden 3’üncü Umumi Müfettişliğine gönderilen 24.1.1939 tarih ve 6647 sayılı şifre.

[3] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13219–107, Kardeks 27219; Urfa Valisi Kazım Demirer imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 5.2.1940 tarih ve Ş.1.3–151 sayılı yazı.

[4] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13219–103, Kardeks 26941; Giresun Valisi Muhtar Akman imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) 17.7.1940 tarih ve 379 sayılı yazı.

[5] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–102, Kardeks 22892; Konya Valisi Nizamettin Ataker imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 5.4.1940 tarih ve Ş.I.509 sayılı yazı.

[6] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–133, Kardeks 26572; Rize Valisi Hüsnü Uzgören imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 6.10.1941 tarih ve 2681 sayılı yazı.

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 4

(Kur’an öğretmek yasak… Kasketleri ters giymek bile yasak, aman Ya Rabbi bu ne yobazlık.)

Bu tür olayların artması üzerine Diyanet Işleri Reisi M. Şerafettin Yaltkaya 1942 yılında Istanbul Müftülüğü’ne bir yazı göndererek bu tür faaliyetlerin yasak olduğunu belirtmiştir:

“Bazı Kur’an öğreticilerinin ilk tahsil çağındaki çocukları kursa devam ettirdikleri istihbar edilmiştir. Bu gibi usulsüz hareketlere meydan verilmemesi lüzum ehemmiyetle beyan olunur.”[1]

Polisin takip ettiği bir diğer konu ise, kadınların peçe, çarşaf ve peştamal giymesinin yasaklanması olmuştur. 1935 yılında Içişleri Bakanlığınca yayınlanan bir tamimle bu giysilerin giyilmesinin yasaklandığı bildirilerek kolluk kuvvetlerinin gerekli tedbirleri alması istenmiştir.[2] Bu yasak Inönü döneminde de devam etmiş ve Emniyet Umum Müdürlüğü, 1940 yılında `Medeni kıyafete aykırı kisve taşıyanlar hakkında´ bir emir[3] yayınlayarak, devrimlere aykırı ve belli bir maksada yönelik olarak kasketlerini ters giyen erkekler ile peştamal giyen, yüzünü örten, peçe takan kadınların takip edilip bunlara müsaade edilmemesini istemiştir.

**********

KAYNAKLAR:

[1] 19.8.1942 tarih ve 3254 sayılı yazı. Bkz.: Sadık Albayrak, Türkiye’de Din Kavgası, Istanbul, Şamil Yayınevi, 1984, sayfa 34.

[2] Içişleri Bakanının imzası ile Umumi Müfettişliklere ve Valiliklere gönderilen 22.7.1935 tarih ve 6936 sayılı yazı, Belge No: 13216-7/1, bkz., 150’likler, Kubilay Olayı, Çarşaf-Peçe-Peştemalla Örtünme Sorunları: Polis Arşiv Belgeleriyle Gerçekler, Polis Dergisi, Yayın No: 129, Eminyet Genel Müdürlügü (EGM) Yayınları, Ankara, 1998, sayfa 89, 90.

[3] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen 20.4.1940 tarih ve EUM- Ş.I.C.18007 sayılı genelge, D.13216–7.

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 5

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

***

(Fotoğraflar: Birinci fotoğraf 1 no’lu dipnota dair Gazete haberi, ikinci fotoğraf ise [6] no’lu dipnota dair belgedir)

***

(M. Kemal Atatürk döneminde; “Allahu Ekber” diye “tekbir” getirmek yasaktı)

Türkçe ezan-kamet uygulaması daha ilk günlerden itibaren çeşitli direnmelerle karşılaşmıştır. Bu uygulamaya ilk kitlesel tepki 1 Şubat 1933’te Bursa’da görüldü. Bir grup halk sokağa dökülerek valilik önünde gösteri yaptı. Olaya çok sert tepki gösteren M. Kemal Atatürk bizzat Bursa’ya gitti.[1] Olaydan sonra Nakşibendî şeyhi Kozanlı Ibrahim yakalanarak ağır bir cezaya çarptırıldı. Güvenlik kuvvetleri, bazı kişileri tutukladı, ihmali görülen memurlara işten el çektirildi.[2]

Bursa’da Ezan-ı Muhammedi’nin yasaklanmasını protesto eden 19 kişi hapis cezasına mahkum edildiler. Cumhuriyet Gazetesi bu haberi, “19 yobaz hapis cezasına mahkum edildiler” manşetiyle okuyucularına duyurmuştur.[3]

[3] no’lu dipnot ile ilgili… Işte Cumhuriyet Gazetesinin söz konusu manşeti

***

Kendilerini “Müslümanım ama Atatürkçüyüm” diye tanımlayanların, “Atatürk olmasaydı Ezan-ı Muhammedi olmayacaktı” yönündeki iddialarına bakacak olursak, bu kardeşlerimiz de bizim gibi Ezan-ı Muhammedi’nin yasaklanmasına karşıdırlar. Ancak Atatürk döneminde yasaklandığından haberleri bile yok. O dönemde yaşamış olsalardı, kendilerine de “yobaz” denilecekti… Hatırlatalım istedik. Inşaallah artık gerçekleri görürler.

Devam edelim…

Bundan sonraki süreçte ezann Türkçe okunması için çok sıkı tedbirler alınmasına rağmen ülkenin bazı yerlerinde fedakar ve cefakar insanlar ezanı yine Arapça okumaya devam ettiler, fakat çeşitli cezalara çarptırılmaktan da kurtulamadılar.

Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında ve basın organlarında hakkı haykıranlar hakkında yapılan işlemlerle ilgili birçok olaya rastlamak mümkündür. Ilk uygulamaya geçildiği tarihten itibaren yani M. Kemal Atatürk’ün döneminde başlayan yasak karşıtı eylemlerden ötürü birçok insan hakkında işlem yapıldığı görülmektedir.

Örneğin, Isparta’da Uzun oğlu Ahmet Usta’nın evinde okutulan bir mevlit esnasında “Arapça tekbir” alan Hilmi Alâeddin isimli şahıs adliyeye sevk edilmiştir.[4]

Bayburt ilçesi Ulucami müezzini hasta olması dolayısıyla 15 Şubat 1938 günü sabah namazına gelen cemaatten mezkûr ilçeden Şükrü Yıldız, Arapça ve Türkçe karışık olarak kamet getirdiğinden dolayı savcılığa şikâyet edilmiştir.[5]

Yine M. Kemal Atatürk döneminde Kırşehir’de “Allahu Ekber” şeklinde tekbir alan bir müezzin hakkında işlem yapılıp Adliyeye teslim edildiği 10.1.1936 tarihli bir resmi belgede görülmektedir:

“10.1.1936 gün ve 3/14 sayılı yazıya:

Kırşehir vilayetinin Kaman nahiyesinde arapça tekbir (yani: “Allahu Ekber”) alan müezzin Yusuf oğlu Hüseyin hakkında yapılan incelemede bilmeyerek tekbiri Arapça okuduğu anlaşılmış ve Adliyeye teslim edilmiş olduğu vilayetin bildirisinden anlaşılmıştır.

Saygılarımla arz ederim.

Başvekalete, Riyaseticumhur Umumi Katipliğine de sunulmuştur.

Dahiliye Vekaleti Vekili

(Imza)” [6]

**********

KAYNAKLAR:

[1] Hadiseyi manşetten duyuran dönemin Vakit Gazetesi.

[2] Ilhami Soysal, “Mezhepler Tarikatlar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 5, Iletişim Yayınları, Istanbul, 1983, sayfa 1366.

[3] Cumhuriyet Gazetesi, 2 Mayıs 1933.

[4] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–13, Kardeks 3109; Isparta Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 6.1.1938 tarih ve 26426/12 sayılı yazı.

[5] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217-17, Kardeks 3111; Gümüşhane Valisi N. M. Tosun imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 18.2.1938 tarih ve Em.I-47 sayılı yazı.

 [6] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490 01/590 38 1 (Belge için ikinci fotoğrafa bakınız).

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 6

(Mücahidlerimiz bütün cezai yaptırımlara, tehditlere, baskılara ve sindirmelere rağmen “ALLAH” ismi şerifini haykırmaktan ve yüceltmekten vazgeçmediler… Allah (celle celaluhu) da, güzel isimleri hürmetine bu mücahidlerimizden gani gani razı olsun… Amin.)

***

atatürk ezan yasakladi mi kemal ezan-i muhammedi

Akşam gazetesi, [1] no’lu dipnottaki gelişmeyi okuyucularına böyle duyurdu

***

Arapça ezan okumak meselesinden dolayı tutuklu bulunan Çarşı Meydanı ve Ortahisar camileri müezzinleri Hamdi, Musa, Halil Efendilerin evrakları ile birlikte Çorum’a gönderilmiştir.[1]

Çorum’da Bayram namazından sonra Arapça ezan okuyan bir vatandaş “ağır cezada” yargılanmıştır.[2]

Erzurum Vilayeti Hınıs kazasında Ramazanda imamlık yapmış olan Molla Ahmed Arapça sela verdikten sonra kaçmış ve aranmasına başlanmıştır.[3] Arapça tekbir almaktan suçlu Şarkîkaraağaç ilçesi inhisarlar takip memuru Hilmi Aydın (o dönemde) 3 lira hafif para cezasına çarptırılmıştır.[4]

M. Kemal’den sonra Ismet Inönü döneminde de yasağa rağmen ezanı Arapça okumaktan vazgeçmeyen mücahidler olduğu görülmektedir. Arapça ezan yasağına karşı gelen birçok insan tutuklanarak muhtelif cezalara çarptırılmıştır. Örneğin, Silivri kazasının Seymen köyünde ziraat memuru Behçet, Arapça kamet getirmekten “1 gün hapis” cezasına çarptırılmıştır.[5]

**********

KAYNAKLAR:

[1] Akşam Gazetesi, 1 Mart 1933.

