Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması

Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 1 

Kurtuluş Savaşı sonrası, 3 Mart 1922 de, Büyük Millet Mecılsi’nin üçüncü toplanma yılını açış konuşmasında, Mustafa Kemal, sözü camilere getirdi. Burda Türkçe Ezan ve Kaemat gerçekleştireceği işaretini verdi.[1]

1924 Yılında Cumhuriyetin en büyük laik aşaması yapıldı: Halifelik kaldırıldı. Dolayısıyla Şeriye ve Evkaf Vekaletleri de (Osmanlı’da kanunların şeriata uygunluğunu denetleyen bakanlık/Şeyhül Islamlık) kalkıyordu.

3 Mart 1924 tarihli kanunun birinci maddesi, Türkiye Cumhuriyetinde halkla ilgili bütün işlemlerin yürütülmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümete bırakıyordu. Ancak dinsel sorunları halledebilmek için Başbakanlığa “bağlı” Diyanet Işleri Reisliği kuruldu. Camiler, medreseler, tekke ve zaviyelerin idaresi[2], imam, hatip vaiz, şeyh, müezzin ve kayyumların atanmaları, il ve ilçelerdeki müftülük örgütleri de bu kuruluşa bağlandı. Diyanet Işleri Reisliğinin bir de Danışma Kurulu vardı.

Amacı “Cumhuriyet ve laikliğe hizmetti”. Bu kurul, ezan ve salatın Türkçeleştirilmesi, hutbelerin Türkçe okunmasını ele aldı. Ayrıca, hutbelerin konularının siyasi, sosyal, askeri, mali içtimai ve iktisadi sorunları kapsamalarının da üzerinde duruldu.[3]

(Yani Diyanet dini laikliğe uydurmak ile görevli kılındı.)

1928’de Latin harflerinin alınması sırasında izinsiz olarak okul ya da kurs açılarak Arapça öğretilmesi yasaklandı. Bu yaklaşım, aynı yıl devletin bir dini olduğu maddesinin Anayasa’dan çıkarılmasıyla devam etti.

Diyanet Işleri Reisi Rıfat Börekçi zamanında alınan bir kararla Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye çevrilmesini takiben namazların Türkçe olarak eda edilmesi uygulamasının başlatılacağı ve diğer Kur’an-ı Kerim’lerin satışlarının men edileceği açıklanmıştı. Diyanet Işleri’nin yetki alanındaki bu değişiklikleri hazırlama görevi Ilâhiyat Fakültesi’ne verilmişti.[4]

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Vatan gazetesi, 13 Haziran 1922.

[2] Tekke ve Zaviyeler, 2 Eylül 1925 tarihli kararnamelerle kapatıldı (T.C. Tarihi, 4. Cild, sayfa 238.)

[3] Osman Ergin, Maarif Tarihi, 1. Cild, sayfa 243.

[4] Cihan Aktaş, [1991] 2005, Tanzimat’tan 12 Mart’a Kılık-Kıyafet ve Iktidar, Istanbul, Kapı Yayınları, sayfa 228, 229.

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 2

“M. Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkede dinimizi yaşayabiliyoruz” diyenlere kapak olsun. (Kur’an okutmak bile yasaktı)

***

4 Ocak 1932 tarihinde yayınlanan bir talimatnamede; Harf Devrimi Kanunu’na aykırı olarak Arap harfleriyle eğitim yapmak için gizli veya aleni dershane açanların ve bu dershanelerde eğitim verenlerin, Türk Ceza Kanunu’nun 526’ıncı maddesi gereğince üç aya kadar hafif hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiş.[1]

1 Kasım 1935 ve 30 Kasım 1936 tarihleri arasında çeşitli illerde 35 kişi gizli bir surette Arap harfleri ile tedrisat (öğretim) yapmak suçundan yakalanıp adliyeye sevk edilmişlerdir.[2]

1937 yılında Gaziantep’te 50 yaşlarındaki bir kadının kendi evinde gizlice eski usül Arap harfleri ile çocuk okuttuğu haber alınmış ve suçüstü (!) yakalanarak, aramada ele geçen kitaplarla birlikte mevcuden mahkemeye sevk edilmiştir.

Ele geçen ve M. Kemal’in döneminde “suç” teşkil eden kitaplar ve bazı eşyalar ise şunlardır:

3 adet Mevlüt, 5 Tebareke Cüz’ü, 25 Amme Cüz’ü*, 1 Kadesemiallah, 7 Kur’an-ı Kerim, 10 Elif Cüz’ü, 2 Minder, 1 sıra, 1 sopa.[3]

Benzer şekilde, Arapça namaz sûresi okutmak veya Arapça tedrisatta (öğretimde) bulunmak suçundan 1938 yılı içerisinde; Çankırı’da bir şahıs[4], Kastamonu’da bir kadın,[5] Isparta’da muhtelif şahıslar,[6] Bursa’da bir şahıs,[7] Rize’de,[8] Erzurum’da[9] ve Çorum’da[10] bazı şahıslar hakkında işlem yapılmıştır.

Kayseri’de Bedestan Camii’nde 16 yaş üstü gençlere hafızlık dersi veren Nurioğlu Mehmet, Arap harfli kitapları kullandığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye sevk edilmiştir.[11]

Teyyare Ş ehitlerini anma merasimi sırasında Posof Kaymakamı’nın Arapça dua ettirilmesine müsaade etmesi üzerine söz konusu kaymakam bu hareketinden dolayı uyarılmıştır.[12]

1936’da kahvehanelerde radyodan Kur’an dinlenmesi bile yasaklanmıştır.[13]

***

*Amme Cüz’ü: Namaz Sureleri denilen kısa Sureleri içinde bulunduran Kur’an-ı Kerim’in son 20 sayfasına verilen isimdir.

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Halim Alyot, Türkiye’de Zabıta, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum, Kanaat Basımevi, Ankara, 1947, sayfa 937.

[2] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Ankara, Dosya. 13217–11, Kardeks 1964; Dâhiliye Vekâletinin (Içişleri Bakanlığının) Maarif Vekâletine (Eğitim Bakanlığına) yazdığı 12.1.1937 tarih ve 368 sayılı yazı.

[3] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–3, Kardeks 596; Gaziantep Valiliğinin Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) yazdığı 31.12.1937 tarih ve 1481 sayılı yazı.

[4] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–3, Kardeks 595; Çankırı Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 3.1.1938 tarih ve 21 sayılı yazı.

[5] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–5, Kardeks 597; Kastamonu Vali Vekili N. A. Keskin imzası ile Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 10.1.1938 tarih ve Em.1/37 sayılı yazı.

[6] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–8, Kardeks 906; Isparta Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 10.1.1938 tarih ve 26837/48 sayılı yazı.

[7] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–12, Kardeks 287. Bursa Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 20.1.1938 tarih ve 175 sayılı yazı.

[8] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–13, Kardeks 3109; Rize Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 29.1.1938 tarih ve 1087 sayılı yazı.

[9] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–15, Kardeks 3118; Dâhiliye Vekâleti (Içişleri Bakanı) Şükrü Kaya imzasıyla Maarif Vekâletine (Eğitim Bakanlığına) gönderilen 21.2.1938 tarih ve 7872 sayılı yazı.

[10] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–14, Kardeks 3119; Dâhiliye Vekâleti (Içişleri Bakanı) Şükrü Kaya imzasıyla Adliye ve Maarif Vekâletlerine (Adalet ve Eğitim Bakanlığına) gönderilen 25.2.1938 tarih ve 8778 sayılı yazı.