[2] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13219–133, Kardeks 36252; Çorum Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 10.5.1933 tarih ve 180 sayılı yazı.

[3] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–21, Kardeks 3395; Dâhiliye Vekâleti Şükrü Kaya imzasıyla Maarif Vekâletine (Eğitim Bakanlığına) gönderilen 24.2.1938 tarih ve 8510 sayılı yazı.

[4] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–7, Kardeks 593; Isparta Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 18.4.1938 tarih ve 28791/630 sayılı yazı.

[5] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–111, Kardeks 23756; Istanbul Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 14.2.1939 tarih ve 2431/2664 sayılı yazı.

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 7

***

***

(Fotoğraflar: Sırayla 1 – Haberin yer aldığı Cumhuriyet gazetesi. 2 – Gazete haberinin zoom, yani büyütülmüş hali. 3 – Olayın Meclis tutanağına geçtiği yer.)

***

M. Kemal Pilavoğlu şeyhliğindeki Ticani tarikatı mensupları, resmi zevatın bulunduğu ortamlarda ezanı Arapça olarak okuyor ve bu Arapça Ezan yasağına direniyorlardı. Arapça ezan eylemcisi Ticaniler değişik ortamlarda da, örneğin bir millî maçta Dolmabahçe Stadı’nda, Ankara valisinin huzurunda ve ülkenin değişik şehirlerinde, Arapça ezan okuma eylemi yapıyorlardı.

Bu tarikat üyeleri en çarpıcı eylemlerini, 4 Şubat 1949 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’inde gerçekleştirdiler. Meclis müzakerelerinin devam ettiği sırada dinleyici locasında bulunan tarikat mensubu iki kişi ayağa kalkıp yüksek sesle Arapça ezan okuyarak yasağı protesto etti.[1]

Dış basına da yansıyan bu olayı, gazeteler “görülmemiş hadise”[2] olarak yorumladılar. Eylemi gerçekleştiren Muhittin Ertuğrul ve Osman Yasin adlı mücahidlerin daha önceleri çeşitli kereler Arapça ezan okumak suçundan (!) mahkum oldukları anlaşıldı. Her iki şahıs hakkında da soruşturma açıldı.[3]

Fotoğrafta da göreceğiniz üzere olay, tutanaklara şöyle geçti:

“Bütçe Komisyonunda ve Mecliste, Bütçe Kanunu huzurunuza geldiği zaman konuşursunuz. Heyeti Umumiye de böyle arzu ediyor. (Dinleyiciler locasından Arapça ezan okunmaya başlandı).

(Bu ne sesleri?).

BAŞKAN: Samiinden birisi. Çıkarınız onu dışarı.

Müzakereye devam ediyoruz.”[4]

**********

KAYNAKLAR:

[1] Hürriyet Gazetesi, 5 Şubat 1949.

[2] 5 Şubat 1949 tarihli Cumhuriyet, Milliyet, Kader gibi gazeteler olayı manşetten verdiler.

[3] T.B.M.M. Tutanak Dergisi, cild 16 , Dönem: 8, 1949, sayfa 37.

[4] T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Kırk birinci Birleşim, cild 16, Dönem: 8, Toplantı: 3, sayfa 20.

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 8

Savcıya verilen bir ihbarname şöyle; “Dün öğle namazında camiye gittim, müftü camide idi, müezzin Türkçe kameti getirdikten sonra müftü namaza başlamadı, dikkat ettim dudakları kıpırdıyor, Arapça kamet getiriyordu.”

Savcı, bunun üzerine takibata başlamıştır.[1]

Bu ve benzer tüm yaptırımlara karşın, yasağın çiğnenmesi devam etmiş, özellikle güvenlik güçlerinin ulaşmakta zorluk çektiği yerlerde Arapça ezan okunmaya devam etmiştir. Örneğin 1945 yılında doğu illerinde teftiş yapan bir polis müfettişi, Bingöl’de köylerde hâlâ Arapça ezan okunmaya devam edildiğini söylemektedir.[2]

Benzer bir durum, dönemin bir tanığı tarafından “Köyde eski Türkçe [Arapça] ezan okurlardı. Böyle Allahüekber, Allahüekber… Eski Türkçe ezan okumak yasaktı o zamanlar. Ezan zamanı, candarmalar gelirdi, ki bakalım bunlar nasıl okuyorlar ezanı diye. Candarmaları gördükleri zaman bizimkiler yeni ezanları okurlardı, `Tanrı uludur, Tanrı uludur´ diye”[3] şeklinde dile getirilmektedir.

Bunların halkımıza yaptıkları zulüm saymakla bitmez.

**********

KAYNAKLAR

[1] Hürriyet Gazetesi, Ezan 18 yıl Türkçe okundu, 16 Haziran 2000.

[2] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 11215–1, Kardeks 56857; Emniyet Polis Müfettişi Ziya Oral tarafından Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 8.5.1945 tarih ve 231 sayılı yazı.

[3] Milliyet-Pazar, Tarihe Bin Canlı Tanık, “Taş taşa değmeyince duvar olmaz”, Içimizden Biri Ahmet Kaya, 10 Ağustos 2004.

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 9

18 Temmuz 1945 tarihinde Millî Kalkınma Partisi’nin kuruluşuyla başlayan çok partili hayatla birlikte Türkçe ezan ve diğer uygulamalara karşı girişilen hareketler hemen bütün toplum katmanlarına yayılmaya başladı.[1]

1946 yılında ezanın Türkçe okunması açıktan eleştirilmeye başlandı. Adalet Bakanı Fuat Sirmen’in bir bildirisine göre 1947 yılında Arapça ezan okumak suçundan 29 kişi tutuklandı.[2]

18 yıl aralıksız süren[3] Arapça Ezan ve kamet yasağı, 1950 yılında Adnan Menderes Hükümeti tarafından çıkarılan 5665 sayılı yasayla kaldırıldı.

Ezanın Türkçeleştirilmesi çalışmaları ile birlikte yine M. Kemal Atatürk tarafından başlatılan Kur’an’ın Türkçe okunması yönündeki çalışmalar, Ismet Inönü döneminde tekrar gündeme gelmiştir. 9 Ocak 1942 tarihinde Türk Dil Kurumu yeni bir Kur’an çevirisine karar vermiştir.[4] Gürtaş’a göre Inönü’nün, Türkçe Kur’an ile namaz kılınması yönünde teşebbüsleri olmuş, ancak siyasi atmosfer bu amacın gerçekleştirilmesine engel olmuştur.[5]

**********

KAYNAKLAR

[1] Tarık Zafer Tunaya, Islamcılık Cereyanı, Baha Matbaası, Istanbul, 1962, sayfa 191.

[2] Gotthard Jaeschke, Yeni Türkiye’de Islamcılık, (Çeviren: Hayrullah Örs), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1972, sayfa 110.

[3] Altan Öymen anılarında, Türkçe ezan deneyimin öyküsünü ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Bakınız: Altan Öymen, Değişim Yılları, Doğan Kitapçılık, Istanbul, 2004, sayfa, 483–496.

[4] Gotthard Jaeschke, Türkiye Kronolojisi (1938–1945), (Çeviren: Gülayşe Koçak), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, sayfa 69.

[5] Ahmet Gürtaş, Atatürk ve Din Eğitimi, Diyanet Işleri Başkanlığı (DİB) Yayınları, Ankara, 1982, sayfa 39–41.

******************************

******************************

******************************

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 10 ve SON

Namaz’ın aslından çıkarılıp “Türkçeleşmesi” konusunda hem M. Kemal, hem de Ismet Inönü mutabıktır, ancak Inönü bu adımların yavaş ve kademe kademe atılması taraftarıydı… M. Kemal ise bu noktada daha hızlı hareket etme düşüncesindeydi.

Falih Rıfkı Atay’ın kitabından yaptığımız aşağıdaki alıntıda bunu net bir şekilde göreceğiz:

“Atatürk ibadet devrimine ezan ve namazı Türkçeleştirmekle başlamıştı. Gerçekte verdiği ilk emir ezan ve namazın Türkçeleşmesi idi. Muhafazakârların sözcülüğünü yapan Inönü, Atatürk’e yalvarmış, önce ezanı Türkçeleştirelim, sonra namaza sıra gelir, demişti. Arkadan dil ve Kur’an metni meseleleri çıkıp namazın Türkçeleşmesi gecikti idi. Atatürk sağ kalsaydı ibadet reformu olacağında da şüphe yoktu.”[1]

Evet değerli kardeşlerim… Bu yazı dizimizin de sonuna geldik. Elbette burada zikretmediğimiz daha çok vakalar vardır, fakat elimizden bu kadar geldi. Bunca delile rağmen hala bir kemalist, bu çirkin uygulamanın M. Kemal Atatürk tarafından başlatıldığını inkar edebiliyorsa, bilin ki onun beyni yıkanmıştır.

**********

KAYNAK

[1] M. Kemal’in yakın arkadaşlarından ve onu göklere çıkaran birisi:

Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Istanbul 1984, sayfa 394.

**********

Kadir Çandarlıoğlu

**********

.