[11] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), CHP Kataloğu, Nr: 490.01, Yer No: 590.38.1, belge no: 88.

[12] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), CHP Kataloğu, Nr: 490.01, Yer No: 590.38.1, belge no: 79.

[13] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), CHP Kataloğu, Nr: 490.01, Yer No: 590.39.1, belge no: 33.

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 3

Haşa Kur’an; mikrop mu? Okuyalım – paylaşalım

Ikinci bölümde M. Kemal Atatürk döneminde Kur’an’ın (haşa) “suç” sayılan eşyalar arasında zikredildiğini ve Kur’an öğreten bazı şahıslar hakkında işlem yapıldığını yazmıştık. Inönü döneminde de benzer “suçları” işleyen şahıslar hakkında işlem yapılmaya devam edilmiştir.

1939 yılında Erzurum’un köylerinde[1] bazı şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edilmişlerdir. Içişleri Bakanı, 3’üncü Umumi Müfettişliğine gönderdiği bir yazıda, çocuklara Arapça tedrisat (öğretim) yaptıranlarla ilgili olarak “kanunlarımıza ve rejime aykırı olan bu vak’a faillerinin fenalıklarını yerinde bastırmak ve `sari mikroplar´ gibi yurda dağıtmamak başlıca esastır. Binaenaleyh Halk Partisi ve evleri cihazı ile harekete geçilerek bu kötü propagandalar önlemek ve kötüleri adaletin pençesine vermek lazımdır. Bu yoldaki iyi çalışmalarınızı memnuniyetle takip ediyorum.”[2] sözleriyle görevlileri uyarmıştır.

Ancak bu uyarıya rağmen Arapça tedrisat (öğretim) yaptıran birçok insan yakalanarak adliyeye sevk edilmiştir. Urfa’da dükkânında Arapça harflerle basılmış Elifba, Amme, Tebareke cüzleri satan bir şahıs,[3] Giresun’da Arapça tedrisat yaptıran şahsın yanı sıra kanuni vazifesini yapmamaktan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri,[4] Konya’da bir köyimamı,[5] Rize’de bir mahalle imamı[6] adliyeye sevk edilerek muhtelif cezalara çarptırılmışlardır.

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–146, Kardesks 26563; Erzurum Valisi Hilmi Balcı imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 2.3.1939 tarih ve Em.430/159 sayılı yazı.

[2] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–148, Kardeks 26602; Dâhiliye Vekâletinden 3’üncü Umumi Müfettişliğine gönderilen 24.1.1939 tarih ve 6647 sayılı şifre.

[3] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13219–107, Kardeks 27219; Urfa Valisi Kazım Demirer imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 5.2.1940 tarih ve Ş.1.3–151 sayılı yazı.

[4] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13219–103, Kardeks 26941; Giresun Valisi Muhtar Akman imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) 17.7.1940 tarih ve 379 sayılı yazı.

[5] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–102, Kardeks 22892; Konya Valisi Nizamettin Ataker imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 5.4.1940 tarih ve Ş.I.509 sayılı yazı.

[6] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–133, Kardeks 26572; Rize Valisi Hüsnü Uzgören imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 6.10.1941 tarih ve 2681 sayılı yazı.

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 4

(Kur’an öğretmek yasak… Kasketleri ters giymek bile yasak, aman Ya Rabbi bu ne yobazlık.)

Bu tür olayların artması üzerine Diyanet Işleri Reisi M. Şerafettin Yaltkaya 1942 yılında Istanbul Müftülüğü’ne bir yazı göndererek bu tür faaliyetlerin yasak olduğunu belirtmiştir:

“Bazı Kur’an öğreticilerinin ilk tahsil çağındaki çocukları kursa devam ettirdikleri istihbar edilmiştir. Bu gibi usulsüz hareketlere meydan verilmemesi lüzum ehemmiyetle beyan olunur.”[1]

Polisin takip ettiği bir diğer konu ise, kadınların peçe, çarşaf ve peştamal giymesinin yasaklanması olmuştur. 1935 yılında Içişleri Bakanlığınca yayınlanan bir tamimle bu giysilerin giyilmesinin yasaklandığı bildirilerek kolluk kuvvetlerinin gerekli tedbirleri alması istenmiştir.[2] Bu yasak Inönü döneminde de devam etmiş ve Emniyet Umum Müdürlüğü, 1940 yılında `Medeni kıyafete aykırı kisve taşıyanlar hakkında´ bir emir[3] yayınlayarak, devrimlere aykırı ve belli bir maksada yönelik olarak kasketlerini ters giyen erkekler ile peştamal giyen, yüzünü örten, peçe takan kadınların takip edilip bunlara müsaade edilmemesini istemiştir.

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] 19.8.1942 tarih ve 3254 sayılı yazı. Bkz.: Sadık Albayrak, Türkiye’de Din Kavgası, Istanbul, Şamil Yayınevi, 1984, sayfa 34.

[2] Içişleri Bakanının imzası ile Umumi Müfettişliklere ve Valiliklere gönderilen 22.7.1935 tarih ve 6936 sayılı yazı, Belge No: 13216-7/1, bkz., 150’likler, Kubilay Olayı, Çarşaf-Peçe-Peştemalla Örtünme Sorunları: Polis Arşiv Belgeleriyle Gerçekler, Polis Dergisi, Yayın No: 129, Eminyet Genel Müdürlügü (EGM) Yayınları, Ankara, 1998, sayfa 89, 90.

[3] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen 20.4.1940 tarih ve EUM- Ş.I.C.18007 sayılı genelge, D.13216–7.

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 5

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

***

(Fotoğraflar: Birinci fotoğraf 1 no’lu dipnota dair Gazete haberi, ikinci fotoğraf ise [6] no’lu dipnota dair belgedir)

***

(M. Kemal Atatürk döneminde; “Allahu Ekber” diye “tekbir” getirmek yasaktı)

Türkçe ezan-kamet uygulaması daha ilk günlerden itibaren çeşitli direnmelerle karşılaşmıştır. Bu uygulamaya ilk kitlesel tepki 1 Şubat 1933’te Bursa’da görüldü. Bir grup halk sokağa dökülerek valilik önünde gösteri yaptı. Olaya çok sert tepki gösteren M. Kemal Atatürk bizzat Bursa’ya gitti.[1] Olaydan sonra Nakşibendî şeyhi Kozanlı Ibrahim yakalanarak ağır bir cezaya çarptırıldı. Güvenlik kuvvetleri, bazı kişileri tutukladı, ihmali görülen memurlara işten el çektirildi.[2]

Bursa’da Ezan-ı Muhammedi’nin yasaklanmasını protesto eden 19 kişi hapis cezasına mahkum edildiler. Cumhuriyet Gazetesi bu haberi, “19 yobaz hapis cezasına mahkum edildiler” manşetiyle okuyucularına duyurmuştur.[3]

[3] no’lu dipnot ile ilgili… Işte Cumhuriyet Gazetesinin söz konusu manşeti

***

Kendilerini “Müslümanım ama Atatürkçüyüm” diye tanımlayanların, “Atatürk olmasaydı Ezan-ı Muhammedi olmayacaktı” yönündeki iddialarına bakacak olursak, bu kardeşlerimiz de bizim gibi Ezan-ı Muhammedi’nin yasaklanmasına karşıdırlar. Ancak Atatürk döneminde yasaklandığından haberleri bile yok. O dönemde yaşamış olsalardı, kendilerine de “yobaz” denilecekti… Hatırlatalım istedik. Inşaallah artık gerçekleri görürler.

Devam edelim…

Bundan sonraki süreçte ezann Türkçe okunması için çok sıkı tedbirler alınmasına rağmen ülkenin bazı yerlerinde fedakar ve cefakar insanlar ezanı yine Arapça okumaya devam ettiler, fakat çeşitli cezalara çarptırılmaktan da kurtulamadılar.

Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında ve basın organlarında hakkı haykıranlar hakkında yapılan işlemlerle ilgili birçok olaya rastlamak mümkündür. Ilk uygulamaya geçildiği tarihten itibaren yani M. Kemal Atatürk’ün döneminde başlayan yasak karşıtı eylemlerden ötürü birçok insan hakkında işlem yapıldığı görülmektedir.

Örneğin, Isparta’da Uzun oğlu Ahmet Usta’nın evinde okutulan bir mevlit esnasında “Arapça tekbir” alan Hilmi Alâeddin isimli şahıs adliyeye sevk edilmiştir.[4]

Bayburt ilçesi Ulucami müezzini hasta olması dolayısıyla 15 Şubat 1938 günü sabah namazına gelen cemaatten mezkûr ilçeden Şükrü Yıldız, Arapça ve Türkçe karışık olarak kamet getirdiğinden dolayı savcılığa şikâyet edilmiştir.[5]

Yine M. Kemal Atatürk döneminde Kırşehir’de “Allahu Ekber” şeklinde tekbir alan bir müezzin hakkında işlem yapılıp Adliyeye teslim edildiği 10.1.1936 tarihli bir resmi belgede görülmektedir:

“10.1.1936 gün ve 3/14 sayılı yazıya:

Kırşehir vilayetinin Kaman nahiyesinde arapça tekbir (yani: “Allahu Ekber”) alan müezzin Yusuf oğlu Hüseyin hakkında yapılan incelemede bilmeyerek tekbiri Arapça okuduğu anlaşılmış ve Adliyeye teslim edilmiş olduğu vilayetin bildirisinden anlaşılmıştır.

Saygılarımla arz ederim.

Başvekalete, Riyaseticumhur Umumi Katipliğine de sunulmuştur.

Dahiliye Vekaleti Vekili

(Imza)” [6]

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Hadiseyi manşetten duyuran dönemin Vakit Gazetesi.

[2] Ilhami Soysal, “Mezhepler Tarikatlar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 5, Iletişim Yayınları, Istanbul, 1983, sayfa 1366.

[3] Cumhuriyet Gazetesi, 5 Mayıs 1933.

[4] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–13, Kardeks 3109; Isparta Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 6.1.1938 tarih ve 26426/12 sayılı yazı.

[5] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217-17, Kardeks 3111; Gümüşhane Valisi N. M. Tosun imzasıyla Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 18.2.1938 tarih ve Em.I-47 sayılı yazı.

 [6] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490 01/590 38 1 (Belge için ikinci fotoğrafa bakınız).

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 6

(Mücahidlerimiz bütün cezai yaptırımlara, tehditlere, baskılara ve sindirmelere rağmen “ALLAH” ismi şerifini haykırmaktan ve yüceltmekten vazgeçmediler… Allah (celle celaluhu) da, güzel isimleri hürmetine bu mücahidlerimizden gani gani razı olsun… Amin.)

***

atatürk ezan yasakladi mi kemal ezan-i muhammedi

Akşam gazetesi, [1] no’lu dipnottaki gelişmeyi okuyucularına böyle duyurdu

***

Arapça ezan okumak meselesinden dolayı tutuklu bulunan Çarşı Meydanı ve Ortahisar camileri müezzinleri Hamdi, Musa, Halil Efendilerin evrakları ile birlikte Çorum’a gönderilmiştir.[1]

Çorum’da Bayram namazından sonra Arapça ezan okuyan bir vatandaş “ağır cezada” yargılanmıştır.[2]

Erzurum Vilayeti Hınıs kazasında Ramazanda imamlık yapmış olan Molla Ahmed Arapça sela verdikten sonra kaçmış ve aranmasına başlanmıştır.[3] Arapça tekbir almaktan suçlu Şarkîkaraağaç ilçesi inhisarlar takip memuru Hilmi Aydın (o dönemde) 3 lira hafif para cezasına çarptırılmıştır.[4]

M. Kemal’den sonra Ismet Inönü döneminde de yasağa rağmen ezanı Arapça okumaktan vazgeçmeyen mücahidler olduğu görülmektedir. Arapça ezan yasağına karşı gelen birçok insan tutuklanarak muhtelif cezalara çarptırılmıştır. Örneğin, Silivri kazasının Seymen köyünde ziraat memuru Behçet, Arapça kamet getirmekten “1 gün hapis” cezasına çarptırılmıştır.[5]

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Akşam Gazetesi, 1 Mart 1933.

[2] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13219–133, Kardeks 36252; Çorum Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 10.5.1933 tarih ve 180 sayılı yazı.

[3] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–21, Kardeks 3395; Dâhiliye Vekâleti Şükrü Kaya imzasıyla Maarif Vekâletine (Eğitim Bakanlığına) gönderilen 24.2.1938 tarih ve 8510 sayılı yazı.

[4] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–7, Kardeks 593; Isparta Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 18.4.1938 tarih ve 28791/630 sayılı yazı.

[5] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 13217–111, Kardeks 23756; Istanbul Valiliğinden Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 14.2.1939 tarih ve 2431/2664 sayılı yazı.

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 7

***

***

(Fotoğraflar: Sırayla 1 – Haberin yer aldığı Cumhuriyet gazetesi. 2 – Gazete haberinin zoom, yani büyütülmüş hali. 3 – Olayın Meclis tutanağına geçtiği yer.)

***

M. Kemal Pilavoğlu şeyhliğindeki Ticani tarikatı mensupları, resmi zevatın bulunduğu ortamlarda ezanı Arapça olarak okuyor ve bu Arapça Ezan yasağına direniyorlardı. Arapça ezan eylemcisi Ticaniler değişik ortamlarda da, örneğin bir millî maçta Dolmabahçe Stadı’nda, Ankara valisinin huzurunda ve ülkenin değişik şehirlerinde, Arapça ezan okuma eylemi yapıyorlardı.

Bu tarikat üyeleri en çarpıcı eylemlerini, 4 Şubat 1949 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’inde gerçekleştirdiler. Meclis müzakerelerinin devam ettiği sırada dinleyici locasında bulunan tarikat mensubu iki kişi ayağa kalkıp yüksek sesle Arapça ezan okuyarak yasağı protesto etti.[1]

Dış basına da yansıyan bu olayı, gazeteler “görülmemiş hadise”[2] olarak yorumladılar. Eylemi gerçekleştiren Muhittin Ertuğrul ve Osman Yasin adlı mücahidlerin daha önceleri çeşitli kereler Arapça ezan okumak suçundan (!) mahkum oldukları anlaşıldı. Her iki şahıs hakkında da soruşturma açıldı.[3]

Fotoğrafta da göreceğiniz üzere olay, tutanaklara şöyle geçti:

“Bütçe Komisyonunda ve Mecliste, Bütçe Kanunu huzurunuza geldiği zaman konuşursunuz. Heyeti Umumiye de böyle arzu ediyor. (Dinleyiciler locasından Arapça ezan okunmaya başlandı).

(Bu ne sesleri?).

BAŞKAN: Samiinden birisi. Çıkarınız onu dışarı.

Müzakereye devam ediyoruz.”[4]

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Hürriyet Gazetesi, 5 Şubat 1949.