Paylaşım Şartı:

Paylaşmak istediğiniz bir yazı, görsel vs. varsa, alakalı yazıya gidin ve yukarıdaki adres çubuğunda görülen linki kopyalayıp paylaşmak istediğiniz yere yapıştırın. Yani YALNIZCA LİNK PAYLAŞIMINA MÜSAADE EDİYORUZ. Ayrıca yazının sonunda “facebook” veya “twitter”ın sosyal medya paylaşım butonları var. O butonlara tıklayarak da paylaşılabilir. Başka türlüsüne hiçbir surette rızamız yoktur.

*

*

124 yorum

 1. Geri bildirim:Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıştır « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim:Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim:Kemalist rejimin hakim olduğu Türkiye’de Hacca gitmek yasaktı « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim:Kemalizm, tarihe siyonist gözlüğü ile bakmaktır « Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim:Kemalizm, Tarihe Siyonizm gözlüğü ile bakmaktır « Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Geri bildirim:Türkiye’de ve Avrupa’da Laiklik Anlayışı « Belgelerle Gerçek Tarih

 7. Geri bildirim:Atatürk’ü tanımayan Atatürkçüler « Belgelerle Gerçek Tarih

 8. Geri bildirim:Ezanın yasaklanmasını protesto edenlere hapis cezası « Belgelerle Gerçek Tarih

 9. Geri bildirim:Sloganzedelere yardım etmek… « Belgelerle Gerçek Tarih

 10. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk bizi kurtardı mı? « Belgelerle Gerçek Tarih

 11. Ne yazikki cocukluk yillarinda okullarda ögrendiklerimi bu günkü , dünü anlatan hakikatlerle mukayese ederken bu milletin ne kadar sindirildigini korkutuldugunu anlamkta hala güclük cekenlerin oldugunu görmek bir vatandas olarak beni cok üzmektedir. Ama bu asil millet gecde olsa hkikatlerin isigi ile aydinlanacaktir .
  Ziya Sahabettin

 12. Geri bildirim:Ali Naci Karacan: “Din Zehirdir” | Belgelerle Gerçek Tarih

 13. rabia

  Bu konuyu biliyorm benim dedem imamdı. Ve darbe zamanını anlatırdı. Ezanı türkçeleştirmişler. Dedem minareden bakıp askeri kontrol ediyormuş eğer asker varsa TANRI ULUDUR (haşa) diyerek başlıyormuş eğer asker yoksa ALLAHUEKBER diyerek normal okuyormuş,

 14. Geri bildirim:Kemalistlerin Atatürk’e dair akıl almaz çelişkileri | Belgelerle Gerçek Tarih

 15. Geri bildirim:Hangi diktatör halife ve padişah olabilecekken Cumhuriyeti kurar diyenlere cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 16. Geri bildirim:Salâtu Selâm’ın Ve Tekbir’in Türkçeleştirilmesi | Belgelerle Gerçek Tarih

 17. keshatakeitoff

  olması gereken dönemlerdir. %10 civarında okuma yazma bılen yeni kurulmus bir devlette kendı öz dilini öğrenmek zorundaydı. çocuk sonuçta o kuranı ailesi baskısıyla öğrenecekti. Arapça okuyacak ama anlamayacaktı. neden daha kolay bir yol varken türkçe okuyup .türkçe dua etmek varken niye arapça okusun. Kuran yasaklanmadı. Arapça yasaklandı türkçenin öğretilmesi için. Kuran türkçesi yayınlandı.

   1. Rabia

    Dilerim rabbimden bu yanlış anlattığımız yanlış yorumladığınız atatürk un sizlere bir vatan bırakmak için verdiği mücadele ve o mücadeledeki şehitlerin kanlarında ve bu uydurdugunyz yalanlarda BOĞULUN ve arap meraklisi oezevrnkler siktirin gidin araplarla yaşayın

   2. Ehves

    Ben yazdıklarınızı sürekli araştırıyorum ve araştırdıklarım hep doğru çıkıyor. Bu size olumsuz cevap yazanlar, kesinlikle araştırmayan insanlardır. Allah onları hidayet etsin.

  1. Bir Osmanlı

   Nasıl yani anlamadım benim memleketim Trabzon’da Osmalıca mezar taşları var onu da mı anlamıyordu halk bu kadar cahil miydi senin daha çok gerilere gitmen gerek harf devrimine falan maksadı hala anlamayanlar var hala %10 diyenler var %5 %9 diyen var demek ki baya sallıyorlar tutturamıyorlar :D:D

 18. ...

  her gün ezan dinliyoruz. hangimiz dınledıgımız anda her kelimesini hissedebiliyoruz? anlamını ezberle diyeceksiniz .tabiki ezberlerim. ama benim dilimde okunacağı kadar işleyebılır mı benım içime ? yabancı bir şiir okuyun anlamazsınız. anlamına bakıp aa ne kadar güzel sözleri var dersiniz. fakat bidaha okuduğunuzda yıne bır sey hissetmezsiniz. Kur’anın amacı da ALLAH’ın buyurduklarını anlayıp hayata gecırmektir. Bu bir dil davası degıldır.burası Türkiye! Arap ülkesi değil.

  1. Yorumunuz icin tesekkürler.

   Kur’an’in amaci elbette Allah Teala’nin buyruklarini anlamak icindir ancak burda konu Müslümanlarin ortak evrensel cagrisidir. Öte yandan Ezan-i Muhammedi’nin okunmasi huşu ile de alakalidir. Gayri müslimlerin Müslüman olmalarinda Ezan-i Muhammedi’nin rolü büyüktür. Diskolarda tepinenlerin yabanci müziklerin sözlerini anladigini kim iddia edebilir. Kaldi ki, Ezan’nin anlasilmasi icin Türkceye tercüme edildigi dogru degil.

   Bu yazilari okumanizi tavsiye ederim:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/06/ezan-anlasilsin-diye-turkceye-cevrildi-yalani-basit-hesap/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/23/zamaninda-ezani-neden-aslindan-uzaklastirdilar-bence-en-iyi-cevap-burda/

   saygilar.

   1. zerosourshut

    Ayrıca mesele her duyduğunda anlamını anlamak da değildir.

    Bunlar şeair-i islamiyyedir [şahsi farzlardan daha önemlidir] ve dünyanın her yerinde aynı olmalıdır ki islamın işareti olsun.

    Ezan, kuran duyulduğunda müslüman insandaki bazı kudsi hissiyat tahrik olur. Ezan, insanın vicdanına namaz kılması gerektiğini ihtar etse, zihni kendiyle alakadar edip namazın müslüman için farz olduğunu ihtar etse bu en büyük vazifedir.

    Bunun için de türkçeye çevirmekten ziyade, insanda namaz kılması gerektiğini bilecek şuur lazımdır.

    Türkçeye çevirdiğinde şimdiki arapça ezan kendisini namaza teşvik etmeyen gafil ayıkıp namaz mı kılacak?

    Öyle islama yunanın ingilizin vuramadığı darbenin içerden vurulduğu bir zamanda, islama dair ne varsa uzaklaştırıldığı bir zamanda yapılan icraatin samimi olduğunu söylemek de heralde ahmaklığın, kendini kandırmanın en yüksek mertebesi olsa gerek.

   2. ALEMDAR

    Dogru! Yabanci sarkilari anlamadiklari halde begenir dinlerler,onlarin hareketlerini sorgulamadan taklit ederler,özel günlerini ve hatta bayramlarini benimserler,o zaman burasi TÜRKIYE demezler!
    Özünüze dönün ey CAHILLER!!!!!
    Türk milleti batiya degil doguya aittir!!!
    Vaktiyle bilim ve ekonomi ve her alanda dogudan geri olan batinin papasini ayaklarinin dibinde yalvartmis ATILLA HAN’in soyuyuz!!!
    Anlayana…

  2. cevap!

   evetburası arap ülkesi değil ama müslüman bir ülke..sen kur’an içindeki kelimelerin hepsini türlçeye çevirebilirmisin:? kur’an ı ezanı türkçeye çevirip okuyana kadar git arapça öğren oku en iyi şekilde öğreneceğinden kuşku yok.ha sadece seninle bitmiyor tabi devlet ilk başta bu eğitimi verse şuanda türkiyedeki herkes kur’anı biliyor anlıyor ve uyguluyor olacaktı..

 19. Geri bildirim:Türkce Ezan-Kürtçe Ezan! | Belgelerle Gerçek Tarih

 20. Geri bildirim:Gençliğimiz üzerine oynanan oyunlar! | Belgelerle Gerçek Tarih

 21. Geri bildirim:Belgelerle Kemalistlerin Islam Düşmanlığı | Belgelerle Gerçek Tarih

 22. Burla

  Atatürk iyi yapmış,herkes bu ülkede Müslüman olmak zorunda mı ? Onu kötülemek için bunları yayınlıyorsunuz ama naile.Ne olursa olsun bu ülke için yaptıkları unutulmaz.

  1. @burla, hayir bu ülkede herkes müslüman olmak zorunda degil. Ama müslümanlar da gavur olmak zorunda degil, dinlerini oldugu gibi tastamam yasama haklari var, ve kimse buna engel olamaz. Olanlar olursa, iste o zaman engel olanlarin ismi tarihe böyle lekeli gecer.