[2] 5 Şubat 1949 tarihli Cumhuriyet, Milliyet, Kader gibi gazeteler olayı manşetten verdiler.

[3] T.B.M.M. Tutanak Dergisi, cild 16 , Dönem: 8, 1949, sayfa 37.

[4] T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Kırk birinci Birleşim, cild 16, Dönem: 8, Toplantı: 3, sayfa 20.

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 8

Savcıya verilen bir ihbarname şöyle; “Dün öğle namazında camiye gittim, müftü camide idi, müezzin Türkçe kameti getirdikten sonra müftü namaza başlamadı, dikkat ettim dudakları kıpırdıyor, Arapça kamet getiriyordu.”

Savcı, bunun üzerine takibata başlamıştır.[1]

Bu ve benzer tüm yaptırımlara karşın, yasağın çiğnenmesi devam etmiş, özellikle güvenlik güçlerinin ulaşmakta zorluk çektiği yerlerde Arapça ezan okunmaya devam etmiştir. Örneğin 1945 yılında doğu illerinde teftiş yapan bir polis müfettişi, Bingöl’de köylerde hâlâ Arapça ezan okunmaya devam edildiğini söylemektedir.[2]

Benzer bir durum, dönemin bir tanığı tarafından “Köyde eski Türkçe [Arapça] ezan okurlardı. Böyle Allahüekber, Allahüekber… Eski Türkçe ezan okumak yasaktı o zamanlar. Ezan zamanı, candarmalar gelirdi, ki bakalım bunlar nasıl okuyorlar ezanı diye. Candarmaları gördükleri zaman bizimkiler yeni ezanları okurlardı, `Tanrı uludur, Tanrı uludur´ diye”[3] şeklinde dile getirilmektedir.

Bunların halkımıza yaptıkları zulüm saymakla bitmez.

 

**********

 

KAYNAKLAR

[1] Hürriyet Gazetesi, Ezan 18 yıl Türkçe okundu, 16 Haziran 2000.

[2] Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivleri (EGMA), Dosya 11215–1, Kardeks 56857; Emniyet Polis Müfettişi Ziya Oral tarafından Dâhiliye Vekâletine (Içişleri Bakanlığına) gönderilen 8.5.1945 tarih ve 231 sayılı yazı.

[3] Milliyet-Pazar, Tarihe Bin Canlı Tanık, “Taş taşa değmeyince duvar olmaz”, Içimizden Biri Ahmet Kaya, 10 Ağustos 2004.

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 9

18 Temmuz 1945 tarihinde Millî Kalkınma Partisi’nin kuruluşuyla başlayan çok partili hayatla birlikte Türkçe ezan ve diğer uygulamalara karşı girişilen hareketler hemen bütün toplum katmanlarına yayılmaya başladı.[1]

1946 yılında ezanın Türkçe okunması açıktan eleştirilmeye başlandı. Adalet Bakanı Fuat Sirmen’in bir bildirisine göre 1947 yılında Arapça ezan okumak suçundan 29 kişi tutuklandı.[2]

18 yıl aralıksız süren[3] Arapça Ezan ve kamet yasağı, 1950 yılında Adnan Menderes Hükümeti tarafından çıkarılan 5665 sayılı yasayla kaldırıldı.

Ezanın Türkçeleştirilmesi çalışmaları ile birlikte yine M. Kemal Atatürk tarafından başlatılan Kur’an’ın Türkçe okunması yönündeki çalışmalar, Ismet Inönü döneminde tekrar gündeme gelmiştir. 9 Ocak 1942 tarihinde Türk Dil Kurumu yeni bir Kur’an çevirisine karar vermiştir.[4] Gürtaş’a göre Inönü’nün, Türkçe Kur’an ile namaz kılınması yönünde teşebbüsleri olmuş, ancak siyasi atmosfer bu amacın gerçekleştirilmesine engel olmuştur.[5]

 

**********

 

KAYNAKLAR

[1] Tarık Zafer Tunaya, Islamcılık Cereyanı, Baha Matbaası, Istanbul, 1962, sayfa 191.

[2] Gotthard Jaeschke, Yeni Türkiye’de Islamcılık, (Çeviren: Hayrullah Örs), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1972, sayfa 110.

[3] Altan Öymen anılarında, Türkçe ezan deneyimin öyküsünü ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Bakınız: Altan Öymen, Değişim Yılları, Doğan Kitapçılık, Istanbul, 2004, sayfa, 483–496.

[4] Gotthard Jaeschke, Türkiye Kronolojisi (1938–1945), (Çeviren: Gülayşe Koçak), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, sayfa 69.

[5] Ahmet Gürtaş, Atatürk ve Din Eğitimi, Diyanet Işleri Başkanlığı (DİB) Yayınları, Ankara, 1982, sayfa 39–41.

 

******************************

******************************

******************************

 

Kuran ve Ezan’ın yasaklanması – 10 ve SON

Evet değerli kardeşlerim… Bu yazı dizimizin de sonuna geldik. Elbette burada zikretmediğimiz daha çok vakalar vardır, fakat elimizden bu kadar geldi. Bunca delile rağmen hala bir kemalist, bu çirkin uygulamanın M. Kemal Atatürk tarafından başlatıldığını inkar edebiliyorsa, bilin ki onun beyni yıkanmıştır.

***

Namaz’ın aslından çıkarılıp “Türkçeleşmesi” konusunda hem M. Kemal, hemde Ismet Inönü mutabıktır, ancak Inönü bu adımların yavaş ve kademe kademe atılması taraftarıydı… M. Kemal ise bu noktada daha hızlı hareket etme düşüncesindeydi.

Falih Rıfkı Atay’ın kitabından yaptığımız aşağıdaki alıntıda bunu net bir şekilde göreceğiz:

“Atatürk ibadet devrimine ezan ve namazı Türkçeleştirmekle başlamıştı. Gerçekte verdiği ilk emir ezan ve namazın Türkçeleşmesi idi. Muhafazakârların sözcülüğünü yapan Inönü, Atatürk’e yalvarmış, önce ezanı Türkçeleştirelim, sonra namaza sıra gelir, demişti. Arkadan dil ve Kur’an metni meseleleri çıkıp namazın Türkçeleşmesi gecikti idi. Atatürk sağ kalsaydı ibadet reformu olacağında da şüphe yoktu.”

 

**********

KAYNAK; M. Kemal’in yakın arkadaşlarından ve onu göklere çıkaran birisi:

Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Istanbul 1984, sayfa 394.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

Reklamlar

91 comments on “Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması

 1. Geri bildirim: Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıştır « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim: Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim: Kemalist rejimin hakim olduğu Türkiye’de Hacca gitmek yasaktı « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim: Kemalizm, tarihe siyonist gözlüğü ile bakmaktır « Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim: Kemalizm, Tarihe Siyonizm gözlüğü ile bakmaktır « Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Geri bildirim: Türkiye’de ve Avrupa’da Laiklik Anlayışı « Belgelerle Gerçek Tarih

 7. Geri bildirim: Atatürk’ü tanımayan Atatürkçüler « Belgelerle Gerçek Tarih

 8. Geri bildirim: Ezanın yasaklanmasını protesto edenlere hapis cezası « Belgelerle Gerçek Tarih

 9. Geri bildirim: Sloganzedelere yardım etmek… « Belgelerle Gerçek Tarih

 10. Geri bildirim: M. Kemal Atatürk bizi kurtardı mı? « Belgelerle Gerçek Tarih

 11. Ne yazikki cocukluk yillarinda okullarda ögrendiklerimi bu günkü , dünü anlatan hakikatlerle mukayese ederken bu milletin ne kadar sindirildigini korkutuldugunu anlamkta hala güclük cekenlerin oldugunu görmek bir vatandas olarak beni cok üzmektedir. Ama bu asil millet gecde olsa hkikatlerin isigi ile aydinlanacaktir .
  Ziya Sahabettin

 12. Geri bildirim: Ali Naci Karacan: “Din Zehirdir” | Belgelerle Gerçek Tarih

 13. Bu konuyu biliyorm benim dedem imamdı. Ve darbe zamanını anlatırdı. Ezanı türkçeleştirmişler. Dedem minareden bakıp askeri kontrol ediyormuş eğer asker varsa TANRI ULUDUR (haşa) diyerek başlıyormuş eğer asker yoksa ALLAHUEKBER diyerek normal okuyormuş,

 14. Geri bildirim: Kemalistlerin Atatürk’e dair akıl almaz çelişkileri | Belgelerle Gerçek Tarih

 15. Geri bildirim: Hangi diktatör halife ve padişah olabilecekken Cumhuriyeti kurar diyenlere cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 16. Geri bildirim: Salâtu Selâm’ın Ve Tekbir’in Türkçeleştirilmesi | Belgelerle Gerçek Tarih

 17. acaba birgün gerçek tarih yazılırmı çok merak ediyorum.seksen doksan yıllık dayatma tarih son bulurmu? inşallah diyorum.

 18. olması gereken dönemlerdir. %10 civarında okuma yazma bılen yeni kurulmus bir devlette kendı öz dilini öğrenmek zorundaydı. çocuk sonuçta o kuranı ailesi baskısıyla öğrenecekti. Arapça okuyacak ama anlamayacaktı. neden daha kolay bir yol varken türkçe okuyup .türkçe dua etmek varken niye arapça okusun. Kuran yasaklanmadı. Arapça yasaklandı türkçenin öğretilmesi için. Kuran türkçesi yayınlandı.

   • Dilerim rabbimden bu yanlış anlattığımız yanlış yorumladığınız atatürk un sizlere bir vatan bırakmak için verdiği mücadele ve o mücadeledeki şehitlerin kanlarında ve bu uydurdugunyz yalanlarda BOĞULUN ve arap meraklisi oezevrnkler siktirin gidin araplarla yaşayın

  • Sen neyin savunmasini yapiyorsun?!
   Kuran’i tabiki arapça okuyacaksin! Ha meálini merak eder bakarsin o ayri konu!

  • Nasıl yani anlamadım benim memleketim Trabzon’da Osmalıca mezar taşları var onu da mı anlamıyordu halk bu kadar cahil miydi senin daha çok gerilere gitmen gerek harf devrimine falan maksadı hala anlamayanlar var hala %10 diyenler var %5 %9 diyen var demek ki baya sallıyorlar tutturamıyorlar :D:D

 19. her gün ezan dinliyoruz. hangimiz dınledıgımız anda her kelimesini hissedebiliyoruz? anlamını ezberle diyeceksiniz .tabiki ezberlerim. ama benim dilimde okunacağı kadar işleyebılır mı benım içime ? yabancı bir şiir okuyun anlamazsınız. anlamına bakıp aa ne kadar güzel sözleri var dersiniz. fakat bidaha okuduğunuzda yıne bır sey hissetmezsiniz. Kur’anın amacı da ALLAH’ın buyurduklarını anlayıp hayata gecırmektir. Bu bir dil davası degıldır.burası Türkiye! Arap ülkesi değil.

  • Yorumunuz icin tesekkürler.

   Kur’an’in amaci elbette Allah Teala’nin buyruklarini anlamak icindir ancak burda konu Müslümanlarin ortak evrensel cagrisidir. Öte yandan Ezan-i Muhammedi’nin okunmasi huşu ile de alakalidir. Gayri müslimlerin Müslüman olmalarinda Ezan-i Muhammedi’nin rolü büyüktür. Diskolarda tepinenlerin yabanci müziklerin sözlerini anladigini kim iddia edebilir. Kaldi ki, Ezan’nin anlasilmasi icin Türkceye tercüme edildigi dogru degil.

   Bu yazilari okumanizi tavsiye ederim:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/06/ezan-anlasilsin-diye-turkceye-cevrildi-yalani-basit-hesap/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/23/zamaninda-ezani-neden-aslindan-uzaklastirdilar-bence-en-iyi-cevap-burda/

   saygilar.

   • Ayrıca mesele her duyduğunda anlamını anlamak da değildir.

    Bunlar şeair-i islamiyyedir [şahsi farzlardan daha önemlidir] ve dünyanın her yerinde aynı olmalıdır ki islamın işareti olsun.

    Ezan, kuran duyulduğunda müslüman insandaki bazı kudsi hissiyat tahrik olur. Ezan, insanın vicdanına namaz kılması gerektiğini ihtar etse, zihni kendiyle alakadar edip namazın müslüman için farz olduğunu ihtar etse bu en büyük vazifedir.

    Bunun için de türkçeye çevirmekten ziyade, insanda namaz kılması gerektiğini bilecek şuur lazımdır.

    Türkçeye çevirdiğinde şimdiki arapça ezan kendisini namaza teşvik etmeyen gafil ayıkıp namaz mı kılacak?

    Öyle islama yunanın ingilizin vuramadığı darbenin içerden vurulduğu bir zamanda, islama dair ne varsa uzaklaştırıldığı bir zamanda yapılan icraatin samimi olduğunu söylemek de heralde ahmaklığın, kendini kandırmanın en yüksek mertebesi olsa gerek.

   • Dogru! Yabanci sarkilari anlamadiklari halde begenir dinlerler,onlarin hareketlerini sorgulamadan taklit ederler,özel günlerini ve hatta bayramlarini benimserler,o zaman burasi TÜRKIYE demezler!
    Özünüze dönün ey CAHILLER!!!!!
    Türk milleti batiya degil doguya aittir!!!
    Vaktiyle bilim ve ekonomi ve her alanda dogudan geri olan batinin papasini ayaklarinin dibinde yalvartmis ATILLA HAN’in soyuyuz!!!
    Anlayana…

  • evetburası arap ülkesi değil ama müslüman bir ülke..sen kur’an içindeki kelimelerin hepsini türlçeye çevirebilirmisin:? kur’an ı ezanı türkçeye çevirip okuyana kadar git arapça öğren oku en iyi şekilde öğreneceğinden kuşku yok.ha sadece seninle bitmiyor tabi devlet ilk başta bu eğitimi verse şuanda türkiyedeki herkes kur’anı biliyor anlıyor ve uyguluyor olacaktı..

 20. Geri bildirim: Türkce Ezan-Kürtçe Ezan! | Belgelerle Gerçek Tarih

 21. Geri bildirim: Gençliğimiz üzerine oynanan oyunlar! | Belgelerle Gerçek Tarih

 22. Geri bildirim: Belgelerle Kemalistlerin Islam Düşmanlığı | Belgelerle Gerçek Tarih

 23. Atatürk iyi yapmış,herkes bu ülkede Müslüman olmak zorunda mı ? Onu kötülemek için bunları yayınlıyorsunuz ama naile.Ne olursa olsun bu ülke için yaptıkları unutulmaz.

  • @burla, hayir bu ülkede herkes müslüman olmak zorunda degil. Ama müslümanlar da gavur olmak zorunda degil, dinlerini oldugu gibi tastamam yasama haklari var, ve kimse buna engel olamaz. Olanlar olursa, iste o zaman engel olanlarin ismi tarihe böyle lekeli gecer.