  2. ALEMDAR

   Kimse müslüman olmak zorunda degil! Dinde zorlama yoktur!
   Zaten bizim Atalarimiz insanlari zorlasalardi bugün Viyana’ya kadar herkes müslüman olmus,türkçe konusuyor ve bütün kiliseler yikilmis olurdu! Ve bunun hiç de zor olmayacagini sana anlatmama gerek yok sanirim “Burla”!
   Ama bir it yüzünden de kimse inancindan vazgeçecek degil!..

  3. Bir Osmanlı

   Kendin diyorsun muslüman olmak zorundamıyım diye olma senin inancına karışan mı var ama başkalarının inancına da karışmayacaksın o zaman dediğinle çelişmeyeceksin….. 1923-30 arasında Türkiye’nin başka derdi mi yoktu insanların dini inancına karışıyordu….

 23. zerosourshut

  Kimse müslüman olmak zorunda değil, zorunlu olana zaten müslüman değil münafık denir.
  Bir de müslümanmış gibi görünene denir münafık diye. Bak biz de müslümanız, siz de bizim gibi olun derler.
  Bazen de insan zalimlerin zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.
  Ona arkadaş olur. Peygamberimiz a.s.m. dan sana müjde var, kişi sevdiğiyle beraberdir.

 24. Kimse müslüman olmak zorunda değil, zorunda olduğunu sanıp müslüman olana zaten müslüman değil münafık denir.
  Bir de müslümanmış gibi görünene denir münafık diye. Bak biz de müslümanız, siz de bizim gibi olun derler.
  Bazen de insan zalimlerin zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Ona arkadaş olur.
  Peygamberimiz a.s.m. dan müjde var, kişi sevdiğiyle beraberdir.

 25. Geri bildirim:Kemalist Rejim Döneminde Cenaze Kaldıracak Imam Bulunamıyordu | Belgelerle Gerçek Tarih

 26. Geri bildirim:Kemalist Rejim’in Gerçekleri Anlatan Hocaları Susturma Teşebbüsleri | Belgelerle Gerçek Tarih

 27. Geri bildirim:Ezan-ı Muhammedi, Allahu Ekber | Belgelerle Gerçek Tarih

 28. Geri bildirim:Iskilipli Atıf Hoca Neden Idam Edildi? Tüm Iftiralara Cevaplar | Belgelerle Gerçek Tarih

 29. Geri bildirim:Ezan’ı tercüme etmek ahmaklıktır – Yaşar Nuri Öztürk | Belgelerle Gerçek Tarih

 30. selcen

  O yuzden mi insanlar yillarca ne okudugunu bilmeden ezbere arapca okudu. Ataturk kur-an i herkes anlasin diye turkce yazdirdi . diyanet islerini kim kurdu peki
  Salliyosunuz bari destekli sallayin bu dediklerimi sende herkeste iyi biliyor. Ha birde laikligin ne demek oldugunu bi ogren birde kalkmis bu cehaletinle buraya yaziyorsun yazik…

  1. @selcen, diyanetin kurulus maksadi dini kontrol etmektir, laiklik esasina göre bir din anlatilmasi arzulaniyordu. Yani yapay bir din. Laikligin ne oldugunu biz cok iyi biliyoruz, ama Islam’da laiklik olmaz.

   Ayrica nasil insanlar yillarca ne okudugunu bilmeden ezbere okudu? Simdi sen Kur’an’i asil lafziyla anlamiyorsan, bu m. kemalin inkilaplarindan dolayidir. O, harf inkilabi yaninda bir de dil inkilabi yapti. Kur’an menseli harfleri de kaldirdi. Mesela hakim yerine “yargic” kelimesini aldilar. Oysa hakim, Kur’an’in asil lafzinda da hakim olarak gecer. Veya hayat kelimesi yerine “yasam” kelimesini aldilar. Halbuki hayat kelimesi Kur’an’in aslinda da hayattir. Sadece bu kadar mi? Baska melanetler de var. Simdi “yar-gic” kelimesi ile “yas-am” kelimesini hecele de yapilan ihanetin boyutunu gör.

 31. Yavuz

  Arkadaşlar Atatürk istese ülkeyi satardı birileri gibi salak salak hurafelere inanmayın. Atatürk olmasa adınız Hanz, Michael Schumacher olurdu. Bayrağınız ezanınız olmazdı Atatürk dediğiniz adamın ne derece üstün zeka ve kabiliyete sahip olduğunu bilmiyorsunuz sizin yaşınız kadar adam iki misli kitap okumuş yazmış 100 yılın adamı Atatürk geri zekalı mısınız ne dediğinizin farkında olun biraz. Atatürk bu meclisi Kur’an la açmıştır Ata nın annesi bacısı tesettürlüdür.

  1. Bugünkü kemalistlerin hanz’tan ne farki var? Ezan-i Muhammedi’yi yasaklayan bizzat M. Kemal idi. Bu isler kitap okumakla da olmuyor, Kur’an’da bir ifade var: “kitap yüklü esekler” diye… 100 yilin adami olabilir ama bu batili emperyalistlerin adami olarak… Cünkü yüzyillardan beri hacli seferlerinin yapamadigini basarmistir, ülkemizdeki müslümanlari Islam’dan uzaklastirmis, müslümanlarin basi olan Halifeligi kaldirmistir. M. Kemal birinci meclisi Kur’an ile acmis, ancak zafer elde edince bu meclise darbe yaparak ikinci meclisi Kur’an’siz acmistir. Sonra da Kur’an okumayi yasaklatmistir. Hacca gitmek dahi yasakti. M. Kemal’in anne veya bacisinin tesettürlü olmasi bir sey ifade etmiyor, ki zaten bacisi tesettürlü degildi. M. Kemal tesettüre karsiydi.

 32. Taner saydam

  Burda yorum yapan muhalifleri görünce : NE KADAR DA ÇOK YAHUDİ SEVDALISI VARMIŞ YA RABBİ DEMEDEN KENDİMİ ALAMIYORUM !
  Selanik Yahudisi Mustafa Kamal Adıtürk adlı adamın zorla dayattığı Laik Eğitim sistemi adeta israil adına kurşun asker devşirmiş. Ama Allahın izni ile Anadolunun Türk – Kürt – Arap ve sair Müslüman Unsurları bu Yahudi icadı felsefi ve beşeri doktrinlerden ibaret Masonik Kemalizmi yıkacak ! ve yeniden Hilafeti ihya edecek. O günler yakındır.. intizar ediyoruz ! Lakin Türkiyede saklı Türk isimli 4 milyon yahudi rum ermeniler o gün korksun bizden ! Türkiyenin her yerine..bil hassa Tunceli, İstanbul, İzmir ve Akdenizde sakin bu namussuz vatan haini alçakların tek istinadgahı işte bu Yahudi Kamalın rejimidir. Laiklik ihanetlerine vabeste bir sigorta ve emniyet subabıdır. Alevi kılıklı bu alçaklar çok yakında bir asırdır BaTILI EMPERYALİST HAÇLILAR ile bir olarak Osmanlı İmparatyorluğuna yaptıkları ihanetin bedelini çok ama çok ağır ödeyecek !

 33. Muzaffer Çabukoğlu

  Biz Müslümanlar manevi-ahlaki, maddi-mesleki her sahada yeterince çalışmadık, mücadele etmedik. Bunun bedelini 150 yıldır ödedik, ödüyoruz.. Mesele gayet basit: ne zaman ki İslam ümmeti Almanlar gibi sabah güneşten önce kalkar ve çok çalışır gayret eder, o zaman Müslümanlara tuzak veya pusu kurmak isteyenler yenilir gider. Dünya çapında Müslümanlar gün yüzü görür. Bir milletin / devletin güçlü veya zayıf olmasının temeli dış güçler veya içerideki kriptolar değil, vatansever iç güçlerin maddi manevi her sahadaki gayretidir.

  1. ismail

   almanyanın 1923 deki nüfuusuu 50 milyonn. 95 sene sonra 2018de 82 mılyon.. onuda 3 milyonu türk..kadınlarda çalışıyor orada. kadın çalışırsa çocuk yapmaz. eve kapatılan hayvanlar alır çocuğn yerini. 18 e geleni kapı önüne koyuyorlar. meydana çıkamayan gençler aynı cinsiyetten birbirini beceriyor. ondan sonra Allah düşmanı olup Allah yok din yalan diye bağırıyorlar.. devletin köle sistemi sebep oluyor bunlara.bizde öylemi olalım.

  2. Tam isabetli bir yorum beğendim. En ziyade gayretli olması gereken de devlet in memurları nın millet için çalışması lakin hâlâ nesepsiz ve gayri islam yaşayan kişilerin öbek öbek devlet kadrolarına alınması devam ediyor maalesef.

 34. gul

  Oturduğumuz yerde atatürkün kötülemek kolay . Madem sen çok biliyorsun sen yapsaydın sen simdi kendi ülkemde güvenli ezanini ibadetini rahat bir şekilde yapiyosan atatürkün sayesinde . Herkesin düşüncesi kendine ama sizin gibi vatanini kurataranlara ihanet edenlerle ayni ülkede yaşamakan utaniyorum.. Ayrıca bir kemalist olarak kendimle gurur duyuyorum.

  1. Hem Ezan ve ibadetin rahatca yapilabilmesini bir “kazanc” “nimet” sayiyorsun, hem de kemalistliginle gurur duyuyorsun. Ve bu celiskiyi de Kur’an ve Ezan’in M. Kemal tarafindan yasaklandigini belgelerle ortaya koyan yazinin altina yorum olarak yaziyorsun… Diyecek bir sey yok. Kemalist kalmaya devam edebilirsin.