  • Kimse müslüman olmak zorunda degil! Dinde zorlama yoktur!
   Zaten bizim Atalarimiz insanlari zorlasalardi bugün Viyana’ya kadar herkes müslüman olmus,türkçe konusuyor ve bütün kiliseler yikilmis olurdu! Ve bunun hiç de zor olmayacagini sana anlatmama gerek yok sanirim “Burla”!
   Ama bir it yüzünden de kimse inancindan vazgeçecek degil!..

  • Kendin diyorsun muslüman olmak zorundamıyım diye olma senin inancına karışan mı var ama başkalarının inancına da karışmayacaksın o zaman dediğinle çelişmeyeceksin….. 1923-30 arasında Türkiye’nin başka derdi mi yoktu insanların dini inancına karışıyordu….

  • Bak Burla kim olduğunu bilmiyorum ama bence düşüncen çok ateistlerinki gibi (ezan emri arabça okunması için gelmiştir)(naile değil NAFİLE)

 24. Kimse müslüman olmak zorunda değil, zorunlu olana zaten müslüman değil münafık denir.
  Bir de müslümanmış gibi görünene denir münafık diye. Bak biz de müslümanız, siz de bizim gibi olun derler.
  Bazen de insan zalimlerin zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.
  Ona arkadaş olur. Peygamberimiz a.s.m. dan sana müjde var, kişi sevdiğiyle beraberdir.

 25. Kimse müslüman olmak zorunda değil, zorunda olduğunu sanıp müslüman olana zaten müslüman değil münafık denir.
  Bir de müslümanmış gibi görünene denir münafık diye. Bak biz de müslümanız, siz de bizim gibi olun derler.
  Bazen de insan zalimlerin zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Ona arkadaş olur.
  Peygamberimiz a.s.m. dan müjde var, kişi sevdiğiyle beraberdir.

 26. Geri bildirim: Kemalist Rejim Döneminde Cenaze Kaldıracak Imam Bulunamıyordu | Belgelerle Gerçek Tarih

 27. Geri bildirim: Kemalist Rejim’in Gerçekleri Anlatan Hocaları Susturma Teşebbüsleri | Belgelerle Gerçek Tarih

 28. Geri bildirim: Ezan-ı Muhammedi, Allahu Ekber | Belgelerle Gerçek Tarih

 29. Geri bildirim: Iskilipli Atıf Hoca Neden Idam Edildi? Tüm Iftiralara Cevaplar | Belgelerle Gerçek Tarih

 30. Geri bildirim: Ezan’ı tercüme etmek ahmaklıktır – Yaşar Nuri Öztürk | Belgelerle Gerçek Tarih

 31. O yuzden mi insanlar yillarca ne okudugunu bilmeden ezbere arapca okudu. Ataturk kur-an i herkes anlasin diye turkce yazdirdi . diyanet islerini kim kurdu peki
  Salliyosunuz bari destekli sallayin bu dediklerimi sende herkeste iyi biliyor. Ha birde laikligin ne demek oldugunu bi ogren birde kalkmis bu cehaletinle buraya yaziyorsun yazik…

  • @selcen, diyanetin kurulus maksadi dini kontrol etmektir, laiklik esasina göre bir din anlatilmasi arzulaniyordu. Yani yapay bir din. Laikligin ne oldugunu biz cok iyi biliyoruz, ama Islam’da laiklik olmaz.

   Ayrica nasil insanlar yillarca ne okudugunu bilmeden ezbere okudu? Simdi sen Kur’an’i asil lafziyla anlamiyorsan, bu m. kemalin inkilaplarindan dolayidir. O, harf inkilabi yaninda bir de dil inkilabi yapti. Kur’an menseli harfleri de kaldirdi. Mesela hakim yerine “yargic” kelimesini aldilar. Oysa hakim, Kur’an’in asil lafzinda da hakim olarak gecer. Veya hayat kelimesi yerine “yasam” kelimesini aldilar. Halbuki hayat kelimesi Kur’an’in aslinda da hayattir. Sadece bu kadar mi? Baska melanetler de var. Simdi “yar-gic” kelimesi ile “yas-am” kelimesini hecele de yapilan ihanetin boyutunu gör.

 32. Artık mitingler için ezanın 50′ geç okutulduğu ve kimsenin ne arapça ne türkçesini önemsemediği bir süreçteyiz!!!! Hatırlatayım dedim

 33. Arkadaşlar Atatürk istese ülkeyi satardı birileri gibi salak salak hurafelere inanmayın. Atatürk olmasa adınız Hanz, Michael Schumacher olurdu. Bayrağınız ezanınız olmazdı Atatürk dediğiniz adamın ne derece üstün zeka ve kabiliyete sahip olduğunu bilmiyorsunuz sizin yaşınız kadar adam iki misli kitap okumuş yazmış 100 yılın adamı Atatürk geri zekalı mısınız ne dediğinizin farkında olun biraz. Atatürk bu meclisi Kur’an la açmıştır Ata nın annesi bacısı tesettürlüdür.

  • Bugünkü kemalistlerin hanz’tan ne farki var? Ezan-i Muhammedi’yi yasaklayan bizzat M. Kemal idi. Bu isler kitap okumakla da olmuyor, Kur’an’da bir ifade var: “kitap yüklü esekler” diye… 100 yilin adami olabilir ama bu batili emperyalistlerin adami olarak… Cünkü yüzyillardan beri hacli seferlerinin yapamadigini basarmistir, ülkemizdeki müslümanlari Islam’dan uzaklastirmis, müslümanlarin basi olan Halifeligi kaldirmistir. M. Kemal birinci meclisi Kur’an ile acmis, ancak zafer elde edince bu meclise darbe yaparak ikinci meclisi Kur’an’siz acmistir. Sonra da Kur’an okumayi yasaklatmistir. Hacca gitmek dahi yasakti. M. Kemal’in anne veya bacisinin tesettürlü olmasi bir sey ifade etmiyor, ki zaten bacisi tesettürlü degildi. M. Kemal tesettüre karsiydi.

 34. Burda yorum yapan muhalifleri görünce : NE KADAR DA ÇOK YAHUDİ SEVDALISI VARMIŞ YA RABBİ DEMEDEN KENDİMİ ALAMIYORUM !
  Selanik Yahudisi Mustafa Kamal Adıtürk adlı adamın zorla dayattığı Laik Eğitim sistemi adeta israil adına kurşun asker devşirmiş. Ama Allahın izni ile Anadolunun Türk – Kürt – Arap ve sair Müslüman Unsurları bu Yahudi icadı felsefi ve beşeri doktrinlerden ibaret Masonik Kemalizmi yıkacak ! ve yeniden Hilafeti ihya edecek. O günler yakındır.. intizar ediyoruz ! Lakin Türkiyede saklı Türk isimli 4 milyon yahudi rum ermeniler o gün korksun bizden ! Türkiyenin her yerine..bil hassa Tunceli, İstanbul, İzmir ve Akdenizde sakin bu namussuz vatan haini alçakların tek istinadgahı işte bu Yahudi Kamalın rejimidir. Laiklik ihanetlerine vabeste bir sigorta ve emniyet subabıdır. Alevi kılıklı bu alçaklar çok yakında bir asırdır BaTILI EMPERYALİST HAÇLILAR ile bir olarak Osmanlı İmparatyorluğuna yaptıkları ihanetin bedelini çok ama çok ağır ödeyecek !

 35. Biz Müslümanlar manevi-ahlaki, maddi-mesleki her sahada yeterince çalışmadık, mücadele etmedik. Bunun bedelini 150 yıldır ödedik, ödüyoruz.. Mesele gayet basit: ne zaman ki İslam ümmeti Almanlar gibi sabah güneşten önce kalkar ve çok çalışır gayret eder, o zaman Müslümanlara tuzak veya pusu kurmak isteyenler yenilir gider. Dünya çapında Müslümanlar gün yüzü görür. Bir milletin / devletin güçlü veya zayıf olmasının temeli dış güçler veya içerideki kriptolar değil, vatansever iç güçlerin maddi manevi her sahadaki gayretidir.

 36. Oturduğumuz yerde atatürkün kötülemek kolay . Madem sen çok biliyorsun sen yapsaydın sen simdi kendi ülkemde güvenli ezanini ibadetini rahat bir şekilde yapiyosan atatürkün sayesinde . Herkesin düşüncesi kendine ama sizin gibi vatanini kurataranlara ihanet edenlerle ayni ülkede yaşamakan utaniyorum.. Ayrıca bir kemalist olarak kendimle gurur duyuyorum.

  • Hem Ezan ve ibadetin rahatca yapilabilmesini bir “kazanc” “nimet” sayiyorsun, hem de kemalistliginle gurur duyuyorsun. Ve bu celiskiyi de Kur’an ve Ezan’in M. Kemal tarafindan yasaklandigini belgelerle ortaya koyan yazinin altina yorum olarak yaziyorsun… Diyecek bir sey yok. Kemalist kalmaya devam edebilirsin.

 37. YAHUDİ DİKTATÖR ATEİST M KAMAL ATATÜRK İSLAMA VE MÜSLÜMANLARA KARŞI SAVAŞMA KONUSUNDA ELİNDEN GELENİ YAPTI YÜCE ALLAH ONA İZİN VERDİKİ CEHENNEMDE ATEŞİ ŞİDDETLİ OLSUN DİYE VE ÖLÜM GELİNCE HAK ETTİĞİ YERE GİTTİ ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

 38. Ya biliyorum ama bu kadar beklemiyodum gerçekten araştırmak iyiymis kisiliksizler resmen dini yozlastirmaya calismis bi de hala ben ataturkcuyum diye gelenler var Allahim sen onlara düşünme gücü ver

 39. Geri bildirim: M.Kemal Atatürk’ü eleştirmek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

 40. KURANNIN YASAKLAN DIGI FALAN YOK BELGELERDE ANLATILAN SADECE ARAPÇA KURAN YASAKLANMIŞ.İNSANLARIN TÜRKÇEYİ ÖZÜMSEMESİ İÇİN YAPILMIŞ BİRİLERİDE BUNU ANLAMAMIŞ KALKMIŞ ARAÇ ÇADA ISRAR ETMİŞ ONLAR CEZA ALMIŞ, YUKARIDA ANLATILANLARI BİDE BU MANTIKLA ANLAMAYA ÇALISIN.YOZ YOBAZ BİRİLERİ HER ZAMAN ÇIKMIŞTİR BU YOBAZLAR BUGUNDE VAR .ATATURKÜN ELMALILI HAMDİYE YAZDIR DIGI KURAN YAZDIRMIŞ BUNUN GİBİ ÖRNEKLER VAR BİZİM SIKINTIMIZ TARİHİMİZİ ARAŞTIRMIYORUZ HEP KULAKTAN DOLMA KLİŞE SÖZLER.

  • Aynen Hatip Bey, tarihimizi arastirmiyoruz, hep kulaktan dolma klise sözlerle idare ediyoruz. Tipki sizin yaptiginiz gibi. Kur’an zaten Arapca’dir, sizin dediginiz gibi Arapca yasaklandigi icin olmus olsa bile yine Kur’an yasaklanmis oluyor. Ezan-i Muhammedi de yasaklanmis ve fakat “felah” kelimesi kalmisti. Peki mesele arapca ise o halde neden Felah kelimesi kaliyor? Demek ki mesele Arapca degildi. Ayrica Elmalili Hamdi Yazir’a Kur’an yazdirilmamis, tefsir yazdirilmistir. Bu ise M. Kemalin emriyle degil, sarikli vekillerin talebiyle gerceklestirilmistir. Anladigimiz kadariyla Elmalili Hamdi Yazir sizin icin muteber biridir. O halde yorumumu onun sözleriyle noktalayalim:

   “TÜRKCE KUR’AN MI VAR BEHEY SASKIN?”

 41. Bu ülkenin başına ne geldiyse din sömürüsü yapanlar yüzünden geldi zaten… Hala da öyledir. Dinini bilmeyen insanı çok kolay kandırırsınız yeri gelir parasını alırsın, yeri gelir ayaklandırırsın, hatta şıh olursun içine cin kaçmış diye tecavüz edersin, bunlar din adı altında yapıldığında inanılmaz kolaydır. Tarih bunları gösteriyor zaten, o dersi almasını bilmeli…
  Dini yalan yanlış öğreten yobaz hacı hoca takımı yüzünden, din kesinlikle türkçeleştirilmeliydi ve öylede yapıldı. O salyalar akarak iftiralar attığınız Atatürk bunu gördü. Halkın dinini tam olarak okuyup öğrenmesinin gerekliliğini biliyordu. Şu anda bile yaptığınız şey bu, insanları dini kullanarak Atatürke düşman etmeye çalışıyorsunuz.
  Buraya sizi destekleyici yorumlar yazan insanların % 95 nin Türkçe Kuranı açıp acaba bu kitapta ne yazıyor diye bakıp okumadıklarına eminim. Okumamalarıda işinize gelir zaten aman okurlarda hacılar, hocalar işsiz kalır. Din olmazsa kitleleri nasıl kontrol edersiniz sonra, yobazlar tabiki bu duruma itiraz ederler ayaklanırlar adamların tek özelliği arapça kuran bilmeleri başka vasıfları yok. Bu vasıfta ellerinden alınıyor halk dinini kendi dilinde öğrenecek tabiki ayaklanacaklar. Bunlara uygun cezalarda verilecektir ne bekliyorsunuz peki. Hep mağdursunuz hep….
  Allah Türkçe bilmiyor mu? Söylenen dualar ezan Türkçe olsa ne olur? Sadece arap dili ile indirildi ve ancak bu şekilde anlaşılabilir ise sadece arap ırkına indirilmiş demektir buda bu dinin evrensel olmadığı anlamını çıkarır. Bu durumdada kendi ayağınıza sıkmış oluyorsunuz, farkında değilsiniz.
  Ben Türküm kardeşim, arabın dilini öğrenmeme gerek yok. Açar okurum Türkçesini.
  Gidin arabistandaki hayat şartlarına düzene bakın başındakilerin altın tuvaletlere sıçıp kalanının neler yaşadığına bakın, kadınların hiçbir hakkı olmamasına bakın. Ama siz şimdi dersininizki gerçek islam bu değil dersiniz.
  Şeratın ne olduğunu bilmeyip burada yorum yapan kadınlara ise diyebileceğim hiçbir şey yok. Kendi cahilliklerinde boğulacaklar.