 35. ÖZKAN GÜLER

  YAHUDİ DİKTATÖR ATEİST M KAMAL ATATÜRK İSLAMA VE MÜSLÜMANLARA KARŞI SAVAŞMA KONUSUNDA ELİNDEN GELENİ YAPTI YÜCE ALLAH ONA İZİN VERDİKİ CEHENNEMDE ATEŞİ ŞİDDETLİ OLSUN DİYE VE ÖLÜM GELİNCE HAK ETTİĞİ YERE GİTTİ ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

 36. saniye

  Ya biliyorum ama bu kadar beklemiyodum gerçekten araştırmak iyiymis kisiliksizler resmen dini yozlastirmaya calismis bi de hala ben ataturkcuyum diye gelenler var Allahim sen onlara düşünme gücü ver

 37. Geri bildirim:M.Kemal Atatürk’ü eleştirmek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

 38. KURANNIN YASAKLAN DIGI FALAN YOK BELGELERDE ANLATILAN SADECE ARAPÇA KURAN YASAKLANMIŞ.İNSANLARIN TÜRKÇEYİ ÖZÜMSEMESİ İÇİN YAPILMIŞ BİRİLERİDE BUNU ANLAMAMIŞ KALKMIŞ ARAÇ ÇADA ISRAR ETMİŞ ONLAR CEZA ALMIŞ, YUKARIDA ANLATILANLARI BİDE BU MANTIKLA ANLAMAYA ÇALISIN.YOZ YOBAZ BİRİLERİ HER ZAMAN ÇIKMIŞTİR BU YOBAZLAR BUGUNDE VAR .ATATURKÜN ELMALILI HAMDİYE YAZDIR DIGI KURAN YAZDIRMIŞ BUNUN GİBİ ÖRNEKLER VAR BİZİM SIKINTIMIZ TARİHİMİZİ ARAŞTIRMIYORUZ HEP KULAKTAN DOLMA KLİŞE SÖZLER.

  1. Aynen Hatip Bey, tarihimizi arastirmiyoruz, hep kulaktan dolma klise sözlerle idare ediyoruz. Tipki sizin yaptiginiz gibi. Kur’an zaten Arapca’dir, sizin dediginiz gibi Arapca yasaklandigi icin olmus olsa bile yine Kur’an yasaklanmis oluyor. Ezan-i Muhammedi de yasaklanmis ve fakat “felah” kelimesi kalmisti. Peki mesele arapca ise o halde neden Felah kelimesi kaliyor? Demek ki mesele Arapca degildi. Ayrica Elmalili Hamdi Yazir’a Kur’an yazdirilmamis, tefsir yazdirilmistir. Bu ise M. Kemalin emriyle degil, sarikli vekillerin talebiyle gerceklestirilmistir. Anladigimiz kadariyla Elmalili Hamdi Yazir sizin icin muteber biridir. O halde yorumumu onun sözleriyle noktalayalim:

   “TÜRKCE KUR’AN MI VAR BEHEY SASKIN?”

 39. samet

  Bu ülkenin başına ne geldiyse din sömürüsü yapanlar yüzünden geldi zaten… Hala da öyledir. Dinini bilmeyen insanı çok kolay kandırırsınız yeri gelir parasını alırsın, yeri gelir ayaklandırırsın, hatta şıh olursun içine cin kaçmış diye tecavüz edersin, bunlar din adı altında yapıldığında inanılmaz kolaydır. Tarih bunları gösteriyor zaten, o dersi almasını bilmeli…
  Dini yalan yanlış öğreten yobaz hacı hoca takımı yüzünden, din kesinlikle türkçeleştirilmeliydi ve öylede yapıldı. O salyalar akarak iftiralar attığınız Atatürk bunu gördü. Halkın dinini tam olarak okuyup öğrenmesinin gerekliliğini biliyordu. Şu anda bile yaptığınız şey bu, insanları dini kullanarak Atatürke düşman etmeye çalışıyorsunuz.
  Buraya sizi destekleyici yorumlar yazan insanların % 95 nin Türkçe Kuranı açıp acaba bu kitapta ne yazıyor diye bakıp okumadıklarına eminim. Okumamalarıda işinize gelir zaten aman okurlarda hacılar, hocalar işsiz kalır. Din olmazsa kitleleri nasıl kontrol edersiniz sonra, yobazlar tabiki bu duruma itiraz ederler ayaklanırlar adamların tek özelliği arapça kuran bilmeleri başka vasıfları yok. Bu vasıfta ellerinden alınıyor halk dinini kendi dilinde öğrenecek tabiki ayaklanacaklar. Bunlara uygun cezalarda verilecektir ne bekliyorsunuz peki. Hep mağdursunuz hep….
  Allah Türkçe bilmiyor mu? Söylenen dualar ezan Türkçe olsa ne olur? Sadece arap dili ile indirildi ve ancak bu şekilde anlaşılabilir ise sadece arap ırkına indirilmiş demektir buda bu dinin evrensel olmadığı anlamını çıkarır. Bu durumdada kendi ayağınıza sıkmış oluyorsunuz, farkında değilsiniz.
  Ben Türküm kardeşim, arabın dilini öğrenmeme gerek yok. Açar okurum Türkçesini.
  Gidin arabistandaki hayat şartlarına düzene bakın başındakilerin altın tuvaletlere sıçıp kalanının neler yaşadığına bakın, kadınların hiçbir hakkı olmamasına bakın. Ama siz şimdi dersininizki gerçek islam bu değil dersiniz.
  Şeratın ne olduğunu bilmeyip burada yorum yapan kadınlara ise diyebileceğim hiçbir şey yok. Kendi cahilliklerinde boğulacaklar.

  Hala Atatürktün ölmediği ondan bukadar korkmanızdan belli…

  1. @samet, m. kemalin “dogru dinin” ögrenilmesini istedigi falan yoktu. Sayet öyle olsaydi din derslerini kaldirmazdi. Darwinizmi okullarda okutmazdi. Fakat Islam’a actigi savasi mesru göstermek isteyenler, onun “yanlis dine ve sahte hocalara” karsi savastigi propagandasini yaydilar. Halbuki böyle olmadi. Delili de yukarida ifade ettigim gibi din derslerinin kaldirilip yerine darwinizmin okutulmasidir. Hacilar hocalar issiz kalmaz merak etme. Hocalarin tek özelliginin “arapca Kur’an” bilmeleri oldugunu zannetmek ise bu meselelere yabanci oldugunun delilidir. Kendini kemalist rejimin “cahil hoca” propagandasina kaptirmissin. Allah Teala türkce bilmiyor mu diyorsun. Duani türkce yap, kimse bir sey demiyor zaten. Ancak ibadet dili Allahca olmalidir. Allahca ise Kur’an’in orijinal dilidir. Dua ile ibadetin farkli seyler oldugunu izah etmeme gerek yok sanirim. Ezan ise Türkce olamaz. Zira ezan, Islam’in siarlarindandir. Islami siarlar ise korunmalidir. Yasar nuri gibi biri bile ezanin türkcelestirilmesine “ahmaklik” demektedir. Ezanin arapca okunmasi, arap irkina aid oldugunun delili olamaz. Tam tersi, eger ezan türkcelestirilirse, iste o zaman müslümanlar arasinda bir “ortak payda” olmaktan cikar, dolayisiyla evrenselligini kaybeder. Iste o zaman ortada “müslüman” kalmaz. “Türk müslüman”, “Arap müslüman”, “Kürt müslüman” olur. Nitekim pkk’lilar, müslümanlari (kürt ve türkleri) ayirmak istediginde “Kürtce ezan” uydurmustu.

   Kur’an’in “türkcesi” olmaz. Böyle diyenlere Elmalili Hamdi Yazir, “be hey saskin” der. Kur’an’in türkce meali olabilir ancak. Onu okudugunda da Islam’i anlayacagini zannediyorsan aldanirsin. Meseleye cok yüzeysel baktigin icin böyle diyorsun. Belki bazi hususlari anlarsin, orasi baska, ama Islam’in tamamini anlayamazsin.

   Seriat, Islam’dan baska bir sey degildir. Kadinlara haklarini veren de seriattir. Kemalizm ve genel olarak modernizm, kadinlari “köle” gibi kullaniyor ve bunun adina da “hürriyet-esitlik” diyor.

  2. ismailden

   smt Kuranı Kerimi açar okursan bakara suresindeki Allahın mescitlerini harabeye çevirenden daha zalim kimdir mealindeki ayetide görürsün. ata döneminde camiler harabeydide hani bilmiyorsan öğren istedim.
   her önüne geleni beceren hocalarmıdır yoksa hoca düşmanı olanlarmı. bu konuyu bi araştır istersen.
   adam islamı yıkmak adına yapmadığını bırakmasın sende müslümanım diyerek birilerinin avukatlığını yap. osmanlı düşmanlığı islam düşmanlığından kaynaklanır. osmanlıyı sizin kemal paşanız yıktı. zaten 1920 lerde islamda yıkıldı. sonradan geri geldi.
   çıkar şu munafık maskenide inanmadığını itiraf et

 40. Geri bildirim:Şapka yüzünden hiç kimse asılmadı mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

 41. İlke

  Kuranı ve ezanı yasakladı :)) Sizler nasıl insansınız. Bunu gören cahiller yasaklandı sanıyor. Türkçe okunduğundan niye bahsetmiyorsunuz. Adam Arap kültürünü yok etmeye çalıştı. Kuranı değil. Kuran da Arap kültürünü temsil etmez.

  1. ilke, elbette yasakladi. Türkce Kur’an olmaz. Kur’an’in arapca oldugu ayetle sabittir. Meshur Elmalili Hamdi Yazir’in, “Türkce Kur’an mi var behey saskin” dedigini de burada hatirlatalim. Hatta yasar nuri bile Ezan’in türkcelestirilmesine “ahmaklik” demektedir. Ne türkce ezan olur, ne de türkce Kur’an. Kaldi ki hangi hakla insanlarin dinine karisiyor? Böyle demokrasi mi olur? Böyle din hürriyeti mi olur? Kur’an arap kültürünü temsil etmiyorsa, Kur’an neden yasaklandi? Arap kültürünü istemeyen adam, hangi hakla isvicrenin medeni kanununu türk milletine dayatir? Hangi hakla batinin kültürünü sapkasini türk milletine dayatiyor?

 42. mk dinden bahsedersiniz müslümanlıgın emrettiği vazifelerin çok olsun % 30 nu yaparsınız sözde müslümansınız ahahah çakma müslümler sizi hepiniz yanacaksınız yazık ATATÜRK dedelerimiz ile birlikte savaştılar size bu ülkeyi vaat ettiler siz hala dinden kitapdan bahsediyorsunuz müslümanım ama bu işlere savaş bu ülkeyi kazanmak ile dini katıyorsanız siz harbi büyük cahilsiniz mk yazk yazık 😀

 43. ismail

  Sakalli nurettin paşa savaşlar bitip mustafa kemalin avrupai devrimleri başlayinca Kurtuluş savasini boşuboşuna yapmişiz demekten çekinmedi. Mustafa kemalin duşmanliğini kazandi. Cumhuriyet doneminde bursa tarafindan mebus seçilse bile mebusluğu dakka dukkalarla yakildi. 1932 de 60 yaşiinda iken hayatini kaybetti. Kimine göre belirsiz bir şekilde öldü yada halledildi.
  Nurettin paşa Kurtulus savaşinda büyük taarruz ile birlikleriyle izmire ilk giren komutandi. Bu sebeple çok kimse tarafindan izmirin kurtaricisi olarakda aniliyordu. Bu ülkede kim ne başari kazandiysa mustafa kemal yapmiş sayilir. Onun böyle anilmasi Mustafa Kemalin ve Chp lilerin ona düşman olmasi yeterli idi.
  Mustafa kemal nutukta onu sayfalar dolusu eleştirmistir.

 44. Geri bildirim:10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? | Belgelerle Gerçek Tarih

 45. Selamun aleyküm hocam. Sitenizde, kara çarşaflıların avlanıp, yerine modern(!) kıyafetlerin giydirildiği cumhuriyet gazetesi manşetlerini görmüştüm. Şimdi sitenizde arıyorum ama bulamıyorum. Ben çarşaf giyinen bi bacınız olarak, Atatürkçü hatta ona tapan babama göstermek istiyorum. Bana linki gönderirseniz sevinirim. Allah’a emanet olunuz.

 46. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 5 | Belgelerle Gerçek Tarih

 47. emin mert

  Ulan belgelerlegercektarih atatürkün ezanı türkçe falan okuttuğu yok o senin yobazlığın Atatürk olmasaydı islamı yaşayamazdık ülkemizi işgal eden ıngilizler,fransızlar,yunanlar gibi gavur olurduk ezan herzaman arapçaydı doğrusuda bu zaten ey atatürkçü kardeşlerim sakın bunlara inanmayın Atatürk sizden 1000 kat daha müslümandır boşuna iftira atmayın sizde bu dangalaklara inanmayın

 48. cevap

  İSKİLİPLİ ATIF HOCAYI. BABAEski müftüsü alirıza efendiyi, yozgat müftüsünü ve daha pekçok hocayı astıracak hatta halifeliği kaldırıp Kuranı kerimin orjinallerini yaktırıp papaya takım elbise hediye edecek kadar öyle değilmi. ali şükrü islamı ve hilafeti birde musuldaki hakjlarımızı savunduğu iç,n atanın yaveri tarafından şehit edildi. o sönemin istiklal gazetesinde hamid bey öyle ağır ifadelerle yerin dibine geçiriyorki atanı. çevresinde dalkavuktan başkasına tahammül edemeyen işbirlikci gibisinden

 49. ismailden

  1918 de mustafa kemal ennver paşa ve talat paşaya memleketin ahvali hakkında rapor hazırlıyor. rapor aynen şöyle
  ‘memleketin umumi ahvali. ahval ile idare arasinda bağlar sarsılmıştır. evlerinde kalan ahali her noktadan hükümetten uzak kalmakla menfaatine halel gelmiştir. kazançları kendilerini beslemeye kafi değil iken hükümetin mülki ve askeri memurları onlardan açlık ve ölüm mukabilinde mallarını almaktadır. rüşvet ve ihtikar devam etmektedir. bu sebeple umumi hayat her köyde ve şehirde devletin asayişini çürütmektedir. binaenaleyh harp devam ettiği halde kaşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her tarafı çürüyen muazzam saltanat binası birgün dahilden birdenbire ve hep birden çökmesi muhtemeldir.
  askeri vaziyet harbin yakın bir zamanda sona geldiğine işaret etmektedir. almanların hali ise geliniz bizi mağlup ediniz esasına dayanmaktadır. türk ordusunun vaziyeti fevkalade zayıftır. memleketin insan kaynakları ikmale muktedir değildir. umumi takate bir misal olmak üzere arz ederimki cihanın en zor işlerini görmek üzere biner mevcutlu taburlarla bana gönderilen 59. fırkanın yüzde 50 si ayakta durmaya muktedir olmayan kimselerden ibarettir. sağlam efrat olarak 17-20 yaşındaki neşvünemasiz çocuklarlla 45-55 yaşındaki amelmandeler kalmıştır. artık herşey bitmiştir.’
  birde hepsine osmanlıyı çökertip ele geçirmek için ben sebep oldum deseymişti tam olacakmıştı.
  paşa bütün bunları neden yazıyor biliyormusunuz. filistinde ordu satılacak. hiç kimse kendisinde kabahat bulmasın diye. ordu satılınca osmanlı çökecek ülkeyi işgal edenler osmanlıyı kaldırıp devleti kendisine verecek. 1878 başlarından beridir küçük yunanistan hariç hiçbir devletle savaşımız yokken. devlet kendin toparlamışken kemalin önderliğindeki sabetaycılar devlete gözkoydukları için batının paylaşımına açtılar. osmanlıyı ele geçirmek için bu sabetay yahudileri çökertti. turgut özal17 mart 1993 te bu durumu anlaştıran açıklamalar yaptığı için 1ay sonra faili meçhulu kurban gitti.

 50. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk dini ve hocaları kullanarak halkı aldattı!.. | Belgelerle Gerçek Tarih

 51. nur

  ismail kardeşim elinize sağlık.ana hedef buydu.mevzunun tamamına baktığınız da sonuç islam düşmanlığı.samimi müslüman dinin hiçbir hükmünü değiştirmek istemeyi bırak aklından dahi gecirmez

 52. Geri bildirim:Atatürk olmasaydı ne olurdu? (Yeni) | Belgelerle Gerçek Tarih

 53. Geri bildirim:Atatürk döneminde Allah demek ve Kur’an okumak yasaktı… – Belgelerle Gerçek Tarih

 54. murat

  Dünyanın neresinde olursa olsun, bir müslüman orijinal ezanı duyduğunda bunun namaza çağrı olduğunu anlar.Hiçbir dil başka bir dile tam çevrilemez.Mesela biz kavun deriz, Alman melon der.Halbuki melonun türkçe karşılığı yuvarlak demektir.Yanı kavunun karşılığı değil.Herşey bunun gibi.Ezanı ve Kuranı türkçeleştirmekten gaye islama darbe vurmaktır.Bu hainliğin daniskasıdır.Adıtürk bu düşüncesini önceden açığa çıkarsaydı kim ona destek verirdi? Padişaha bile çektiği telgrafların altına kulunuz mustafa kemal diyerek takiyye yapmış, velinimetine ihanet etmiştir. Bir insan müslüman olmasa dahi mert olmalı, özü sözü bir olmalıdır.Tarih ihanet edenleri sonunda hain olarak yaftalamıştır.Türkçe, arapça gibi zengin bir dil olmadığından meramımızı tamamen türkçe ifade edemeyiz.Arapça ve farsça kelimeler de kullanırız. Bu adıtürk aynı zamanda dilimizi de bozsun diye Agop Dilaçar adlı bir ermeniyi türk dil kurumunun başına getirmiştir. Adam ölene kadar ihanetine devam etmiştir.