  Hala Atatürktün ölmediği ondan bukadar korkmanızdan belli…

  • @samet, m. kemalin “dogru dinin” ögrenilmesini istedigi falan yoktu. Sayet öyle olsaydi din derslerini kaldirmazdi. Darwinizmi okullarda okutmazdi. Fakat Islam’a actigi savasi mesru göstermek isteyenler, onun “yanlis dine ve sahte hocalara” karsi savastigi propagandasini yaydilar. Halbuki böyle olmadi. Delili de yukarida ifade ettigim gibi din derslerinin kaldirilip yerine darwinizmin okutulmasidir. Hacilar hocalar issiz kalmaz merak etme. Hocalarin tek özelliginin “arapca Kur’an” bilmeleri oldugunu zannetmek ise bu meselelere yabanci oldugunun delilidir. Kendini kemalist rejimin “cahil hoca” propagandasina kaptirmissin. Allah Teala türkce bilmiyor mu diyorsun. Duani türkce yap, kimse bir sey demiyor zaten. Ancak ibadet dili Allahca olmalidir. Allahca ise Kur’an’in orijinal dilidir. Dua ile ibadetin farkli seyler oldugunu izah etmeme gerek yok sanirim. Ezan ise Türkce olamaz. Zira ezan, Islam’in siarlarindandir. Islami siarlar ise korunmalidir. Yasar nuri gibi biri bile ezanin türkcelestirilmesine “ahmaklik” demektedir. Ezanin arapca okunmasi, arap irkina aid oldugunun delili olamaz. Tam tersi, eger ezan türkcelestirilirse, iste o zaman müslümanlar arasinda bir “ortak payda” olmaktan cikar, dolayisiyla evrenselligini kaybeder. Iste o zaman ortada “müslüman” kalmaz. “Türk müslüman”, “Arap müslüman”, “Kürt müslüman” olur. Nitekim pkk’lilar, müslümanlari (kürt ve türkleri) ayirmak istediginde “Kürtce ezan” uydurmustu.

   Kur’an’in “türkcesi” olmaz. Böyle diyenlere Elmalili Hamdi Yazir, “be hey saskin” der. Kur’an’in türkce meali olabilir ancak. Onu okudugunda da Islam’i anlayacagini zannediyorsan aldanirsin. Meseleye cok yüzeysel baktigin icin böyle diyorsun. Belki bazi hususlari anlarsin, orasi baska, ama Islam’in tamamini anlayamazsin.

   Seriat, Islam’dan baska bir sey degildir. Kadinlara haklarini veren de seriattir. Kemalizm ve genel olarak modernizm, kadinlari “köle” gibi kullaniyor ve bunun adina da “hürriyet-esitlik” diyor.

 42. Yorumlarımız otomatik yayınlanmıyor mu? Onaylanması mı gerekiyor? 🙂 komiksiniz gerçekten… işinize gelen yorumları yayınlayın zaten..:)

 43. Geri bildirim: Şapka yüzünden hiç kimse asılmadı mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

 44. Biz hem müslümanız (ben urfalı bir Arab ım )hemde İslama sadık insanlarız bu yüzden yüce diye tanıdığımız Ataturke tehessüf ediyorum

 45. şimdi öncelikle kimseye saygısızlık yapmayalım
  biz bilal-i habeşinin okuduğu ezanı okumalıyız bunu herkes bilsin

 46. Kuranı ve ezanı yasakladı :)) Sizler nasıl insansınız. Bunu gören cahiller yasaklandı sanıyor. Türkçe okunduğundan niye bahsetmiyorsunuz. Adam Arap kültürünü yok etmeye çalıştı. Kuranı değil. Kuran da Arap kültürünü temsil etmez.

  • ilke, elbette yasakladi. Türkce Kur’an olmaz. Kur’an’in arapca oldugu ayetle sabittir. Meshur Elmalili Hamdi Yazir’in, “Türkce Kur’an mi var behey saskin” dedigini de burada hatirlatalim. Hatta yasar nuri bile Ezan’in türkcelestirilmesine “ahmaklik” demektedir. Ne türkce ezan olur, ne de türkce Kur’an. Kaldi ki hangi hakla insanlarin dinine karisiyor? Böyle demokrasi mi olur? Böyle din hürriyeti mi olur? Kur’an arap kültürünü temsil etmiyorsa, Kur’an neden yasaklandi? Arap kültürünü istemeyen adam, hangi hakla isvicrenin medeni kanununu türk milletine dayatir? Hangi hakla batinin kültürünü sapkasini türk milletine dayatiyor?

 47. mk dinden bahsedersiniz müslümanlıgın emrettiği vazifelerin çok olsun % 30 nu yaparsınız sözde müslümansınız ahahah çakma müslümler sizi hepiniz yanacaksınız yazık ATATÜRK dedelerimiz ile birlikte savaştılar size bu ülkeyi vaat ettiler siz hala dinden kitapdan bahsediyorsunuz müslümanım ama bu işlere savaş bu ülkeyi kazanmak ile dini katıyorsanız siz harbi büyük cahilsiniz mk yazk yazık 😀

 48. Sakalli nurettin paşa savaşlar bitip mustafa kemalin avrupai devrimleri başlayinca Kurtuluş savasini boşuboşuna yapmişiz demekten çekinmedi. Mustafa kemalin duşmanliğini kazandi. Cumhuriyet doneminde bursa tarafindan mebus seçilse bile mebusluğu dakka dukkalarla yakildi. 1932 de 60 yaşiinda iken hayatini kaybetti. Kimine göre belirsiz bir şekilde öldü yada halledildi.
  Nurettin paşa Kurtulus savaşinda büyük taarruz ile birlikleriyle izmire ilk giren komutandi. Bu sebeple çok kimse tarafindan izmirin kurtaricisi olarakda aniliyordu. Bu ülkede kim ne başari kazandiysa mustafa kemal yapmiş sayilir. Onun böyle anilmasi Mustafa Kemalin ve Chp lilerin ona düşman olmasi yeterli idi.
  Mustafa kemal nutukta onu sayfalar dolusu eleştirmistir.

 49. Geri bildirim: 10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? | Belgelerle Gerçek Tarih

 50. Selamun aleyküm hocam. Sitenizde, kara çarşaflıların avlanıp, yerine modern(!) kıyafetlerin giydirildiği cumhuriyet gazetesi manşetlerini görmüştüm. Şimdi sitenizde arıyorum ama bulamıyorum. Ben çarşaf giyinen bi bacınız olarak, Atatürkçü hatta ona tapan babama göstermek istiyorum. Bana linki gönderirseniz sevinirim. Allah’a emanet olunuz.

 51. Geri bildirim: Ahmet Hakan’a Cevap 5 | Belgelerle Gerçek Tarih

 52. Ulan belgelerlegercektarih atatürkün ezanı türkçe falan okuttuğu yok o senin yobazlığın Atatürk olmasaydı islamı yaşayamazdık ülkemizi işgal eden ıngilizler,fransızlar,yunanlar gibi gavur olurduk ezan herzaman arapçaydı doğrusuda bu zaten ey atatürkçü kardeşlerim sakın bunlara inanmayın Atatürk sizden 1000 kat daha müslümandır boşuna iftira atmayın sizde bu dangalaklara inanmayın

 53. İSKİLİPLİ ATIF HOCAYI. BABAEski müftüsü alirıza efendiyi, yozgat müftüsünü ve daha pekçok hocayı astıracak hatta halifeliği kaldırıp Kuranı kerimin orjinallerini yaktırıp papaya takım elbise hediye edecek kadar öyle değilmi. ali şükrü islamı ve hilafeti birde musuldaki hakjlarımızı savunduğu iç,n atanın yaveri tarafından şehit edildi. o sönemin istiklal gazetesinde hamid bey öyle ağır ifadelerle yerin dibine geçiriyorki atanı. çevresinde dalkavuktan başkasına tahammül edemeyen işbirlikci gibisinden

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s