 55. Keskin

  Öncelikle sizi ölmüş ve kendi hakkında herhangi bir şey söyleyemeyecek birinin arkasından yaptığınız
  yorumlar için takdir ediyorum . Büyük ilminiz ve her şeyi bu büyük ilminizin kuşatmasından dolayı elbette yanlışlık payınız da olamaz .
  Sunduğunuz belgelerle oynamak ya da değiştirmek de mutlaka kimsenin aklına gelemez .Düşünün insanlar Tevrat ve İncili değiştirmiş ama elbette çok eskidendi.Şu an neyse ki dürüstlük baktığımız her yerde
  Hem nasıl bir inanmaz , kötü bir insan ki , zamanında tonla laf söylenen ama bugün hala en güvenilir kaynak sayılan Elmalıya kuranı çevirtmiş .Bu çeviri de dinin çarptırıldığı hangi konuya rastladınız ?
  Bugüne kadar gelen Osmanlı ile ilgili tarihi belgelerle mi oynanmış ? Fatihi zalim , Kanuniyi kanunsuz mu bildik ? Biz İstanbul’un fethini hep kutladık.Kanuninin başarılarını ,savaşlarını neredeyse zorla ezberlettiler bize .Haçlılara karşı müslümanların başarılarını da …
  Peki CHP kötü ve tarihte yanlışları da var .Tıpkı pek çok siyasi parti gibi .Şimdi İşid adında bir örgüt de var .Biz müslümanlar mı kötüyüz ? Annesi ya da babası kötü olan da kötüdür mü demeliyiz ?
  İslam güzelliktir. Anlattığı anlaşılmalı .Okuduğumuz her sure insanın içini titretiyor. Allahım büyüksün dedirtiyor .Bu kadar yüce iken neden anlaşılmasın ? Bir .uyarıcı ve bir öğütken hele…
  Ben de doğrusu şudur demiyorum .Öyledir ya da değildir diyemiyorum .Çünkü herhangi birinin inancı ile ilgili yargılama hakkı, hele ki bu dünyada olmayan biri için benim değil . Ve biliyorum ki hiçbirimizin de değil .

  Hiçbirimizin adaletten ve doğru yoldan ayrılmamamız dileği ile …

  1. @Keskin adli yorumcuya… Güya ironi yapmissiniz ama katlanacagiz tabii ki…

   M. Kemal, vefat etmis olan Sultan Vahideddin’in arkasindan atip tutmustu, Fatih’e, Kanuniye atip tutmustu, ona da bir cift lafiniz var mi?

   Yanlislarimiz elbette vardir, düzeltirseniz bizi vebalden kurtardiginiz icin size minnettar kaliriz. Eger belgelerde degistirme ve oynama varsa buyrun ispat edin. Ama yoksa bunun hesabini veremezsiniz.

   Elmalili Kur’an’i cevirmedi ki… Iste M. Kemali savunanlarin bu mevzularda en ufak malumatlari yoktur, kulaktan dolma seylerle televizyonlardan duyduklari sloganlarla onu savunmaya calisirlar. Bunun hakkinda lehte ve aleyhte hicbir arastirma yapmis degillerdir. Yani sorun cehalettedir.
   Elmalili tefsir yapmistir. Üstelik Elmalili tefsirini M. Kemal yaptirmamistir. Onun gayesi tefsir degil bir tercümedir ve bunu da ilim ehline degil siradan insanlara yaptirmak istemisti. Buna karsi cikan Karabekir pasa ve sarikli mebuslar Elmalili Hamdi Yazir’a yani bir ilim ehline tefsir yaptirmislardir, tercüme degil. Tercüme-meal-tefsir arasindaki farkin ne oldugunu bilmediginizi düsünüyorum.
   Tercüme, Kur’an’i motamot, ayni kelimelerle bir baska dile cevirmektir. Mesela Karabekir pasa bunun mukatta ayetlerinden dolayi yani elif lam mim seklindeki ayetlerden dolayi mümkün olmadigini söyleyince, M. Kemal bunun manasini sormus, Karabekir Pasa ise “bilinmiyor” deyince bunun üzerine M. Kemal de o zaman karsisina bir “sifir” koyarsiniz demis. Yani tercüme ettirmek istedigi Kur’an böyle olacakti.

   Meal ise kelime kelime motamot degil de, daha cok manayi aksettiren bir ceviri türüdür.

   Tefsir ise ayetleri baska ayetlerle olan münasebetiyle birlikte hatta hadislerle birlikte yorumlamaktir. Yani Arapca Kur’an’in arapca tefsiri de olur, türkce tefsiri de. En anlasilir ve saglam sekli de budur. Iste M. Kemalin motamot kelime kelime yaptirmak istedigi tercümeye Karabekir pasa ve alimler karsi cikmis ve hemen Elmalili Hamdi Yazir’a tefsir (tercüme degil) yaptirip onun projesini iptal etmislerdir. Daha fazla malumat icin su yazimizi okuyun:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/18/ataturk-elmalili-hamdi-yazira-kuran-tefsir-ettirdi-yalani/

   Osmanli tarihi ile alakali az cok güzel seyler ögreniyorsak, bu kemalist sistemin verdigi tavizlerden dolayidir. M. Kemal devrinde böyle degildi. Hatta bugün bile tam manasiyla degildir. Ders kitaplarinda az da olsa Padisahlar aleyhinde sözler vardir. M. Kemal devrinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize bile hakaret vardi. Biz CHP’nin iktidar oldugu dönemi kastediyoruz, bu da M. Kemal ve inönü dönemiydi ve zaten tek parti rejimiydi.

   M. Kemal kamuoyuna malolmus biridir, dolayisiyla bu alanda yaptiklari elestirilebilir. Kendi sahsi kusurunu konusmuyoruz. Bu ikisi arasindaki seyleri ayirt etmenizi beklerdim. Cünkü anladigimiz kadariyla az cok Kur’an okuyorsunuz. O halde Ebu Leheb’e “elin kurusun” dendigini biliyorsunuzdur. Üstelik Namazda da bu sureyi okuyoruz. Siz okumuyor musunuz? Okuyorsaniz, yani bir ölüye elin kurusun diyorsaniz, burada bizim bu kadar sert bir ifade kullanmadigimiz halde bizi neden itham ediyorsunuz?

   Adalet dediniz… Yunana karsi savasirken, “sapkali gavurlar geliyor” diyen bir millete bu sapkayi zorla giydirmek size göre adil mi?

 56. Sevim

  Gerçekten ALLah yardımcımız olsun bu insanların bu kadar kör olmasına anlam veremiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var kıyamet yaklaşıyor böyle insanlar daha çok olacak yani Atatürkle beraber cehennemde sizde yanacaksınız yazık çok yazık ALLAH akıl fikir versin inşallah.

 57. Neslihan

  Ezanın Türkçe olması duaların Türkçe olmasında sorun nerede? hele hele ezan ayet değil sure değil bir çağrı bunu kendi dilinde okusan, duysan ne gibi bir zararı olur? daha samimi olmaz mı? Türkçeleşmeleri neden böyle nefret kin uyandırıyor? neden insanlar bunun yüzünden ikiye ayrılıp birbirlerine kin kusuyor? Din bütünleştirici değil mi? nasıl böyle bir bölünmeye alet edilebiliyor?

  1. Neslihan adli yorumcuya. Dualar zaten Türkce okunabilir, fakat ibadetlerdeki sureler türkce okunamaz cünkü lafiz vahiydir. Türkce Ezan’in gayesi “anlasilmak” degildir. Eger öyle olsaydi Felah kelimesi de Türkcelestirilirdi, fakat o arapca kaldi. Felah kelimesi Allah isminden daha mi anlasilir bir kelimedir ki arapca kaldi? Demek ki maksad farklidir. Ezan bir tür vahiydir. Islam’in siaridir, yani sembollerindendir ve Kur’an’da siarlarin korunmasi emredilir. Yasar Nuri bile Ezani türkcelestirmenin ahmaklik oldugunu söylemisti. Burdan anlayin meseleyi. Türkiyede sadece Türkler yasamiyor, biz Türkce olsun dersek, kürtler de kürtce olsun der. Nitekim hdp’liler böyle yapmaya baslamislardi. Iste bu bizi böler. Ayrica arnavut, bosnak, arap, tunus, sudan gibi ülkelerin müslümanlari vatandaslari ülkemizi ziyarete geliyor, bunlar türkce ezani nasil anlayacak? Ezan-i Muhammedi Islam’in siaridir, bütün dünyada bütün müslümanlarca anlasilir. Ayrica laik devletin dine müdahalesi sözkonusu olamaz.

  2. Ehves

   Eğer samimi isen şunu demelisin “yahu ha Türkçe ha Arapça ezan, neden 1932’de böyle bir hamle ile toplumu geriyorsunuz? bıraksaydınız ezan Arapça kalsın, zaten bu sesin neye çağırdığını herkes bilir.”

  1. Sahir

   Delinin birisi de, kainat kendiliğinden oldu, bu öyle bir kainat ki her şeyi milimetrik, hesaplarda en ufak bir değişiklik olsa ne dünya olacak ya da diğer seyyareler ama bunlar büyük patlama neticesinde kendiliğinden oldu, diyor. Siz de inanıyorsunuz yazık olmuyor. İnsan bir balıktan türedi, bütün canlıların atası bir balık, diyor olmuyor da. Allah’ın varlığı, aldığımız nefeste bile varken, biz buna inanınca yazık oluyor öyle mi? Aha Kamal’a senden bir hisse daha gitti. Ötede oyna efendi. Burası senlik bir yer değil.

  2. Ehves

   Tövbe ve istiğfar etmeni tavsiye ederim hemşerim. Çünkü her an ölebilirsin ve öldükten sonra bu işin dönüşü de kalmaz, ardından ateşte yanmak vardır. Eğer Allah’ın varlığı ve bizleri hesaba çekeceği hususunda binde bir ihtimal varsa bile konu o kadar ciddidir ki, riske atmamak gerek. Ki ihtimal binde bir değil, kesindir. Çünkü akıllı insan şu gökyüzü hakkında yada bitkilerin ağaçların yeraltından çıkışını bir tefekkür edecek olsa yeter aslında. Ama Kur’an’ın değiştirilemeyeceği gerçeği gibi düşünülmesi gereken çok sayıda kanıt vardır ki, Allah vardır ve Kur’an’a ile sünnete uyup uymadığımız hususunda bizleri hesaba çekecektir. Akıllı olmak gerek vesselam.

 58. İsmail

  Şoyle diyelim kainatin tesadufen olduğunu soyleyenlere cevap olsun. İstanbuldan ankaraya giden otobuse bindik. Söforde senin gibi tesadufcu birisi. Kainat kendi kendine oldu diyor. Cenneti cehennemi yalanliyor.
  Denmezmi ona madem hersey tesadufe bağli cekil otobusun direksiyonundan koltuğuda boşalt, otobus tesadufen kendi kendine gitsin istanbuldan Ankaraya. Mumkunmu bu.
  Bakin gençlik yillarimda boyle orada burada zirvalayan ateistlerin iddialarina karsilik kurani kerimi tamamen okudum ne olup bittiğini anlamak için. Hak yazgisi olduğu bellide yinede kesin delil istiyorum. Yarabbi ne olursa olsun varliğina kesin bir delil goster diyordum.
  1995 Agustos sonunda olmali. Gebze cumakoyundeyim bir ışim için. Muthis bir yagmur bastirdi. Gokgurultusu şimşekler birbirarkasina geliyor. Aşagidaki ayet geldi aklima
  – O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren, (yağmur yüklü) ağırlaşmış bulutları (inşa edip) ortaya çıkarandır. Gökgürültüsü O’nu hamd ile, tesbih eder
  Hani hiç korkmadim diye düşündüğum bir sirada muthiş bir gokgurultusuyle karişik yakinlara bir yere düşen bir yildirimin korkusuyla ayaklarim yerden kesildi. Ömrumde hiç o kadar korktuğumu bilmiyorum. Tamam dedim yuce Allah benim düşunceme aninda cevap gönderdi. Kesin delil idi bu benim için. Daha sonralari daha baska delillerde yağdi. İnkar edenler bence birseyleri bilerek inkar ediyorlar
  İran kisrasına haber gönderiyor peygamberimiz ben Allahın peygamberiyim diyerek islama davet ediyor onu. Kisra nübüvvet davandan vazgeçmessen seni öldürüp hicazıda yerle bir edeceğim şeklinde haber gönderiyor peygamberimize elçisi bazandan. İran koca imparatorluk. Peygamberimizin bikaç yüz adamı var. Susuyor bazana karşı cevabı yarın vereyim diyor. Yarın oluyor peygamberimiz bazana kisra öldü oğlu öldürdü diyor. Haber doğru çıkınca bazan islama giriyor.
  Hendekte müşrikler binlerce kişi. Az sayıdaki müslümanı kuşatmış yok edecekler. Aç ve perişan olmuş müslümanlar. Yenilgi islamın bitmesi demek. Bir fırtınada müşrikler tarumar olup dağılıyorlar. İslam kurtuluyor.
  Mutede islam 3000 bizans 100000kişi. Bizans yenerse arabistana ve yemene bile hakim olur. Müslümanlarıda kılıçtan geçirir. Ama yeniliyorlar. Müslümanlar savaştan ganimetlerle dönüyor. Bir iki yıl sonra ürdün suriye yöreside müslüman oluyor.
  Emin ol senin günahlarından sebep olmasın isteyip kasten inkar ettiğin yüce Allah islam yaşasın istediği için oldu bütün bunlar.

 59. ismail

  hemen hıristiyanlık reklamını alıp benim bu yazıyı kapatan bildiriler koymuşsun. para herşeyden önemli değilmi. onun için destekliyoruz senin siteni. Hz isa Hıristiyanlık diye bir din getirmedi yahudiliği düzeltmeye geldi. romalılar 300 yıl sonra onun ismi üzerinden din uydurup namazı yasaklayan domuzetini içkiyi şehveti serbest kıldılar tek tanrıyıda ortakcılar uydurarak üçlediler.

 60. ismail

  tv de bir bankanın reklamları var. orada bu bankayı kuranın hiç yoktan bir vatan kuran Mustafa Kemal olduğu söyleniyor. iyide bu topraklar 95 yıldır değil yaklaşık 950 yıldır müslüman türk milletinin vatanıdır. M. Kemal doğmadan 800 sene öncesinden beridir. Bu vatan bize Osmanlıdan kaldı. işin gerçeği bundan başka birşey değildir. Aslında birilerinin kastı bizi yok sayarak buraların sabetaycılara vatan edilmesi ise onu zaten biz her zaman söylüyoruz. Onlarda bunu açıkça söylesin. herkesin bildiği sır değildir.

 61. İsmail

  Chp genel başkanı seçim öncesinde türkiyenin ingiltere londradaki faiz lobisine senede ödediği borç faizi miktarı bütün memurlarına verdiği paralardan çok daha fazladır dedi. 1918 23 döneminde ingiltere tarafından işgal edilmeseydik böyle birşey olurmuydu asla. Yani koca ülkenin geleceği ipotek altına alınmış öyle gözüküyor. Adamlar 1923 te boşuna dememişler türkler birdaha asla büyük devlet olamayacak diye.
  1935 te cumhuriyet gazetesi mustafa kemal için yarı tanrı yazıyordu. Bundan 3200 yıl önce truva savaşlarına katılan aşilede yarı tanrı denirdi. O söz liderlerine yağcılık adına tanrı dedirten sapıtık antik yunan kültüründen alınma. Mezarı yunan tapınak mabedine o dönemki ülke tarihi eski yunan kültür ve medeniyetine birebir benziyor. Sabataycılarda getirildi oradan. Döneminde Türk islam kültürüne dair hangi eser verilmiş. M.kemal hangi türk islam büyüğünü kendisine örnek almış. Bana soru sormayın herşey yazıyor. Aynı şeyleri birdaha birdaha yazmayacağım.

 62. İsmail

  Kadınlara seçme ve seçilme haklarını avrupadaki çok ülkeden evvel atatürk sağlamışmış. Akşam tvde gösteriyor. 1935 te kapalı kadınlar sadece chp nin tek parti olarak katıldığı seçimde tek seçenek olan aslında m.kemalin seçtiği adaylara oy vermek zorunda bırakılıyor. Çünkü başka seçenek tanınmıyor. Bu seçmekmidir zorla dayatmakmı. Kapalı kadınlar seçilebiliyormu. Hayır onlar kapalı. Sabataycı yada balkan göçmeni yada kızılcık olmadıkları çok belli. Müge atvde kadın meselelerinden bir övüyor kemal paşayı. Sanki okullara sokulmayan kapalılar kadın değildi. Camileri satışa çıkartmışlar. Kimi meyhane kimi ahır samanlık kimi chpnin parti binası kimi harabe olmuş. Genelev oldu denen bile var. Ata döneminde oldu bunlar. İngilizler islam yıkılsın istedikleri için. Müge bunlarıda anlatsa ya. Bazı vatandaşlar tarlasını satıp cami satın almışlar korumak ibadete açık kalmasını sağlamak için binlercesini. Vatandaşın ortak malı vatandaşa satılıp gelir elde etmiş kemalizm. Onlarla içki tütün fabrikası kurmadılarsa iyi.
  Bütün kadın haklarını m. Kemal sağlamadı. İngilizler ne istediyse onu yaptı sadece. Osmanlı 1843te herekede kadın işçilerin olduğu dokuma fabrikası kurduğunda atanın babası bile yoktu ortada. Yine kadınların dokuduğu halıların fabrikası yapıldığında m. Kemal sokakta misket oynuyor topaç yani fırıldak çeviriyordu. Sonra o fırıldaklar osmanlı batsın diye çevrildi. Herneyse daha bir sürü fabrika var osmanlının yaptığı böyle.

 63. necdet

  EZAN TÜRKÇE OLUR MU OLAMAZ ARKADAŞ TIPKI TANRININ ALLAH OLAMAYACAĞI GİBİ .
  TANRI ULUDUR TANRI ULUDUR HANGİ TANRI ULUDUR YÜZLERCE BİNLERCE TANRI SAYARIM
  SİZLERE .
  EZANI TÜRKÇELEŞTİREN AHMAKLAR YÜCE ALLAH TAN BU KADAR UZAKLAR İŞTE .
  YÜCE ALLAH TANRIDIR FAKAT TANRI ALLAH DEĞİLDİR.
  O YÜZDEN KURAN BİRE BİR TÜRKÇEYE ÇEVRİLEMEZ . SEN DAHA EZANI TÜRKÇE ÇEVİREMEZKEN
  YARIM AKLINLA KURANI ALLAH KELAMINI TÜRKÇEYE ÇEVİRMEYE KALK.

 64. HER ŞEYİ ANLARIM DA TEKBİR GETİRDİ DİYE YANİ “ALLAHUEKBER” DEDİ DİYE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN CAMİ GÖREVLİLERİ VE CEMAAT VAR.. ELİMDE BELGELER MEVCUT O GÜNLERE AİT.. ŞİMDİ ŞU ARAP MARAP DİYEN AHMAKLARA SORMAK İSTERİM SİZE TEKBİR GETİRİN DESEM NASIL GETİRECEKSİNİZ TEKBİRİ?

 65. Fikret DAĞ

  Günlerce okudum ama bu yazdıklarınıza başta inanmamıştım. Fakat o kadar belge sundunuz ki, sanki inanmaya başladım. Eğer tüm bunlar doğruysa, ben bu yaşıma böylesi bir bilgisizlik ve gaflet ile gelişimden dolayı kendimi asla affetmeyeceğim.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: